Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации конституционных прав внутренне перемещенных лиц

Проект закона Украины от 26.01.2015 № 1835
Дата рассмотрения: 03.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:

1. У статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50) частину другу доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) працівникам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.";

2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., N 28, стаття 573):

1) статтю 46:

частину першу доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"особам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".";

2) статтю 132-1:

частину третю після слів "Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту," доповнити словами "або внутрішньо переміщеним особам";

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2002 р., N 3 від 25.01.2002, стаття 27):

1) частину третю статті 123:

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Клопотання осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень розглядаються у десятиденний строк.";

абзац третій після слів "У разі якщо у місячний строк" доповнити словами:

"а щодо осіб, зазначених в абзаці другому частини третьої цієї статті, у десятиденний строк";

абзац третій після слів "зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк" доповнити словами:

"а щодо осіб, зазначених в абзаці другому частини третьої цієї статті, у десятиденний строк".

У зв'язку з цим абзаци два, три, чотири вважати абзацами відповідно три, чотири, п'ять;

4. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., N 52 від 28.12.93, стаття 490):

1) статтю 15 після частини шостої доповнити новими частинами сьомою та восьмою у такій редакції:

"За умови подання заяви про підтвердження відповідності вимогам для зайняття посад державних службовців шостої та сьомої категорій внутрішньо переміщені особи приймаються на державну службу на підставі рішення керівника відповідного державного органу до закінчення проведення спеціальної перевірки.

До закінчення проведення спеціальної перевірки внутрішньо переміщені особи, прийняті на державну службу, не можуть мати доступ до інформації із грифом секретності та державної таємниці.";

2) частину першу статті 30 доповнити пунктом 8) такого змісту:

"8) у разі виявлення невідповідності вимогам для зайняття посади державного службовця за результатами спеціальної перевірки щодо внутрішньо переміщених осіб, які були прийняті до закінчення проведення спеціальної перевірки.";

5. Частину першу статті 12 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України 2006 р., N 19, від 19.05.2006, стор. 720, стаття 159) доповнити пунктом 20) такого змісту:

"20) особи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".";

6. Частину першу статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., N 24, ст. 243; 2014 р., N 2021, ст. 712) доповнити пунктом 8) такого змісту:

"8) особи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом Україні "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".";

7. У Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014, N 94 ст. 7):

1) у статті 9:

у частині першій в абзаці четвертому після слів "забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання у" додати слова "житлових приміщеннях, що надаються з фондів житла для тимчасового проживання та житлового фонду соціального призначення, а також інших місцях, придатних для проживання";

в абзаці дев'ятому перед словами "влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади" додати слово "позачергове";

після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами десятим-дванадцятим у такій редакції:

"переведення до державного вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу з обов'язковим наданням гуртожитку на період навчання тим, хто не має житла;

переважне право в залишенні на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці за умов однакового рівня кваліфікації та продуктивності праці;

залучення на добровільних засадах до громадських та інших робіт тимчасового характеру з оплатою праці за відпрацьований час;";

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами п'ятнадцятим та шістнадцятим у такій редакції:

"звільнення від сплати мита за відновлення втрачених документів, що посвідчують особу;

звільнення від сплати мита за реєстрацію місця проживання;".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом тринадцятим, абзац одинадцятий - чотирнадцятим, абзац дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий відповідно сімнадцятим, вісімнадцятим, дев'ятнадцятим;

2) частину восьму статті 11 після пункту 13) доповнити пунктом 14) такого змісту:

"14) організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру з залученням внутрішньо переміщених осіб та оплатою їх праці за відпрацьований час;"

Пункти 14 та 15 вважати відповідно пунктами 15 та 16;

3) у статті 17:

у назві після слів "Сприяння з надання внутрішньо переміщеним особам" додати слова "земельних ділянок";

додати частину четверту викладену у такій редакції:

"4. Земельні ділянки державної та комунальної форм власності передаються у тимчасове користування або у власність внутрішньо переміщеним особам на пільгових умовах для зайняття сільським господарством або для будівництва та обслуговування жилого будинку.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос