Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О запрещении пропаганды коммунистической идеологии в Украине

Проект закона Украины от 18.12.2014 № 1222-1
Дата рассмотрения: 18.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону пропаганди комуністичної ідеології в Україні

Цей Закон спрямований на заборону пропаганди комуністичної ідеології, безпосереднім наслідком втілення якої в Україні стали злочини проти миру і безпеки людства та геноцид; недопущення повторення таких злочинів у майбутньому, усунення загрози суверенітету, територіальної цілісності та національній безпеці України, встановлення історичної справедливості.

Стаття 1. Визначення термінів

Комуністична ідеологія - це система уявлень, ідей і поглядів, заснованих на теорії класової боротьби; диктатурі одного соціального класу над іншими; створенні тоталітарної держави; порушенні прав і основоположних свобод; запереченні права народів і націй на самовизначення; невизнанні права приватної власності на засоби виробництва; встановленні однопартійної системи управління; насильницькому поваленні державного ладу.

Пропаганда комуністичної ідеології - поширення комуністичної ідеології, в тому числі, через засоби масової інформації, окрім випадків, коли це робиться в експозиціях музеїв, творах мистецтва, з метою наукових досліджень та/або у вигляді викладення історичних подій; публічні заклики до встановлення комуністичного режиму в Україні; виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, яка містить комуністичну символіку.

Комуністична символіка - державні прапори та герби СРСР і УРСР, прапори або інша атрибутика, в якій відтворюється поєднання серпа та молота, зображення діячів комуністичного режиму; пам'ятники діячам комуністичного режиму або подіям, пов'язаним з антиукраїнською комуністичною діяльністю (за винятком пам'ятників, пов'язаних з визволенням України від німецько-фашистських загарбників або з розвитком української науки та культури); назви вулиць, площ, підприємств, установ та організацій, у яких використані імена діячів комуністичного режиму, назви СРСР, республік СРСР, УРСР, назви, пов'язані з комуністичними партійними з'їздами тощо (за винятком назв, пов'язаних з визволенням України від німецько-фашистських загарбників або з розвитком української науки та культури).

Стаття 2. Заборона пропаганди комуністичної ідеології

1. Пропаганда комуністичної ідеології в Україні заборонена.

2. Пропаганда комуністичної ідеології юридичною особою, політичною партією, іншим об'єднанням громадян, друкованим засобом масової інформації та/або використання у назві слів "комунізм", "марксизм", "ленінізм", "сталінізм" та похідних від них є підставою для відмови у реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об'єднання громадян; відмови у реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

3. У разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян вимог цього Закону, їх діяльність підлягає припиненню в судовому порядку.

4. У разі невиконання друкованими засобами масової інформації вимог цього Закону, їх випуск припиняється за рішенням суду.

Стаття 3. Заборона використання комуністичної символіки

1. Виготовлення та/або поширення, а також публічне використання комуністичної символіки, у тому числі сувенірної, на всій території України заборонено.

2. Комуністична символіка може використовуватись лише в експозиціях музеїв, творах мистецтва, з метою наукових досліджень та/або у вигляді викладення історичних подій.

Стаття 4. Відповідальність за порушення законодавства про заборону комуністичної ідеології

1. Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть кримінальну відповідальність, передбачену законодавством.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Юридичні особи, політичні партії, інші об'єднання громадян, які на час набрання чинності цим Законом діяли в Україні, в разі порушення вимог цього Закону, зобов'язані припинити свою діяльність шляхом ліквідації протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

У разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян вимог абзацу першого цього пункту, їх діяльність підлягає припиненню за рішенням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань.

3. Засновники друкованих засобів масової інформації, які на момент набрання чинності цим Законом пропагували комуністичну ідеологію та/або використовували у назві слово "комунізм", "марксизм", "ленінізм", "сталінізм" або похідні від нього, зобов'язані припинити випуск друкованого засобу масової інформації протягом двох місяця з дня набрання чинності цим Законом.

У разі невиконання засновниками друкованих засобів масової інформації вимог абзацу першого цього пункту, випуск відповідних друкованих засобів масової інформації припиняється за рішенням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

у частині першій статті 969 після цифр і символу "109," доповнити цифрами та символом "1091";

доповнити статтею 1091 такого змісту:

"Стаття 1091. Виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичної ідеології

1. Виготовлення та/або поширення, а також публічне використання комуністичної символіки, у тому числі сувенірної, пропаганда комуністичної ідеології, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.";

2) Частину першу статті 5 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2014 р., N 5, ст. 62) доповнити пунктом такого змісту:

"9) пропаганду комуністичної ідеології.";

3) Частину першу статті 4 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1) доповнити абзацом такого змісту:

"Забороняється утворення і діяльність громадських об'єднань, які пропагують комуністичну ідеологію.";

4) У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 7, ст. 51, N 11, ст. 141, N 16, ст. 238, N 32, ст. 394):

частину першу статті 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"пропаганди комуністичної ідеології.";

статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Забороняється державна реєстрація друкованого засобу масової інформації, назва якого містить слово "комунізм", "марксизм", "ленінізм", "сталінізм" та похідні від нього, а також програмні цілі (тематична спрямованість) якого містить пропаганду комуністичної ідеології.";

5) Частину третю статті 2 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року N 245-VII) після слів "тактику і методику досудового розслідування" доповнити такими символом і словами:

"пропагувати комуністичну ідеологію.";

6) У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами):

частину першу статті 27 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"наявність в установчих документах юридичної особи положень, спрямованих на пропаганду комуністичної ідеології;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим.

частину сьому статті 8 доповнити реченням такого змісту:

"Забороняється використовувати у назві юридичної особи слова "комунізм", "марксизм", "ленінізм", "сталінізм" та похідні від нього.".

5. Органам місцевого самоврядування у шестимісячний термін вжити заходів щодо виконання цього Закону в частині використання комуністичної символіки на території відповідного населеного пункту та у дев'ятимісячний термін провести громадські слухання і подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають цьому Закону.

6. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону:

у тримісячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

вжити інших заходів до реалізації цього Закону.

7. Закони, нормативно-правові акти, діють у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос