Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения процедуры медиации)

Проект закона Украины от 28.12.2014 № 1666
Дата рассмотрения: 28.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо введення процедури медіації)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"14.1.1801. Процедура медіації - переговорний процес між платником податків та контролюючим органом, що проводиться при сприянні уповноваженої особи контролюючого органу (медіатора), з метою врегулювання спору шляхом досягнення угоди про податкові зобов'язання.

14.1.1802. Угода про податкові зобов'язання - результат позасудового врегулювання спору між платником податків та контролюючим органом щодо неузгодженого грошового зобов'язання, який полягає у задоволенні частини скарги платника податків під зобов'язання останнього погодитися з рештою грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом.";

2. Доповнити статтею 561 такого змісту:

"Стаття 561. Процедура медіації

1. Платник податків та контролюючий орган, з метою позасудового врегулювання спору шляхом досягнення угоди про податкові зобов'язання, можуть провести за ініціативою платника податків, переговори за участі уповноваженої особи (медіатора).

2. Процедура медіації застосовується відносно неузгодженого грошового зобов'язання, яке визначене в податковому повідомленні - рішенні або іншому рішенні контролюючого органу, яке оскаржене платником податків в адміністративному порядку.

3. Платник податків, який бажає врегулювати спір з контролюючим органом шляхом проведення процедури медіації, разом зі скаргою подає відповідну заяву до контролюючого органу який розглядає скаргу.

Процедура медіації вважається розпочатою з дня направлення платнику податків листа контролюючого органа про свою згоду на проведення процедури медіації.

Строк проведення процедури медіації становить тридцять календарних днів з дня направлення такого листа платнику податків.

Відмова контролюючого органу у застосування процедури медіації не може бути оскаржена в адміністративному чи судовому порядку.

Відмова контролюючого органу нижчого рівня у застосуванні процедури медіації, не позбавляє платника податків, права подати заяву про застосування процедури медіації, при поданні скарги до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

4. Процедура медіації проводиться з дотриманням таких принципів:

- добровільності;

- законності;

- недопустимості втручання в процедуру медіації;

- конфіденційності.

5. Платник податків чи контролюючий орган у будь - який час, без роз'яснення причин відмови, можуть припинити подальше проведення процедури медіації, письмово повідомивши про це іншу сторону.

6. Процедура медіації є конфіденційною і проводиться без ведення протоколу. Застосування засобів технічної фіксації при проведенні процедури медіації є недопустимим.

Відомості, отримані в ході проведення процедури медіації, можуть бути використані в суді в якості доказів, тільки тоді, коли сторони, які брали участь у проведенні процедури медіації, надали свою письмову згоду на розкриття, наданих кожною із сторін відомостей.

Медіатор не може бути допитаний в якості свідка про обставини, які йому стали відомі під час проведення медіації, за винятком випадків, встановлених законами України.

7. З метою з'ясування додаткових обставин для врегулювання спору між платником податків та контролюючим органом, медіатор вправі вивчати надані платником податків документи та пропонувати йому надати нові документи та інформацію, надавати рекомендації та вести переговори з платником податків та іншими особами, які беруть участь у процедурі медіації, визначати порядок проведення переговорів, а також здійснювати інші дії необхідні для скорішого врегулювання спору.

З підстав визначених статтею 84 Податкового кодексу України, медіатор вправі запропонувати керівнику (заступнику керівника) контролюючого органу або платнику податків проведення експертизи.

Пропозиції, рекомендації та висновки медіатора не є обов'язковими для платника податків та контролюючого органу.

8. Пропозиції платника податків, надані ним під час проведення процедури медіації щодо узгодження ним частини грошового зобов'язання, донарахованого контролюючим органом не є свідченням визнання ним порушень, на підставі яких було проведене нарахування грошових зобов'язань.

Пропозиції контролюючого органу щодо можливого застосування угоди про податкові зобов'язання не є свідченням протиправності чи безпідставності нарахувань грошових зобов'язань, проведених контролюючим органом.

9. В ході проведення переговорів, платник податків та контролюючий орган, зокрема можуть дійти згоди щодо:

- іншої, ніж зазначена в акті перевірки, кваліфікації угоди, вчиненої особою;

- зміни зазначеного в акті перевірки статусу чи характеру діяльності особи;

- нової оцінки обставин, встановлених перевіркою та іншої інтерпретації фактів.

Наведене є підґрунтям для досягнення угоди про податкові зобов'язання.

10. Підставою для прийняття рішення про досягнення угоди про податкові зобов'язання є наявність у контролюючого органу таких фактів та доказів по суті скарги платника податків, які дають підстави вважати, що застосування угоди про податкові зобов'язання призведе до більш швидкого та/або більш повного погашення грошового зобов'язання, порівняно з результатами, які можуть бути отримані внаслідок передання такого спору на вирішення суду.

11. В разі позитивного закінчення переговорів щодо врегулювання спору і досягнення згоди щодо умов угоди про податкові зобов'язання приймається рішення про досягнення угоди про податкові зобов'язання, яке підписується учасниками процедури медіації.

Рішення про досягнення угоди про податкові зобов'язання набуває чинності з дня його підписання керівником контролюючого органу, який розглядає скаргу платника податків.

В рішенні про досягнення угоди про податкові зобов'язання відображається рішення платника податків щодо відкликання частини своєї скарги та рішення контролюючого органу щодо часткового задоволення скарги платника податків. Рішення про досягнення угоди про податкові зобов'язання вважається рішенням контролюючого органу за скаргою платника податків.

12. Сума грошового зобов'язання, яка зазначена в рішенні про досягнення угоди про податкові зобов'язання, вважається узгодженою з дня отримання платником податків такого рішення.

13. Грошове зобов'язання, визначене в рішенні про досягнення угоди про податкові зобов'язання, а також рішення про його досягнення не підлягають оскарженню в судовому чи адміністративному порядку.

14. Процедура медіації закінчується у разі:

- закінчення строку для її проведення;

- відмови платника податків чи контролюючого органу від проведення процедури медіації;

- прийняття рішення про досягнення угоди про податкові зобов'язання.

15. Порядок позасудового врегулювання спорів контролюючим органом шляхом застосування процедури медіації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики.

В такому порядку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, зокрема визначає:

умови проведення процедури медіації;

мінімальний розмір спірних неузгоджених грошових зобов'язань по яким може проводитись процедура медіації;

вимоги до медіаторів.

Процедури медіації в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, можуть застосовуватися при розгляді заперечень платника податків на акта (довідки) перевірки контролюючого органу, а також при досягненні примирення в судовому порядку.

16. Медіаторами в позасудовому врегулюванні спорів контролюючим органом шляхом застосування процедури медіації можуть бути спеціально уповноважені особи контролюючого органу, або не залежні особи, які відповідають встановленим вимогам.";

3. Пункт 56.8 статті 56 викласти у наступній редакції:

"56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

У разі застосування процедури медіації, контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти рішення щодо скарги та надіслати його на адресу платника поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку, протягом 60 календарних днів, наступних за днем отримання скарги.";

4. Статтю 56 доповнити пункт 56.23 наступного змісту:

"56.23. При оскарженні рішень контролюючих органів в судовому порядку, сторони можуть досягати примирення, використовуючи процедури медіації встановлені положеннями Податкового кодексу України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких кодексів України:

1) Частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити двома абзацами наступного змісту:

"Рішення платника податків, щодо його згоди з частиною донарахувань проведених контролюючим органом, яке зазначене в рішенні контролюючого органу про досягнення угоди про податкові зобов'язання, не є свідченням визнання ним порушень, на підставі яких було проведене нарахування грошових зобов'язань.

Погашення платником податків грошових зобов'язань вказаних в рішенні контролюючого органу про досягнення угоди про податкові зобов'язання, виключає подальше здійснення кримінального провадження відносно такого платника податків та/або його посадових осіб.".

2) Статтю 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною шостою наступного змісту:

"Протокол про адміністративне правопорушення не складається в разі врегулювання податкового спору між платником податків та контролюючим органом шляхом досягнення угоди про податкові зобов'язання.".

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос