Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (относительно усовершенствования механизма страхового обеспечения предоставления медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и совершенствования системы органов управления и контроля МТСБУ)

Проект закона Украины от 18.06.2015 № 2122а
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах та вдосконалення системи органів управління та контролю МТСБУ)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.13. перша (екстрена) госпіталізація - медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги и медичними працівниками стаціонарних відділень закладів охорони здоров'я невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я";

2. Абзац перший статті 5 після слів "забезпеченого транспортного засобу" доповнити словами "а також майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю власникам транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди";

3. Абзац перший статті 6 після слів "за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну потерпілого" доповнити словами "а також виникає відповідальність страховика за відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди";

4. Пункт 9.3 статті 9. доповнити абзацом другим: "Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну здоров'ю власника транспортного засобу, винуватого у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, становить 20 тисяч гривень на одного потерпілого."

5. У статті 22:

1) у назві статті слова "заподіяної третій особі" виключити;

2) у пункті 22.1:

абзац перший після слів "здоров'ю, майну третьої особи" доповнити словами "а також відшкодовує шкоду, заподіяну здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди";

абзац другий після слів: "здоров'ю, майну третьої особи," доповнити словами: "а також відшкодовує шкоду, заподіяну здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди";

6. Статтю 23 доповнити новим пунктом такого змісту:

"23.2 Страховиком (МТСБУ) відшкодовується шкода, заподіяна здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, як компенсація обґрунтованих витрат, пов'язаних з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою та лікуванням в рамках першої (екстреної) госпіталізації потерпілого в дорожньо-транспортній пригоді відповідно до статті 24 цього Закону. Інша шкода власникам транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, не відшкодовується";

7. Пункт 24.1 статті 24 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Страховик (МТСБУ) забезпечує поточне фінансування лікування потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в розумінні пункту 24.1 статті 24 цього Закону в рамках першої (екстреної) госпіталізації невідкладно за отриманням повідомлення про настання страхового випадку або початок такого лікування. МТСБУ має право приймати на себе функції страховика в такому фінансуванні на основі договору зі страховиком за рахунок і в межах спеціальних коштів фонду захисту потерпілих, сформованих таким страховиком шляхом додаткових цільових гарантійних внесків".

8. У статті 32:

1) пункт 32.1 після слів "відповідальності відповідно до закону" доповнити словами "крім випадків заподіяння шкоди здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди";

2) пункт 32.10 виключити;

9. У пункті 33.1 статті 33:

1) підпункт 33.1.4 після слів "(у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ)," доповнити словами "або його законним представникам";

2) пункт 33.1.4 після слів "пошкодженого майна," доповнити словами "найменування закладу охорони здоров'я, до якого госпіталізовані потерпілі в дорожньо-транспортній пригоді";

10. У статті 331:

1) пункт 331.1. доповнити абзацом другим такого змісту:

"Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання відшкодування (потерпілий), при наданні повідомлення зобов'язані дати страховику (МТСБУ) згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства України";

2) у пункті 331.2:

після слів "лікування та прогноз хвороби потерпілого" доповнити словами "інші відомості, пов'язані з наданням медичної допомоги потерпілим в дорожньо-транспортній пригоді";

після слів: "медико-соціальна експертна комісія" доповнити словами "(бюро судово-медичної експертизи)";

11. Пункт 34.1 статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку нанесення шкоди здоров'ю потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді страховик (МТСБУ) на основі інформації закладу охорони здоров'я, що забезпечує лікування таких потерпілих в межах екстреної (першої) госпіталізації невідкладно, не пізніше одного робочого дня з моменту повідомлення, зобов'язаний видати закладу охорони здоров'я фінансові гарантії на компенсацію витрат на лікування таких потерпілих або забезпечити авансове фінансування такого лікування, а також протягом вказаного терміну почати розслідування страхового випадку, в тому числі здійснювати запити з метою отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування";

12. Пункт 35.2 статті 35 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ж) документи, що підтверджують витрати заявника на організацію та надання медичної допомоги та реабілітації - у випадку вимоги заявника про відшкодування витрат на лікування потерпілого відповідно до статей 23, 24 Закону";

13. У абзаці першому пункту 36.4 статті 36 слово "лікування" замінити словами: "здійснили лікування".

14. У абзаці першому пункту 39.1 статті 39 після слів: "заподіяну третім особам" доповнити словами "а також страхування ризику заподіяння шкоди здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди";

15. У пункті 41.1 статті 41:

1) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"е) у випадку, якщо МТСБУ здійснює централізовані виплати відповідно абзацу 4 пункту 24.1 статті 24 цього Закону на основі договору зі страховиком в межах сум, сплачених страховиком в вигляді додаткових цільових гарантійних внесків";

2) у частині другій слово "президією" замінити словами "Координаційною радою МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ";

16. У статті 42 слово "президією" замінити словами Координаційною радою";

17. У статті 43:

1) у пункті 43.3 слова "президією МТСБУ та погоджується з" виключити;

2) у пункті 43.4;

у абзаці другому слова "президією МТСБУ та погоджується з" виключити;

у абзаці четвертому слова "перед членами МТСБУ" виключити;

3) у пункті 43.5 слово "президією" замінити словами Координаційною радою";

18. У статті 431:

1) у підпункті 431.2.1 пункту 431.2 слово "президією" замінити словами Координаційною радою";

2) у пункті 431.3:

у абзаці першому слова "президією МТСБУ та погоджується з" виключити;

у абзаці другому слова "та президією МТСБУ" виключити;

19. У пункті 44.1 статті 44 слово "президія" виключити;

20. У статті 45:

1) у пункті 45.2 слова "президією МТСБУ" замінити словами "Координаційною радою МТСБУ або дирекцією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ";

2) у пункті 45.4:

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) обрання трьох членів Координаційної ради МТСБУ";

у частині другій слово "президії" замінити словом "дирекції";

21. У статті 46:

1) у пункті 46.1:

у підпункті "г" слова "та президії МТСБУ" виключити;

у підпункті "е" слова "у разі потреби позачергових" виключити;

у підпункті "ж" слово "погодження" замінити словом "призначення";

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"і) затвердження кошторису витрат на утримання МТСБУ (в тому числі фонду заробітної плати), штатного розпису МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ";

2) пункт 46.2 викласти в такій редакції:

"46.2. Координаційна рада складається з семи осіб - один представник Уповноваженого органу, три представники профільного комітету Верховної Ради України та три представники страховиків - членів МТСБУ, що обираються Загальними зборами членів МТСБУ строком на два роки з правом переобрання на наступні строки.

У випадку дострокового складання повноважень членом Координаційної ради МТСБУ - представником страховиків - членів МТСБУ, або його відкликання загальними зборами членів МТСБУ - загальні збори членів МТСБУ зобов'язані невідкладно обрати нового члена Координаційної ради МТСБУ.

Повноваження членів Координаційної ради МТСБУ - представників страховиків - членів МТСБУ припиняються одночасно з обранням загальними зборами МТСБУ нових членів Координаційної ради МТСБУ.

Координаційна рада очолюється Головою, що обирається Координаційною радою МТСБУ з числа її членів.

Членом Координаційною радою МТСБУ може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше п'яти років, бездоганну ділову репутацію і не має непогашених судимостей за вчинення корисливих злочинів";

3) пункт 46.3 викласти в такій редакції:

"46.3. Засідання Координаційної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються головою ради шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за 3 дні до дня засідання. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Координаційної ради";

22. Статтю 47 виключити;

23. У статті 48:

1) пункт 48.1. викласти в такій редакції:

"48.1. Дирекція МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю МТСБУ відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, Статуту МТСБУ, рішень загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради МТСБУ і очолюється генеральним директором. Генеральний директор призначається та звільняється Координаційною радою МТСБУ. Директор пропонує кандидатури своїх заступників, які призначаються Координаційною радою МТСБУ";

2) у пункті 48.2 слова "президією МТСБУ" виключити;

Підпункт "б" пункту 51.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Мінімальні розміри базових гарантійних внесків страховика до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, визначені пунктами 51.1 та 51.3 статті 51, розраховуються за офіційним курсом Національного банку України на останній день кожного кварталу".

II. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос