Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом порядке осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на период проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1529
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливий порядок здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях

Цей Закон визначає особливий порядок здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях у разі нездійснення повноважень, передбачених законодавством України, органами місцевого самоврядування - районними та обласними радами з метою створення умов для забезпечення життєдіяльності відповідних територіальних громад, вирішення питань місцевого значення.

Стаття 1. Особливий порядок здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування поширюється на території Донецької та Луганської областей щодо тих районних і обласних рад, які порушуючи вимоги Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", не здійснюють своїх повноважень та не вирішують питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Районні і обласні ради, повноваження яких здійснюються в особливому порядку, передбаченому цим Законом, визначаються розпорядженням голови відповідної районної, обласної державної адміністрації.

Стаття 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші закони, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування, на період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях діють з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Період проведення антитерористичної операції визначається Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

Стаття 3. Підставами для застосування цього Закону є нездійснення органами місцевого самоврядування - районними, обласними радами повноважень, визначених законами України, за умови, якщо неможливо провести позачергові вибори відповідних місцевих рад.

Нездійсненням повноважень районної, обласної ради вважається не проведення сесій понад три місяці підряд незалежно від причин, починаючи з червня 2014 року.

Стаття 4. У разі наявності підстав, передбачених статтею 3 цього Закону, голова Донецької, Луганської облдержадміністрації своїм розпорядженням приймає до виконання окремі повноваження відповідної обласної ради, голова районної державної адміністрації - відповідної районної ради, які визначені статтями 5 та 6 цього Закону.

Прийняте розпорядження підлягає оприлюдненню в офіційних друкованих засобах масової інформації та набирає чинності з дня, наступного за днем оприлюднення. Воно може бути оскаржене у триденний строк до суду головою відповідної районної, обласної ради або посадовою особою, яка виконує їх обов'язки.

Стаття 5. Донецька та Луганська обласні державні адміністрації, районна державна адміністрація, здійснюючи повноваження відповідних рад, вирішують такі питання:

1) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

2) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

3) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;

4) вирішення за дорученням відповідних рад питань про передачу в оренду об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад;

5) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

6) вирішення в установленому законом порядку питань щодо передачі земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад у користування для всіх потреб;

7) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

8) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

9) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

10) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

11) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

12) заслуховування звітів керівників структурних підрозділів відповідно районних, обласних державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету;

13) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

14) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;

15) підготовка пропозицій до загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

16) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

17) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

18) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

19) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;

20) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

21) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

22) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

23) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

24) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;

25) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

26) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

27) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

28) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих з питань, визначених цим Законом;

Стаття 6. Донецька та Луганська обласні державні адміністрації, здійснюючи повноваження відповідно Донецької та Луганської обласних рад, крім повноважень, визначених статтею 5 цього Закону, вирішують такі питання:

1) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;

2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

3) визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів загального користування в області;

2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища;

3) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону використання окремих природних ресурсів загального користування;

4) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон;

5) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.

Стаття 7. З питань, віднесених цим Законом до повноважень районної, обласної державної адміністрації, її голова приймає розпорядження, які мають таку ж юридичну силу, як і рішення відповідної ради.

Проекти розпоряджень, які відповідно до закону є проектами регуляторних актів, підлягають погодженню з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проекти розпоряджень, які є нормативно-правовими актами, підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Стаття 8. Розпорядження голів районних, обласних державних адміністрацій, прийняті з питань, віднесених цим Законом до їх повноважень, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України або інтересам відповідних територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 9. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

У разі відновлення можливості провести вибори відповідної районної, обласної ради Верховна Рада України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у місячний строк приймає рішення про проведення позачергових виборів, а після обрання відповідної районної, обласної ради розпорядження голови районної, обласної державної адміністрації про прийняття до виконання окремих повноважень відповідної ради втрачає силу.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос