Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О добыче и реализации янтаря

Проект закона Украины от 26.12.2014 № 1351-1
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про видобування та реалізацію бурштину

Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні нової галузі економіки, пов'язаною з видобуванням, реалізацією та обробкою бурштину, залучення у цю галузь інвестицій та нових технологій, зростання рівню життя населення в регіоні видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель, припинення незаконного видобування бурштину, гарантування безпеки людей, їхнього життя, здоров'я та майна, ліквідації будь-яких протизаконних економічних структур, організованих злочинних організацій, що покривають незаконне видобування бурштину, його тіньовий збут і контрабанду, та регулює відносини, пов'язані з користуванням надрами з метою видобування бурштину та геологічного вивчення родовищ бурштину, зберіганням, реалізацією та обробкою бурштину на території України.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому законі, мають таке значення:

Бурштин - корисна копалина, що об'єднує різновиди викопних смол (сукценіт, руменіт, бірміт, симетіт, ретиніт, геданіт, чемоїніт), придатних для використання в ювелірно-виробній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях виробництва.

Бурштинова руда - природне мінеральне утворення, що містить бурштин у концентрації та у формі доступній для його промислового видобутку, вилучення й використання.

Бурштиноносні надра - ділянка надр, на якій наявне родовище бурштину.

Геологічне вивчення ділянки бурштиноносних надр - спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про бурштиноносні надра.

Геологорозвідувальні роботи на бурштин - комплекс спеціалізованих робіт і досліджень, що здійснюється з метою геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр для пошуку, розвідки та геолого-економічної оцінки родовищ бурштину.

Запаси бурштину - обсяги бурштину, що виявлені та підраховані на місці залягання за даними геологічного вивчення родовища бурштину.

Поклади бурштину - скупчення бурштинової руди в надрах або на поверхні землі, що оконтурені відповідно до вимог кондицій щодо вмісту, якості й кількості бурштину, умов залягання та розробки.

Пункт виміру - пункт, у якому відповідно до умов договору про видобування бурштину здійснюється вимір і реалізація видобутого бурштину первинним надрокористувачем.

Прояв бурштину (бурштинопрояв) - місце виявлення шматків або зерен бурштину в природному заляганні.

Родовище бурштину - це накопичення бурштину (сукупність зближених покладів бурштинових руд), які за кількістю, якістю та умовами залягання можуть бути предметом економічно-доцільної промислової розробки, запаси яких оцінені і мають промислове значення.

Розсип бурштину - природне скупчення пухкого уламкового матеріалу в надрах або на поверхні землі, що вміщує бурштин у вигляді кусків та зерен різної величини.

Первинний надрокористувач - комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, або інша особа, яка відповідно до закону отримує спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування бурштину.

Старательська ділянка - ділянка родовища бурштину, виділена згідно з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки для видобування бурштину старательською артіллю.

Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину - проектний документ, що визначає попередню систему розробки ділянки родовища бурштину та передбачає використання методів підвищення повноти вилучення бурштину з ділянки бурштиноносних надр.

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює відносини щодо користування надрами для видобування бурштину, геологічного вивчення бурштиноносних надр, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та відносини, що виникають під час утворення та діяльності старательських артілей, функціонування бурштинової біржі.

2. Законодавство України, що регулює відносини, пов'язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, реалізацією бурштину, геологічним вивченням бурштиноносних надр, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. У разі, якщо Законами України встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, застосовуються норми цього Закону.

Стаття 3. Бурштиноносні надра як об'єкт права користування надрами

1. Об'єктом права користування надрами є ділянка надр, яка надається користувачу бурштиноносних надр для провадження діяльності з видобування бурштину або геологічного вивчення ділянки бурштиноносних надр на визначений згідно з цим Законом строк використання.

2. Просторові межі ділянки надр для видобування бурштину визначаються контуром родовища, а для геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр - контуром обґрунтованої пошукової площі.

Стаття 4. Види користування бурштиноносними надрами

1. Користування бурштиноносними надрами здійснюється шляхом:

1) геологічного вивчення ділянок бурштиноносних надр;

2) видобування бурштину.

Стаття 5. Строки користування бурштиноносними надрами

1. Користування ділянкою бурштиноносних надр здійснюється в такі строки:

1) п'ять років - на геологічне вивчення родовищ бурштину;

2) двадцять років - на видобування бурштину;

3) п'ять років - на видобування бурштину згідно з договором про видобування бурштину, укладеним старательською артіллю з первинним надрокористувачем.

Стаття 6. Плата за користування бурштиноносними надрами

1. Користування бурштиноносними надрами є платним, крім випадків, передбачених цим Законом.

2. Плата за користування бурштиноносними надрами встановлюється Податковим кодексом України та цим законом.

3. Старательська артіль вносить плату за користування надрами відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного старательською артіллю з первинним надрокористувачем, якщо інше не передбачене законом.

4. Видобування, зберігання, транспортування та реалізації бурштину здійснюється без ліцензії на видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Стаття 7. Користувачі бурштиноносних надр

1. Користувачами бурштиноносних надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.

2. Користувачами бурштиноносних надр за договором про видобування бурштину, укладеному згідно з цим Законом, можуть бути виключно старательські артілі.

Стаття 8. Набуття права користування бурштиноносними надрами

1. Особа набуває права користування бурштиноносними надрами за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених Кодексом України про надра або цим Законом.

2. Старательська артіль набуває право користування бурштиноносними надрами на підставі договору про видобування бурштину, укладеному з первинним надрокористувачем відповідно до цього Закону, або на загальних підставах.

3. Переможцю аукціону або особі, яка набула право на користування бурштиноносними надрами без проведення аукціону, видається спеціальний дозвіл на користування надрами.

Стаття 9. Договір про видобування бурштину

1. Договір про видобування бурштину укладається між первинним надрокористувачем і старательською артіллю на підставі заявки, поданої старательською артіллю згідно з цим Законом, й відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами.

2. Ділянка надр, на якій видобувається бурштин згідно з умовами договору про видобування бурштину, не може виходити за межі ділянки бурштиноносних надр, наданої первинному надрокористувачу відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами.

3. Строк дії договору про видобування бурштину не може перевищувати строку, на який видано спеціальний дозвіл на користування надрами, відповідно до якого укладається договір про видобування бурштину.

4. Видобування та реалізація бурштину відповідно до цього закону не є провадженням спільної діяльності без утворення юридичної особи, а договір про видобування бурштину не є договором про спільну діяльність в розумінні податкового законодавства України.

Стаття 10. Право власності на геологічну інформацію про бурштиноносні надра

1. Первинна та узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що отримана та оброблена за рахунок коштів користувача бурштиноносних надр, належить йому на праві власності.

2. Первинна та узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, отримана комунальним підприємством, утвореним відповідно до цього закону, у результаті геологічного вивчення за кошти місцевого бюджету є комунальною власністю.

3. Узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що отримана за кошти місцевого бюджету, зберігається у Державному інформаційному геологічному фонді України.

4. Узагальнена геологічна інформація про бурштиноносні надра, що створена за рахунок коштів користувача бурштиноносних надр, передається до Державного інформаційного геологічного фонду України на зберігання і надається ним у користування за погодженням з власником геологічної інформації.

Стаття 11. Комунальні підприємства в бурштиновій галузі

1. З метою реалізації цього закону, становлення бурштинової галузі господарства в кожній області, де наявні родовища бурштину, створюються спеціалізовані комунальні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері видобування та реалізації бурштину, організації діяльності старательських артілей з видобування бурштину, проведення геологічного вивчення бурштиноносних надр.

2. Комунальне підприємство, що здійснює свою діяльність відповідно до цього закону, утворюється обласною радою та здійснює видобування бурштину лише в області, на території якої воно зареєстроване, в інтересах територіальних громад області.

3. Комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, має право видобувати бурштин на родовищі, зазначеному в спеціальному дозволі на користування надрами на видобування бурштину, лише на тих ділянках родовища, що не охоплені проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

4. Комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, діє на засадах прозорості прийняття рішень, відкритості процедур, впровадження електронного документообігу та публічного висвітлення звітності комунального підприємства.

5. Комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, забезпечує постійну роботу власного веб-сайту, що надає можливість ознайомитися зі стратегічною програмою діяльності комунального підприємства, інформацією про діяльність комунального підприємства, про роботу старательських артілей, що уклали з ним договір про видобування бурштину, про роботу бурштинових бірж, учасником яких є комунальне підприємство, іншою інформацію, передбаченою законом.

6. Керівник комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону, зобов'язаний щоквартально звітувати про діяльність комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону перед обласною радою. Відповідний звіт публікується на сайті обласної ради та комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону.

РОЗДІЛ 2
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

Стаття 12. Порядок набуття права користування на геологічну інформацію про бурштиноносні надра

1. На запит комунального підприємства, утвореного відповідно до цього закону, Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом місяця надає інформаційний звіт про ресурси бурштину на території відповідної області.

2. Інформаційний звіт повинен містити, зокрема:

а) дані про запаси й ресурси бурштину в області по групах за ступенем техніко-економічного вивчення;

б) дані про запаси бурштину в області за промисловим значенням (балансові, умовно балансові, позабалансові);

в) відомості про родовища бурштину з указанням групи складності геологічної будови й особливостей розподілу бурштину;

г) перелік родовищ бурштину, підготовлених для промислового освоєння;

ґ) перелік родовищ бурштину, щодо яких необхідно провести додаткові геологорозвідувальні роботи на бурштин.

3. Керуючись положеннями інформаційного звіту, наданого відповідно до частини першої та другої цієї статті, комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, звертається до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр із заявою про надання комунальному підприємству, створеному відповідно до цього закону, геологічної інформації, необхідної для отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на родовищах, підготовлених для промислового освоєння, та щодо проведення геологорозвідувальних робіт на родовищах, щодо яких необхідно провести додаткові геологорозвідувальні роботи на бурштин.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом одного місяця з моменту отримання заяви, передбаченої частиною третьою цієї статті, надає комунальному підприємству, утвореному відповідно до цього закону, у безоплатне користування необхідну для отримання спеціального дозволу на користування надрами геологічну інформацію щодо родовищ бурштину, зазначених у такій заяві.

5. Інші особи набувають право користування геологічною інформацією на родовище бурштину у встановленому законодавством порядку.

Стаття 13. Поділ ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки

1. Первинний надрокористувач протягом місяця з моменту отримання геологічної інформації, наданої Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, на основі змісту наданої геологічної інформації розробляє проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

2. Проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки має відповідати таким вимогам:

а) недоторканність земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення;

б) загальна площа старательських ділянок повинна становити не менше ніж вісімдесят відсотків від площі ділянки бурштиноносних надр, щодо якої подається заява про надання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на цьому родовищі бурштину, за вирахуванням площі земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення;

в) наявність діапазону вибору старательської ділянки за площею: 1) до 5 гектарів; 2) від 5 до 10 гектарів; 3) більше 10 гектарів.

3. Територіальне управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності на запит первинного надрокористувача протягом 10 робочих днів зобов'язане безоплатно надавати первинному надрокористувачу інформацію щодо земель, що охоплюються контуром родовища бурштину, щодо якого розробляється проект поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, зокрема, про склад земель, власників і користувачів земельних ділянок.

4. На підставі розробленого проекту поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, що відповідає вимогам цього закону, первинний надрокористувач оголошує про початок прийому від старательських артілей заявок на укладення договору про видобування бурштину.

5. Оголошення про приймання від старательських артілей заявок на укладення договору про видобування бурштину публікується на веб-сайті первинного надрокористувача та/або друкованому засобі масової інформації.

6. В оголошенні обов'язково зазначаються:

а) найменування первинного надрокористувача;

б) назва родовища бурштину;

в) місце розташування, географічні координати та загальна площа ділянки бурштиноносних надр, обмеження щодо глибини використання надр;

г) кількість і загальна площа старательських ділянок, на які поділяється ділянка бурштиноносних надр;

ґ) номер, геодезичні координати та площа кожної старательської ділянки, на які поділяється ділянка бурштиноносних надр;

д) мінімальні техніко-технологічні вимоги до старательскої артілі, методу видобування бурштину, необхідних для видобування бурштину на родовищі з метою забезпечення ефективного використання надр і гарантування екологічної безпеки;

е) вимоги щодо рекультивації порушеної земельної ділянки після завершення видобування бурштину;

є) строк на який укладається договір про видобування бурштину;

ж) орієнтовний строк початку ведення видобувних робіт.

з) адреса, за якою подається заявка на укладення договору про видобування бурштину, адреса, на яку надсилається така заявка.

7. Приймання заявок на укладення договору на видобування бурштину здійснюється з моменту розміщення оголошення на веб-сайті обласної ради протягом строку дії виданого первинному надрокористувачу спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину на цьому родовищі.

Стаття 14. Заявка на укладення договору про видобування бурштину

1. Виключне право на подання заявки на укладення договору про видобування бурштину належить старательській артілі.

2. Старательська артіль, з якою був розірваний договір про видобування бурштину відповідно до пунктів "в", "е", "є" статті 21 цього Закону, або старательська артіль, у складі якої більшість учасників на момент розірвання договору про видобування бурштину відповідно до пунктів "в", "е", "є" статті 21 цього Закону, належала до складу учасників такої старательської артілі, не має права на подання заявки протягом трьох років з моменту розірвання договору про видобування бурштину з цих підстав.

3. Старательська артіль, яка не відшкодувала первинному надрокористувачу витрати на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель відповідно до умов договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину, укладеного відповідно до цього закону, не має права подати заявку на укладення договору про видобування бурштину щодо нової старательської ділянки до моменту повного відшкодування первинному надрокористувачу витрат на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.

4. На одну старательську ділянку подається одна заявка. Загальна площа старательських ділянок, що можуть бути заявлені за одною старательською артіллю, не може перевищувати розміру п'яти відсотків від загальної площі старательських ділянок, щодо яких розміщене оголошення, зазначене в частині п'ятій статті 14 цього Закону.

5. У заявці зазначаються:

а) відомості про старательську артіль (повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактний телефон і адреса електронної пошти);

б) відомості про учасників старательської артілі;

в) номер, геодезичні координати та площа старательської ділянки, обраної з переліку, наведеного в оголошенні;

г) відомості про техніко-технологічне забезпечення старательської артілі, метод видобування бурштину, видобувну потужність;

ґ) зобов'язання провести рекультивацію порушеної земельної ділянки після завершення видобування бурштину або завершення строку договору про видобування бурштину.

6. До заявки додаються копії установчих документів старательської артілі.

7. Заявка подається за адресою, указаною в оголошенні про приймання від старательських артілей заявок на укладення договору про видобування бурштину, або надсилається на поштову адресу первинного надрокористувача, зазначену в такому оголошенні.

8. Якщо заявка відповідає вимогам, встановленим цією статтею, первинний надрокористувач протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такої заявки приймає заявку, реєструє її в реєстрі заявок на укладення договору про видобування бурштину та надає (надсилає) заявнику повідомлення про включення заявника в реєстр заявок на укладення договору про видобування бурштину з указанням номеру, географічних координат та площі старательської ділянки.

9. Якщо заявка не відповідає вимогам, встановленим цією статтею, первинний надрокористувач протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такої заявки надає (надсилає) заявнику повідомлення про відмову в прийнятті заявки на укладення договору на видобування бурштину з указанням причини відмови.

10. Первинний надрокористувач зобов'язаний вести реєстр прийнятих заявок на укладення договору про видобування бурштину.

11. Старательська артіль набуває право на укладення договору про видобування бурштину з моменту прийняття від неї заявки відповідно до частини восьмої цієї статті. Старательська ділянка, щодо якої прийнята заявка на укладення договору про видобування бурштину вважається заявленою.

12. У разі подання двох і більше заявок на укладення договору про видобування бурштину на одну старательську ділянку пріоритет належить заявці, поданій раніше.

13. Старательська артіль може в будь-який час до моменту укладення договору про видобування бурштину відмовитися від заявленої старательської ділянки, про що надсилається повідомлення на поштову адресу первинного надрокористувача, зазначену в оголошенні.

14. Обмін заявленими старательськими ділянками не допускається.

Стаття 15. Спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами

1. Надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування бурштину або геологічного вивчення бурштиноносних надр здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням положень цього закону.

1. Комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, протягом двох місяців після розміщення оголошення про приймання від старательських артілей заявок на укладення договору на видобування бурштину подає до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, заяву про надання спеціального дозволу на користування надрами у встановленому законодавством порядку разом з проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

2. Комунальному підприємству, утвореному відповідно до цього закону, спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування бурштину надається без проведення аукціону.

3. Надання бурштиноносних надр у користування погоджується первинним надрокористувачем з:

а) обласною радою, на території якої розташована ділянка бурштиноносних надр, на яку отримується спеціальний дозвіл на користування надрами;

б) структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4. За надання комунальному підприємству, утвореному відповідно до цього закону, спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину збір не справляється. Інші первинні надрокористувачі сплачують такий збір на загальних підставах відповідно до законодавства.

5. Первинний надрокористувач має право видобувати бурштин на родовищі, зазначеному в спеціальному дозволі на користування надрами на видобування бурштину лише на тих ділянках родовища, що не охоплені проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки.

Стаття 16. Гірничий відвід

1. Надра у користування для видобування бурштину надаються первинному надрокористувачу без гірничого відводу на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

Стаття 17. Укладення договору про видобування бурштину

1. Протягом трьох робочих днів після отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину первинний надрокористувач надсилає старательським артілям, що подали заявки на укладення договору про видобування бурштину, повідомлення про необхідність укладення договору про видобування бурштину. Протягом трьох місяців після отримання такого повідомлення старательська артіль, що подала заявку на укладення договору про видобування бурштину, повинна укласти з первинним надрокористувачем договір про видобування бурштину.

2. Договір про видобування бурштину, укладається щодо кожної старательської ділянки, на яку прийнята заявка.

3. Істотними умовами договору про видобування бурштину є:

а) найменування сторін договору та їхні реквізити;

б) характеристика старательської ділянки, щодо якої укладається договір (геодезичні координати ділянки, площа ділянки тощо);

в) зобов'язання щодо рекультивації земельних ділянок, порушених під час видобування бурштину;

г) зобов'язання щодо забезпечення обумовлених заявкою методу видобування бурштину, мінімальних техніко-технологічних вимог під час видобування бурштину;

ґ) зобов'язання щодо щомісячного декларування старательською артіллю видобутого бурштину, ведення щоденного обліку та подання звітності відповідно до закону;

д) плата за укладення договору про видобування бурштину та плата за користування старательською ділянкою, розмір та порядок їх внесення;

е) порядок реалізації видобутого бурштину відповідно до цього Закону;

є) перелік захисних природоохоронних заходів;

ж) строк дії договору, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності;

з) місцезнаходження найближчого до старательської ділянки пункту виміру, де здійснюється вимір видобутого старательською артіллю бурштину первинним надрокористувачем відповідно до вимог цього закону.

4. Неукладення договору про видобування бурштину протягом строку, зазначеного в частині 1 цієї статті, тягне за собою втрату права на укладення договору на видобування бурштину та звільнення заявленої старательської ділянки.

5. Договір про видобування бурштину може бути нотаріально посвідчений за згодою сторін.

Стаття 18. Плата за укладення договору про видобування бурштину та за користування старательською ділянкою

1. За укладення договору про видобування бурштину старательська артіль вносить плату в розмірі одної мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на день укладення договору про видобування бурштину, за кожен гектар (га) площі старательської ділянки, щодо якої укладається договір, не пізніше одного місяця з моменту укладення договору про видобування бурштину.

2. За користування старательською ділянкою старательська артіль сплачує:

1) щоквартальну плату, що обраховується як відшкодування первинному надрокористувачу витрат на внесення плати за користування надрами, що справляється з надрокористувача відповідно до Податкового кодексу України;

2) плату в розмірі двадцяти відсотків від розміру доходу, отриманого старательською артіллю від реалізації фракцій бурштину на бурштиновій біржі відповідно до цього закону.

3. Порядок внесення плати за укладення договору про видобування бурштину та плати за користування старательською ділянкою визначається договором про видобування бурштину.

Стаття 19. Внесення змін до договору про видобування бурштину та продовження строку його дії

1. Внесення змін до договору про видобування бурштину допускається лише за згодою сторін.

2. Подовження строку дії договору про видобування бурштину допускається у разі виникнення потреби у завершенні видобування бурштину на старательській ділянці, але не більше ніж на один рік.

3. Заява про подовження строку дії договору про видобування бурштину подається старательською артіллю не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії.

Стаття 20. Припинення договору про видобування бурштину

1. Договір про видобування бурштину припиняється у разі:

а) завершення строку дії договору про видобування бурштину;

б) повного вичерпання запасів родовища бурштину на старательській ділянці до закінчення строку дії договору;

в) взаємної згоди сторін договору щодо дострокового припинення його дії;

г) ліквідації старательської артілі;

ґ) неможливості використання ділянки надр у зонах надзвичайних ситуацій;

д) припинення спеціального дозволу на користування надрами, виданого первинному надрокористувачу для видобування бурштину;

2. Первинний надрокристувач має право розірвати договір про видобування бурштину в односторонньому порядку у разі:

а) порушення старательською артіллю зобов'язань, встановлених договором;

б) несвоєчасного або неповного внесення плати за укладення договору про видобування бурштину, плати за користування старательською ділянкою;

в) виявлення факту вторгнення на чужу старательську ділянку або виходу за межі старательської ділянки;

г) встановлення факту подання старательською артіллю неправдивих відомостей, підроблених документів або використання надр на старательській ділянці не за призначенням;

ґ) якщо старательська артіль протягом одного року з моменту укладення договору про видобування бурштину не приступила до видобування бурштину;

д) припинення старательською артіллю видобування бурштину більше ніж на шість місяців;

е) виявлення факту недотримання обумовленого договором про видобування бурштину методу видобування бурштину, порушення техніко-технологічних вимог до видобування бурштину, визначених технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину.

є) виявлення факту порушення порядку реалізації видобутого бурштину, встановленого цим законом і договором про видобування бурштину.

3. Повідомлення про намір розірвати договір про видобування бурштину в односторонньому порядку надсилається на поштову адресу старательської артілі за чотирнадцять днів до запланованої дати розірвання договору.

4. Припинення або розірвання договору про видобування бурштину не звільняє старательську артіль від виконання зобов'язання щодо відшкодування витрат на проведення рекультивації земельних ділянок, порушених під час видобування бурштину.

Стаття 21. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням бурштиноносними надрами

1. Первинний надрокористувач використовує земельні ділянки, що відповідають старательським ділянкам, наданим для видобування бурштину, на підставі постійного користування або договору оренди, укладеного з власником земельної ділянки, відповідним органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади.

2. Первинний надрокористувач звертається до відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з клопотанням про надання земельних ділянок у користування для видобування бурштину в порядку, передбаченому Земельним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Місцерозташування й розмір земельних ділянок визначається характеристиками старательських ділянок, визначених проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки (геодезичні координати старательських ділянок, площа ділянок тощо).

4. Клопотання про надання земельної ділянки у користування для видобування бурштину подається первинним надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину.

5. У складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для видобування бурштину розробляється розділ щодо рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель.

6. Надання земельних ділянок лісогосподарського призначення для потреб, пов'язаних з користуванням бурштиноносними надрами, здійснюється після вилучення земельних ділянок у землекористувачів у передбаченому законом порядку.

7. Передача в постійне користування або в оренду земельних ділянок для видобування бурштину здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади шляхом укладення договору постійного користування або оренди земельної ділянки. Право постійного користування або оренди земельної ділянки для видобування бурштину виникає з моменту державної реєстрації такого права.

8. Договір постійного користування або оренди земельної ділянки для видобування бурштину передбачає можливість надання її повністю або частково в користування старательським артілям для видобування бурштину.

Стаття 22. Користування земельною ділянкою старательською артіллю

1. Старательська артіль користується землями в межах своєї старательської ділянки на підставі договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину, що укладається між первинним надрокористувачем і старательською артіллю відповідно до умов постійного користування або оренди земельної ділянки для видобування бурштину й умов договору про видобування бурштину, укладеного відповідно до цього закону.

2. Первинний надрокористувач повідомляє старательську артіль, з якою укладений договір про видобування бурштину відповідно до цього закону, про необхідність укладення договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину щодо земель, що перебувають в межах старательської ділянки, протягом трьох днів з моменту державної реєстрації права постійного користування чи права оренди земельної ділянки.

3. Договір про користування земельною ділянкою для видобування бурштину укладається між первинним надрокористувачем і старательською артіллю протягом місяця з моменту отримання старательською артіллю повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті.

4. За договором про користування земельною ділянкою для видобування бурштину старательська артіль відшкодовує первинному надрокористувачу витрати, визначені частиною п'ятою і шостою цієї статті.

5. Старательська артіль щомісячно відшкодовує первинному надрокористувачу витрати на утримання земельної ділянки для здійснення старательської діяльності. Сума відшкодування визначається договором про користування земельною ділянкою для видобування бурштину відповідно до площі старательської ділянки та суми платежів, які первинний надрокористувач вносить власнику або користувачу земельних ділянок, що охоплюються межами старательської ділянки.

6. Старательська артіль відшкодовує первинному надрокористувачу витрати на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель. Розмір відшкодування визначається договором про користування земельною ділянкою для видобування бурштину відповідно до умов права постійного користування чи договору оренди земельної ділянки для видобування бурштину та розрахунків, викладених в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки первинному надрокористувачу, залежно від площі старательської ділянки та складу земель в межах старательської ділянки.

7. Здійснення відшкодування витрат первинному надрокористувачу на проведення рекультивації порушених внаслідок видобування бурштину земель не звільняє старательську артіль від виконання зобов'язань щодо проведення гірничотехнічної рекультивації, передбачених технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину.

Стаття 23. Видобування бурштину на землях водного фонду

1. Роботи, пов'язані з видобуванням бурштину на землях водного фонду проводяться на підставі дозволу, що видається територіальним органом Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів за погодженням зі структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 24. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину

1. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці розробляється спеціалізованою проектною організацією на замовлення старательської артілі згідно з умовами договору про видобування бурштину, укладеного згідно з цим Законом.

2. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці повинен передбачати, зокрема:

а) визначення способів, технологій і параметрів видобування бурштину на старательській ділянці;

б) визначення шляхів раціонального, комплексного та безпечного вилучення бурштину з ділянки бурштиноносних надр;

в) використання сучасних технічних засобів і технологічного обладнання для видобування бурштину на рівні, визначеному мінімальними техніко-технологічними вимогами до старательської артілі, закріпленими договором про видобування бурштину;

г) найбільш повне вилучення з надр бурштину і тих, що спільно з ним залягають, корисних копалин та попутних компонентів, а також шляхи недопущення псування родовища бурштину, що розробляється, як на своїй старательській ділянці, так і на сусідніх старательських ділянках внаслідок дій або бездіяльності старательської артілі;

ґ) порядок складування та охорони видобутого бурштину;

д) ведення достовірного і постійного обліку видобутку бурштину;

е) втрати у процесі видобування бурштину;

є) організацію безпечного для людей, майна і навколишнього природного середовища ведення робіт з видобування бурштину;

ж) проведення гірничотехнічної рекультивації під час видобування бурштину.

3. Технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом десяти робочих днів з моменту його подання старательською артіллю чи повертається на доопрацювання з вмотивованими зауваженнями.

4. Погоджений технологічний проект розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці затверджується первинним надрокористувачем.

5. Видобування бурштину первинним надрокористувачем на ділянках надр, не охоплених проектом поділу ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, здійснюється відповідно до технологічного проекту розробки ділянки родовища бурштину, що розробляється відповідно до вимог цієї статті.

Стаття 25. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, пов'язаних з видобуванням бурштину

1. Проектування гірничодобувних об'єктів, пов'язаних з видобуванням бурштину на старательських ділянках здійснюють старательські артілі, що використовують ці старательські ділянки відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного згідно з цим законом.

2. Первинний надрокористувач затверджує схему розташування гірничодобувних об'єктів, що забезпечує найбільш раціональну й ефективну розробку родовища бурштину, транспортування, складування та зберігання видобутого бурштину, використання ліній електропередач, транспортної інфраструктури, інженерних мереж. Старательська артіль зобов'язана проектувати гірничодобувні об'єкти відповідно до такої схеми розташування гірничодобувних об'єктів.

3. Проектування гірничодобувних об'єктів, пов'язаних з видобуванням бурштину, проводиться на основі геологічного вивчення бурштиноносних надр з урахуванням комплексного розвитку регіону та вимог екологічної безпеки.

РОЗДІЛ 3
ВИДОБУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БУРШТИНУ

Стаття 26. Початок виконання робіт, пов'язаних з видобуванням бурштину

1. Старательська артіль може приступити до виконання робіт, пов'язаних з видобуванням бурштину на старательській ділянці у разі дотримання таких умов:

а) укладення договору про видобування бурштину з первинним надрокористувачем;

б) своєчасне та повне внесення на рахунок первинного надрокористувача плати за укладення договору про видобування бурштину;

в) укладення договору про користування земельною ділянкою для видобування бурштину з первинним надрокористувачем щодо земель, що входять до складу старательської ділянки;

г) затвердження технологічного проекту розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці;

ґ) отримання первинним надрокористувачем дозволу на виконання робіт на землях водного фонду, якщо у складі старательської ділянки є земельні ділянки водного фонду.

2. Старательська артіль письмово повідомляє первинного надрокористувача про початок виконання робіт, пов'язаних з видобуванням бурштину, після чого приступає до виконання робіт пов'язаних з видобуванням бурштину на старательській ділянці.

Стаття 27. Вторгнення на чужу старательську ділянку та вихід за межі старательської ділянки

1. Вторгнення гірничих виробок старательської артілі у межі чужої старательської ділянки не допускається, за винятком випадків, пов'язаних з необхідністю ліквідації наслідків аварій.

2. Видобування бурштину за межами своєї старательської ділянки, а також використання чужої земельної ділянки для потреб, пов'язаних з видобуванням бурштину, без укладення договору оренди такої земельної ділянки з її власником (вихід за межі старательської ділянки), забороняється.

3. Перевірка фактичного розташування гірничих виробок сусідньої старательскої артілі у разі виникнення підозри щодо вторгнення проводиться представниками первиннного надрокористувача за заявою старательської артілі протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної заяви.

4. Перевірка інформації про вихід за межі старательської ділянки здійснюється за заявою власника чи користувача земельної ділянки, або за ініціативою первинного надрокористувача.

5. У разі встановлення факту вторгнення на чужу старательську ділянку або виходу за межі старательської ділянки складається протокол про порушення умов договору про видобування бурштину, а винній старательській артілі виноситься попередження.

6. Вторгнення на чужу старательську ділянку або вихід за межі старательської ділянки є підставою для розірвання первинним надрокористувачем договору про видобування бурштину в односторонньому порядку, стягнення штрафних санкцій і відшкодування завданих збитків відповідно до умов договору про видобування бурштину, укладеного з первинним надрокористувачем, та закону.

Стаття 28. Вимоги до вилучення корисних копалин, що залягають спільно з бурштином

1. За наявності на ділянці надр корисних копалин, що залягають спільно з бурштином, старательська артіль зобов'язана проводити видобувні роботи згідно з технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці з дотриманням установленого порядку, послідовності та технології їх вилучення.

2. Відхилення від прийнятого порядку, послідовності та технології вилучення з бурштиноносних надр корисних копалин, що залягають спільно з бурштином, не допускається.

3. Корисні копалини, що залягають спільно з бурштином, повинні складатися в окремі місця, передбачені технологічним проектом розробки ділянки родовища бурштину на старательській ділянці, до моменту їхньої реалізації у передбаченому законом порядку.

4. Старательська артіль зобов'язана заявити первинному надрокористувачу про виявлення інших корисних копалин на території старательської ділянки. Самовільне видобування та реалізація таких корисних копалин забороняється.

5. Первинний надрокористувач передає Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлені на території старательської ділянки інші корисні копалини у встановленому законодавством порядку.

6. Користувач бурштиноносних надр протягом виконання робіт з геологічного вивчення бурштиноносних надр створює колекцію типових зразків усіх знайдених різновидів гірських порід, мінеральних утворень, руд, корисних копалин і передає її на зберігання до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Стаття 29. Зберігання та охорона видобутого бурштину

1. Старательська артіль, комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, інші надрокористувачі зобов'язані забезпечити умови для зберігання видобутого бурштину відповідно до умов договору про видобування бурштину та чинного законодавства України.

2. Зберігання бурштину організовується таким чином, щоб забезпечити повне його збереження від розкрадання, пожежі, псування, зміни фізичного та/або хімічного стану та маси в місцях видобування, зберігання, транспортування та реалізації.

2. Старательська артіль, комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, інші надрокористувачі під час видобування, зберігання, транспортування та реалізації бурштину зобов'язані забезпечити належну охорону бурштину.

3. Охорона бурштину в процесі його видобування, зберігання, транспортування та реалізації здійснюється в установленому порядку органами внутрішніх справ або організаціями, що мають ліцензії на здійснення такої діяльності, а також учасниками старательської артілі, працівниками старательської артілі, державного підприємства, утвореного згідно з цим законом, чи іншого надрокористувача.

Стаття 30. Порядок ведення обліку та звітності видобутого бурштину

1. Старательська артіль, комунальне підприємство, утворене згідно з цим законом, інші надрокористувачі зобов'язані забезпечити оперативний щоденний облік бурштину та операцій з ним.

2. Особливості обліку дорогоцінного каміння органогенного утворення та звітності про операції з ним визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

3. Старательська артіль, що уклала договір про видобування бурштину, зобов'язана протягом звітного періоду, визначеного частиною четвертою цієї статті, подавати первинному надрокористувачу декларацію про кількість видобутого бурштину.

4. Звітний період становить один місяць.

5. Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних й інших державних органів встановленої законодавством звітності здійснює надрокористувач.

Стаття 31. Порядок реалізації видобутого бурштину

1. Старательська артіль, що виконує роботи, пов'язані з видобуванням бурштину на старательській ділянці, зобов'язана реалізовувати видобутий бурштин в порядку, визначеному цим законом, договором про видобування бурштину і законодавством України.

2. Видобутий протягом звітного періоду з надр бурштин в розсортованому вигляді за розміром, формою та кольором (фракціями) старательська артіль транспортує до пункту виміру первинного надрокористувача, зазначеного в договорі про видобування бурштину.

3. Приміщення пункту виміру первинного надрокористувача має бути забезпечене вагами, гирями та іншими засобами вимірювальної техніки, що пройшли повірку або метрологічну атестацію в передбаченому законодавством порядку та мають чинне свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

4. Бурштин зважується на вагах з похибкою, не більшою 0,1 грама. Маса зважених фракцій бурштину заноситься в акт, який підписують представники старательської артілі та первинного надрокористувача.

5. Спеціально уповноважений представник первинного надрокористувача запаковує й опломбовує кожну фракцію видобутого бурштину, складає свідоцтво про видобутий бурштин для кожної фракції та передає запаковані й опломбовані фракції видобутого бурштину зі свідоцтвами про видобутий бурштин представнику старательської артілі, що видобула ці фракції бурштину.

6. Свідоцтво про видобутий бурштин повинно містити, зокрема, відомості про:

а) первинного надрокористувача, що видав свідоцтво;

б) найменування старательської артілі як власника запакованої фракції бурштину;

в) родовище бурштину, на якому був видобутий бурштин з цієї фракції;

г) вагу, розмір, форму та колір запакованої фракції бурштину;

ґ) представника первинного надрокористувача, що видав це свідоцтво.

7. Запаковані та запломбовані фракції бурштину, що супроводжуються свідоцтвами про видобутий бурштин, реалізовуються старательською артіллю, що видобула ці фракції бурштину на бурштиновій біржі.

8. Старательська артіль зобов'язана виставити для продажу на бурштинову біржу запаковану та запломбовану фракцію бурштину протягом одного місяця від дня отримання свідоцтва про видобутий бурштин на таку фракцію бурштину.

9. Обмін запакованими та запломбованими фракціями бурштину між старательськими артілями заборонено.

10. На вимогу старательської артілі зразки бурштину в сировині вагою більше одного кілограма чи зразки бурштину з добре збереженими органогенними інклюзами (рослинами, комахами, тваринами тощо) можуть бути запаковані та запломбовані як окрема фракція бурштину для подальшої реалізації через бурштинову біржу.

11. Право власності на видобутий бурштин у старательської артілі виникає з моменту його видобутку з надр на підставі свідоцтва про видобутий бурштин, виданого первинним надрокористувачем.

Стаття 32. Реєстрація органом державного пробірного контролю

1. Старательська артіль не підлягає реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю.

Стаття 33. Виявлення нових проявів бурштину

1. Старательська артіль, первинний надрокористувач або громадянин, що виявили прояви бурштину, бурштинових розсипів за межами розвіданих родовищ бурштину, повинні повідомити про знахідку Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

2. У місці виявлених проявів бурштину, бурштинових розсипів Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, проводить геологорозвідувальні роботи на бурштин.

3. Винагородження першовідкривачів родовища бурштину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 34. Контроль за видобуванням бурштину

1. Первинний надрокористувач в будь-який час має право перевірити виконання старательською артіллю вимог договору про видобування бурштину. Не рідше ніж щомісяця первинний надрокористувач здійснює фото- та відеофіксацію стану земельної ділянки, на якій виконуються роботи з видобування бурштину, та прилеглої території.

2. Інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюють контроль за видобуванням бурштину відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством.

РОЗДІЛ 4
СТАРАТЕЛЬСЬКІ АРТІЛІ

Стаття 35. Поняття старательської артілі

1. Старательська артіль - юридична особа, яка утворюється у формі повного товариства, командитного товариства і провадить діяльність щодо видобування, зберігання, транспортування, реалізації бурштину та геологічного вивчення бурштиноносних надр і пов'язані види діяльності.

2. Старательська артіль вважається створеною і набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації як юридичної особи в установленому законодавством порядку.

3. Найменування старательської артілі, крім відомостей, передбачених законом, має містити слова "старательська артіль".

Стаття 36. Порядок утворення та діяльності старательської артілі

1. Порядок утворення, державної реєстрації, діяльності та припинення діяльності старательської артілі визначається законодавством України з урахуванням положень цього Закону.

2. Учасник одної старательської артілі не може бути учасником іншої старательської артілі незалежно від її форми.

3. Право на укладення договору про видобування бурштину на старательській ділянці відповідно до цього закону належить лише тій старательській артілі, що зареєстрована на території області, в якій розташоване родовище бурштину, в межах якого виділена старательська ділянка.

РОЗДІЛ 5
ДІЯЛЬНІСТЬ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА БУРШТИНОВІЙ БІРЖІ

Стаття 37. Правові основи діяльності бурштинової біржі

1. Порядок утворення та діяльності бурштинової біржі визначається Законом України "Про товарну біржу", Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 38. Особливості утворення бурштинової біржі

1. Бурштинова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація бурштинової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Бурштинова біржа може бути заснована за умови, що у складі її засновників перебуває не менше ніж одне комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону, та не менше ніж десять старательських артілей, кожна з яких уклала договір про видобування бурштину з первинним надрокористувачем.

3. Найменування бурштинової біржі, крім відомостей, передбачених законом, має містити слова "бурштинова біржа".

4. Місцезнаходження бурштинової біржі має бути на території тої області, в якій зареєстроване комунальне підприємство, утворене відповідно до цього закону.

Стаття 39. Особливості проведення біржевих операцій на бурштиновій біржі

1. Товарами, що допускаються до обігу на бурштиновій біржі, є фракції бурштину.

2. Правила торгівлі бурштином на бурштиновій біржі встановлюються статутом бурштинової біржі та біржовими правилами торгівлі відповідно до законодавства України.

3. На біржові операції з бурштином поширюються вимоги щодо здійснення операцій з дорогоцінним камінням органогенного утворення, крім вимог щодо ліцензування.

4. Об'єктом біржових операцій може бути виключно запакована й опломбована фракція бурштину, що супроводжується свідоцтвом про видобутий бурштин, складеним відповідно до частини шостої статті 31 цього закону, або комбінації таких фракцій.

Стаття 40. Членство старательських артілей у бурштиновій біржі

1. Старательська артіль, що уклала договір про видобування бурштину з первинним надрокористувачем, має право набути членство в будь-якій бурштиновій біржі, утвореній відповідно до цього закону.

2. Встановлення обмеження за місцем реєстрації старательської артілі не допускається, як і будь-яких інших обмежень, крім встановлених законом.

РОЗДІЛ 6
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340 із наступними змінами):

у статті 31 після слова "родовищ" додати кому та слова "Законом України "Про видобування та реалізацію бурштину";

частину третю статті 16 доповнити словами "або коли спеціальний дозвіл на користування надрами надається для видобування бурштину";

частину шосту статті 16 доповнити словами "крім випадків, передбачених Законом України "Про видобування та реалізацію бурштину";

частину четверту статті 28 доповнити словами "крім випадків, встановлених Законом України "Про видобування та реалізацію бурштину";

частину другу статті 34 доповнити комою та словами "а також комунальним підприємствам, утвореним відповідно до Закону України "Про видобування та реалізацію бурштину".

2) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99 із наступними змінами):

в пункті п'ятому статті 27 після слова "потреб" додати слова "(крім видобування бурштину)";

у статті 31 додати пункт п'ятий в такій редакції "надають у постійне користування для видобування бурштину земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення та припиняють права користування ними".

3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами):

в частині дев'ятій статті 149 після слів "нелісогосподарських потреб" додати слова "(крім видобування бурштину)";

в абзаці п'ятому частини третьої статті 186-1 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" замінити словами "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства".

4) у пункті 4 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) після слова "утворення" додати слова "(крім бурштину)".

5) у Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34):

в абзаці 3 частини першої статті 3 після кожного слова "утворення" додати слова "(крім бурштину)";

в частині першій статті 4 після слова "утворення" додати слова "(крім бурштину)";

частину 2 статті 10 доповнити комою та словами "Законом України "Про видобування та реалізацію бурштину";

в частині першій статті 12 після слова "утворення" додати слова "(крім бурштину)";

в абзаці 4 частини першої статті 19 після кожного слова "утворення" додати слова "(крім бурштину)".

6) у статті 240 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

в абзаці другому частини першої слово "трьохсот" замінити на слово "п'ятисот", слово "шестисот" замінити на слово "восьмисот", слово "двох" замінити на слово "трьох";

в абзаці другому частини другої слово "чотирьохсот" замінити на слова "тисячі п'ятисот", слово "семисот" замінити на слова "двох тисяч", слово "трьох" замінити на слово "п'яти";

абзац перший частини третьої доповнити словами "або за попередньою змовою групою осіб" та комою;

в абзаці другому частини третьої слово "двох" замінити на слово "трьох";

абзац перший частини четвертої доповнити словами "або вчинені організованою групою" та комою;

в абзаці другому частини четвертої слово "восьми" замінити на "десяти"

3. Протягом десяти років з моменту набуття чинності цим законом спеціальні дозволи на користування надрами для видобування бурштину, для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину надаються тільки комунальним підприємствам, утвореним згідно з цим Законом.

4. Надрокористувачі, що здійснюють користування надрами для видобування бурштину відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, виданими до набрання чинності цим законом, мають право видобувати бурштин відповідно до умов цих спеціальних дозволів, подовжити дію цих спеціальних дозволів або розширити площу ділянки надр для видобування бурштину в порядку, передбаченому законодавством.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос