Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка проведения досудебного расследование в форме дознания

Проект закона Украины от 03.12.2014 № 1221
Дата рассмотрения: 03.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88):

1) У тексті Кодексу слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі.

2) У статті 3:

пункти 4, 6, 7 частини першої викласти в такій редакції:

"4) дізнання - форма досудового розслідування, в якій розслідування здійснюється в порядку, передбаченому главою 25 цього Кодексу;

6) досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій розслідування здійснюється в загальному порядку;

7) закон України про кримінальну відповідальність - законодавчий акт України, який установлює кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України)";

доповнити статтю пунктом 31 такого змісту:

"31) дізнавач - службова особа оперативних та інших уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, уповноважена на проведення досудового розслідування у формі дізнання".

3) Частину третю статті 38 викласти в такій редакції:

"3. При проведенні досудового розслідування у формі дізнання дізнавач має повноваження слідчого з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом".

4) Статтю 215 викласти в такій редакції:

"Стаття 215. Досудове розслідування злочинів

1. Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а в установлених законом випадках - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом".

5) Частину другу статті 217 виключити. У зв'язку з цим частини "3 - 6" вважати частинами "2 - 5".

6) У статті 219:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) у формі дізнання - протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру в учиненні злочину;

2) у формі досудового слідства - протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в учиненні злочину";

у частині другій пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) у формі дізнання - двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в учиненні злочину".

7) у статті 294:

у частині першій слова "кримінального проступку (дізнання)" замінити словами "у формі дізнання";

у частині другій слова "злочину (досудове слідство)" замінити словами "у формі досудового слідства".

8) Назву глави 25 викласти в такій редакції:

"Глава 25. Особливості досудового розслідування у формі дізнання"

9) Статтю 298 викласти в такій редакції:

"Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування у формі дізнання

1. Досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 125 і 126, частиною першою статті 129, статтею 132, частинами першими статей 134 і 139, статтями 145, 164, 165 і 167, частинами першими статей 168, 172, 173, 175, статтею 180, частинами першими статей 184, 185, 186, 188-1, 190, 192, 193, 194, статтями 195, 196, 197, частинами першими статей 203-1, 204, 213, 248, 249, 286, 296, 299, 301, 309, 355, статтею 356, частинами першими статей 402, 412 Кримінального кодексу України, здійснюється у формі дізнання згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

2. Керівник органу досудового розслідування під час досудового розслідування у формі дізнання здійснює повноваження, визначені частиною другою статті 39 цього Кодексу, відносно дізнавача".

10) Доповнити новими статтями 298-1 і 298-2 такого змісту:

"Стаття 298-1. Особливості початку досудового розслідування у формі дізнання

1. Працівник який здійснюватиме досудове розслідування у формі дізнання (дізнавач), визначається керівником відповідного органу досудового розслідування з числа працівників оперативного або іншого уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства.

2. У разі вчинення злочину, зазначеного в частині першій статті 298 цього Кодексу, який може викликати суспільний резонанс або в проведенні досудового розслідування якого можуть виникнути складнощі, керівник органу досудового розслідування вправі доручити проведення досудового розслідування у формі дізнання слідчому.

Стаття 298-2. Передача кримінального провадження

1. Якщо при проведенні досудового розслідування у формі дізнання будуть встановлені підстави для зміни правової кваліфікації злочину за більш тяжкою статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність, ніж зазначені в частині першій статті 298 цього Кодексу, кримінальне провадження за постановою керівника органу досудового розслідування передається слідчому. Копія постанови направляється прокурору".

11) Статті 299 і 300 викласти в такій редакції:

"Стаття 299. Запобіжні заходи під час досудового розслідування у формі дізнання

1. Під час досудового розслідування у формі дізнання не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою. Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання та особистої поруки застосовуються дізнавачем, слідчим, а під час судового провадження - судом.

Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування у формі дізнання

1. Для досудового розслідування у формі дізнання дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом. Забороняється проводити негласні слідчі (розшукові) дії, крім негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої статтею 268 цього Кодексу".

12) У статті 301:

назву та частини першу викласти в такій редакції:

"Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування у формі дізнання

1. Закінчення досудового розслідування у формі дізнання здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею";

абзац перший частини другої після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач".

13) Частину другу статті 302 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач".

14) У частині другій статті 368 слова "або декількох кримінальних проступків" виключити.

15) Назву § 1 глави 30 викласти в такій редакції:

"§ 1. Спрощене провадження щодо злочинів, досудове розслідування яких здійснюється у формі дізнання".

16) статтю 381 викласти в такій редакції:

"Стаття 381. Загальні положення спрощеного провадження щодо злочинів, досудове розслідування яких проводилося у формі дізнання

1. Суд за клопотанням прокурора або слідчого, дізнавача, погодженого з прокурором, має право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення злочину, досудове розслідування якого проводилося у формі дізнання без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений, що був представлений захисником, беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не заперечує щодо такого розгляду.

2. Спрощене провадження щодо злочинів, досудове розслідування яких проводилося у формі дізнання, здійснюється згідно із загальними правилами судового провадження, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цього параграфа".

17) У статті 469:

частину першу після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення чи дізнання, а також у провадженні щодо злочинів невеликої чи середньої тяжкості";

у частині четвертій слова "кримінальних проступків" замінити словами "злочинів, досудове розслідування яких здійснюється у формі дізнання";

частину сьому після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач".

18) У частині першій статті 497 слова "кримінального проступку" виключити.

19) Абзац другий частини першої розділу X "Прикінцеві положення" виключити.

2. У тексті Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі.

3. У статті 253 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122, із наступними змінами) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) абзац перший частини першої статті 374 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";

2) абзац перший частини першої статті 387 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";

3) в абзаці першому частини першої статті 426 слова "кримінальне правопорушення" замінити словом "злочин".

5. У частині четвертій статті 164 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

6. У частинах третій і шостій статті 48 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529, із наступними змінами) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

7. У тексті Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793, із наступними змінами) слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі.

8. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20, із наступними змінами):

1) у тексті слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі;

2) у пункті 3 частини першої статті 10 слово "кримінальні" замінити словом "злочини";

3) пункт 4 частини першої статті 10 після слова "законодавством" доповнити словами "проводити досудове розслідування у формі дізнання".

9. У тексті Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382, із наступними змінами) слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі.

10. У тексті Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 66; 2006 р., N 12, ст. 102) слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі.

11. У частині другій статті 16 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50, із наступними змінами) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

12. У тексті Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2005 р., N 11, ст. 198; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р. N 12, ст.183) слова "кримінальне правопорушення" в усіх відмінках та числах замінити словом "злочин" у відповідному відмінку та числі.

13. У пункті 12 частини першої статті 11 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

14. У статті 31 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2005 р., N 51, ст. 552; 2006 р., N 21, ст. 171; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словами "злочину".

15. У пункті 11 статті 7 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; 2013 р., N 21, ст. 208) слово "кримінальних" замінити словом "злочинів".

16. У пункті 2 частини першої статті 10 Закону України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

17. У частині чотирнадцятій статті 18 Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

18. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194, із наступними змінами):

1) в абзаці сімнадцятому статті 67 слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину";

2) в абзаці вісімнадцятому статті 67:

слово "кримінальним " замінити словом "злочинам";

слово "кримінальні" замінити словом "злочини";

3) в абзаці восьмому статті 298 слово "кримінальним" замінити словом "злочинам".

19. У частині першій статті 23 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23; 2013 р., N 21, ст. 208), слово "кримінальним" замінити слово "злочинам".

20. У частинах другій і третій статті 45 і частині четвертій статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 76; 2013 р. N 14, ст. 89; 2013 р., N 21, ст. 208), слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

21. У частині третій статті 20 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

22. У частині другій статті 37 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

23. У статті 25 Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 14, ст. 168; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

24. В абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 4, ст. 61) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

25. У частині другій статті 20 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

26. В абзацах другому і третьому частини другої статті 22 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19-20, ст. 179; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

27. У пункті 4 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

28. У пункті 6 частини п'ятої, частині тринадцятій і пункті 2 частини чотирнадцятої статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

29. У частині чотирнадцятій статті 17 і частині п'ятій статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

30. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208, із наступними змінами):

1) в абзаці п'ятому статті 14 слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину";

2) у пункті 5 статті 19 та абзаці четвертому і п'ятому статті 23 слово "кримінальним" замінити словом "злочинам".

31. В абзаці сьомому частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

32. У частині третій статті 23 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів".

33. У пункті 11 частини першої статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991 р., N 30, ст. 379; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

34. В абзаці сьомому частини першої статті 15 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

35. У пунктах 10, 12 частини першої статті 18 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінальні правопорушення" замінити словом "злочини" у відповідному відмінку.

36. У частині третій статті 14 Закону України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 158; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

37 У Законі України "Про прокуратуру" (Голос України від 25.10.2014 N 206):

1) У частині другій статті 20 слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

2) У частині сьомій статті 23 слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

3) У пункті 8 частині першої статті 43 слова "адміністративного чи кримінального правопорушення" замінити словами "адміністративного правопорушення чи злочину".

38. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Голос України від 25.10.2014 N 206):

1) У пункті 9 частини 1 статті 8 слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів".

2) У частині першій статті 15 слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів".

3) У статті 16:

у пунктах 1, 2, 5 частини першої слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину";

у пунктах 3, 6 частини першої слова "кримінальних правопорушеннях" замінити словом "злочинах".

4) У пунктах 2, 4, 10, 11, 12 частини першої статті 17 слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів".

5) У назві та тексті статті 19 слова "кримінальні правопорушення" замінити словом "злочини".

6) У статті 26 слова "кримінальні правопорушення" у всіх відмінках замінити словом "злочин" у відповідних відмінках.

7) У частині п'ятій статті 27 слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

39. У частині п'ятій статті 9 Закону України "Про запобігання корупції" (Голос України від 25.10.2014 N 206) слова "кримінального правопорушення" замінити словом "злочину".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

III. Перехідні положення

1. У кримінальних провадженнях, у яких до набрання чинності цим Законом повідомлено про підозру в учиненні злочину, передбаченого статтями 125 і 126, частиною першою статті 129, статтею 132, частинами першими статей 134 і 139, статтями 145, 164, 165 і 167, частинами першими статей 168, 172, 173, 175, статтею 180, частинами першими статей 184, 185, 186, 188-1, 190, 192, 193, 194, статтями 195, 196, 197, частинами першими статей 203-1, 204, 213, 248, 249, 286, 296, 299, 301, 309, 355, статтею 356, частинами першими статей 402, 412 Кримінального кодексу України, а процесуальні рішення, передбачені частиною другою статті 283 Кримінального процесуального кодексу України на день набрання чинності цим Законом не прийнято, досудове розслідування здійснюється у порядку, що діяв до набрання ним чинності.

2. У кримінальних провадженнях про злочини, передбачені статтями 125 і 126, частиною першою статті 129, статтею 132, частинами першими статей 134 і 139, статтями 145, 164, 165 і 167, частинами першими статей 168, 172, 173, 175, статтею 180, частинами першими статей 184, 185, 186, 188-1, 190, 192, 193, 194, статтями 195, 196, 197, частинами першими статей 203-1, 204, 213, 248, 249, 286, 296, 299, 301, 309, 355, статтею 356, частинами першими статей 402, 412 Кримінального кодексу України, у яких на день набрання чинності цим Законом не повідомлено про підозру в учиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, передбаченому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

У таких провадженнях керівниками органів досудового розслідування протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом визначаються дізнавачі для здійснення подальшого досудового розслідування у формі дізнання.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман 

Опрос