Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно служебных произведений, произведений, созданных на заказ и при выполнении работ

Проект закона Украины от 05.02.2015 № 1812-1
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні робіт

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) частину другу статті 429 після слів "якщо інше не встановлено договором" доповнити словами "або законом";

2) частину другу статті 430 після слів "якщо інше не встановлено договором" доповнити словами "або законом";

3) у другому реченні частини третьої статті 1112 слова "залишаються за його автором" замінити словами "належать його автору".

2. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214; 2003 р., N 35, ст. 271):

1) у статті 1:

в абзаці двадцять п'ятому слово "матеріальній" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"складний твір - твір, що включає кілька об'єктів авторського права та (або)суміжних прав. До складних творів відносяться аудіовізуальні твори, театральні, циркові та інші постановки та дійства, програмне забезпечення та інші мультимедійні продукти. Включення зазначених об'єктів до складного твору можливе шляхом їх переробки, адаптації чи інших змін, перекладу або у первісному вигляді";

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Суб'єкти авторського права

Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, та інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону";

3) у статті 11:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору";

у першому реченні частини третьої слова "якій на законних підставах передано" замінити словами "яка на законних підставах набула";

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Особисті немайнові права автора

1. Автору належать такі особисті немайнові права:

1) право на визнання людини автором твору;

2) вимагати зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

3) забороняти під час публічного використання твору згадування імені автору, якщо автор твору бажає залишитись анонімом;

4) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

5) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам, окрім випадків, передбачених законом.

3. Право на визнання людини автором твору належить виключно автору і не може бути передане (відчужене) іншим особам.

4. Особисті немайнові права на службовий твір, окрім передбаченого частиною третьою цієї статті, можуть належати роботодавцю, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Особисті немайнові права на твір, створений за замовленням, окрім передбаченого частиною третьою цієї статті, можуть належати замовнику, якщо це передбачено договором між автором і замовником";

5) частину третю статті 15 доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) включення об'єктів авторського права до складних творів";

6) статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Авторське право на службові твори

1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору, якщо інше прямо не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Роботодавець при використанні службового твору може вказувати своє ім'я або найменування чи вимагати такої вказівки, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю з моменту його створення, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

3. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

4. Службове завдання про створення службового твору має визначати призначення такого службового твору та загальні вимоги до нього.

5. Якщо посада автора передбачає створення творів як трудову функцію, авторська винагорода за створення і використання таких службових творів може бути включена до заробітної плати автора без окремого виділення.

Заробітна плата працівника, посада якого включає винагороду за створення і використання службових творів, не може бути нижчою за дві мінімальні заробітні плати";

7) доповнити Закон статтями 16-1, 16-2 і 19-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Авторське право на твори, створені за замовленням

1. Авторське особисте немайнове право на твір, створений за замовленням, належить його автору, якщо інше прямо не передбачено договором між автором і замовником.

Замовник при використанні твору, створеного за замовленням, може вказувати своє ім'я або найменування чи вимагати такої вказівки.

2. Виключне майнове право на твір, створений за замовленням, належить замовнику з моменту його створення, якщо інше не передбачено договором між автором і замовником.

Виключне майнове право на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням, належить його автору, якщо інше не встановлено договором між автором і замовником.

3. Договір про створення твору за замовленням має визначати призначення такого твору та загальні вимоги до нього.

4. Винагорода за роботи автора по створенню твору за замовленням включає авторську винагороду, якщо інше не передбачено договором між автором і замовником.

Стаття 16-2. Авторське право на твори, створені при виконанні робіт за договором

1. Виключне майнове право на твір, створений при виконанні договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або інших послуг, які прямо передбачали його створення, належить замовнику з моменту приймання виконаних за договором робіт (послуг), якщо інше не передбачено договором між підрядником (виконавцем) і замовником.

2. Виключне майнове право на твір, створений при виконанні договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або інших послуг, які прямо не передбачали його створення, належить підряднику (виконавцю), якщо інше не передбачено договором між ним і замовником.

У цьому випадку замовник має право, якщо інше не передбачено договором, використовувати створені таким чином твори в цілях, для досягнення яких було укладено відповідний договір, на умовах невиключної ліцензії протягом усього терміну дії виключного майнового права без виплати за таке використання додаткової винагороди.

Стаття 19-1. Авторське право на складний твір

1. Авторське особисте немайнове право на творчу складову, привнесену при включенні об'єктів авторського права та (або) суміжних прав в складний твір, належить його автору.

Особа, яка організувала створення складного твору, має немайнове право вимагати зазначення належним чином свого імені (найменування) на складному творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо.

2. Якщо складний твір створено за замовленням, при виконанні робіт за договором або як службовий твір, то належність прав на такий твір регулюється відповідно статтями 16, 16-1 та 16-2 цього Закону";

8) частину першу статті 39 доповнити пунктом є) такого змісту:

"є) включення об'єктів суміжних прав до складних творів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос