Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения защищенности прав потребителей и урегулирования функционирования жилищно-коммунальной сферы

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 1062
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захищеності прав споживачів та врегулювання функціонування житлово-комунальної сфери

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтями 150-1, 188-43, 244-20 такого змісту:

"Стаття 150-1. Порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сферах житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів та у галузі поховання

Порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сферах благоустрою населених пунктів та житлово-комунального господарства - суб'єктами у сфері благоустрою та виконавцями, виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг, у галузі поховання - суб'єктами у галузі поховання

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 188-43. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) органів житлово-комунальної інспекції

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) органів житлово-комунальної інспекції

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 244-20. Органи житлово-комунальної інспекції

Органи житлово-комунальної інспекції розглядають справи про адміністративні порушення, пов'язані з порушенням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сферах житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів та у галузі поховання (статті 98, 150, 150-1, 152, 153, 168-1).

Від імені органів житлово-комунальної інспекції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник житлово-комунальної інспекції та його заступники, керівники територіальних органів житлово-комунальної інспекції та їх заступники.";

2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів житлово-комунальної інспекції (статті 98, 150, 150-1, 152, 153, 168-1)".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) у статті 30:

- в підпункті 7 пункту "а" слова "здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів" виключити;

- в підпункті 2 пункту "б" слова "експлуатацією та" виключити.

3. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради, 2004 р., N 7, ст. 47; 2009 р., N 31, ст. 459; 2012 р., N 89, ст. 3592):

1) частину першу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"суб'єкти у галузі поховання - органи місцевого самоврядування, ритуальні служби, суб'єкти господарювання, що надають ритуальні послуги та виготовляють предмети ритуальної належності.";

2) у статті 8:

- у частині четвертій слова "здійснюють на відповідних територіях державний контроль за додержанням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою" виключити;

- пункт 5 викласти в такій редакції:

"забезпечують дотримання законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб'єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності";

- після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Органи житлово-комунальної інспекції здійснюють державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання.";

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно четвертою - восьмою;

3) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у галузі поховання

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання здійснюється органом житлово-комунальної інспекції та її територіальними органами (далі - органи житлово-комунальної інспекції) шляхом здійснення планових та позапланових перевірок. Органи житлово-комунальної інспекції та сфери їх відповідальності визначаються Президентом України.

2. Органи житлово-комунальної інспекції:

1) здійснюють державний нагляд (контроль) за:

- дотриманням суб'єктами у галузі поховання законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

- виконанням робіт з утримання, обслуговування та використання місць поховання, в т. ч. могил;

- формуванням цін/тарифів на послуги у галузі поховання;

2) здійснюють нормативно-методичне забезпечення діяльності своїх територіальних органів;

3) виконують інші функції відповідно до законодавства.

3. Органи житлово-комунальної інспекції здійснюють планові перевірки відповідно до річних та квартальних планів роботи, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, та до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідно.

Планові перевірки здійснюються на підставі планів роботи за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин у галузі поховання про проведення планової перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від ступеня ризику. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у галузі поховання і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Позапланові перевірки здійснюються органами житлово-комунальної інспекції на підставі:

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у яких повідомляється про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання;

звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання;

невиконання суб'єктами відносин галузі поховання приписів за результатами проведення перевірок.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стали підставою для її призначення з обов'язковим їх зазначенням у посвідченні (направленні) на проведення позапланової перевірки.

5. За результатами здійснення перевірок складається акт згідно із вимогами законодавства.

На підставі акта, складеного за результатами перевірок в ході яких виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірок складається та направляється припис про усунення порушень.

6. Органи житлово-комунальної інспекції можуть залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення тощо.

Результати перевірок відповідності дотримання законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені з ініціативи або за участю органів місцевого самоврядування та/або органів самоорганізації населення, мають безперешкодно надаватися їм для ознайомлення за відповідним зверненням.

7. Органи житлово-комунальної інспекції під час здійснення державного нагляду (контролю) мають право:

в ході проведення перевірок безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів у галузі поховання незалежно від форми власності;

фіксувати процес здійснення перевірок чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

призначати проведення експертизи, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, інші відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у галузі поховання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

вимагати виконання вимог приписів про усунення порушень;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, адміністративні стягнення;

передавати правоохоронним органам матеріали перевірок.".

4. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2012 р., N 89, ст. 3592):

1) пункт 6 статті 6 викласти в такій редакції:

"здійснення моніторингу стану розрахунків та цін/тарифів на житлово-комунальні послуги";

2) пункт 10 статті 7 викласти в такій редакції:

"забезпечення дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг";

3) статтю 9 викласти в такій редакції:

"1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюється органом житлово-комунальної інспекції та її територіальними органами (далі - органи житлово-комунальної інспекції) шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Органи житлово-комунальної інспекції та сфери їх відповідальності визначаються Президентом України.

2. Органи житлово-комунальної інспекції:

1) здійснюють державний нагляд (контроль) за:

дотриманням виконавцями, виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг, в т. ч. їх кількості та якості, стосовно експлуатації інженерного обладнання багатоквартирних житлових будинків, виконання робіт з утримання, обстеження, обслуговування і використання житлового фонду;

формуванням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

2) здійснюють нормативно-методичне забезпечення діяльності територіальних органів;

3) беруть участь у розробленні суб'єктами господарювання у сфері житлово-комунального господарства заходів щодо надійного та безаварійного водо-, теплопостачання та водовідведення;

4) здійснюють інші функції відповідно до законодавства.

3. Органи житлово-комунальної інспекції здійснюють планові перевірки відповідно до річних та квартальних планів роботи, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, та до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідно.

Планові перевірки здійснюються на підставі планів роботи за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин у сфері житлово-комунального господарства про проведення планової перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від ступеня ризику. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сфері житлово-комунального господарства і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Позапланові перевірки здійснюються органами житлово-комунальної інспекції на підставі:

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у яких повідомляється про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;

звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;

невиконання суб'єктами відносин у сфері житлово-комунального господарства приписів за результатами проведення перевірок;

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах сфери житлово-комунального господарства.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стали підставою для її призначення з обов'язковим їх зазначенням у посвідченні (направленні) на проведення позапланової перевірки.

5. За результатами здійснення перевірок складається акт згідно із вимогами законодавства.

На підставі акта, складеного за результатами перевірок в ході яких виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірок складається та направляється припис про усунення порушень.

6. Органи житлово-комунальної інспекції можуть залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо.

Результати перевірок відповідності дотримання законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені з ініціативи або за участю органів місцевого самоврядування та/або органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, мають безперешкодно надаватися їм для ознайомлення за відповідним зверненням.

7. Органи житлово-комунальної інспекції під час здійснення державного нагляду (контролю) мають право:

в ході проведення перевірок безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів сфери житлово-комунального господарства незалежно від форми власності;

фіксувати процес здійснення перевірок чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, інші відомості з питань, що виникають під час державного контролю (нагляду);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері житлово-комунального господарства обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

вимагати виконання вимог приписів про усунення порушень;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, адміністративні стягнення;

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах сфери житлово-комунального господарства;

передавати правоохоронним органам матеріали перевірок.".

5. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради, 2005 р., N 49, ст. 517; 2012 р., N 89, ст. 3592):

1) в пункті 5 статті 8 після слова "здійснення" доповнити словом "самоврядного";

2) в статті 38 слова "Правил благоустрою територій населеного пункту та інших нормативно-правових актів" замінити словами "стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів";

3) статтю 39 викласти в новій редакції:

"Стаття 39. Державний нагляд (контроль) у сфері благоустрою населених пунктів

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється органом житлово-комунальної інспекції та її територіальними органами (далі - органи житлово-комунальної інспекції) шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Органи житлово-комунальної інспекції та сфери їх відповідальності визначаються Президентом України.

2. Органи житлово-комунальної інспекції:

1) здійснюють державний нагляд (контроль) за:

- дотриманням суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів робіт з утримання, обслуговування та використання об'єктів та елементів благоустрою населених пунктів відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері;

- формуванням цін/тарифів у сфері благоустрою населених пунктів;

- виконанням місцевих програм благоустрою населених пунктів;

2) здійснюють нормативно-методичне забезпечення діяльності своїх територіальних органів;

3) беруть участь у розробленні суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

4) виконують інші функції відповідно до законодавства.

3. Органи житлово-комунальної інспекції здійснюють планові перевірки відповідно до річних та квартальних планів роботи, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, та до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідно.

Планові перевірки здійснюються на підставі планів роботи за умови письмового повідомлення суб'єкта у сфері благоустрою населених пунктів про проведення планової перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від ступеня ризику. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Позапланові перевірки здійснюються органами житлово-комунальної інспекції на підставі:

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у яких повідомляється про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

невиконання суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів приписів за результатами проведення перевірок.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стали підставою для її призначення з обов'язковим їх зазначенням у посвідченні (направленні) на проведення позапланової перевірки.

5. За результатами здійснення перевірок складається акт згідно із вимогами законодавства.

На підставі акта, складеного за результатами перевірок в ході яких виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у галузі поховання протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірок складається та направляється припис про усунення порушень.

6. Органи житлово-комунальної інспекції можуть залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо.

Результати перевірок відповідності дотримання законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені з ініціативи або за участю органів місцевого самоврядування та/або органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, мають безперешкодно надаватися їм для ознайомлення за відповідним зверненням.

7. Органи житлово-комунальної інспекції під час здійснення державного нагляду (контролю) мають право:

в ході проведення перевірок безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів сфери благоустрою населених пунктів незалежно від форми власності;

фіксувати процес здійснення перевірок чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

призначати проведення експертизи, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, інші відомості з питань, що виникають під час державного контролю (нагляду);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері благоустрою населених пунктів обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

вимагати виконання вимог приписів про усунення порушень;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, адміністративні стягнення;

передавати правоохоронним органам матеріали перевірок.".

6. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48 - 49, ст. 536, N 50, ст. 543; 2013 р., N 1, ст. 4) доповнити словами "державного нагляду (контролю) у сферах житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів та у галузі поховання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос