Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" и некоторые другие законы Украины (относительно расширения возможностей граждан Украины участия в управлении государственными и общественными делами, во влиянии на усовершенствование работы органов государственной власти и местного самоуправления, в отстаивании своих прав и законных интересов)

Проект закона Украины от 02.02.2015 № 1919
Дата рассмотрения: 02.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" та деяких інших законів України (щодо розширення можливостей громадян України участі в управлінні державними і громадськими справами, у впливі на удосконалення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, у відстоюванні своїх прав і законних інтересів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст. 256):

а) у статті 1:

частину першу після слів "посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із" доповнити словом "вимогами";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Під зверненням громадян слід розуміти спосіб ініціювання громадянами питань захисту своїх прав та (або) реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, участі в управлінні державними і громадськими справами, удосконалення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових осіб, шляхом подачі вимог, зауважень, скарг, клопотань чи пропозицій, що передбачає відповідне реагування цих органів і посадових осіб та обов'язкове надання відповіді";

частину другу та третю вважати частинами третьою та четвертою відповідно;

б) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Форма, типи та види звернень громадян

Звернення громадян викладаються у письмовій або усній формі.

Звернення вважається викладеним у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований у документі (в тому числі електронному), листі, телеграмі, або виражений за допомогою електронного засобу зв'язку (електронної пошти або через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет).

Звернення вважається викладеним в усній формі, якщо воно викладене громадянином і записане з його слів посадовою особою на особистому прийомі або уповноваженою особою з телефонної розмови.

Звернення громадян можуть бути викладеними у вигляді вимоги, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) чи скарги.

Вимога - звернення громадян, що містить наполягання вчинити дії або утриматися від вчинення дій, у тому числі, розглянути питання, яке відноситься до компетенції або перебуває на розгляді відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, зняти з розгляду питання, яке перебуває на розгляді відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також порушення питання про звільнення посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, щодо призначень на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також зазначаються недоліки їх діяльності, висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення, в якому викладено інформацію про порушення прав і законних інтересів громадян внаслідок дій (бездіяльності), рішень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб та прохання про поновлення прав і захист законних інтересів громадян.

Звернення може подаватися окремою особою (індивідуальне звернення) або групою осіб (колективні звернення).

Інтернет-звернення - звернення у вигляді електронних даних, надіслане через спеціальну форму на веб-сторінці офіційного веб-сайту органу державної влади чи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

Онлайн-петиція - публічна вимога або пропозиція, створена у вигляді електронних даних та розміщена через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, адресована органам державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовим особам, депутатам усіх рівнів, яка має бути підтримана встановленою цим Законом кількістю осіб шляхом підписання на веб-сторінці та передбачає надання обов'язкової публічної відповіді органом державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовою особою, депутатом будь-якого рівня, яким вона адресована.;

в) Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути викладене громадянином усно на особистому прийомі або по єдиному телефонному номеру (контактного центру, телефонної "гарячої лінії"), надіслане поштою (в тому числі електронною), за допомогою телеграфного зв'язку (телеграфом), надіслане (розміщене) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, або передане громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, а також адресу електронної пошти та номер телефону чи іншого засобу зв'язку, якщо такі є, викладено суть порушеного питання. Для звернень у вигляді електронного документа, а також надісланих (розміщених) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, зазначення адреси електронної пошти є обов'язковим.

Письмове звернення, за виключенням звернення надісланого за допомогою телеграфного зв'язку (телеграфом) або надісланого (розміщеного) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Вимоги до звернення, надісланого (розміщеного) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет встановлюються розділом II1 цього Закону";

г) у статті 8:

частину першу після слів "місця проживання, не підписане автором (авторами)" доповнити словами "за виключенням випадків, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону, коли підпис заявника (заявників), не є обов'язковим";

частину другу викласти в такій редакції:

"Не розглядаються звернення у випадках, якщо вони подані повторно до одного й того ж органу від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також якщо вони подані особами, визнаними судом недієздатними та в інших випадках, передбачених цим Законом";

д) у статті 14:

назву статті після слів "розгляд пропозицій (зауважень)" доповнити через кому словом "вимог";

частину першу після слів "розглянути пропозиції (зауваження)" доповнити через кому словом "вимоги";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Особливості розгляду пропозиції (зауваження), вимоги, надісланої (розміщеної) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, встановлюються розділом II1 цього Закону";

е) у статті 15:

в частині четвертій слова "вимог, викладених" замінити на слова "прохання, викладеного";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Особливості розгляду заяви (клопотання), надісланої через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, встановлюються розділом II1 цього Закону";

є) у статті 16:

у частині четвертій виключити перше речення;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Особливості розгляду скарги, надісланої через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, встановлюються розділом II1 цього Закону";

ж) у статті 20:

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Днем надходження (отримання) онлайн-петиції є робочий день, який настає наступним за днем, в якому було зібрано кількість голосів, визначену цим Законом для обов'язковості розгляду онлайн-петиції";

частину другу після слів "термін розгляду" доповнити словами "звернення, за виключенням онлайн-петиції"

частини другу та третю вважати частинами третьою і четвертою відповідно;

з) доповнити новою статтею 23-1 такого змісту:

"Стаття 23-1. Організація подачі звернень по єдиному телефонному номеру (контактного центру, телефонної "гарячої лінії")

Подача звернень по єдиному телефонному номеру (контактного центру, телефонної "гарячої лінії"), їх отримання, реєстрація здійснюється в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України";

и) доповнити новим розділом II1 такого змісту:

"Розділ II1
Вимоги до звернень, надісланих (розміщених) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, особливості їх подачі, опрацювання та розгляду

Стаття 23-2. Звернення, надіслані (розміщені) через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет

Зверненнями, надісланими через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, є Інтернет-звернення.

Зверненнями, розміщеними через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, є онлайн-петиції.

Під спеціальною формою слід розуміти область на веб-сторінці, де можна ввести інформацію.

Дія цього Закону щодо онлайн-петицій поширюється лише на порядок подання та розгляду тих онлайн-петицій, які розміщуються на офіційних сайтах органів державної влади чи місцевого самоврядування.

Порядок подачі та розгляду інтернет-звернень та онлайн-петицій, вимоги до інтернет-звернень та онлайн-петицій визначаються Розділами I та II цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цим Розділом.

Органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують можливість надсилання інтернет-звернень та розміщення онлайн-петицій через спеціальну форму на власному офіційному веб-сайті. У разі, якщо територіальний орган виконавчої влади чи сільська, селищна, міська рада не має власного офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, то можливість розміщення онлайн-петицій, які адресуються до таких органів чи їх посадових осіб, забезпечується відповідним центральними органами виконавчої влади, обласними радами на їх офіційних веб-сайтах.

Онлайн-петиції до судових органів, голів судів розміщуються на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації.

Онлайн-петиції до депутатів рад, сільських, селищних, міських голів, виконавчих органів рад розміщуються на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування за виключенням випадку, передбаченого частиною шостою цієї статті.

Онлайн-петиції до Верховної Ради України, її посадових осіб, органів Верховної Ради України, народних депутатів України розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Стаття 23-3. Вимоги до веб-сторінки, через яку надсилаються Інтернет-звернення

Функціональні можливості веб-сторінки, через яку надсилаються Інтернет-звернення, повинні забезпечувати:

1) можливість створювати та надсилати Інтернет-звернення будь-якою особою;

2) можливість вибору адресата;

3) можливість відслідковувати етап та стан розгляду Інтернет-звернення;

4) захист даних (у тому числі персональних) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до них;

5) можливість прикріплення файлів.

Стаття 23-4. Вимоги до веб-сторінок, на яких розміщуються онлайн-петиції

Для реалізації доступу до онлайн-петицій користувачу надаються можливості розміщення, пошуку, перегляду, підписання, обговорення, а також копіювання та друку онлайн-петицій або їхніх частин.

Функціональні можливості веб-сторінки, на якій розміщуються онлайн-петиції, повинні забезпечувати:

1) можливість ініціювати (розміщувати) онлайн-петицію будь-якою особою в будь-який час після проходження реєстрації;

2) можливість вибору адресата;

3) можливість підписати онлайн-петицію з подальшою фіксацією результату голосування та його відображенням;

4) можливість моніторингу кількості підписів;

5) можливість обговорення онлайн-петиції;

6) захист даних (у тому числі персональних) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до них;

7) можливість позначення онлайн-петиції як такої, що містить відомості про особисте життя особи, образливі, нецензурні слова, заклики до насильства, розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади;

8) можливість розміщення відповідей органів державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів всіх рівнів на онлайн-петиції;

9) можливість оцінювати якість та обговорювати відповідь на онлайн-петицію, прийняті органом державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадовими особами, депутатами всіх рівнів заходи за наслідками розгляду онлайн-петиції;

Користувачам веб-сайту органу державної влади та місцевого самоврядування надається можливість здійснювати пошук онлайн-петицій за ключовими словами.

Порядок реєстрації та ідентифікації ініціаторів онлайн-петицій та осіб, що підписують такі петиції, визначається Кабінетом Міністрів України.

Розміщені на спеціалізованій веб-сторінці онлайн-петиції перебувають у відкритому цілодобовому доступі.

Стаття 23-5. Вимоги до інтернет-звернень, особливості їх подання та розгляду

До інтернет-звернення застосовуються вимоги, передбачені частиною третьою статті 5 цього Закону. Інтернет-звернення не потребує обов'язкової наявності електронного підпису.

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть установлювати додаткові вимоги до інтернет-звернень, які їм адресуються.

Направлення Інтернет-звернення відбувається шляхом заповнення спеціальної форми на веб-сторінці за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на офіційному веб-сайті органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян.

Порядок роботи з Інтернет-зверненнями, його обробки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Якщо питання, порушене в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами Інтернет-зверненні, не входить до їх повноважень, відповідальна особа в п'ятиденний термін після одержання Інтернет-звернення перенаправляє його за належністю та повідомляє про це особу, що звернулася, шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, вказану особою.

Стаття 23-6. Вимоги до онлайн-петицій, особливості їх подання

Онлайн-петицію може ініціювати (розмістити) та підписати громадянин, який досяг 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність.

Онлайн-петиція обов'язково має містити:

1) прізвище та ім'я ініціатора;

2) суть вимоги, пропозиції, їх обґрунтування;

3) орган, посадову особу, до якої адресується онлайн-петиція.

Онлайн-петиція не потребує обов'язкової наявності електронного підпису особи, яка її ініціює.

Будь-яке редагування тексту онлайн-петиції, окрім виправлення граматичних та пунктуаційних помилок, забороняється.

Перелік даних, які необхідно вводити для реєстрації ініціатора онлайн-петицій, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23-7. Попередня перевірка онлайн-петицій

Попередня перевірка онлайн-петицій здійснюється до її розміщення для загального доступу протягом 3-х робочих днів.

Попередня перевірка проводиться для з'ясування наявності в онлайн-петиції вимоги, пропозиції, ідентичної тим, що вже розміщені на веб-сайті, а також відомостей про особисте життя особи, образливих, нецензурних слів, закликів до насильства, розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Онлайн-петиція не підлягає розміщенню для загального доступу, якщо вона містить вимоги, пропозиції, ідентичні тим, що вже розміщені на веб-сайті, або містить відомості про особисте життя особи, образливі, нецензурні слова, заклики до насильства, розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади. Ініціатор такої онлайн-петиції повідомляється уповноваженою особою на адресу електронної пошти, вказаної ініціатором, про відмову у розміщенні онлайн-петиції із зазначенням причин відмови.

Відмова у розміщенні онлайн-петиції може бути оскаржена до суду.

Онлайн-петиція може бути подана повторно у разі усунення причин, які стали підставою для відмови у її розміщенні.

У разі відсутності підстав для відмови у розміщенні онлайн-петиції, вона розміщується для загального доступу на офіційному веб-сайті органу державної влади чи місцевого самоврядування.

Стаття 23-8. Підтримання онлайн-петицій

Підписання онлайн-петиції здійснюється шляхом голосування "за" на веб-сторінці, на якій розміщено онлайн-петицію. Підписання онлайн-петиції не потребує наявності електронного підпису особи, яка її підписує.

Система голосування повинна забезпечувати можливість голосування особою лише один раз за окрему онлайн-петицію.

Можливість голосування за онлайн-петицію повинна забезпечуватися з моменту розміщення такої петиції для загального доступу.

Підтриманою вважається онлайн-петиція, яку підписали впродовж 3 місяців:

1) 50000 осіб, якщо онлайн-петицію адресовано до Верховної Ради України, її органів чи посадових осіб, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Прем'єр-міністра України.

2) 25000 осіб, якщо онлайн-петицію адресовано до центральних органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури України, їх посадових осіб;

3) 5 % від кількості осіб, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного територіального органу виконавчої влади, правоохоронного органу чи органу місцевого самоврядування.

Інформація про кількість голосів, необхідну для підтримання онлайн-петиції публікується на офіційному веб-сайті органу державної влади чи місцевого самоврядування.

Під кожною онлайн-петицією публікується впорядкований список поданих голосів.

Онлайн-петиція, яка не набрала визначеної цією статтею кількості підписів протягом встановленого строку, вважається такою, що не була підтриманою.

Підтримані онлайн-петиції доступні для перегляду протягом трьох років з дня опублікування відповіді на онлайн-петицію. Не підтримані онлайн-петиції доступні для перегляду протягом місяця з дня закінчення терміну, протягом якого необхідно було зібрати підписи.

Стаття 23-9. Розгляд онлайн-петицій

Не підтримані онлайн-петиції не підлягають розгляду. Інформація про це розміщується на веб-сторінці, на якій було розміщено онлайн-петицію.

Підтримані онлайн-петиції підлягають обов'язковому розгляду в строки, передбачені статтею 20 цього Закону.

Строки розгляду онлайн-петиції скорочуються вдвічі, якщо онлайн-петиція набрала необхідну кількість голосів, встановлену цим Законом, протягом 1 місяця. Такі петиції розглядаються позачергово та негайно.

Онлайн-петиції, адресовані Верховній Раді України, розглядаються на її засіданні у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

Онлайн-петиції, адресовані Кабінету Міністрів України, розглядаються на його засіданні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Онлайн-петиції, адресовані органам місцевого самоврядування, розглядаються на їх засіданні у порядку, встановленому відповідним органом місцевого самоврядування.

За наслідками розгляду онлайн-петиції надається публічна відповідь по суті усіх порушених у ній питань, яка розміщується на веб-сторінці в мережі Інтернет, на якій було розміщено відповідну онлайн-петицію, про що на електронну пошту повідомляється ініціатор онлайн-петиції та особи, які її підписали. Не підлягає опублікуванню інформація з обмеженим доступом.

Якщо питання, порушене в онлайн-петиції, не входить до повноважень органу чи посадової особи, до якої воно адресувалося, відповідальна особа в п'ятиденний термін після отримання (надходження) онлайн-петиції перенаправляє її за належністю та повідомляє про це особу, що її ініціювала, шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, вказану цією особою. Повідомлення про перенаправлення онлайн-петиції за належністю також публікується на веб-сторінці в мережі Інтернет, на якій було розміщено відповідну онлайн-петицію.

Стаття 23-10. Особливості розгляду онлайн-петицій з вимогою про звільнення посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування

Онлайн-петиція з вимогою про звільнення посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування може бути поданою у разі наявності інформації про порушення вимог законодавства посадовою особою органу державної влади чи місцевого самоврядування під час здійснення своїх повноважень, неналежного виконання своїх обов'язків такою особою, вчинення нею дій, які дискредитують орган державної влади чи місцевого самоврядування.

Уповноважений орган чи посадова особа зобов'язані розглянути питання про звільнення посадових осіб органів державної влади чи місцевого самоврядування, якщо онлайн-петицію було підтримано у порядку, встановленому цим Законом. Під час розгляду цього питання здійснюється перевірка фактів, вказаних в онлайн-петиції в обґрунтування необхідності звільнення посадової особи, а також фактів, які вказані під час обговорення онлайн-петиції особами на веб-сторінці, на якій розміщено онлайн-петицію.

Стаття 23-11. Захист даних, внесених через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет

Дані, внесені через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, повинні мати захист від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації.

Не допускається вилучення онлайн-петицій із веб-сайту, за виключенням випадків, якщо вона містить відомості про особисте життя особи, образливі, нецензурні слова, заклики до насильства, розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Забороняється з'ясування даних про особу, яка ініціювала чи підписала онлайн-петицію, за виключенням даних, які необхідні для запрошення ініціатора підтриманої онлайн-петиції для його участі у розгляді онлайн-петиції".

2. У статті 22 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146):

а) частину першу після слів "що надходять до комітетів" доповнити словами "за виключенням онлайн-петицій";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Онлайн-петиції, що адресовані комітетам, розглядаються на засіданні комітету".

3. Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133) доповнити главою 41 такого змісту:

"Глава 41. РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ОНЛАЙН-ПЕТИЦІЙ

Стаття 241. Правові підстави розгляду онлайн-петицій

1. Верховна Рада України розглядає на своєму засіданні онлайн-петиції, які були їй адресовані, та підтримані відповідно до Закону України "Про звернення громадян" за умови, що питання, порушені в них, відносяться до компетенції Верховної Ради України.

Стаття 242. Попередній розгляд онлайн-петицій

1. Онлайн-петиція попередньо розглядається комітетом, до предмета відання якого належать питання, порушені у відповідній онлайн-петиції. Комітет надає Верховній Раді свій висновок не пізніше ніж у десятиденний строк з дня отримання онлайн-петиції.

2. Комітет, до предмета відання якого належать питання, порушені у відповідній онлайн-петиції запрошує та заслуховує на своєму засіданні ініціатора онлайн-петиції - особу, яка її розмістила. У разі неприбуття на засідання комітету ініціатора онлайн-петиції вона розглядається без його участі.

Стаття 243. Порядок розгляду онлайн-петицій Верховною Радою України

1. Питання про розгляд онлайн-петиції включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради без голосування протягом 10 днів з дня отримання висновку головного комітету. Якщо головний комітет у визначений цим Регламентом строк (частина перша статті 242 цього Регламенту) не ухвалить висновок щодо онлайн-петиції, Верховна Рада в 15-денний строк після отримання онлайн-петиції розглядає її.

2. Під час розгляду онлайн-петиції у пленарному засіданні Верховної Ради має право брати участь її ініціатор. У разі його відсутності онлайн-петиція розглядається без його участі.

3. Обговорення онлайн-петиції здійснюється у порядку, передбаченому статтею 30 цього Регламенту, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

4. Розгляд онлайн-петиції починається з її представлення ініціатором онлайн-петиції, який вважається її доповідачем. Для доповіді ініціатору онлайн-петиції надається не менше 10 хвилин. У разі відсутності ініціатора онлайн-петиції, її розгляд починається з оголошення головуючим тексту онлайн-петиції, кількості осіб, які її підтримали.

5. За наслідками розгляду онлайн-петиції Верховна Рада України приймає рішення у порядку, встановленому цим Регламентом для прийняття відповідного рішення. У разі необхідності, за наслідками розгляду онлайн-петиції Верховна Рада України може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії".

II. Прикінцеві і перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос