Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования привлечения инвестиций

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 947
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2012 р., N 36, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"застосування до суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", податкових пільг та/або зміни строку чи порядку сплати податків та зборів, визначених Податковим і Митним кодексами України".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим.

2. У Законі України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 410):

1) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Пріоритетними галузями економіки є агропромисловий, житлово-комунальний, машинобудівний та гірничо-металургійний комплекси, хімічна і нафтохімічна промисловість, транспортна інфраструктура, курортно-рекреаційна сфера і туризм";

2) у статті 3:

у частині першій слова "здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом" замінити словами "здійснюється після державної реєстрації інвестиційних проектів у Державному реєстрі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Державна підтримка інвестиційної діяльності надається суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:

виробництво імпортозамінної продукції;

виробництво експортоорієнтованої продукції;

виробництво, зберігання, переробку продукції та сировини, підвищення якості продукції та послуг, що виробляються та/або надаються суб'єктами господарювання агропромислового, житлово-комунального, машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів, хімічної і нафтохімічної промисловості, сфери транспортної інфраструктури, курортно-рекреаційної і туристичної сфери;

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів;

створення об'єктів поводження з відходами;

будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення закладів охорони здоров'я, рекреаційних об'єктів та об'єктів туристичної інфраструктури;

підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу шляхом модернізації виробництва, створення нових та переобладнання наявних виробничих потужностей, переорієнтації підприємств на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку, впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

видобуток металургійної сировини;

виробництво металопродукції;

усунення техногенних ризиків;

збільшення промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском інноваційної продукції кінцевого споживання або підвищення якості послуг, які відповідають критеріям, визначеним цим Законом.

Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки надається суб'єктам господарювання після їх відбору Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, схвалення Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності (далі - уповноважений орган) та державної реєстрації шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки може бути проект, реалізація якого передбачається на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або технічне переоснащення (за обов'язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, в якому реалізовуватиметься інвестиційний проект), що відповідатиме таким критеріям:

1) забезпечення підвищення конкурентоспроможності виробництва або якості надання послуг, у тому числі шляхом підвищення енергоефективності та продуктивності праці, сприяння модернізації національної економіки шляхом впровадження сучасних технологій, зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення імпортозаміщення або приросту експорту продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання;

2) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:

12 мільйонів євро - для суб'єктів великого підприємництва;

1 мільйон євро - для суб'єктів середнього підприємництва;

500 тисяч євро - для суб'єктів малого підприємництва;

3) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:

250 - для суб'єктів великого підприємництва;

50 - для суб'єктів середнього підприємництва;

25 - для суб'єктів малого підприємництва;

4) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 разу перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового) року.

3. У разі якщо протягом двох років з дня надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки суб'єктом господарювання не забезпечено досягнення інвестиційним проектом критеріїв, установлених частиною другою цієї статті, або не дотримано таких критеріїв протягом подальшого строку реалізації проекту, такий проект за поданням уповноваженого органу виключається з Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка.

4. Порядок проведення моніторингу реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки встановлюється Кабінетом Міністрів України";

4) пункт 3 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"3) розгляд поданих суб'єктами господарювання інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та подання їх уповноваженому органові на розгляд для внесення пропозицій щодо їх схвалення Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

____________

Опрос