Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно расширения оснований для пересмотра судебных решений в уголовном производстве Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и/или Верховным Судом Украины

Проект закона Украины от 11.02.2015 № 2107
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення підстав для перегляду судових рішень у кримінальному провадженні Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ та/або Верховним Судом України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13):

- пункт 26 частини першої статті 3 після слів "а також інші особи, за" доповнити словом "подання";

- статтю 33 доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Судові рішення переглядаються за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ або Верховним Судом України.";

- частину першу статті 445 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) встановлення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини порушень прав і основоположних свобод людини під час досудового та/або судового провадження, що могло вплинути на застосування закону України про кримінальну відповідальність.";

- статтю 446 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.".

У зв'язку з цим частини третю - четверту вважати частинами четвертою - п'ятою;

- статтю 447 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, вноситься не пізніше півтора року з дня ухвалення остаточного судового рішення.

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати частинами четвертою - шостою;

- у статті 448:

а) назву статті після слів "Вимоги до заяви" та частину першу статті після слова "Заява" доповнити словами "та подання";

б) у частину другій:

- після слів "У заяві" доповнити словами "та поданні";

- доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5) правове обґрунтування тверджень щодо порушення прав і основоположних свобод людини під час досудового та/або судового провадження, що могло вплинути на застосування закону України про кримінальну відповідальність;".

У зв'язку з цим пункти 5 - 7 вважати пунктами 6 - 8;

- доповнити новим пунктом такого змісту:

"9) відомості про представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за дорученням.";

- доповнити новою статтею 4491 такого змісту:

"Стаття 4491. Порядок внесення та розгляду подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про перегляд судового рішення

1. Якщо порушення прав і основоположних свобод людини є наслідком порушення процесуального права подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про перегляд судового рішення вноситься до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ і розглядається цим судом в порядку письмового провадження, з урахуванням особливостей встановлених цією статтею.

2. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ не може відмовити у відкритті провадження за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Якщо порушення прав і основоположних свобод людини є наслідком порушення норм матеріального права подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про перегляд судового рішення вноситься до Верховного Суду України і розглядається за правилами, встановленими статтями 452 - 457 цього Кодексу.

4. До подання додаються документи і матеріали, на які є посилання в поданні.".

2. У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2008 р., N 25, ст. 240; 2013 р., N 41, ст. 552)

- частину першу статті 13 доповнити новим пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) звертатися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або Верховного Суду України із заявою про перегляд вироків у кримінальних провадженнях та ухвал про застосування примусових заходів медичного характеру після їх перегляду в касаційному порядку у випадках та порядку, встановлених законом;";

- у статті 15:

а) частину першу після слів "є конституційне подання Уповноваженого" доповнити словами "подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або Верховного Суду України";

б) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або Верховного Суду України - акт, який вноситься Уповноваженим щодо перегляду судових рішень в кримінальному провадженні до відповідного суду в порядку та строки, встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України.".

У зв'язку з цим, частину третю вважати частиною четвертою;

- доповнити новою статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. Особливості розгляду звернень до Уповноваженого із заявами про перегляд судових рішень

Заяви про перегляд судових рішень, визначених у пункті 10-1 частини першої статті 13 цього Закону, подаються Уповноваженому у письмовій формі особою, щодо якої винесені судові рішення, або захисником цієї особи не пізніше одного року з дня ухвалення остаточного судового рішення, стосовно якого подається заява про перегляд.

Заява про перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях, крім інформації, що вимагається статтею 5 Закону України "Про звернення громадян", має містити:

- посилання на помилкове та/або неправильне застосування судами норм матеріального права та /або порушення норм процесуального права. У разі посилання на порушення судами норм процесуального права у заяві надаються пояснення, яким чином такі порушення вплинули на правильність вирішення справи;

- номер та дату постановлення судових рішень у справі;

- назву судів, що розглядали справу;

- перелік додатків.

У разі наявності, до заяви додаються копії матеріалів справи, або інших документів, які підтверджують порушення, про які зазначено в заяві про перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях.

Зразок заяви про перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях затверджується Уповноваженим.

У разі невідповідності заяви про перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях вимогам, встановленим частиною другою цієї статті Уповноважений має право відмовити у відкритті провадження, про що повідомляється заявник протягом 15 днів з дня надходження заяви.

Уповноважений відкриває за поданою заявою у встановленому порядку провадження, яке здійснює не більше шести місяців з дня надходження заяви.

За результатами провадження Уповноважений приймає рішення про внесення подання до відповідного суду про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні або відмову заявнику у задоволенні заяви.

Подання до відповідного суду про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні вноситься в порядку та строки, встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", якими передбачити збільшення видатків на 2,82 млн. гривень на діяльність Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 5990000.

 

Голова Верховної Ради
України

 В. Б. Гройсман

Опрос