Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц

Проект закона Украины от 10.02.2015 № 2085
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 1665 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) у частині першій:

а) абзац перший після слів "керівниками банків" доповнити словами "кінцевими бенефіціарними власниками банків", а слова "нормативно-правових актів Національного банку України або" - словами "нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема, щодо якості активів, проведення операцій із пов'язаними з банком особами, суті операцій, або";

б) в абзаці другому слова "ста до тисячі" замінити словами "двох тисяч до п'яти тисяч";

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони призвели до віднесення банку до категорії проблемних, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

3) в абзаці другому частини третьої слова "ста до п'ятисот" замінити словами "трьох тисяч до чотирьох тисяч";

4) примітку доповнити абзацом другим такого змісту:

"Термін "кінцевий бенефіціарний власник банку" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".

2. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131 із наступними змінами) доповнити статтею 2181 такого змісту:

"Стаття 2181. Доведення банку до неплатоспроможності

Доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення керівником банку, кінцевим бенефіціарним власником банку, іншим власником істотної участі у банку будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору, -

карається обмеженням волі на строк від одного до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. 1. У цій статті матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Керівником банку є особа, зазначена у частині першій статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3. Кінцевим бенефіціарним власником банку є особа, яка відповідає визначенню "кінцевий бенефіціарний власник банку", наведеному у статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

4. Власником істотної участі у банку є особа, яка прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв банку або має, незалежно від формального володіння, можливість значного впливу на управління чи діяльність банку".

3. Частину третю статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88 із наступними змінами) після цифр "216" доповнити цифрами "2181".

4. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):

1) у статті 2:

а) терміни "банківська група" та "структура власності" викласти відповідно в такій редакції:

"банківська група - група юридичних осіб:

- які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його українських (української) та/або іноземних (іноземної) дочірніх (дочірньої) та/або асоційованих (асоційованої) компаній (компанії), які (яка) є фінансовими (фінансовою) установами (установою), або

- що складається з материнського банку, який є контролером, його українських (української) та/або іноземних (іноземної) дочірніх (дочірньої) та/або асоційованих (асоційованої) компаній (компанії), які (яка) є фінансовими (фінансовою) установами (установою), або

- які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами, та в якій банківська діяльність є переважною, або

- що складається з небанківської фінансової установи, яка є контролером, її українських (української) та/або іноземних (іноземної) дочірніх (дочірньої) та/або асоційованих (асоційованої) компаній (компанії), які (яка) є фінансовими (фінансовою) установами (установою), та в якій банківська діяльність є переважною.

Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, входять до складу банківської групи.

Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня.

Після того як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, зменшилася та становить від 40 до 50 відсотків, така група продовжує вважатися банківською впродовж трьох років з моменту такого зменшення";

"структура власності юридичної особи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:

1) всіх суттєвих учасників (включаючи публічні компанії) і кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи;

2) всіх суттєвих учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

3) всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у такій юридичній особі;

4) відносини контролю щодо цієї юридичної особи між усіма особами, зазначеними у пунктах 1 - 3 цього визначення";

б) доповнити визначенням термінів такого змісту (в алфавітному порядку):

"кінцевий бенефіціарний власник банку - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність банку безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого чи опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в банку у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в банку;

кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого чи опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі";

"корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) юридичної особи, що включають правомочності на участь цієї особи в її управлінні, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної юридичної особи та активів у разі ліквідації останньої, а також інші правомочності, передбачені законом держави походження юридичної особи та її установчими документами";

"ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад суттєвих учасників юридичної особи, яка включає інформацію про суттєвих учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи";

"публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) фондових бірж, які відповідають критеріям, визначеним Національним банком України";

"рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою і фізичними і юридичними особами, які є учасниками цієї юридичної особи. При цьому, якщо юридична особа не має інших учасників, крім фізичних осіб, така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами";

"суттєвий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:

1) якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, суттєвими учасниками вважаються двадцять найбільших учасників - фізичних осіб;

2) якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж двадцяти учасникам - фізичним особам, суттєвими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

3) якщо суттєвим учасником юридичної особи є публічна компанія, вважається, що вона не має суттєвих учасників";

"учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи";

2) частину третю статті 17 доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) відомості за формою, встановленою Національним банком України, про пов'язаних із банком осіб, що відповідають ознакам, передбаченим частиною першою статті 52 цього Закону";

3) частину шосту статті 32 після слів "для формування" доповнити словом "статутного";

4) у статті 39:

а) у частині другій слова "бути працівниками цього банку" замінити словами "обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору";

б) частину п'яту доповнити пунктом 281 такого змісту:

"281) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами";

5) у частині шостій статті 42 слова "крім дочірніх підприємств" замінити словами "(крім дочірніх підприємств, банківських спілок та асоціацій)";

6) частину другу статті 44 доповнити словами "згідно з вимогами, встановленими Національним банком України";

7) у статті 49:

а) перше речення частини четвертої доповнити словами "акцій інших банків та надання субординованого боргу банкам";

б) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Банкам забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами".

У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати відповідно частинами шостою - десятою;

8) статтю 52 викласти в такій редакції:

"Стаття 52. Пов'язані з банком особи

Для цілей цього Закону пов'язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку;

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) будь-яка особа, яка входить до структури власності банку або банківської групи;

8) асоційовані особи та представники, які діють на підставі довіреності фізичних осіб, зазначених у цій частині.

Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати фізичних та юридичних осіб пов'язаними з банком особами за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України відповідно до цього Закону, з урахуванням у тому числі характеру взаємовідносин та зв'язків із банком. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідний банк та фізичну, юридичну особу, яку визначено пов'язаною з банком особою.

Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк України в установленому ним порядку про всі зміни в інформації про пов'язаних із банком осіб.

Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

Угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

2) придбання у пов'язаної особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

3) здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;

4) оплата товарів та послуг пов'язаної особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;

5) продаж пов'язаній особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;

6) нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, які менші звичайних;

7) нарахування відсотків, які більші звичайних, за вкладами і депозитами пов'язаних із банком осіб.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою.

Національний банк України здійснює контроль за операціями банків із пов'язаними з банком особами.

Національний банк України має право встановлювати обмеження на операції банків із пов'язаними з банком особами";

9) частини п'яту та шосту статті 58 викласти в такій редакції:

"Керівники банку, кінцеві бенефіціарні власники банку, інші власники істотної участі за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Керівники банку, кінцеві бенефіціарні власники банку, інші власники істотної участі несуть за рішенням суду відповідальність усім своїм майном за понесення банком збитків та/або витрати банку, які пов'язані з виведенням такого банку з ринку, та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, що сталися з вини відповідно керівників банку, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі";

10) частину четверту статті 61 викласти в такій редакції:

"Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб";

11) статтю 62 після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Національний банк України має право розкривати інформацію про банк чи пов'язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення".

У зв'язку з цим частини десяту - тринадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - чотирнадцятою;

12) у частині першій статті 73:

а) пункт 7 доповнити словами "у тому числі операцій із пов'язаними з банком особами";

б) в абзаці другому пункту 9 слова "до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

13) пункт 5 частини першої статті 75 замінити двома пунктами такого змісту:

"5) банк не має ефективної та адекватної системи управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

6) систематичне подання та/або оприлюднення недостовірної інформації або звітності з метою приховування реального фінансового стану банку, у тому числі щодо операцій із пов'язаними з банком особами".

6. Частину п'яту статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"5. Фонд або уповноважена особа Фонду має право звернутися до керівників банку, контролерів, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі з вимогою про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів банку у разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку і оціночна вартість ліквідаційної маси банку, затвердженої Фондом, є меншою за вимоги, включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

У разі отримання Фондом відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом, Фонд має право звернутися до суду з вимогою про стягнення майна з таких осіб для задоволення вимог кредиторів. Сума позову до таких осіб не може бути меншою за різницю між вимогами, включеними до реєстру акцептованих вимог кредиторів, та оціночною вартістю ліквідаційної маси банку, затвердженої Фондом".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Банки протягом двох місяців із дня набрання чинності цим Законом зобов'язані подати Національному банку України відомості про пов'язаних із банком осіб, що відповідають ознакам, визначеним цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, за визначеною Національним банком України формою.

3. Банки в установлені Національним банком України строки зобов'язані подати до Національного банку України звіти про обсяги активних операцій із пов'язаними з банком особами за визначеною Національним банком України формою та розрахунок нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами відповідно до вимог Національного банку України.

4. Банки, в яких значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами є вище визначених Національним банком України відповідних нормативних значень, зобов'язані подати плани щодо поетапного їх приведення протягом визначеного Національним банком України строку у відповідність із вимогами Національного банку України.

5. У разі порушення банком два і більше разів плану, визначеного у пункті 4 цього розділу, Національний банк України прийматиме рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

6. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос