Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно сбалансирования порядка управления в высших учебных заведениях

Проект закона Украины от 04.06.2015 № 2025а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо збалансування порядку управління у вищих навчальних закладах

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 37-38, ст. 2004 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині третій статті 34:

1) пункт другий викласти в такій редакції:

"2) затверджує структуру і штатний розпис вищого навчального закладу";

2) пункти п'ять і шість виключити;

2. Доповнити статтею 34-1 такого змісту:

"Стаття 34-1. Фінансовий секретар

1. Безпосереднє управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу та розпорядження його майновими правами здійснює фінансовий секретар вищого навчального закладу. Права, обов'язки та відповідальність фінансового секретаря визначаються законодавством і статутом вищого навчального закладу.

2. Фінансовий секретар в межах наданих йому повноважень:

1) вирішує питання фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу;

2) є розпорядником майна і коштів;

3) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

4) контролює дотримання всіма підрозділами фінансової дисципліни;

5) здійснює інші передбачені статутом повноваження.

3. Фінансовий секретар вищого навчального закладу відповідає за результати фінансово-господарської діяльності цього закладу та стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу."

3. У статті 36:

1) в назві статті слова "Вчена рада" замінити словами "Вчені ради";

2) частину першу після слів "Вчена рада" доповнити словами "вищого навчального закладу";

3) у частині другій:

в пункті сьомому слово "деканів" вилучити;

доповнити після пункту п'ятнадцятого новим пунктом такого змісту:

"16) погоджує подання керівника вищого навчального закладу про призначення та звільнення фінансового секретаря".

У зв'язку з цим пункт шістнадцятий вважати пунктом сімнадцятим;

4) у частині третій:

перший абзац після слів "входять за посадами керівник вищого навчального закладу" доповнити словами "фінансовий секретар";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Очолювати вчену раду не може керівник вищого навчального закладу, його заступники, фінансовий секретар та керівники факультетів (навчально-наукових інститутів) цього закладу".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити після частини шостої новими частинами сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою такого змісту:

"7. Вчена рада факультету (навчально-наукового інституту) є колегіальним органом факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту).

8. Вчена рада факультету (навчально-наукового інституту):

1) визначає загальні напрями розвитку наукової діяльності факультету (навчально-наукового інституту);

2) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту);

3) ухвалює навчальні програми та навчальні плани факультету (навчально-наукового інституту);

4) вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті (навчально-науковому інституті);

5) розглядає інші питання діяльності факультету (навчально-наукового інституту) відповідно до статуту вищого навчального закладу.

9. Вчену раду факультету (навчально-наукового інституту) очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради факультету (навчально-наукового інституту), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту) входять за посадами керівник факультету (навчально-наукового інституту), заступники керівника факультету (навчально-наукового інституту), завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету (навчально-наукового інституту), а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету (навчально-наукового інституту) і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту) повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету (навчально-наукового інституту) і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів).

Очолювати вчену раду факультету (навчально-наукового інституту) не може керівник факультету (навчально-наукового інституту).

Вибори до складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту) починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту).

10. Виборні представники з числа працівників факультету (навчально-наукового інституту) обираються органом громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Рішення вченої ради факультету (навчально-наукового інституту) вводяться в дію рішеннями керівника факультету (навчально-наукового інституту). Рішення вченої ради факультету (навчально-наукового інституту) може бути скасовано вченою радою вищого навчального закладу".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною одинадцятою;

частину одинадцяту після слів "утворені вчені ради" доповнити словом "інших".

4. Частину першу статті 42 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кандидатом на посаду керівника вищого навчального закладу не може бути виконувач обов'язків керівника цього закладу".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

5. Доповнити статтею 42-1 такого змісту:

"Стаття 42-1. Призначення та звільнення з посади фінансового секретаря вищого навчального закладу

1. Фінансовий секретар призначається на посаду засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) за поданням керівника вищого навчального закладу, погодженим з вченою радою цього закладу.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) укладає з фінансовим секретарем контракт на строк до проведення чергових виборів керівника вищого навчального закладу.

Фінансовий секретар може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) за поданням керівника вищого навчального закладу, погодженим з вченою радою цього закладу з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.

2. За відсутності подання керівника вищого навчального закладу про призначення фінансового секретаря, засновник (засновники) вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає (призначають) виконувача обов'язків фінансового секретаря вищого навчального закладу, але не більш як на три місяці.

3. Типова форма контракту з фінансовим секретарем державного вищого навчального закладу затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Порядок призначення фінансових секретарів вищих духовних навчальних закладів регулюється їхніми статутами (положеннями), зареєстрованими у встановленому законодавством порядку".

6. У статті 43:

1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) обирається вченою радою факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу строком на п'ять років. Керівник вищого навчального закладу укладає з керівником факультету (навчально-наукового інституту) контракт";

2) частину другу після слів "або органу громадського самоврядування факультету" доповнити словами "(навчально-наукового інституту)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос