Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования реализации жилищных прав жильцов общежитий

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1076
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Житлового Кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 1983 р., Додаток до N 28, ст. 573):

1. У частині першій статті 58 після слів "видає громадянинові ордер" виключити слова "який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення".

2. У статті 59:

в назві статті перед словами "ордер на жиле приміщення" зазначити слова "рішення про надання жилого приміщення,";

в частині першій статті перед словами "ордер на жиле приміщення" зазначити слова "рішення про надання жилого приміщення," та слова "зазначене в ордері" замінити словом "надане";

частину другу статті доповнити реченням такого змісту:

"Вимогу про визнання рішення про надання жилого приміщення недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня прийняття такого рішення.".

3. У статті 128:

в частині другій статті виключити слово "спільним", після слова "організації" зазначити слова "органу місцевого самоврядування" та виключити слова "та відповідного профспілкового комітету і комітету комсомолу".

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Таке рішення є законною підставою для володіння та користування жилою площею чи житловим приміщенням у гуртожитку.";

частину третю статті вважати частиною четвертою відповідно.

4. У статті 129 після слів "спеціальний ордер" виключити слова "який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення".

II. Внести зміни до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 46, ст. 323):

1. У статті 1:

в частині першій статті слова "не мають власного житла, більше п'яти років на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та фактично проживають у них" замінити словами "на законних підставах проживають в гуртожитках і до набрання чинності цим Законом більше п'яти років відкрито користувалися і продовжують користувався жилою площею в гуртожитках.";

в частині другій статті слово "мешкають" замінити на слово "проживають" та виключити слова "(без офіційної реєстрації місця проживання)";

в частині четвертій статті після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом.".

2. У статті 1-1 після визначення "житлові приміщення у гуртожитку - приміщення гуртожитку (житлові кімнати, житлові блоки (секції), призначені та придатні для постійного проживання у них;" зазначити визначення "ліжко-місце - частина житлової кімнати, призначена для проживання однієї особи, площа якої визначається шляхом поділу загальної площі кімнати на кількість осіб, для проживання яких розрахована дана кімната;" та після визначення "нежитлові приміщення у гуртожитку - приміщення адміністративного, господарського та іншого призначення (для проведення культурно-масових заходів та навчання, спортивних занять, відпочинку, громадського харчування, медичного і побутового обслуговування тощо), які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не належать до житлових приміщень і є самостійними об'єктами цивільно-правових відносин." зазначити такі визначення:

"проживати в гуртожитку - володіти та користуватися жилою площею в житлових приміщеннях гуртожитку;

цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує виконання завдань відповідно до його функціонального призначення. До складу цілісного майнового комплексу гуртожитку відноситься майно, яке необхідне для нормального функціонування гуртожитку, в тому числі власне будівля гуртожитку, земельна ділянка, на якій розташований гуртожиток, інженерні мережі, прибудинкова територія та розташовані на ній будівлі й споруди, необхідні для утримання та використання гуртожитку тощо.".

3. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, можуть реалізувати конституційне право на житло такими способами:

а) шляхом приватизації житла у гуртожитку у випадках і в порядку, передбаченому цим Законом та Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду";

б) шляхом отримання соціального житла відповідно до цього Закону та Закону України "Про житловий фонд соціального призначення";

в) іншими способами, передбаченими Цивільним кодексом України."

4. У статті 3:

у пункті 4 частини першої статті після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом";

частину першу статті доповнити пунктом 6-1 наступного змісту:

"6-1) громадяни, які на законних підставах володіють та користуються ліжко-місцем у житловій кімнаті в гуртожитку, мають право спільно з законними володільцями решти ліжко-місць у цій житловій кімнаті приватизувати цю кімнату в порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду";";

у пункті 11-1 частини першої статті замість слів "які на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитку та фактично проживають у ньому" зазначити слова "на яких поширюється дія цього Закону".

5. У частині другій статті 4 після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом".

6. У статті 5:

у пункті 4 частини першої статті замість слів "є об'єктами приватної власності" зазначити слова "були включені до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом" та після слів "чинного законодавства" зазначити слова "або за рішенням суду у випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від такої передачі;";

у другому реченні підпункту "а" пункту 5 частини першої цієї статті слова "його законними мешканцями згідно з цим Законом" замінити словами "громадянами, які на законних підставах проживають в гуртожитку, в порядку, передбаченому цим Законом";

підпункт "а" пункту 5 частини першої цієї статті доповнити третім реченням наступного змісту:

"На правовідносини, що виникатимуть у процесі реалізації прав та виконанні обов'язків власників, наймачів (орендарів) житлових та нежитлових приміщень гуртожитків поширюється законодавство, яке регулює правовідносини власників наймачів (орендарів) житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках.";

доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Передбачені підпунктами "б", "в", "г", "ґ" пункту 5 частини першої цієї статті рішення місцевих рад щодо подальшого використання гуртожитків, приймаються за попереднім погодженням з мешканцями цих гуртожитків, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.".

7. У частині першій статті 8 після слів "дія цього Закону, які" виключити слова "на законних підставах зареєстровані та тривалий час (не менш як п'ять років)" та після слів "приватизації колишніх державних підприємств" зазначити слова "у тому числі і тих юридичних осіб, яким цими підприємствами та організаціями у подальшому було передано такі об'єкти до статутних капіталів або відчужені іншим способом".

8. У статті 14:

абзац перший частини третьої статті викласти в такій редакції:

"Гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом, передаються у власність територіальної громади за умови попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або (за умови згоди на це власника гуртожитку) безоплатно.";

в частині четвертій статті виключити слова "або суд";

частину четверту доповнити абзацом другим наступного змісту:

"У випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від передачі гуртожитків у власність територіальних громад, рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймає суд за позовом відповідних органів місцевого самоврядування.".

9. У пункті 13 частини першої статті 18 замість слів "які на законних підставах зареєстровані в гуртожитках, проживають у них та мають право на отримання соціального житла;" зазначити слова "на яких поширюється дія цього Закону;".

10. У статті 23 після слів "цілісний майновий комплекс" виключити слова "(усіх його жилих та нежилих приміщень) та земельних ділянок, необхідних для їх утримання (відповідних прибудинкових територій)" та слова "його законні повнолітні та дієздатні мешканці" замінити словами "дієздатні мешканці, які на законних підставах проживають в гуртожитках".

11. У пункті 3 розділу VIII після слів "приватизації чи корпоратизації" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом" та замість слова "шести" зазначити слово "дванадцяти".

III. Внести зміни до Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642):

У статті 4:

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"Предметом застави не можуть бути гуртожитки, на які поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків";

частину шосту статті вважати частиною сьомою відповідно;

частину сьому статті вважати частиною восьмою відповідно.

IV. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос