Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы и вопросов социальной защиты граждан Украины, проходящих военную службу во время особого периода

Проект закона Украины от 19.12.2014 № 1525
Дата рассмотрения: 19.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 38, ст. 324 з наступними змінами):

1) у частині п'ятій статті 5 слово "військовозобов'язаних" замінити словами "громадян України";

2) у частині першій статті 9 слова "професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих" замінити словами "загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійно-технічних";

3) у статті 11:

у частині другій слова "студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання" замінити словами "громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра";

у частині третій слова "студентів вищих навчальних закладів" замінити словами "громадян України";

у частині п'ятій:

слова "здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем" замінити словами "які мають освітній ступінь вищої освіти";

слова "можуть бути призвані" замінити словами "підлягають призову";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади сфері освіти і науки.";

доповнити новою частиною такого змісту:

"11. Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України."

4) у частині першій статті 15;

слова "у мирний час" виключити;

цифри "25" замінити цифрами "27".

5) у статті 17:

у частині першій слова ", проходження служби у військовому резерві" виключити;

у пункті 3 частини другої доповнити слова ", за умови офіційного працевлаштування призовника;";

частину четверту виключити;

частину п'яту доповнити словами ", на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них;".

у частині дванадцятій:

цифри та слова "III або IV рівня акредитації" виключити;

слова "зазначеного рівня акредитації і форми" замінити словами "із зазначеною формою";

частину 13 викласти у такій редакції:

"13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;

сільським, селищним та міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби.".

6) у частині першій статті 18:

у абзаці третьому цифри "25" замінити цифрами "27";

у абзаці сьомому слова " арешту чи виправних робіт" виключити.

7) у статті 20:

у частині першій:

у абзаці третьому після слова "вищу" доповнити слова ", професійно-технічну або повну загальну середню";

у абзаці п'ятому слова "та резервісти" виключити;

доповнити новий абзац, такого змісту:

"громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань в порядку переатестації відповідно до частини п'ятої статті 5 цього Закону.".

доповнити нову частину третю, такого змісту:

"3. Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону.";

У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою.

8) частину першу статті 23 викласти у такій редакції:

"1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;

для осіб, які під час призову на строкову військову службу мали ступінь вищої освіти магістра, - до 12 місяців."

у абзаці третьому частини четвертої слова і цифри "5 років" замінити словами і цифрами "строк від 3 до 5 років".

9) У статті 26:

у частині другій:

пункт "а" доповнити словами "та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;

пункт "б" після слів "частиною шостою" доповнити словами "з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою";

пункт "в" після слів "частиною сьомою" доповнити словами "з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою";

пункт "г" доповнити словами "та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;";

пункт 2 частини третьої доповнити підпунктом "к", такого змісту:

"к) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.";

У частині шостій:

пункти "ї" та "й" викласти в такій редакції:

"ї) у зв'язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі безпосереднього підпорядкування близькій особі;

й) у зв'язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу).";

доповнити пункти "к" та "л", такого змісту:

"к) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

л) у зв'язку із застосуванням заборони, визначеної в частинах третій та четвертій статті 1 Закону України "Про очищення влади".";

частину сьому доповнити пунктами "і" та "ї", такого змісту:

"і) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

ї) у зв'язку із застосуванням заборони, визначеної в частинах третій та четвертій статті 1 Закону України "Про очищення влади".;

у пункті 1 частини восьмої:

у підпункті "а" цифри "16" замінити цифрами "18";

абзац четвертий підпункту "ґ" після слова "дитиною," доповнити словами "а також батьками своїми чи дружини (чоловіка),";

доповнити підпункт "є", такого змісту:

"є) у зв'язку з вислугою встановлених строків військової служби передбачених частиною першою та абзацом другим частини сьомої статті 23 цього Закону;

10) у абзаці дев'ятому пункту 2 частини 1 статті 37 цифри "25" замінити цифрами "27".

11) у статті 39:

у частині другій:

слово "проходять" замінити словами "призвані на";

після слів" на особливий період" доповнити слова "або які прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію";

У частині третій:

слово "проходять" замінити словами "призвані на";

після слів" на особливий період" доповнити слова "або які прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

2. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 15, ст.190):

у статті 10-1;

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"12. Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби";

частину сімнадцяту викласти у такій редакції:

"17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки передбачені частиною першою, шостою та частиною дванадцятою цієї статті і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям відпусток передбачених частиною першою, здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів".

3. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 29, ст. 399):

у частині третій статті 2 після слів "у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період" доповнити слова "або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію";

частину третю статті 12 доповнити словами "або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

4. Частину третю статті 119 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 1971, додаток до N 50, ст.375) після слів "на особливий період" доповнити словами "або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

5. Статтю 335 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:

"Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу -

карається обмеженням волі на строк до трьох років.".

6. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170):

1) у підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 34 після слів "військовослужбовців строкової служби" доповнити словами "та військової служби за призовом осіб офіцерського складу";

2) у пункті 1 статті 36 після слів "призову громадян на" доповнити словами "військову службу за призовом осіб офіцерського складу,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос