Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовой охраны промышленных образцов

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1891
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових зразків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

1) у статті 461:

у частині першій після слів "є новим" доповнити словами "та має індивідуальний характер";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Об'єктом промислового зразка можуть бути елементи ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу виробу та/або його оздоблення, що визначають зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини.";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Форми правової охорони промислового зразка визначаються цим Кодексом та законом.";

2) у частині першій статті 462:

після слів "корисну модель," доповнити словом "зареєстрований";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"2. Незареєстрований промисловий зразок охороняється як такий у зв'язку з доведенням його до загального відома відповідно до закону.";

3) у статті 464:

в абзаці першому частини першої після слів "корисну модель," доповнити словом "зареєстрований";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Суб'єкт права інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок наділяється лише правом на використання промислового зразка, а також виключним правом перешкоджати його неправомірному використанню у разі, якщо таке використання є результатом копіювання промислового зразка, якому надано правову охорону.

Використання не вважається результатом копіювання, якщо відповідний промисловий зразок є результатом самостійної творчої праці автора, якому не було відомо про промисловий зразок, доведений до загального відома.";

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій після слів "корисну модель," доповнити словом "зареєстрований";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Майнові права інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок належать його автору, якщо інше не встановлено договором чи законом.";

4) у статті 465:

у частині першій після слів "корисну модель," доповнити словом "зареєстрований";

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Майнові права інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок є чинними з дати доведення його до загального відома відповідно до закону";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Майнові права інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок є чинними протягом десяти років, що відліковуються від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на п'ять років у порядку, встановленому законом. При цьому загальний строк чинності майнових прав не може перевищувати двадцяти п'яти років, що відліковуються від дати подання заявки.

Майнові права інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок є чинними протягом трьох років що відліковуються від дати доведення його до загального відома.".

2. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34):

1) у статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"промисловий зразок - зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається особливостями ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу виробу та/або його оздоблення;";

доповнити абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"виріб - предмет, виготовлений промисловим або ручним способом, включаючи також частини, що можуть бути зібрані в складений виріб, а також упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти, крім комп'ютерних програм;

складений виріб - виріб, який складається з частин, що можуть бути замінені і допускають розбирання або повторне збирання виробу;";

У зв'язку з цим абзаци четвертий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим-вісімнадцятим;

2) у статті 5:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Умови надання та форми правової охорони";

у частині першій слова "принципам гуманності і моралі" замінити словами "моральним засадам суспільства";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Об'єктом промислового зразка можуть бути елементи ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу виробу та/або його оздоблення, що визначають зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини.";

частину третю доповнити абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"зовнішній вигляд виробу або його частини, який зумовлений виключно його технічною функцією;

зовнішній вигляд виробу, який повинен обов'язково відтворюватися у його точних формі та розмірі для того, щоб виріб, для якого призначається або в якому застосовується такий зовнішній вигляд, був з ним механічно з'єднаний або розташований таким чином, що забезпечує виконання окремими частинами складеного виробу своїх функцій;";

доповнити частинами четвертою, п'ятою такого змісту:

"4. Промисловий зразок охороняється як незареєстрований, якщо він був доведений до загального відома у порядку, встановленому цим Законом.

Промисловий зразок охороняється як зареєстрований, якщо на нього видано патент у порядку, встановленому цим Законом.

5. Незареєстрований промисловий зразок охороняється як такий у зв'язку з доведенням його до загального відома відповідно до закону.

Майнові права інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок є чинними протягом трьох років, що підліковуються від дати доведення його до загального відома.";

У зв'язку з цим частини п'яту, шосту вважати відповідно частинами шостою, сьомою.

в абзаці першому частини шостої після слів "Право власності на" доповнити словом "зареєстрований";

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Строк дії патенту становить десять років, що відліковуються від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту щоразу на п'ять років у порядку, встановленому законом. При цьому загальний строк дії патенту не може перевищувати двадцяти п'яти років, що відліковуються від дати подання заявки.";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"За подання клопотання про продовження строку дії патенту сплачується збір.";

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у частині шостій після слів "що надається" доповнити словами "зареєстрованому промисловому зразку";

3) у статті 6:

у частині першій після слів "є новим" доповнити словами "та має індивідуальний характер";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жодний ідентичний промисловий зразок не був доведений до загального відома:

незареєстрований промисловий зразок - до дати, на яку промисловий зразок був вперше доведений до загального відома;

зареєстрований промисловий зразок - до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету.

Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо вони відрізняються лише несуттєвими ознаками.

Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо інформацію про нього було опубліковано або він був виставлений на показ, використаний у торгівлі або розголошений у такий спосіб, що ці події могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особами, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо інформацію про нього було опубліковано у зв'язку з видачею патенту або з інших підстав, або він був виставлений на показ, використаний у торгівлі або розголошений у такий спосіб, що ці події могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особами, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Для цілей застосування цього Закону особами, які спеціалізуються у відповідній галузі, вважаються виробники та розповсюджувачі виробів, для яких призначається або якими застосовується промисловий зразок.

Не вважається доведенням до загального відома розкриття інформації про промисловий зразок іншим особам з умовою збереження ними конфіденційності такої інформації.";

доповнити частинами третьою, четвертою такого змісту:

"3. Промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома:

незареєстрований промисловий зразок - до дати, на яку промисловий зразок був доведений до загального відома;

зареєстрований промисловий зразок - до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету.

Для цілей застосування цього Закону поінформованими користувачами вважаються споживачі, виробники та розповсюджувачі виробів, для яких призначається або якими застосовується промисловий зразок.

Під час оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

4. Промисловий зразок, втілений у виробі, який є частиною складеного виробу, є патентоспроможним у разі його відповідності вимогам цієї статті та за умови, що така частина є видимою під час нормального використання складеного виробу.";

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою;

у частині п'ятій слова "шести", "цього пункту" замінити відповідно словами "дванадцяти", "цієї частини";

частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього проти справжньої волі автора або його спадкоємця.";

4) у частині другій статті 12 слова та цифри "пунктами 9, 10 та 11" замінити словами "частинами дев'ятою - одинадцятою";

5) у статті 13:

у частині шостій слово та цифру "пунктом 3" замінити словами "частиною третьою";

у частині сьомій слово та цифру "пункту 7" замінити словами "частини сьомої";

6) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Експертиза заявки

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

2. Експертиза заявки складається з експертизи за формальними ознаками та розгляду застережень проти державної реєстрації патенту.

3. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.";

7) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Експертиза за формальними ознаками

1. Під час проведення експертизи за формальними ознаками:

встановлюється дата подання заявки згідно зі статтею 12 цього Закону;

визначається, чи належить об'єкт, що заявляється для одержання правової охорони, до об'єктів, зазначених у частині другій та чи не відноситься до об'єктів, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону;

перевіряється відповідність об'єкта, що заявляється для одержання правової охорони, публічному порядку та моральним засадам суспільства;

розмір сплаченого збору за подання заявки, строк та порядок його сплати перевіряються на відповідність встановленим вимогам.

2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

3. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу патенту.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від заявника обставини.

4. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обгрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

5. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка.

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, якщо вони містять нові суттєві ознаки.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, не беруться до уваги під час експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка.

6. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 12 цього Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

7. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 12 цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

8. Якщо в матеріалах заявки, що відповідає вимогам статті 12 цього Закону, є посилання на креслення (схему, карту), але такого креслення (схеми, карти) в ній немає, заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на його вибір надіслати креслення (схему, карту) чи вилучити посилання на нього у заявці. У разі подання креслення (схеми, карти) протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи креслення (схеми, карти). Якщо у цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

9. У разі порушення вимог частини восьмої статті 11 цього Закону заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

10. Заклад експертизи надсилає заявнику обгрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням у разі потреби зазначених у висновку недоліків, якщо:

є підстави вважати, що заявлений об'єкт не відповідає вимогам частини другої або належить до об'єктів, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону;

заявка не відповідає вимогам статті 11 цього Закону та правил, установлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

розмір сплаченого збору за подання заявки, строк чи порядок його сплати не відповідає установленим вимогам.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений частиною четвертою цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

У випадку порушення вимоги єдності, встановленої частиною третьою статті 11 цього Закону, заявник повинен зазначити у відповіді промисловий зразок, щодо якого слід проводити експертизу заявки, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому щодо інших промислових зразків можуть бути подані самостійні заявки.

Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде виконано, експертиза заявки проводиться щодо промислового зразка, зазначеного в описі першим.

11. Протягом 5 днів після завершення експертизи за формальними ознаками за умови, що заявка не вважається неподаною, не відкликана або не вважається відкликаною, відомості про заявку, визначені Установою, розміщуються Установою на її офіційному веб-сайті строком на один місяць.

У разі виявлення в опублікованій заявці очевидних помилок заявник має право подати заяву про їх виправлення.

12. Після публікації відомостей про заявку відповідно до частини одинадцятої цієї статті, будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому Установою.

За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.";

8) доповнити статтею 14-2 такого змісту:

"Стаття 14-2. Застереження проти державної реєстрації патенту

1. Протягом одного місяця від дати публікації відомостей про заявку будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване застереження проти державної реєстрації патенту у зв'язку з:

невідповідністю заявленого промислового зразка умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом;

використанням у заявленому промисловому зразку торговельної марки, право на яку належить особі, яка не є заявником за промисловим зразком, і володілець якої має право забороняти неправомірне використання цієї торговельної марки;

використанням у заявленому промисловому зразку торговельної марки, яка визнана добре відомою в Україні в установленому законом порядку.

Порядок подання та вимоги до застереження встановлюються Установою.

За подання застереження сплачується збір. У разі задоволення застереження повністю або частково збір за подання застереження підлягає поверненню.

Не пізніше наступного робочого дня після одержання застереження та документа про сплату збору заклад експертизи надсилає особі, яка його подала, повідомлення про одержання застереження. Одночасно копія застереження надсилається заявнику.

У разі несплати збору застереження щодо державної реєстрації патенту вважається неподаним.

2. Заявник має право подати до закладу експертизи відповідь щодо застереження протягом одного місяця від дати одержання ним копії застереження. Заявник може спростувати застереження і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Застереження розглядається закладом експертизи в межах мотивів, викладених у ньому, та, у разі подання відповіді заявника щодо застереження, - з урахуванням такої відповіді відповідно до цього Закону та правил, встановлених Установою.

3. Кінцеві результати експертизи заявки за наслідками проведення експертизи за формальними ознаками та розгляду застережень проти державної реєстрації відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.

Рішення Установи надсилається заявнику, а його копія - особі, яка подала застереження.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.";

9) у статті 19:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Рішення Установи за заявкою може бути оскаржене до Апеляційної палати протягом двох місяців:

заявником - від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до частини третьої статті 14 цього Закону;

особою, яка подала застереження, - від дати одержання копії рішення про видачу патенту.

Рішення Установи за заявкою може бути оскаржене заявником або особою, яка подала застереження, в судовому порядку. ";

в абзаці другому частини четвертої слова та цифру "пункті 1" та "заявнику" замінити відповідно словами "частині першій" та "особі, яка його подала,";

частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо заперечення проти рішення Установи за заявкою подано особою, яка не є заявником за такою заявкою, заявнику протягом п'яти днів з дня одержання заперечення надсилається повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляційної палати відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.";

у частині шостій слово "заявником" виключити, слово "заявника" замінити словами "особи, яка подала заперечення";

в абзаці першому частини сьомої слово "заявнику" замінити словами "особі, яка подала заперечення";

частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляційна палата надсилає заявнику другий примірник такого рішення.";

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у частині дев'ятій слово "Заявник" замінити словами "Особа, яка подала заперечення,";

10) статтю 25 доповнити частинами п'ятою, шостою такого змісту:

"5. Якщо при визнанні патенту недійсним судом встановлено, що при поданні заявки та/або здійсненні прав на промисловий зразок власник цього патенту діяв недобросовісно і його діями завдано шкоду будь-якій особі, суд вирішує питання про відшкодування власником патенту збитків.

6. У разі ухвалення рішення про визнання патенту недійсним суд одночасно зобов'язує Установу внести відповідні відомості до Реєстру та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені.

Якщо промисловий зразок було включено до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, суд зобов'язує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, виключити такий промисловий зразок з митного реєстру.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос