Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов борьбы с терроризмом

Проект закона Украины от 13.02.2015 № 2139
Дата рассмотрения: 13.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів боротьби з тероризмом

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) частину першу статті 25 доповнити пунктами 8 та 9 такого змісту:

"8) звертатися до Верховного Суду України з поданням про визнання організації терористичною;

9) ініціювати перед Радою національної безпеки і оборони України питання про прийняття рішення про включення терористичної організації, визнаної терористичною в іншій державі, в реєстр організацій, визнаних терористичними в Україні, на підставі офіційного повідомлення такої держави, отриманого разом із офіційним рішенням компетентного органу цієї держави щодо визнання такої організації терористичною на території цієї держави в разі, якщо діяльність такої організації створює загрозу життєво важливим інтересам України.

У зв'язку з цим пункти 8 - 16 вважати відповідно пунктами 10 - 18.

2. В Законі України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 237):

частину першу статті четвертої після слів "невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;" доповнити словами "включення терористичної організації, визнаної терористичною в іншій державі, в реєстр організацій, визнаних терористичними в Україні, на підставі подання Служби безпеки України";

частину першу статті четвертої доповнити пунктом дев'ятим такого змісту: "9) веде реєстр організацій, визнаних терористичними на території України.";

частину першу статті восьмої після слів "Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України здійснює її апарат, який підпорядковується Секретареві Ради національної безпеки і оборони України." доповнити словами "Апарат Ради національної безпеки і оборони вносить відомості до реєстру організацій, визнаних терористичними на території України.";

частину першу статті тринадцятої доповнити пунктом тринадцятим такого змісту: "13) організовує роботу, пов'язану з веденням реєстру організацій, визнаних терористичними на території України.";

3. В статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 50-51, ст. 2057):

в абзаці першому частини сьомої після слів "Підставою для внесення" доповнити словом "організації,";

в пункті першому частини сьомої після слів "рішення суду" доповнити словами "та/або компетентного органу";

в другому реченні абзацу першого частини одинадцятої після слова "виключення" доповнити словом "організації,";

пункт перший частини одинадцятої доповнити словами ", рішення суду або компетентного органу щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що не пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення".".

4.В Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180):

абзац десятий частини першої статті першої викласти в такій редакції: "терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною судом, якщо вона має ознаки терористичної організації відповідно до цього Закону або якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації;";

частину першу статті п'ятої доповнити словами: "звертається до Верховного Суду України з поданням про визнання організації терористичною; ініціює перед Радою національної безпеки і оборони України питання про прийняття рішення про включення терористичної організації, визнаної терористичною в іншій державі, в реєстр організацій, визнаних терористичними в Україні, на підставі офіційного повідомлення такої держави, отриманого разом із офіційним рішенням компетентного органу цієї держави щодо визнання такої організації терористичною на території цієї держави в разі, якщо діяльність такої організації створює загрозу життєво важливим інтересам України.";

доповнити статтю двадцять четверту частиною третьою такого змісту: "У разі, якщо діяльність організації, визнаної терористичною компетентним органом іншої держави, створює загрозу життєво важливим інтересам України, Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Служби безпеки України приймає рішення про включення такої організації до реєстру організацій, визнаних терористичними в Україні." У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

доповнити статтями 24-1 - 24-4 такого змісту:

"Стаття 24-1. Порядок звернення до суду в справах про визнання організації терористичною

Підставою визнання організації терористичною відповідно до цього Закону є наявність у неї ознак терористичної організації, визначених цим Законом.

В разі наявності підстав для визнання організації терористичною Служба безпеки України звертається до Верховного Суду України з поданням про визнання організації терористичною.

У поданні зазначається:

1) найменування суду;

2) найменування, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку заявника;

3) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

5) підпис уповноваженої особи заявника, що скріплюється печаткою.

До подання додаються такі докази, які свідчать про здійснення організацією терористичної діяльності:

1) матеріали оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ, в рамках яких здійснюються оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, спрямовані на виявлення та припинення терористичної діяльності, та матеріали кримінальних проваджень щодо вчинення організацією, або особою, яка належить до цієї організації терористичної діяльності;

2) інші матеріали, що містять інформацію про здійснення цією організацією терористичної діяльності.

У разі порушення вимог частини третьої цієї статті Верховний Суд України повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків, який не повинен перевищувати 24 години.

Невиконання вимог Верховного Суду України в установлений ним строк має наслідком повернення заявнику подання та доданих до нього документів.

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до Верховного Суду України після усунення недоліків.

Стаття 24-2. Порядок розгляду подання про визнання організації терористичною

Верховний Суд України невідкладно реєструє подання, зазначене у частині другій статті 24-1 цього Закону, та розглядає таке подання на засіданні Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у триденний термін з дня надходження подання.

Подання розглядається у закритому судовому засіданні за участю заявника. Організація, відносно якої внесено подання про визнання її терористичною, не повідомляється про його розгляд судом.

Належність і допустимість доказів під час розгляду подання про визнання організації терористичною визначається законом.

Засідання Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від її складу.

Верховний Суд України приймає рішення по суті заявлених вимог у триденний термін з дня надходження подання.

За наслідками розгляду подання Верховний Суд України може прийняти такі рішення:

1) про задоволення подання та визнання організації терористичною;

2) про відмову у задоволенні подання.

Судове рішення щодо визнання організації терористичною набирає законної сили після закінчення строку його оскарження відповідно до статті 24-3 цього Закону.

Стаття 24-3. Порядок оскарження рішення про визнання організації терористичною

Судове рішення щодо визнання організації терористичною може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його проголошення особами, які не брали участі у справі, якщо Верховний Суд України у своєму рішенні вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Скарга на судове рішення щодо визнання організації терористичною розглядається Верховним Судом України в повному складі.

Рішення за результатами розгляду скарги приймається у триденний термін з дня надходження скарги.

За наслідками розгляду скарги Верховний Суд України може прийняти такі рішення:

1) про скасування рішення Верховного Суду України щодо визнання організації терористичною;

2) про відмову в задоволенні скарги.

Судове рішення за результатами розгляду скарги є остаточним.

Стаття 24-4. Реєстр організацій, визнаних терористичними на території України

Ведення реєстру організацій, визнаних терористичними на території України, здійснюється Радою національної безпеки і оборони України у порядку, встановленому законом.

Апарат Ради національної безпеки і оборони вносить відомості до реєстру організацій, визнаних терористичними на території України, у 10 денний термін з дня прийняття рішення суду про визнання організації терористичною або введення в дію в установленому законом порядку рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо включення організації, визнаної терористичною компетентним органом іншої держави, до реєстру організацій, визнаних терористичними в Україні.

Рада національної безпеки та оборони переглядає відомості, внесені до реєстру організацій, визнаних терористичними на території України, кожні шість місяців.

Підставою для вилучення відомостей, внесених до реєстру організацій, визнаних терористичними на території України є

1) рішення Верховного Суду України про задоволення скарги щодо скасування рішення суду про визнання організації терористичною;

2) повідомлення в установленому законом порядку офіційного компетентного органу іншої держави, на підставі рішення якого організацію визнано терористичною на території цієї держави, про виключення цієї організації з переліку організацій, визнаних терористичними.

У Реєстрі організацій, визнаних терористичними на території України, обов'язково зазначаються:

1) порядковий номер запису;

2) дані, які забезпечують ідентифікацію організації, визнаної на території України терористичною;

3) підстава внесення відомостей до реєстру (електронна копія рішення суду про визнання організації терористичною або введеного в дію в установленому законом порядку рішення Ради національної безпеки і оборони щодо включення організації, визнаної терористичною на території іншої держави, до реєстру організацій, визнаних терористичними на території України);

4) контрольний термін перегляду внесених відомостей.

Реєстр організацій, визнаних терористичними на території України, ведеться в електронному вигляді та розміщується на офіційному веб-сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Загальний доступ до відомостей, внесених до Реєстру організацій, визнаних терористичними на території України, має кожна фізична або юридична особа.

Дозвіл на повний доступ до відомостей, внесених до Реєстру організацій, визнаних терористичними на території України, надається працівникам Апарату Ради національної безпеки і оборони України з урахуванням службових обов'язків зазначених осіб шляхом автентифікації користувача.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос