Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления ответственности за совершенные правонарушения в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью

Проект закона Украины от 19.06.2015 № 2133а
Дата рассмотрения: 19.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) включити статтю 188-43 такого змісту:

"Стаття 188-43. Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України

Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) статтю 221 після цифр "188-41" доповнити цифрами "188-43";

3) абзац "органів Служби безпеки України" пункту 1 статті 255 після слова та цифр "статті 172-4 - 172-9" доповнити цифрами "188-43".

2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст. 303, із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну та терористичну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій, окремих груп та осіб з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.";

2) абзац 3 статті 5 після слів "військової контррозвідки" доповнити словами "контррозвідувального захисту економіки держави, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки";

3) абзац 5 пункту 1 статті 6 викласти у такій редакції: "розвідувально-підривну або терористичну чи іншу діяльність спецслужб іноземних держав, організацій й окремих груп та осіб проти України";

4) частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:

"Виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки на підставі відповідної контррозвідувальної справи, а також з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України зазначені заходи можуть здійснюватися лише за ухвалою слідчого судді без розголошення третій стороні, а заходи, що не потребують дозволу слідчого судді, - без повідомлення прокурора.";

5) статтю 92 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

"21) початку досудового розслідування за матеріалами, зібраними під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі;"

6) пункт 4 статті 92 викласти у такій редакції: "4) завершення виконання оперативно-розшукових, розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;"

3. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; із наступними змінами):

1) у частині другій статті 2 слова "життєво важливим" замінити словом "національним";

2) у статті 24:

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, об'єктів галузей енергетики, транспорту, сфери зв'язку та інформатизації, а також важливих об'єктів інших галузей економіки та господарства";

доповнити новим пунктом 61 такого змісту:

"61) здійснювати контррозвідувальний захист інформаційного простору України;";

3) у частині першій статті 25:

у пункті 1 слова "якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності" виключити;

пункт 1 після слів "їх речей і транспортних засобів" доповнити словами "а у разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені чинним законодавством заходи примусу";

у пункті 2 слово "розгляду" замінити на слово "виконання", а слово "пропозиції" замінити на "припису";

у пункті 3 слова "керівника відповідного органу Служби безпеки України" замінити словами "керівників Служби безпеки України, її функціональних підрозділів, регіональних органів, їх заступників або осіб, які виконують їх обов'язки";

доповнити новими пунктами 31, 32 такого змісту:

"31) безперешкодно отримувати в установленому законом порядку доступ до інформації, яка обробляється в державних електронних інформаційних ресурсах (реєстри, бази та банки даних, інші інформаційні масиви), інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних, телекомунікаційних системах операторів і провайдерів телекомунікацій, інших суб'єктів, які обробляють інформацію в електронному вигляді, незалежно від форм власності, щодо споживача, отриманих при укладанні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості та змісту, маршрутів передавання, а також тієї, що передається та отримується каналами команди реагування на комп'ютерні інциденти CERT-UA і через можливості національного контактного пункту 24/7, що функціонує в рамках Конвенції про кіберзлочинність.

У разі загрози втрати інформації, яка міститься у державних реєстрах, базах даних (у тому числі приватних та комерційних структур), які використовуються у державних органах, установах та організаціях здійснювати заходи по її збереженню у тому числі і шляхом блокування доступу до відповідних інформаційних ресурсів;

32) проводити огляд затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю;";

Доповнити новими пунктами 81, 82, 83 такого змісту:

"81) за дорученням слідчого, прокурора проводити або брати участь у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні та виконувати ухвали слідчого судді, суду про привід підозрюваного, обвинуваченого або свідка кримінального провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

82) проводити фотографування, звукозапис, відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення;

83) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;";

4. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 12, ст. 89 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 6:

абзац перший підпункту 1 пункту 1 після слів "цілісність України" доповнити словами "її економічний, науково-технічний та оборонний потенціал, інтереси держави у сфері інформаційної безпеки";

у пункті 2:

в абзаці другому слова "національної системи зв'язку" замінити словами "об'єктів національної системи зв'язку, інформатизації та державних електронних інформаційних ресурсів";

абзац другий після слова "таємниці" доповнити словами "інформаційного простору держави";

2) пункт 6 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:

"6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу лише за ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, без розголошення третій стороні, а заходи, що не потребують дозволу слідчого судді, - без повідомлення прокурора. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо;";

3) частину 10 статті 8 доповнити новим пунктом 51 такого змісту:

"51) початку досудового розслідування за матеріалами, зібраними під час проведення контррозвідувальної діяльності у цій справі;".

5. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2010 р., N 40, ст. 527; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року N 4711-VI і від 18 вересня 2012 року N 5286-VI):

1) у статті 1:

в абзаці другому слова "забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки" замінити словами "забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі свободи слова, кібернетичної безпеки та захисту інформації", а слова "захисту інформації," виключити;

доповнити статтю після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"кібернетична безпека (кібербезпека) - стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі;

кібернетичний простір (кіберпростір) - середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

2) у статті 7:

доповнити статтю після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"загроза використання з терористичною метою кіберпростору;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімдесят восьмим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"можливість втягування України в збройні конфлікти чи в протистояння з іншими державами, у тому числі через використання кіберпростору;";

доповнити статтю після абзацу двадцять першого новим абзацом такого змісту:

"використання кіберпростору для підготовки та здійснення збройної агресії проти України;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами двадцять третім - сімдесят дев'ятим;

абзаци сімдесят шостий та сімдесят восьмий викласти в такій редакції:

"використання засобів масової інформації, а також кіберпростору для поширення культу насильства, жорстокості, порнографії, пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками;";

"розголошення інформації, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю, а також службової і конфіденційної інформації, спрямованої на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;";

доповнити статтю після абзацу сімдесят восьмого новими абзацами такого змісту:

"неналежний рівень надійності і захищеності національної інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій;

несанкціоновані дії, спрямовані на порушення цілісності та доступності державних інформаційних ресурсів;".

У зв'язку з цим абзац сімдесят дев'ятий вважати абзацом вісімдесят першим;

3) частину другу статті 8 доповнити абзацами такого змісту:

"удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, у тому числі кібернетичної безпеки;

запобігання проявам комп'ютерної злочинності та комп'ютерного тероризму;

удосконалення засобів захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

удосконалення форм і способів протидії інформаційним заходам, які спрямовані на послаблення обороноздатності держави;

забезпечення повноправної участі України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з комп'ютерною злочинністю та комп'ютерним тероризмом.";

4) статтю 10 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі кібернетичної безпеки;".

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим.

6. У Законі України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) абзац дев'ятий статті 9 викласти у такій редакції:

"виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розробки і виготовлення технічних засобів розвідки і спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, встановленому законодавством;".

7. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) частину першу статті 39 доповнити новими пунктами 182 і 183 такого змісту:

"182) на підставі рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, обмежувати (припиняти, блокувати) доступ своїх абонентів до ресурсів мережі Інтернет, через які здійснюється розповсюдження інформації, поширення якої суперечить закону, та поновлювати такий доступ на підставі відповідного рішення у разі видалення зазначеної інформації, або на підставі судового рішення, яким скасовано рішення щодо обмеження доступу абонентів до ресурсів мережі Інтернет;

183) надавати на вимогу уповноваженого органу інформацію про своїх абонентів та спожиті/надані ними/ним послуги;";

2) частину четверту статті 39 викласти у такій редакції:

"4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових, контррозвідувальних або розвідувальних заходів та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, і забезпечувати функціонування таких технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню зазначених заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.";

3) перше і друге речення частини другої статті 65 викласти у такій редакції: "Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечити виконання своїх функцій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Під час надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану всі засоби зв'язку та телекомунікаційні мережі незалежно від форми власності використовуються насамперед для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос