Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования порядка осуществления досудебного расследования)

Проект закона Украины от 03.12.2014 № 1220
Дата рассмотрения: 03.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Унести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88):

1) У частині четвертій статті 22:

у першому реченні слова "Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення" виключити;

у другому реченні слова "повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення може здійснюватися слідчим за погодженням із прокурором, а" виключити.

2) У статті 25 слова "Прокурор, слідчий зобов'язані" замінити словами "Слідчий зобов'язаний".

3) У статті 36:

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, уповноважений";

пункти 2, 4 та 9 частини другої викласти в такій редакції:

"2) за письмовою згодою керівника органу досудового розслідування мати доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування;

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення;

9) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом;"

пункти 1, 3, 10, 11 частини другої виключити;

пункт 17 частини другої викласти в такій редакції:

"17) доручати органу досудового розслідування виконання запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу або перейняття кримінального провадження, а також перевіряти повноту, всебічність та об'єктивність розслідування у перейнятому кримінальному провадженні";

частину п'яту виключити.

4) У частині другій статті 37 слова "частинами четвертою та п'ятою" замінити словами "частиною четвертою".

5) У статті 39:

частину першу після слів "досудового розслідування" доповнити словами "забезпечує процесуальний контроль за діяльністю слідчого та";

пункти 2, 3, 4, 5 частини другої викласти в такій редакції:

"2) відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою з наступним повідомленням прокурора та призначити іншого слідчого у випадку наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або в разі неефективного досудового розслідування;

3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які є обов'язковими для виконання;

4) вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим, у тому числі скасовувати незаконні та необґрунтовані рішення слідчого, про що повідомляти прокурора;

5) погоджувати повідомлення про підозру, проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх проведення у випадках, передбачених цим Кодексом";

доповнити новими пунктами 7, 8 та 9 такого змісту:

"7) погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом;

8) приймати процесуальні рішення щодо продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;

9) витребовувати з метою перевірки матеріали кримінального провадження та передавати їх до іншого органу досудового розслідування, над яким він здійснює процесуальний контроль, про що повідомляти прокурора";

відповідно змінити нумерацію пункту "7" на "10";

частину третю виключити.

6) У статті 40:

у частині другій:

пункти 3, 5, 6 викласти в такій редакції:

"3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій відповідним оперативним та іншим уповноваженим підрозділам";

"5) звертатися за погодженням з керівником органу досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій";

"6) повідомляти за погодженням із керівником органу досудового розслідування особі про підозру";

доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7) застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження у випадках, визначених цим Кодексом";

у зв'язку з цим пункти "7 - 9" вважати пунктами "8 - 10";

частину третю та четверту викласти в такій редакції:

"3. У випадках відмови керівника органу досудового розслідування у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування вищого рівня, який після вивчення клопотання протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні;

4. Слідчий не вправі доручити оперативному або іншому уповноваженому підрозділу підготовку та подання клопотань до слідчого судді, суду, складання повідомлення про підозру, обвинувального акту, винесення постанов про закриття, зупинення досудового розслідування, об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування, обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного".

7) Статтю 41 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Оперативні та інші уповноважені підрозділи

1. Оперативні та інші уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

2. Під час виконання доручень слідчого співробітник оперативного та іншого уповноваженого підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних та інших уповноважених підрозділів мають право здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні лише в межах доручення слідчого.

3. Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій є обов'язковими для виконання оперативним та іншим уповноваженим підрозділом".

8) У пункті 1 частини сьомої статті 42 слово "прокурора" виключити.

9) У частині п'ятій статті 55 слова "або прокурор" виключити.

10) Пункт 3 частини першої статті 56 викласти в такій редакції:

"3) збирати і подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду";

11) У пункті 1 абзацу першого статті 57 слово "прокурора" виключити.

12) У пункті 1 частини сьомої статті 641 слово "прокурора" виключити.

13) У пункті 1 частини другої та частині третій статті 66 слово "прокурора" виключити.

14) У пункті 1 частини третьої статті 68 слово "прокурора" виключити.

15) У пункті 1 частини п'ятої статті 71 слово "прокурора" виключити.

16) Пункт 6 частини другої статті 87 викласти в такій редакції:

"6) допит особи як свідка, щодо якої на момент проведення допиту існувало достатньо доказів для повідомлення їй про підозру".

17) Доповнити статтю 98 частиною третьою такого змісту:

"Про визнання речовими доказами виноситься постанова".

18) У статті 100:

у частині другій слово "прокурором" виключити;

у частині третій слово "прокурор" виключити;

у частині сьомій слова "прокурором або прокурор" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

у частині дев'ятій слова "або прокурором" виключити.

19) У частині третій статті 105 слово "прокурора" виключити.

20) У частині першій статті 106 слова "або прокурором, які проводять" замінити словами "який проводить".

21) У статті 107:

у частині першій друге речення виключити;

у частині третій слова "резервні копії яких зберігаються окремо" виключити.

22) У частині першій статті 109 слова "або прокурором" виключити.

23) У статті 110:

частину третю, п'яту, шосту, сьому після слова "слідчого" доповнити словами "керівника органу досудового розслідування";

у частині шостій слова "виготовляється на офіційному бланку та" виключити.

24) Доповнити статтею 1101 та викласти її в такій редакції:

"Стаття 1101. Подання слідчого в кримінальному провадженні

1. Слідчий, установивши в ході досудового розслідування причини і умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, вносить у відповідний державний орган, громадську організацію або службовій (посадовій) особі юридичної особи публічного чи приватного права подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов.

Не пізніше місячного строку за поданням має бути вжито необхідних заходів і про результати поінформовано слідчого.

2. У разі залишення подання без розгляду слідчий зобов'язаний вжити заходів, передбачених статтями 254 - 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

25) Частину другу статті 111 виключити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

26) У пункті сьомому статті 112 слова "про здійснену процесуальну дію чи" виключити.

27) У частині першій статті 113 слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування".

28) У статті 114:

у назві статті слова "прокурором, слідчим суддею, судом" виключити;

частину першу після слів "розумного строку" доповнити словами "керівник органу досудового розслідування";

у частині другій слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування".

29) У пункті 1 частини другої статті 131 слово "прокурором" виключити.

30) Частину другу статті 132 викласти в такій редакції:

"2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчим органу досудового розслідування вищого рівня, за межами територіальної юрисдикції - до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого застосовуватимуться заходи забезпечення кримінального провадження".

31) У назві глави 11 слово "прокурором" виключити.

32) У статті 133:

у назві статті слово "прокурором" виключити;

у частині першій слово "прокурор" виключити;

у частині другій слово "прокурор" виключити, слова "мають право" замінити словами "має право".

33) У статті 135:

у частині першій слово "прокурора" виключити;

у частині шостій слово "прокурором" виключити.

34) У частині другій статті 136 слово "прокурора" виключити.

35) У пунктах 1 та 10 статті 137 слова "прокурора" виключити.

36) У статті 139:

в абзаці 2 частини першої слово "прокурора" виключити;

у частині п'ятій слово "прокурора" виключити.

37) У частині другій статті 140 слово "прокурора" виключити.

38) У статті 141:

у пункті 6 слово "прокурора" виключити;

у другому реченні слово "прокурор" виключити.

39) У частинах першій та третій статті 142 слово "прокурора" виключити.

40) У частині другій статті 144 слово "прокурора" виключити.

41) У статті 145:

у пункті 6 слово "прокурора" виключити;

у другому реченні слово "прокурор" виключити.

42) У частині першій статті 146 слово "прокурора" виключити.

43) У другому реченні частини другої статті 147 слово "прокурор" виключити.

44) У частині першій статті 148 слово "прокурор" виключити.

45) У частинах другій та третій статті 149 слово "прокурор" виключити.

46) У статті 150:

у першому та другому реченнях частини першої слова "прокурор, слідчий за погодженням з прокурором" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування";

у пункті 7 першого речення та пункті 1 другого речення частини другої слово "прокурор" виключити.

47) У частині першій статті 151 слова "прокурора та/або" виключити.

48) У частині першій статті 152 слово "прокурор" виключити.

49) У статті 153:

у частині першій слово "прокурор" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування";

у частині другій слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

50) Частину третю статті 154 виключити.

51) У статті 155:

у частині першій слова "прокурор, слідчий за погодженням з прокурором" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування";

у пункті 7 першого та пункті 1 другого речення частини другої слова "прокурор" виключити.

52) У статті 156:

у частині першій слова "та/або прокурора" виключити;

у частині другій слово "прокурору" замінити словом "слідчому".

53) У частині першій статті 157 слово "прокурор" виключити.

54) У статті 158:

у частині першій слово "прокурор" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування";

у частині третій слово "прокурора" замінити словами "слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування".

55) У статті 159:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У виняткових невідкладних випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей, виявленням, запобіганням, припиненням та розслідуванням тяжкого або особливо тяжкого злочину, тимчасовий доступ до визначеної в пунктах 7, 8 статті 162 цього Кодексу інформації, яка міститься в речах і документах, може бути здійснений до постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування. Копія цього рішення слідчого протягом доби направляється прокурору. У такому випадку слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування зобов'язаний невідкладно після здійснення такого доступу звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 163 цього Кодексу без виклику особи, у володінні якого вона знаходиться, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для тимчасового доступу без ухвали слідчого судді. Якщо слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання, установлені внаслідок такого доступу докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Тимчасовий доступ до зазначеної в пунктах 7, 8 статті 162 цього Кодексу інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, на підставі ухвали слідчого судді, а в невідкладних випадках, визначених у частині другій цієї статті, узгодженої з керівником органу досудового розслідування постанови слідчого може здійснюватися через уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ та органів безпеки з використанням технічних засобів, установлених операторами телекомунікацій на своїх телекомунікаційних мережах згідно з вимогами Закону України "Про телекомунікації".

56) У частині першій статті 160 слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідуваня".

57) У статті 163:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також у невідкладних випадках, визначених у частині другій статті 159 цього Кодексу, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться";

доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:

"8. У кримінальному провадженні з розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, інформації, яка міститься в них, може дати розпорядження про надання можливості доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо з урахуванням просторової (території) або/та часової (період часу) ознаки;

9. В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів одночасно може зазначатися вимога про тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у пунктах 7 та 8 статті 162 цього Кодексу".

58) Частину другу статті 165 викласти в такій редакції:

"2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. При тимчасовому доступі до зазначеної в пунктах 7, 8 статті 162 цього Кодексу інформації, який здійснюється уповноваженими підрозділами органів внутрішніх справ та органів безпеки з використанням технічних засобів, установлених операторами телекомунікацій на своїх телекомунікаційних мережах, оригінал ухвали слідчого судді не надається, а її копія передається технічними засобами передачі даних".

59) У частині другій статті 166 слово "прокурору" виключити.

60) У статті 168:

у частині першій слово "прокурора" виключити;

частину другу доповнити словами "а також при добровільній видачі";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Слідчий, інша уповноважена службова особа під час затримання, огляду, обшуку і тимчасового вилучення (добровільної видачі) майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол".

61) У статті 169:

пункт 1 після слова "прокурора" доповнити словами "керівника органу досудового розслідування";

у пункті 2 слово "прокурора" замінити словом "слідчого";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Порядок припинення тимчасового вилучення майна, передбачений частиною першою цієї статті, не розповсюджується на випадки добровільної видачі, а також відносно речових доказів".

62) У статті 170:

у першому реченні частини першої:

після слова "позбавлення" доповнити словами "особи, у тому числі";

слово "його" замінити словом "її";

у частині другій слово "прокурора" виключити;

63) У статті 171:

у частині першій:

слово "прокурор" виключити;

слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

у частині другій слова "прокурора", "прокурор" виключити;

у частині третій слово "прокурора" виключити;

у частині п'ятій слово "прокурора" виключити, слова "наступного робочого дня" замінити словами та цифрами "10 днів".

64) У статті 172:

у частині першій слова "та/або прокурора" виключити;

у частині другій слово "прокурора" виключити;

у частині третій слово "прокурору" замінити словом "слідчому".

65) У статті 173:

у частині шостій слова "інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено" виключити;

у частині сьомій слово "прокурору" виключити.

66) У частині третій статті 174 слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

67) У статті 175:

у частині першій слово "прокурором" замінити словами "або визначеним ним оперативним чи іншим уповноваженим підрозділом";

доповнити частиною другою наступного змісту:

"Службова особа, яка виконує ухвалу про арешт майна, зобов'язана вжити всіх можливих заходів щодо її виконання. У разі неможливості арешту майна службова особа, яка виконує ухвалу про арешт майна, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання".

68) У статті 176:

у частині третій слово "прокурор" виключити;

частину четверту статті 176 викласти в такій редакції:

"4. Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання та особистої поруки застосовуються під час досудового розслідування слідчим, а в ході судового провадження - судом. Всі інші запобіжні заходи, передбачені цим Кодексом, застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником органу досудового розслідування, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора".

69) Перше речення частини другої статті 177 перед словами "слідчому судді" доповнити словом "слідчому".

70) Абзац перший частини першої статті 178 перед словами "слідчий суддя" доповнити словом "слідчий".

71) У частині першій статті 179 слово "суддею" виключити.

72) У частинах першій та другій статті 180 слово "суддя" виключити.

73) У статті 181:

частину третю перед словом "передається" доповнити словом "негайно";

у частині шостій:

у другому реченні слово "прокурора" замінити словами "слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування";

четверте речення після слів "цього строку" доповнити словами "а також у разі закриття кримінального провадження".

74) У статті 182:

частину п'яту доповнити реченням такого змісту:

"У всіх випадках розмір застави не може бути меншим, ніж розмір заподіяних збитків (шкоди), заподіяних протиправними діями особи, до якої застосовується застава";

у частині шостій слово "прокурору" виключити.

у частині сьомій слова "частинами третьою або четвертою" замінити словами "частиною третьою";

перше речення частини дев'ятої після слова "клопотанням" доповнити словом "слідчого".

75) У статті 183:

частину першу перед словом "прокурор" доповнити словом "слідчий";

пункт 1, 2 та 3 частини другої перед словом "прокурором" доповнити словом "слідчим";

пункт 3 частини другої доповнити словами "або не виконала обов'язки, покладені на неї при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу";

перше речення частини третьої після слів "тримання під вартою" доповнити словами "до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України";

у другому реченні частини третьої слова "а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті" виключити;

частину четверту виключити.

76) У статті 184:

викласти частину другу в такій редакції:

"Копія клопотання слідчого надається прокуророві негайно після подання до суду. Копія клопотання слідчого, прокурора надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання";

у частині третій:

абзац перший після слова "клопотання" доповнити словами "(копії клопотання)";

пункт 3 виключити.

77) Частину першу статті 185 перед словом "прокурору" доповнити словом "слідчому".

78) У статті 188:

у частині першій слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

частину третю перед словом "прокурор" доповнити словом "слідчий".

79) У статті 189:

частину третю перед словом "прокурора" доповнити словом "слідчого";

частину четверту перед словом "прокурор" доповнити словом "слідчий".

80) У статті 190:

у пункті 2 частини третьої слова "або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії" виключити;

пункт 3 частини третьої перед словом "прокурором" доповнити словом "слідчим";

перше речення частини четвертої перед словом "прокурора" доповнити словом "слідчого".

81) У статті 191:

частину сьому перед словом "прокурором" доповнити словом "слідчим";

частини другу, третю та четверту виключити;

відповідно змінити нумерацію частин "5 - 8" на "2 - 5".

82) У частині першій статті 192 слово "прокурором" замінити словами "погодженням з керівником органу досудового розслідування".

83) У статті 193:

частину першу перед словом "прокурора" доповнити словом "слідчого";

пункт 6 частини другої перед словом "прокурор" доповнити словом "слідчий", перед словом "прокурора" доповнити словом "слідчого";

частину шосту:

перед словом "прокурором" доповнити словом "слідчого";

слово "міжнародний" виключити.

84) У статті 194:

абзац перший частини першої викласти в наступній редакції:

"1. Під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу слідчий, слідчий суддя, суд зобов'язані встановити обставини, які свідчать про";

частину другу перед словом "прокурор" доповнити словом "слідчий";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Слідчий, слідчий суддя, суд має право зобов'язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим, слідчим суддею, судом, у разі наявності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, але за відсутності обставин, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті";

частину четверту перед словом "прокурор" доповнити словом "слідчий", а перед словом "прокурором" доповнити словом "слідчим";

абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції:

"5. У разі вирішення слідчим, прокурором питання про обрання запобіжних заходів, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 176 цього Кодексу, або якщо під час розгляду слідчим суддею, судом клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, слідчий, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, а саме:";

у частині шостій друге та третє речення викласти в такій редакції:

"У разі необхідності цей строк може бути продовжений слідчим, слідчим суддею, судом за клопотанням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування або прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу". Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, а також у разі закриття кримінального провадження, постанова або ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються";

частину сьому виключити.

85) Пункт 1 частини другої статті 195 перед словом "ухвали" доповнити словами "постанови слідчого".

86) У статті 196:

назву статті перед словом "ухвала" доповнити словом "постанова";

абзац 1 частини першої перед словом "ухвалі" доповнити словом "постанові", перед словом "слідчий" доповнити словом "слідчий";

частину другу перед словом "ухвала" доповнити словом "постанова";

частину п'яту перед словом "ухвали" доповнити словом "постанови".

87) У частині першій статті 197 слова "шістдесяти днів" замінити словами "двох місяців".

88) У статті 199:

у частині першій слова "прокурор, слідчий за погодженням з прокурором" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування";

у частині п'ятій слово "прокурор" виключити.

89) У статті 200:

у частинах першій та п'ятій слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

частину першу після слів "про зміну запобіжного заходу" доповнити словами "на більш суворий", слова "в тому числі" виключити.

90) У статті 201:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 201 Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про скасування чи зміну додаткових обов'язків, покладених при обранні запобіжного заходу";

у частині першій слова "зміну запобіжного заходу, у тому числі про" виключити, перед словами "слідчим суддею" доповнити словом "слідчим";

у частині п'ятій слова "зміну запобіжного заходу" замінити словами "скасування чи зміну додаткових обов'язків, покладених при обранні запобіжного заходу", слова "у зміні запобіжного заходу" замінити словами "у скасуванні чи зміні додаткових обов'язків, покладених при обранні запобіжного заходу".

91) Частину п'яту статті 202 перед словами "про скасування запобіжного заходу" доповнити словами "або прийняття слідчим, судом рішення".

92) Статтю 203 викласти в такій редакції:

"Стаття 203. Скасування запобіжного заходу, негайне припинення його дії

1. У разі встановлення обставин, що свідчать про усунення ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, які були підставою для обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного, обвинуваченого, під час досудового розслідування слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування, а під час судового розгляду - суд вправі скасувати раніше обраний запобіжний захід.

2. Про скасування раніше обраного запобіжного заходу слідчий виносить постанову, а суд приймає ухвалу, у якій повинні бути зазначені підстави для скасування запобіжного заходу.

3. У разі обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного слідчим суддею слідчий негайно після скасування запобіжного заходу повідомляє слідчого суддю та прокурора.

4. Постанова слідчого, ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію у разі закінчення строку дії такої постанови, ухвали, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченого цим Кодексом".

93) Статтю 204 доповнити словами "крім випадків, якщо підозрюваний, обвинувачений не виконав обов'язки, покладені на нього при застосуванні раніше обраного запобіжного заходу".

94) У статті 206:

у частині четвертій слово "прокурор" виключити;

у частині п'ятій слово "прокурора" виключити;

у частині восьмій слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

95) У статті 208:

пункти 1 та 2 частини першої викласти в такій редакції:

"1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину, замаху на його вчинення, або безпосередньо після вчинення злочину;

2) якщо очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа вчинила злочин";

доповнити частину першу пунктом 3 такого змісту:

"3) якщо наявні інші дані, що дають підставу підозрювати особу у вчиненні злочину, поєднані з намаганням такої особи втекти, або коли її місце проживання чи перебування не зареєстровано, або коли не встановлено її особи";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану в учиненні злочину, за невиконання обов'язків, покладених на нього при обранні запобіжного заходу";

частину третю виключити;

друге речення частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Протокол про затримання складається та підписується особою, яка безпосередньо здійснила затримання, а також затриманим";

у зв'язку з цим частини "4 - 6" вважати частинами "3 - 5".

96) У частині другій статті 210 слово "органу" замінити словами "у складі якого функціонує орган".

97) У частині першій статті 212 слово "органу" замінити словами "у складі якого функціонує орган".

98) У статті 214:

у частині першій слова "прокурор", "вчинене" виключити;

у частині другій слова "Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у частині четвертій слово "прокурор" виключити;

у пункті 6 частини п'ятої слово "прокурора" виключити;

у другому реченні частини п'ятої слово "автоматично" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Після початку досудового розслідування слідчий направляє витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження прокурору";

частину сьому виключити.

у частині восьмій слова "або прокурором", "або прокурор" виключити;

відповідно частину восьму вважати частиною сьомою.

99) У частині п'ятій статті 217 слово "прокурором" замінити словом "слідчим".

100) У статті 218:

у частині шостій слово "прокурор" виключити;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. З метою найбільш швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження керівник органу досудового розслідування вищого рівня вправі передати кримінальне провадження з того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення до іншого органу досудового розслідування, над яким він здійснює процесуальний контроль, про що повідомляє прокурорів відповідного рівня".

101) У частині першій статті 221 слово "прокурор" та друге речення виключити.

102) У частинах третій, п'ятій та сьомій статті 223 слово "прокурор" виключити.

103) У частині дев'ятій статті 224 слова "прокурор", "прокурором" виключити.

104) У частині третій статті 227 слово "прокурор" виключити.

105) У частині першій статті 228 слово "прокурор" виключити.

106) У частині першій статті 229 слово "прокурор" виключити.

107) У статті 232:

у пункті 5 частини першої слово "прокурором" виключити;

у частині другій слова "прокурором", "прокурор" виключити;

у частині п'ятій слова "чи прокурора" виключити;

у частині шостій слова "чи прокурора", "прокурор", "прокурором" виключити;

у частині одинадцятій слова "прокурор", "прокурора" виключити.

108) У статті 233:

частину першу після слів "цієї статті" доповнити словами "та частиною другою статті 237 цього Кодексу";

у частині третій:

у першому та другому реченнях слово "прокурор" виключити;

у другому реченні слово "прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування" та доповнити словами "а також повідомити про це прокурора";

у третьому реченні слова "прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або" виключити.

109) У статті 234:

у частині третій:

у першому реченні слова "прокурором або прокурор" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

у другому реченні слово "прокурор" виключити;

у частині четвертій слова "або прокурора" виключити;

у частині п'ятій слово "прокурор" виключити.

110) У частині першій та другій статті 235 слово "прокурора" виключити.

111) У статті 236 слова "чи прокурором", "прокурор", "чи прокурора", друге та третє речення частини п'ятої виключити.

112) Доповнити новою статтею 2361 такого змісту:

"Стаття 2361. Обшук особи

1. З метою вилучення предметів і документів, що можуть мати доказове значення і які знаходяться при певній особі, слідчий чи інша уповноважена службова особа може здійснити обшук особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

2. Обшук особи може бути проведений без ухвали слідчого судді виключно в таких випадках:

1) під час фізичного захоплення особи уповноваженими на те службовими особами, якщо є достатні підстави вважати, що така особа має при собі зброю, предмети, які вилученні законом з обігу або інші предмети, що становлять загрозу для оточуючих, чи намагається звільнитися від речей, які викривають її чи інших осіб у вчиненні злочину;

2) під час затримання особи з метою приводу на підставі ухвали слідчого судді або суду;

3) під час затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді або суду в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу;

4) під час виконання ухвали слідчого судді або суду про здійснення приводу;

5) під час виконання ухвали слідчого судді або суду про застосування щодо підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

6) під час виконання ухвали слідчого судді про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту;

7) за наявності достатніх підстав уважати, що особа, яка перебуває в житлі чи іншому володінні, де проводиться обшук, приховує при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

3. Обшук особи повинен бути здійснений особам тієї ж статі.

4. Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

5. За результатами проведення обшуку особи складається протокол згідно з вимогами цього Кодексу. Особі, відносно якої проводився обшук, надається копія протоколу обшуку".

113) У статті 237:

у частині першій слова "прокурор проводять" замінити словом "проводить";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Огляд, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Для проведення у невідкладних випадках огляду місця події в житлі чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою або повідомленням про вчинене щодо неї кримінальне правопорушення, а так само у разі відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на проведення невідкладного огляду місця події, ухвали слідчого судді не потребується.

У невідкладних випадках слідчий в протоколі огляду обов'язково зазначає причини, що обумовили проведення огляду без ухвали слідчого судді, та протягом доби з моменту проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд житла чи іншого володіння особи та його наслідки прокурора";

у частинах третій та шостій слово "прокурор" виключити;

у частині сьомій слова "прокурор або за їх" замінити словами "або за його".

114) У статті 238:

у частині першій слово "прокурором" виключити;

у частині четвертій слово "прокурора" замінити словом "слідчого", слова "і тільки після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті" виключити.

115) У статті 239 слово "прокурора" замінити словом "слідчого".

116) У статті 240:

у частинах першій та шостій слово "прокурор" виключити;

у частині п'ятій слова "прокурором, або прокурора" замінити словами "керівником органу досудового розслідування".

117) У статті 241:

у частинах першій та другій слово "прокурор" виключити;

частину першу доповнити новим реченням такого змісту:

"Освідування може супроводжуватися оглядом одягу чи взуття освідуваної особи";

у частинах другій та третій слово "прокурора" замінити словом "слідчого".

118) У статті 242:

у частині другій слова "або прокурор" виключити;

пункт 6 частини другої виключити.

119) У частині першій статті 244 слово "прокурора" виключити.

120) У частині третій статті 245 слово "прокурору" виключити.

121) доповнити статтею 2451 такого змісту:

"Стаття 2451. Строки проведення експертизи

1. Строк проведення експертизи обчислюється з робочого дня, наступного за днем надходження до експертної установи відповідного звернення сторони кримінального провадження, ухвали слідчого судді, суду, та не може перевищувати:

21 день - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і простих за характером досліджень;

40 днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень;

75 днів - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень;

180 днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об'єктів або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів).

Граничні строки проведення експертизи визначає керівник експертної установи залежно від кількості матеріалів, що підлягають дослідженню та рівня складності дослідження.

2. Строк проведення експертизи закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку).

3. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта та усунення недоліків, допущених стороною кримінального провадження, за зверненням якої проводиться експертиза".

122) У статті 246:

частину 3 викласти в такій редакції:

"3. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування. Слідчий зобов'язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій";

частину четверту виключити;

абзац другий частини п'ятої виключити;

у частині шостій слова "чи прокурора" виключити.

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

123) У статті 248:

у другому реченні частини другої та у пункті 1 частини четвертої слово "прокурора" виключити;

у пункті 4 частини другої перед словами "відомості про особу" доповнити словом "наявні";

у частині третій слово "прокурор" виключити.

пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:

"3) особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію, а в разі відсутності персональних даних про особу, але за наявності достатніх підстав її підозрювати у вчиненні злочину, така особа зазначається як невідома".

124) У статті 249:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Якщо слідчий вважає, що проведення негласної слідчої (розшукової) дії слід продовжити, то за погодженням з керівником органу досудового розслідування він має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали згідно з вимогами статті 248 цього Кодексу";

у частині третій слово "прокурор" виключити;

у частині п'ятій слово "прокурор" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування".

125) У частині першій статті 250:

частину 1 викласти в такій редакції:

"1. У виняткових невідкладних випадках негласні слідчі (розшукові) дії, які відповідно до вимог цього Кодексу проводяться виключно за рішенням слідчого судді, крім передбачених статтями 261, 263, 264, 267 цього Кодексу, можуть бути розпочаті до постановлення ухвали слідчого судді, за рішенням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування. У разі необхідності продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії чи використання отриманої у ході її проведення інформації у кримінальному провадженні слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування зобов'язаний протягом трьох днів після початку такої слідчої дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Невідкладним є випадок, коли у межах кримінального провадження отримано відомості про готування або замах на вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, або загрозу життю людини. При цьому непроведення чи несвоєчасне проведення негласної слідчої (розшукової) дії через неможливість своєчасного отримання ухвали слідчого судді, може призвести до втрати фактичних даних, що можуть стати доказами у кримінальному провадженні, унеможливить запобігання чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, може призвести до загибелі людини".

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

126) У статті 251:

у назві статті слово "прокурора" виключити;

у частині першій слово "прокурора" виключити.

127) У статті 252:

у частині третій слово "прокурору" замінити словом "слідчому".

У частині четвертій слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

128) У частині першій статті 253 слова "прокурором або за його дорученням" виключити.

129) У статті 255 слово "прокурор" у всіх відмінках замінити словом "слідчий" у відповідних відмінках.

130) У статті 257 слово "прокурор" у всіх відмінках замінити словом "слідчий" у відповідних відмінках.

131) У статті 258:

у частині першій після слів "без ухвали слідчого судді" доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Кодексом";

у частині другій слова "прокурор, слідчий за погодженням з прокурором" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування".

132) У частині першій статті 265 слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

133) У частині першій статті 266 слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

134) Частину четверту статті 268 виключити.

135) Частину третю статті 269 виключити.

136) У частині сьомій статті 271 слово "прокурор" замінити словом "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування".

137) У статті 272:

у частині другій слово "прокурора" замінити словом "слідчого";

у частині четвертій слова "або прокурором" виключити.

138) У статті 273 слова "прокурор" у всіх відмінках виключити.

139) У статті 274:

у частині другій слова "прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором" замінити словами "слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування";

у частині третій слово "прокурора" виключити.

140) У частинах другій і третій статті 276 слово "прокурор" виключити.

141) У статті 277:

перший абзац викласти у такій редакції:

"1. Письмове повідомлення про підозру складається слідчим про що ним за погодженням із керівником органу досудового розслідування виноситься постанова".

у пунктах 1 і 8 слово "прокурора" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Копія постанови про повідомлення про підозру не пізніше наступного робочого дня після її винесення направляється прокурору".

142) У статті 278:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Письмове повідомлення про підозру вручається не пізніше двох робочих днів з дня його складення слідчим, а у випадку невстановлення місцезнаходження підозрюваного на момент складання повідомлення про підозру та неможливості його ознайомлення з даним повідомленням таке повідомлення повинно бути здійснено негайно після його явки, приводу або затримання в разі оголошення в розшук у порядку, передбаченому цим Кодексом";

у частині четвертій слово "прокурором" виключити.

143) У статті 279:

у першому реченні слово "прокурор" виключити;

друге речення виключити;

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Копія постанови про прийняте процесуальне рішення не пізніше наступного робочого дня після її винесення направляється прокурору".

144) У статті 280:

у частині першій:

у першому реченні слова "після повідомлення особі про підозру" виключити;

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення";

у частині третій слово "прокурор" замінити словом "слідчий";

у першому реченні частини четвертої слова "прокурора або слідчого за погодженням з прокурором" замінити словами "слідчого за погодженням із керівником органу досудового розслідування";

друге речення частини четвертої доповнити словами "а також надається прокурору".

145) У статті 281:

назву статті викласти в такій редакції:

"Розшук підозрюваного та заходи з установлення особи, яка вчинила злочин";

частині першій статті 281 слово "прокурор" виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Після зупинення досудового розслідування з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 280 цього Кодексу, заходи з установлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, покладаються на оперативні підрозділи".

146) У статті 282:

у першому реченні частини першої слово "прокурора" виключити;

друге речення частини першої після слова "надсилається" доповнити словом "прокурору";

у частині третій слово "прокурором" виключити.

147) У статті 283:

у частині другій:

слово "прокурор" замінити словом "слідчий";

у пункті 2 слова "до суду з клопотанням" замінити словами "до прокурора для затвердження клопотання";

у пункті 3 слова "до суду з обвинувальним актом, клопотанням" замінити словами "до прокурора для затвердження обвинувального акту, клопотання";

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, перед відкриттям матеріалів іншій стороні, слідчий зобов'язаний повідомити про це прокурора".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою, виключивши з неї слово "прокурором".

148) У статті 284:

частину першу доповнити пунктами 9 та 10 такого змісту:

"9) за тим же самим фактом учинення кримінального правопорушення є не скасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження;

10) закінчилися строки давності, установлені статтею 49 Кримінального кодексу України", у разі не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

в другому абзаці частини третьої слово "прокурор" замінити словом "слідчий";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "прокурор приймає" замінити словом "виносить";

абзац другий та третій виключити;

у частині п'ятій слово "прокурора" замінити словом "слідчого";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв'язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови";

другий абзац частини сьомої після цифри "8" доповнити цифрою "9".

149) У статті 286:

у частині другій слово "прокурор" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування", а слова "до суду" замінити словом "прокурору";

у частині третій слова "до суду прокурор" замінити словами "прокурору слідчий";

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Одержавши від слідчого клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності разом з матеріалами кримінального провадження прокурор зобов'язаний протягом не більше п'яти днів перевірити законність складення клопотання і прийняти одне з таких рішень:

1) дати письмову згоду з клопотанням слідчого і направити його до суду;

2) повернути клопотання і матеріали кримінального провадження слідчому з письмовими вказівками;

3) змінити клопотання слідчого, або скласти нове клопотання".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

150) У назві та тексті статті 287 слово "прокурора" замінити словом "слідчого".

151) У статті 288:

у частині першій слово "прокурора" замінити словами "про звільнення від кримінальної відповідальності";

у частині 4 слово "прокурору" замінити словами "через прокурора слідчому".

152) У статті 290:

у частинах першій, другій, третій та сьомій слова "прокурор або слідчий за його дорученням" замінити словом "слідчий";

у частині дев'ятій слова "протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору" виключити.

153) У статті 291:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Обвинувальний акт складається слідчим";

у пункті 4 частини другій слово "прокурора" виключити;

у пункті 5 частини другої слово "прокурор" замінити словом "слідчий";

частину третю виключити, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Підписаний слідчим обвинувальний акт та погоджений з керівником органу досудового розслідування разом з матеріалами кримінального провадження направляється прокурору, який упродовж п'яти днів зобов'язаний прийняти одне з таких рішень:

1) затвердити обвинувальний акт та направити до суду;

2) повернути матеріали кримінального провадження слідчому з письмовими вказівками;

3) змінити обвинувальний акт або скласти новий обвинувальний акт та направити до суду".

154) Доповнити частиною 2 статтю 293 такого змісту:

"2. У разі відмови підозрюваного, його захисника, законного представника, захисника особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, представника юридичної особи від отримання копії обвинувального акта (клопотання), чи написання розписки, прокурор складає про це відповідний протокол, який направляє до суду разом з неотриманими примірниками акта (клопотання) для їх подальшої передачі зазначеним особам у підготовчому судовому засіданні".

155) У статті 294:

у частині першій слова "районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

пункти 1, 2, 3 частини другої викласти в такій редакції:

"1) до трьох місяців - керівником органу досудового розслідування;

2) до шести місяців - керівником органу досудового розслідування органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органу державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя чи його першим заступником або заступником;

3) до дванадцяти місяців - керівником органу досудового розслідування органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органу державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, юрисдикція якого поширюється на територію всієї держави чи його першим заступником або заступником";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. При поверненні прокурором матеріалів кримінального провадження у випадках, передбачених пунктом 2 частини четвертої статті 286, пунктом 2 частини четвертої статті 291 цього Кодексу, строк досудового розслідування встановлюється керівником відповідного органу досудового розслідування в межах одного місяця з моменту надходження матеріалів кримінального провадження до органу досудового розслідування. Дальше продовження зазначеного строку провадиться на загальних підставах".

156) У статті 295:

у частині першій слова "або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування" виключити;

частину третю виключити;

у частині четвертій:

слово "прокурор" замінити словами "керівник органу досудового розслідування";

після слів "зобов'язаний розглянути клопотання" доповнити словом "слідчого";

часину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Рішення керівника органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови, про що слідчий невідкладно письмово повідомляє сторонам кримінального провадження".

157) У статті 296:

у частинах першій та другій слово "прокурор" замінити словами "керівник органу досудового розслідування";

у частині другій слово "прокурора" виключити.

у частині третій слово "прокурор" замінити словом "слідчий".

158) У статті 297:

у частині першій:

слова "прокурор відмовляє" замінити словами "керівник органу досудового розслідування відмовляє";

слова "слідчий, прокурор, який звернувся" замінити словами "слідчий, який звернувся";

у частині другій слова "прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування" замінити словом "слідчий".

159) У статті 2972:

у назві статті слово "прокурора" виключити;

у частині першій слова "прокурор або слідчий за погодженням з прокурором" замінити словами "слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування";

у пункті 6 частини другої слово "прокурор" виключити.

160) У частині другій статті 2973 слово "прокурору" виключити.

161) У частині першій статті 2974 слово "прокурор" виключити.

162) У статті 301:

частини другу викласти в такій редакції:

"2. Слідчий зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п'яти днів після повідомлення особі про підозру, здійснити одну з таких дій:

1) закрити кримінальне провадження;

2) звернутися за погодженням з керівником органу досудового розслідування до прокурора для затвердження клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) звернутися за погодженням з керівником органу досудового розслідування до прокурора для затвердження обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

4) звернутися з клопотанням до керівника органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом";

частини третю та четверту виключити.

163) У статті 303:

у назві статті, першому абзаці частини першої та частині другій слова "або прокурора" замінити словами "прокурора, або керівника органу досудового розслідування";

у пункті 1, 2 та 5 частини першої слово "прокурора" виключити;

пункти 3 та 4 частини першої викласти в такій редакції:

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження на підставі пунктів 1, 2, 4 частини першої статті 284 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

4) рішення слідчого про закриття кримінального провадження на підставі пунктів 3, 5 - 10 частини першої статті 284 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;"

у пункті 8 частини першої слово "прокурора" замінити словами "керівника органу досудового розслідування";

доповнити новими пунктами 9 та 10 такого змісту:

"9) рішення слідчого про визнання речовими доказами - особою, у якої вилучено речові докази, їх володільцем;

10) рішення слідчого про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки - підозрюваним, його захисником чи законним представником".

164) У статті 304:

у назві статті та частині першій слова "чи прокурора" замінити словами "прокурора чи керівника органу досудового розслідування";

частину четверту після слова "прокурора" доповнити словами "керівника органу досудового розслідування".

165) У статті 305:

у назві статті та частині першій слова "чи прокурора" замінити словами "прокурора чи керівника органу досудового розслідування";

частину першу після слова "прокурора" доповнити словами "керівника органу досудового розслідування";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Слідчий, прокурор чи керівник органу досудового розслідування можуть самостійно в межах компетенції скасувати рішення, передбачені частиною першої статті 303 цього Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які оскаржують ся, що тягне за собою закриття провадження за скаргою".

166) У назві та частині першій статті 306 слова "чи прокурора" замінити словами "прокурора чи керівника органу досудового розслідування".

167) У назві, частині першій, пункті 1 частині другої та частині третьої статті 307 слова "чи прокурора" замінити словами "прокурора чи керівника органу досудового розслідування".

168) У статті 308:

у частині першій:

слова "прокурором" та "обвинувачений" виключити;

слова "прокурору" замінити словами "керівнику органу досудового розслідування";

перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"2. Керівник органу досудового розслідування вищого рівня зобов'язаний розглянути скаргу і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному керівнику органу досудового розслідування обов'язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень".

169) Частину другу статті 309 після слова "прокурора" доповнити словами "керівника органу досудового розслідування".

170) Частину четверту статті 313 виключити.

171) У статті 335 слова "слідчому та/або прокурору" замінити словами "оперативним підрозділам".

172) У частині першій статті 477 слово "прокурором" виключити.

173) У частині першій статті 478 слово "прокурора" виключити.

174) Доповнити статтю 482 частиною п'ятою такого змісту:

"5. Відсторонення судді від посади здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України в порядку, встановленому законодавством".

175) У другому реченні частини другої статті 484 слово "прокурор" виключити.

176) У частині шостій статті 493 слово "прокурора" замінити словами "слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування".

177) У частині першій статті 497 слово "прокурор" замінити словом "слідчий", а слова "надсилає його до суду" замінити словами "за погодженням з керівником органу досудового розслідування надсилає його прокурору для подальшого звернення до суду".

178) У статті 499:

у частині четвертій слово "прокурора" замінити словом "слідчого";

у частині п'ятій слова "або самостійно складає" замінити словами "та погоджене керівником органу досудового розслідування".

179) У частині другій статті 503 слово "прокурор" виключити.

180) У частині першій статті 509 слова "прокурор зобов'язані" замінити словом "зобов'язаний".

181) У статті 511:

у частині другій слово "прокурор" замінити словом "слідчий";

у частині третій слова "або самостійно складає" замінити словами "та погоджене керівником органу досудового розслідування".

182) Друге речення частини п'ятої статті 513 після слова "повинен" доповнити словами "доручити слідчому".

183) У частині третій статті 519 слово "прокурору" виключити.

184) У частині першій статті 521 слово "прокурора" замінити словом "слідчого".

185) Частину першу статті 551 викласти в такій редакції:

"1. Суд або слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює".

186) Частину шосту статті 552 виключити.

187) Пункт 1 частини четвертої статті 554 виключити.

У зв'язку з цим пункти "2" та "3" вважати пунктами "1" та "2".

188) У статті 558:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж двох місяців з дати його надходження до органу досудового розслідування, якому уповноваженим (центральним) органом України доручено його виконання. Закінченням строку виконання запиту вважається дата направлення матеріалів виконаного доручення про міжнародну правову допомогу уповноваженому (центральному) органу України. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Ґрунтовне подання про продовження строку виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу подається до уповноваженого (центрального) органу не пізніше ніж за 5 днів до його закінчення";

у першому реченні частини третьої слово "прокурором" виключити;

третє речення частини третьої виключити.

189) Частину першу статті 560 викласти в такій редакції:

"1. Орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій надсилає всі отримані матеріали уповноваженому (центральному) органу України. У разі неправильного або неповного виконання запиту уповноважений (центральний) орган має право вимагати додаткових заходів для виконання запиту. При цьому перебіг строку виконання запиту продовжується на загальних підставах".

190) У статті 562:

у частинах першій та другій слова "прокурора або" виключити;

у частині другій слова "прокурором або" виключити.

191) У частині другій статті 563 слово "прокурора" виключити.

192) У частинах другій та третій статті 564 слово "прокурор" виключити.

193) У частинах першій та четвертій статті 565 слово "прокурор" виключити.

194) У частині третій статті 566 слово "прокуратури" виключити.

195) Частину 2 статті 571 викласти в такій редакції:

"2. Центральний (уповноважений) орган розглядає і вирішує питання про створення спільних слідчих груп за запитом органу досудового розслідування України, прокурора України та компетентних органів іноземних держав".

196) У частині першій статті 575 слова "прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування" виключити.

197) У частині третій статті 595 слово "прокурору" замінити словами "органу досудового розслідування".

198) частину третю статті 598 викласти в такій редакції:

"3. Слідчий органу досудового розслідування України після перейняття кримінального провадження має право здійснювати будь-які передбачені цим Кодексом процесуальні дії".

199) У статті 599:

у частині першій слова "прокурором, прокурора" замінити словами "керівником органу досудового розслідування";

у частині третій слово "прокурор" виключити.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122, із наступними змінами):

1) У статті 1854:

назву статті доповнити словами "або невиконання інших покладених на них обов'язків";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Порушення експертом строків проведення експертизи, установлених законом -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2) У статті 1856:

назву статті доповнити словами "або подання слідчого";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Залишення посадовою особою без розгляду подання слідчого, а так само несвоєчасна відповідь на подання -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3) У статті 1858:

назву статті, абзац перший частини першої та абзац перший частини другої після слова "прокурора" доповнити словом "слідчого";

абзац перший частини другої після слова "прокуратури" доповнити словами "органу досудового розслідування".

3. У розділі XII (Прикінцеві положення) Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII виключити підпункт "г" пункту 5 підрозділу 12.

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст. 303; Відомості Верховної Ради України, 2014, N 20 - 21, ст. 712):

1) Підпункт 1 пункту 1 частини першої статті 6 після слова "готуються" доповнити словами "або вчинені невстановленими особами";

2) У статті 7:

у пункті 1 частини першої слова "виявлення і припинення" замінити словами "виявлення, припинення і розкриття";

у пункті 5 частини першої слова "та припинення злочинів" замінити словами "розкриття злочинів та викриття винних";

у частині четвертій слова "прокурора", прокурором" виключити.

3) У статті 8:

друге речення частини третій після слова "злочину" доповнити словами "чи його розкриття";

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Дозвіл на надання доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, надається слідчим суддею, зазначеним у статті 247 Кримінального процесуального кодексу, без судового виклику та участі особи, у володінні якого знаходиться інформація. Доступ до такої інформації здійснюється згідно з вимогами частини третьої статті 159, абзацу другого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала слідчого судді може постановлятися на проведення одного чи кількох зазначених вище оперативно-розшукових заходів та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо".

У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати п'ятою - дев'ятою.

4) Частину п'ятнадцяту статті 9 після слова "готується" доповнити словами "або вчинено".

5) У пункті 1 частини першої статті 91 слова "вчинення злочину" замінити словами "або вчинили злочин".

6) У пункті 3 частини першої статті 92 слово "прокурором" виключити.

5. Частину четверту статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

"4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими підрозділами органів внутрішніх справ та органів безпеки оперативно-розшукових заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, віддаленому доступу до зазначеної інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу третього пункту 80 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з днем набрання чинності акту Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:

не пізніше трьох місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, організувати передачу функції держателя Єдиного реєстру досудових розслідувань Міністерству внутрішніх справ;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

4. Міністерству внутрішніх справ спільно зі Службою безпеки України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань.

III. Перехідні положення:

1. До дня введення в дію положень абзацу третього пункту 80 розділу I цього Закону щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань, його порядок формування та ведення регулюється Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затвердженим Генеральною прокуратурою України.

2. Винесені до набуття чинності цим Законом постанови слідчих, прокурорів, мають силу нарівні з постановами, винесеними в порядку, передбаченим цим Законом.

3. Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, розпочаті до дня набрання чинності цим Законом, завершуються у порядку, який діяв до набрання ним чинності. Після набрання чинності цим Законом оперативно-розшукові заходи, негласні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії здійснюються згідно з положеннями Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та положеннями цього Закону.

4. Запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час досудового розслідування до дня набрання чинності цим Законом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування, продовження чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

5. Ухвали слідчих суддів про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які прийняті у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

6. Клопотання слідчих про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі застосування запобіжних заходів, які на день набрання чинності цим Законом перебувають на розгляді прокурора і не направлені до суду, складаються, затверджуються, погоджуються, направляються до суду та розглядаються судами у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

7. Допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Законом, визначається у порядку, що діяв до набрання ним чинності.

8. Обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про звільнення особи від кримінальної відповідальності, які до дня набрання чинності цим Законом надійшли до суду від прокурорів, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос