Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об энергосбережении" относительно правовых принципов реализации договоров энергосервиса

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1533
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" щодо правових засад реалізації договорів енергосервісу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 30, ст. 283) такі зміни:

1) преамбулу доповнити новими абзацами такого змісту:

"базовий рівень за договором енергосервісу" - середнє фактичне значення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг (у натуральних показниках) за засобами обліку відносно кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг за три роки, що передують рокові, у якому буде здійснено енергосервіс;

"енергосервіс" - комплекс енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів (товарів, робіт та послуг), спрямованих на скорочення споживання замовником енергосервісу паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг порівняно до базового рівня за договором енергосервісу;

"договір енергосервісу" - договір, предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, що досягається в результаті здійснення енергосервісу;";

2) доповнити статтями 16-1 та 16-2 такого змісту:

"Стаття 16-1. Договір енергосервісу

1. Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг фізичні або юридичні особи можуть укладати договори енергосервісу.

2. Істотними умовами договору енергосервісу є:

ціна договору енергосервісу;

строк дії договору енергосервісу;

права та обов'язки сторін договору енергосервісу;

строки, перелік та умови впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів за договором енергосервісу;

базовий рівень за договором енергосервісу;

рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, який має бути забезпечено виконавцем енергосервісу за весь строк дії договору енергосервісу та частки такого скорочення за періоди, що визначаються в договорі енергосервісу;

порядок оплати енергосервісу та визначення фіксованого відсотка від суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;

порядок та методи вимірювання (розрахунку) та перевірки досягнутого рівня скорочення споживання замовником енергосервісу паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу.

порядок переходу права власності на майно, а також на інші результати утворені протягом дії договору енергосервісу;

відповідальність сторін договору енергосервісу.

3. Витрати по утриманню майна утвореного за результатами здійснення енергосервісу протягом дії договору енергосервісу несе виконавець енергосервісу, якщо інше не визначено у договорі енергосервісу.

4. По закінченню строку дії договору енергосервісу або у разі його розірвання усе майно, а також інші результати утворені протягом дії договору енергосервісу переходять у власність замовника енергосервісу, якщо інше не визначено у договорі енергосервісу.

Стаття 16-2. Особливості укладання договорів енергосервісу розпорядниками бюджетних коштів, в оперативному управлінні яких знаходяться будівлі

1. До договору енергосервісу, стороною якого є розпорядник бюджетних коштів, в оперативному управлінні якого знаходиться будівля, застосовуються положення статті 16-1 цього Закону, з урахуванням особливостей визначених цією статтею.

2. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні яких знаходяться будівлі, укладають договори енергосервісу на основі типового договору енергосервісу, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Передбачений договором енергосервісу рівень скорочення споживання замовником енергосервісу паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг має становити не менше 20 %.

4. Порядок розрахунку та здійснення оплати за договором енергосервісу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Витрати по утриманню майна утвореного за результатами здійснення енергосервісу протягом дії договору енергосервісу несе виконавець енергосервісу.

6. По закінченню строку дії договору енергосервісу або у разі його розірвання усе майно, а також інші результати утворені протягом дії договору енергосервісу переходять у власність замовника енергосервісу.

7. Договір енергосервісу може передбачати умову щодо фіксованого відсотка від суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу. Такий відсоток не може бути менше 80 відсотків та не може переглядатись протягом строку дії договору енергосервісу.

8. Строк дії договору енергосервісу не може перевищувати 10 років. Строк дії договору енергосервісу вважається закінченим достроково та зобов'язання замовника енергосервісу щодо оплати енергосервісу вважаються виконаними, якщо замовником енергосервісу повністю сплачено виконавцю енергосервісу ціну, передбачену договором енергосервісу. Строк дії укладеного договору енергосервісу не може бути продовжено.

9. Договір енергосервісу укладається за ціною, яка дорівнює добутку рівня скорочення споживання замовником енергосервісу відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, який має бути забезпечено виконавцем енергосервісу за весь строк дії договору енергосервісу, та відповідних цін (тарифів), що діяли на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу, із врахуванням фіксованого відсотка від суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.

10. Головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень та у межах повноважень відповідних розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до дати укладення договору енергосервісу, подають на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо будівель державної власності), Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради після погодження відповідним місцевим фінансовим органом (щодо будівель комунальної власності) істотні умови договору енергосервісу зазначені в частині другій статті 16-1.

Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов договору енергосервісу у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада) затверджує або відмовляє у затвердженні відповідних істотних умов договору енергосервісу та надає відповідному розпоряднику бюджетних коштів письмове повідомлення про затвердження або вмотивовану відмову у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос