Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно исполнительных органов юридических лиц и улучшения инвестиционной политики)

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1526
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення інвестиційної політики)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144; N 19 - 20 (16.05.2003), ст. 144, N 21 - 22 (30.05.2003), ст. 144):

частину 3 статті 65 після першого речення доповнити двома новими реченнями такого змісту:

"За рішенням власника (власників) повноваження керівника підприємства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі, крім випадків, передбачених Законом. Повноваження керівника припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

частину 1 статті 89 після першого речення доповнити двома новими реченнями такого змісту:

"За рішенням вищого органу товариства повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу товариства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

у Розділі VI "ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ":

назву розділу викласти у редакції "Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОКРЕМІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ";

доповнити новою главою 361 у редакції:

"Глава 361
ДОГОВІР ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Стаття 3761. Договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи

За договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи одна юридична особа (кероване підприємство) передає, а інша юридична особа (керуюче підприємство) приймає та здійснює передбачені статутом, внутрішніми документами керованого підприємства та діючим законодавством всі повноваження одноосібного або колегіального виконавчого органу керованого підприємства. Порядок передачі та виконання повноважень виконавчого органу керованого підприємства визначається договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Часткова передача повноважень виконавчого органу юридичної особи не дозволяється.

Договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи з керуючим підприємством від імені керованого підприємства підписується особою, уповноваженою вищим органом керованого підприємства, якщо інше не встановлено законом.

Рішення про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи приймається вищим органом такої юридичної особи в порядку, передбаченому законом для утворення і відкликання виконавчого органу.

Повноваження виконавчого органу керованого підприємства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Стаття 3762. Виконання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи

Керуюче підприємство повинне особисто виконувати договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Наступне відступлення (передоручення) керуючим підприємством прав та обов'язків за укладеним договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи не дозволяється.

Стаття 3763. Форма договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи

1. Договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи укладається в письмовій формі.

Стаття 3764. Кероване підприємство

Керованим підприємством може бути будь-яка юридична особа.

Місцезнаходженням керованого підприємства є адреса, яка вважалась його місцезнаходженням на момент набрання чинності договором про передачу повноважень виконавчого органу, якщо інше не передбачено таким договором.

Стаття 3765. Керуюче підприємство

Керуючим підприємством може бути виключно юридична особа, яка створена у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що провадить свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території та виключним видом діяльності якої є надання послуг з виконання повноважень виконавчого органу юридичної особи та/або надання послуг здійснення функцій управління керованим підприємством (управління поточною діяльністю, ведення бухгалтерського обліку, виробничо-технологічного, фінансового управління, тощо). Поєднання діяльності з виконання повноважень виконавчого органу юридичної особи з іншими видами господарської діяльності забороняється, за виключенням випадків, передбачених законом.

Керуюче підприємство зобов'язане використовувати у своїй назві слова "керуюче підприємство". Керуюче підприємство зобов'язане забезпечити постійне керівництво своєю поточною діяльністю. Повноваження виконавчого органу керуючого підприємства не можуть бути передані іншій юридичній особі. У випадку прийняття рішення про призупинення або дострокове припинення повноважень виконавчого органу або відзиву виконавчого органу, керуюче підприємство зобов'язане одночасно із прийняттям такого рішення прийняти рішення про обрання/призначення нового виконавчого органу керуючого підприємства або особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки виконавчого органу.

Керуючим підприємством не можуть бути органи державної влади та місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом.

Мінімальний розмір статутного капіталу керуючого підприємства встановлюється в сумі, еквівалентній 35000 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення керуючого підприємства. Початковий статутний капітал керуючого підприємства формується виключно грошовими коштами. На момент державної реєстрації керуючого підприємства як юридичної особи, засновником (засновниками) повинно бути внесено 100 % вкладу (вкладів) до статутного капіталу. Різниця між сукупною вартістю активів керуючого підприємства та вартістю його зобов'язань перед третіми особами повинна бути не менше розміру зареєстрованого статутного капіталу.

Керуюче підприємство створює резервний фонд (капітал) у розмірі, визначеному установчими документами, але не менш суми еквівалентної 25000 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення керуючого підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) визначається установчими документами керуючого підприємства, але не може бути менше 5 відсотків суми чистого прибутку.

Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не можуть займатися діяльністю із надання послуг з виконання повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Керуюче підприємство діє від імені керованого підприємства без довіреності на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Керуюче підприємство має печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Правочини або документи, які вчинені або видані керуючим підприємством на виконання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи скріплюються печаткою керуючого підприємства, яка містить повне найменування, ідентифікаційний код керованого підприємства та інформацію про виконання керуючим підприємством повноважень виконавчого органу керованого підприємства.

Договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи не тягне за собою переходу до керуючого підприємства права власності на майно керованого підприємства.

Керуюче підприємство не має права:

надавати майно керованого підприємства під заставу в інтересах третіх осіб, якщо інше прямо не передбачено договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

укладати від імені керованого підприємства договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства;

безоплатно відчужувати майно керованого підприємства, якщо інше прямо не передбачено договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок майна керованого підприємства, якщо інше прямо не передбачено договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

надавати позику чи кредити за рахунок майна керованого підприємства, якщо інше прямо не передбачено договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

використовувати майно керованого підприємства для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням керованого підприємства, якщо інше прямо не передбачено договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

відчужувати майно керованого підприємства на користь керуючого підприємства;

відчужувати майно керуючого підприємства на користь керованого підприємства;

відчужувати майно керованого підприємства на користь іншого керованого підприємства, яким керуюче підприємство управляє, якщо інше прямо не передбачено договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

частково або повністю передавати (передовіряти) іншій особі права та обов'язки за укладеним з керованим підприємством договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Керуюче підприємство може надавати послуги з виконання повноважень виконавчого органу декільком юридичним особам одночасно, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 3766. Істотні умови договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи

1. Істотними умовами договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи є:

цілі, досягнення яких має забезпечити керуюче підприємство та строки їх досягнення;

перелік повноважень, які надаються керуючому підприємству;

розмір винагороди керуючого підприємства та/або порядок його визначення, перелік витрат керуючого підприємства, пов'язаних із виконанням функцій виконавчого органу керованого підприємства;

відповідальність, що виникає у керуючого підприємства у зв'язку з виконанням покладених на нього функцій;

порядок відшкодування керуючим підприємством збитків завданих керованому підприємству виконанням повноважень виконавчого органу юридичної особи;

обсяг і зміст інформації та звітів, які керуюче підприємство зобов'язане представляти органам управління керованого підприємства щодо своєї роботи та показників діяльності керованого підприємства, періодичність, з якою мають подаватися такі звіти;

визначення місця ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводитиметься керування діяльністю керованого підприємства (переважно знаходитиметься керівництво), управління та облік;

підстави та порядок припинення повноважень керуючого підприємства;

інші умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Стаття 3767. Строк договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи

1. Строк виконання повноважень виконавчого органу встановлюється у договорі про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Якщо сторони не визначили строку договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, договір вважається укладеним на 365 днів з дня набрання ним чинності.

Стаття 3768. Права та обов'язки керуючого підприємства

Керуюче підприємство здійснює права та виконує обов'язки виконавчого органу керованого підприємства в обсязі та з обмеженнями, передбаченими договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, статутом та внутрішніми документами керованого підприємства.

Керуюче підприємство:

на умовах, передбачених договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, розпоряджається майном керованого підприємства для забезпечення поточної діяльності керованого підприємства;

представляє інтереси керованого підприємства, вчиняє правочини від імені керованого підприємства в обсязі та з обмеженнями, які передбачені договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, статутом та іншими внутрішніми документами керованого підприємства;

організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності керованого підприємства, підписує фінансові та інші документи, фінансову та податкову звітність керованого підприємства;

відкриває рахунки керованого підприємства у банківських установах;

видає довіреності від імені керованого підприємства;

затверджує штат керованого підприємства, укладає трудові договори з працівниками керованого підприємства, застосовує до працівників заохочення та стягнення;

видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками керованого підприємства;

звітує перед відповідними органами керованого підприємства з питань діяльності керованого підприємства, віднесених до повноважень керуючого підприємства;

відповідно до умов, передбачених договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, здійснює інші повноваження, права та обов'язки, необхідні для досягнення цілей діяльності керованого підприємства та забезпечення його функціонування, за виключенням повноважень, прав та обов'язків, віднесених законами України та статутом керованого підприємства до повноважень, прав та обов'язків інших органів управління керованого підприємства.

Керуюче підприємство має право на плату, а також на відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Плата керуючому підприємству виплачується за рахунок майна керованого підприємства. Плата керуючому підприємству може бути встановлена у вигляді фіксованої суми або частки вартості чистих активів, при цьому сума такої плати не повинна перевищувати 10 відсотків вартості чистих активів керованого підприємства за результатами фінансової звітності за попередній рік. Плата керуючому підприємству може бути встановлена у вигляді частки доходу, яке отримує кероване підприємство, при цьому сума такої плати не повинна перевищувати 20 відсотків такого доходу.

4. Рішення з питань управління керованим підприємством приймаються уповноваженим органом керуючого підприємства в порядку, встановленому статутом, внутрішніми документами керуючого підприємства.

5. Порядок розподілу та виконання повноважень виконавчого органу керованого підприємства посадовими особами керуючого підприємства визначається статутом та внутрішніми документами керуючого підприємства, договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи та законом.

6. Правочини та інші юридичні дії, що здійснюються уповноваженими посадовими особами керуючого підприємства, створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов'язки для керованого підприємства.

Стаття 3769. Відповідальність керуючого підприємства

Кероване підприємство не відповідає по зобов'язаннях керуючого підприємства.

Керуюче підприємство несе субсидіарну відповідальність за боргами керованого підприємства, що виникли у зв'язку із здійсненням керуючим підприємством зобов'язань за договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Керуюче підприємство несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані керованому підприємству діями (бездіяльністю) керуючого підприємства, згідно з законом та відповідно до умов договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Керуюче підприємство відшкодовує збитки, понесені керованим підприємством, якщо протягом року вартість чистих активів керованого підприємства зменшилася більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення керуючим підприємством вимог законів та/або договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Відшкодування збитків керованому підприємству провадиться за рахунок резервного фонду (капіталу) керуючого підприємства, а у разі недостатності резервного фонду (капіталу) - за рахунок іншого майна керуючого підприємства.

У разі банкрутства керованого підприємства керуюче підприємство несе субсидіарну відповідальність по боргах керованого підприємства, якщо вартості майна керованого підприємства недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

У разі визнання керуючого підприємства банкрутом активи керованого підприємства не включаються до ліквідаційної маси керуючого підприємства.

Посадові особи керуючого підприємства, а також посадові особи керованого підприємства, які є такими відповідно до законодавства, несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність за наслідки діяльності керованого підприємства.

Стаття 37610. Відсторонення керуючого підприємства від виконання повноважень виконавчого органу та припинення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи

У разі якщо дії або бездіяльність керуючого підприємства порушують права учасників (власників) керованого підприємства чи самого керованого підприємства або з інших підстав, передбачених договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, вищий орган управління керованого підприємства або за рішенням останнього наглядова рада керованого підприємства, може відсторонити керуюче підприємство від виконання повноважень виконавчого органу до вирішення питання про дострокове розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

Керуюче підприємство може бути відсторонено від виконання повноважень виконавчого органу з інших підстав, встановлених законом, установчими документами керованого підприємства або договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

До вирішення питання про розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи уповноважений орган управління керованого підприємства формує виконавчий орган такого підприємства.

У разі відсторонення керуючого підприємства від виконання повноважень виконавчого органу уповноважений орган управління керованого підприємства зобов'язаний негайно винести питання про дострокове розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи на вирішення вищого органу керованого підприємства.

Договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи припиняється у разі:

закінчення строку дії договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

ліквідації керованого підприємства;

визнання керуючого підприємства банкрутом чи прийняття рішення про його ліквідацію;

дострокового розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

односторонньої відмови керованого підприємства від договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

в інших випадках, встановлених договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи та законом.

При відмові керованого підприємства від договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи кероване підприємство зобов'язане сплатити керуючому підприємству вартість фактично наданих послуг, якщо інше не передбачено умовами договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 40 (03.10.2003), ст. 356; N 41 (10.10.2003), ст. 356; N 42 (17.10.2003), ст. 356; N 43 (24.10.2003), ст. 356; N 44 (31.10.2003), ст. 356):

у частині 1 статті 93 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі укладення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи місцезнаходженням юридичної особи, повноваження виконавчого органу якої передані, є адреса, яка вважалась місцезнаходженням такої юридичної особи на момент набрання чинності договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, якщо інше не передбачено таким договором";

частину 1 статті 97 викласти у такій редакції:

"1. Управління товариством здійснюють його органи, а у випадках, передбачених законом, також й інші юридичні особи";

частину 1 статті 99 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту:

"За рішенням загальних зборів товариства повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу товариства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Особливості виконання повноважень виконавчого органу товариства в окремих сферах господарювання встановлюються законом";

частину 2 статті 145 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За рішенням вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

пункт 3) частини 4 статті 145 після слів "виконавчого органу товариства" доповнити фразою ",прийняття рішення про передачу повноважень виконавчого органу товариства іншій юридичній особі та затвердження умов договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

у частині 2 статті 159 після пункту 2) додати новий пункт 2)1 такого змісту:

"2)1 прийняття рішення про передачу повноважень виконавчого органу акціонерного товариства іншій юридичній особі та затвердження умов договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

частину 1 статті 161 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"За рішенням загальних зборів акціонерного товариства повноваження виконавчого органу акціонерного товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу акціонерного товариства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи".

3. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток до N 50, ст. 375):

статтю 3 доповнити частинами три - чотири такого змісту:

"Особливості виникнення, зміни та припинення трудових відносин членів органів управління господарських товариств, у тому числі акціонерних товариств, визначаються законодавством про господарські товариства.

У разі якщо повноваження виконавчого органу підприємства, установи, організації передані іншій юридичній особі на підставі відповідного договору, то для цілей регулювання трудових відносин така юридична особа виступає від імені роботодавця та до неї застосовуються усі положення, передбачені цим Кодексом для уповноваженого власником органу".

4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49 (03.12.91), ст. 682):

статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Законами України можуть встановлюватися інші вимоги щодо мінімального розміру та порядку формування резервного (страхового) та інших фондів товариства";

частину першу статті 23 доповнити новими реченнями такого змісту:

"За рішенням вищого органу товариства повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу товариства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

пункт "г" частини п'ятої статті 41 після слів "органів товариства" доповнити словами ", прийняття рішення про передачу повноважень виконавчого органу іншій юридичній особі та затвердження умов договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

у частині першій статті 59 після підпункту "г" додати новий підпункт "ґ" такого змісту:

"ґ) прийняття рішення про відсторонення юридичної особи від виконання повноважень виконавчого органу товариства до вирішення питання про розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

після частини шостої статті 62 додати частину сьому такого змісту:

"За рішенням загальних зборів товариства повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу товариства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

речення друге частини першої статті 63 викласти у такій редакції:

"У разі передачі повноважень виконавчого органу товариства іншій юридичній особі ревізійна комісія має право перевіряти виконання такою юридичною особою зобов'язань, передбачених договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Члени дирекції (директор) та працівники юридичної особи, з якою товариством укладено договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, не можуть бути членами ревізійної комісії";

у першому реченні частини другої статті 63 після слів "дирекції (директора) товариства" додати слова "та перевірка виконання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

у другому реченні частини другої статті 63 після слів "посадових осіб товариства" додати слова "та юридичної особи, що виконує повноваження виконавчого органу товариства".

5. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 50 - 51 (19.12.2008), ст. 384):

перше речення частини 1 статті 14 після слів "на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства" додати слова ", якщо інше не передбачено законом";

у другому реченні частини 2 статті 19 після слово "напрями" замінити словами "вимоги щодо мінімального розміру, порядку формування та напрямів";

частину 3 статті 19 після слів "цієї статті" доповнити словами ", з урахуванням особливостей, передбачених законами";

частину 4 статті 19 після слів "цієї статті" доповнити словами "з урахуванням особливостей, встановлених іншими законами";

частину 2 статті 33 після пункту 18 доповнити пунктами 18)1 та 18)2 такого змісту:

"18)1 прийняття рішення про передачу повноважень виконавчого органу товариства іншій юридичній особі, затвердження умов договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

18)2 прийняття рішення про розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

частину 2 статті 52 після пункту 8 доповнити пунктом 8)1 такого змісту:

"8)1 надання пропозицій загальним зборам акціонерного товариства щодо передачі повноважень виконавчого органу акціонерного товариства іншій юридичній особі або щодо розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

пункт 9 частини 2 статті 52 після слів "розміру їх винагороди" доповнити словами ", надання пропозицій загальним зборам акціонерного товариства щодо умов договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

пункт 10 частини 2 статті 52 після слів "голови виконавчого органу" доповнити словами ", прийняття рішення про відсторонення юридичної особи від виконання повноважень виконавчого органу товариства до вирішення питання про розірвання договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

друге речення частини 5 статті 58 після слова "контракт" доповнити словами "з членами виконавчого органу або договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

статтю 58 доповнити частиною 7 такого змісту:

"7. За рішенням загальних зборів акціонерного товариства повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій юридичній особі. Повноваження виконавчого органу товариства припиняються з моменту набрання чинності договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи".

6. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 46 (17.11.2006), ст. 456):

частину 3 статті 11 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Повноваження виконавчого органу управління господарської організації, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави або територіальної громади (громад) можуть бути передані іншій юридичній особі.

Порядок передачі повноважень виконавчого органу управління господарської організації, у статутному капіталі якої корпоративні права держави або територіальної громади (громад) перевищують 50 відсотків встановлюється Кабінетом Міністрів України".

7. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 31 - 32 (08.08.2003), ст. 263):

у частині 1 статті 1 термін "місцезнаходження юридичної особи" викласти у такій редакції:

"місцезнаходження юридичної особи - адреса фактичного місця ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. У разі укладення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи місцезнаходженням юридичної особи, повноваження виконавчого органу якої передані, є адреса, яка вважалась місцезнаходженням такої юридичної особи на момент набрання чинності договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, якщо інше не передбачено таким договором";

у частині 2 статті 17 після абзацу десятого додати новий абзац такого змісту:

"відомості (за наявності) про передачу повноважень виконавчого органу іншій юридичній особі, у тому числі найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якій передано повноваження";

частину 2 статті 19 після слів "які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із" доповнити словами "передачею повноважень виконавчого органу іншій юридичній особі,"; після слів "до органу управління юридичної особи, або осіб" доповнити словами "(у тому числі осіб, які діють на підставі договорів про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи)"; а після слів "органу управління юридичної особи про" доповнити словами "передачу повноважень виконавчого органу іншій юридичній особі";

в абзаці шостому частини 4 статті 21 перед словами "прізвище, ім'я та по батькові осіб" додати слова "найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та/або".

8. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40 (08.10.99), ст. 365):

частину 2 статті 8 після слів "(посадової особи)" доповнити словами "чи юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

частину 3 статті 8 після слів "(посадова особа)" доповнити словами "у тому числі уповноважений орган (посадова особа) юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

частину 1 статті 11 після другого речення доповнити новим реченням такого змісту:

"Якщо повноваження виконавчого органу підприємства передані іншій юридичній особі на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи - фінансову звітність підписує керівник такої юридичної особи та особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку підприємства".

9. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 12 (23.03.2001), ст. 64):

у статті 1 у визначенні терміну "контроль" після слів "виконувати функції" додати слова "та/або повноваження";

у пункті "б" частини 2 статті 22 перед словами "призначення або обрання на посаду" додати слова "укладення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос