Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно снижения фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования при применении регистраторов расчетных операций

Проект закона Украины от 28.11.2014 № 1088
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо зниження фіскального навантаження на суб'єктів господарювання при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 2:

в абзаці третьому:

перше речення доповнити словами "операцій з приймання готівки для подальшого переказу";

у другому реченні слова "електронний контрольно-касовий реєстратор" замінити словами "електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор";

після абзацу сьомого доповнити двома абзацами такого змісту:

"вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо;

"програмно-технічний комплекс самообслуговування" - у значенні, наведеному у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять дев'ятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій".

2. У статті 3:

у пункті 9 слова "і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій" виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість";

пункт 13 доповнити другим реченням такого змісту: "Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податків".

3. Пункт 8 статті 4 викласти в такій редакції:

"8) проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

4. У частині першій статті 5 слова і цифри "але не більше 72 годин (7 робочих днів)" замінити словами і цифрою "не більше 7 робочих днів".

5. Статтю 6 виключити.

6. Пункт 2 статті 9 викласти в такій редакції:

"2) при виконанні банківських операцій, крім:

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів".

7. Статтю 12 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб'єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов'язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

8. У статті 13:

частину другу виключити;

у частині четвертій слова "власні" та "власних" виключити.

9. У статті 14:

пункт 1 доповнити словами "затвердженого Кабінетом Міністрів України";

у пункті 2 слова і цифри "72 годин" замінити цифрою і словами "7 робочих днів";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій".

10. У статті 17:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі

використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня" замінити словами "невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі

використання юридичною особою розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня";

в абзаці третьому слова "вчинене вдруге" замінити словами "за кожне наступне вчинене порушення";

абзац четвертий виключити;

пункт 4 виключити.

11. Доповнити статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. За порушення вимог цього Закону до центрів сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт реєстраторів розрахункових операцій, за рішенням контролюючого органу, який здійснює фактичні перевірки суб'єктів господарювання відповідно до Податкового кодексу України, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій у строки, встановлені цим Законом, та невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб'єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцій - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року".

12. Статтю 20 доповнити другим реченням такого змісту: "Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість".

13. У розділі II "Прикінцеві положення":

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Тимчасово звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону:

суб'єкти господарювання при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції) - до 1 липня 2015 року. При цьому санкції за порушення вимог цього Закону у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року не застосовуються до суб'єктів господарювання, які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і до 1 січня 2016 року ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом;

суб'єкти господарювання при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються не у касах уповноважених банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування - до 1 січня 2016 року";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. Установити, що фінансові санкції, передбачені статтею 17 цього Закону, тимчасово не застосовуються:

у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року - до платників єдиного податку третьої групи (фізичних осіб - підприємців), які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і до 1 січня 2016 року ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом;

у період з 1 січня 2016 року до 1 липня 2016 року - до платників єдиного податку другої групи, які до 1 січня 2016 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і до 1 липня 2016 року ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2005 р., N 1, ст. 23) такі зміни:

1) пункт 1.32-2) статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира)";

2) абзац перший пункту 15.3 статті 15 доповнити словами "для використання на території України";

3) пункт 24.7 статті 24 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування".

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування;

розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Національному банку України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос