Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательного отчуждения существенного участия в юридическом лице субъектами, на которых распространяется действие Закона Украины "О предупреждении коррупции")

Проект закона Украины от 17.06.2015 № 2097а
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового відчуження істотної участі в юридичній особі суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції")

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

абзац перший частини другої доповнити словами "а також нездійснення відчуження істотно участі в юридичній особі";

примітку доповнити реченням такого змісту:

"Істотна участь в юридичній особі є прямим та/або опосередкованим володінням однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи".

2. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056):

1) частину першу статті 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"істотна участь в юридичній особі - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим;

2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 12-2 такого змісту:

"12-2) передавати в управління Фонду державного майна України істотну участь в юридичній особі відповідно до статті 36-1 цього Закону";

3) частину першу статті 25 доповнити абзацом такого змісту:

"Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, та членам їх сім'ї забороняється бути власником істотної участі у юридичній особі";

4) у статті 36:

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, члени їх сім'ї зобов'язані протягом 20 днів після призначення (обрання) особи на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом, за виключенням істотної участі в юридичній особі, яка має бути відчужена відповідно до цього Закону";

у абзаці другому після слова "Закону" додати слова "та членам їх сім'ї";

частину другу виключити;

у абзаці першому частини третьої після слова "Закону" додати слова "членами їх сім'ї";

у частині четвертій після слова "Закону" додати слова "члени їх сім'ї";

у частині п'ятій після слова "посаду" додати слова "члени їх сім'ї";

5) доповнити статтею 36-1 такого змісту:

"Стаття 36-1. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи істотної участі в юридичній особі

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, члени їх сім'ї зобов'язані протягом 20 днів після призначення (обрання) особи на посаду здійснити відчуження іншій особі істотної участі в юридичній особі у порядку, встановленому законом.

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, членам їх сім'ї забороняється відчужувати належну їм участь в юридичній особі на користь близьких осіб.

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, члени їх сім'ї не можуть укладати договори про відчуження істотної участі в юридичній особі із суб'єктами підприємницької діяльності, в яких працюють близькі особи таких осіб.

3. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, члени їх сім'ї в одноденний термін після відчуження належної їм істотної участі в юридичній особі зобов'язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

4. У разі невідчуження особою істотної участі в юридичній особі відповідно до частини першої цієї статті, така істотна участь особи в юридичній особі за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції на 21 день після призначення (обрання) особи на посаду переходить в управління Фонду державного майна України до закінчення строку перебування особи на посаді";

6) частину другу статті 60 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5) відчуження істотної участі в юридичній особі".

3. Частину першу статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311; 2014 р., N 20-21, ст. 712) доповнити новим пунктом такого змісту:

"18) здійснює управління переданою йому в управління відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" істотною участю в юридичній особі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 30 днів з дня набрання ним чинності.

2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос