Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" относительно обеспечения исполнения судебных решений

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 913
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" щодо забезпечення виконання судових рішень

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 260; 2011 р., N 39, ст. 391; 2014 р., N 4, ст. 61) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

абзаци п'ятий та шостий викласти в такій редакції:

"Рішення - а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України; в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України; г) рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України;

практика Суду - Рішення та практика Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини щодо України та інших договірних сторін Конвенції, що є тлумаченням Конвенції та її невід'ємною частиною, містять норми права та підлягають застосуванню в порядку виконання міжнародних договорів";

абзац восьмий доповнити словами "що виплачується в грошовій або іншій формі, визначеній законом";

доповнити абзацами дванадцятим і тринадцятим такого змісту:

"аналітичний висновок - обґрунтована практикою Суду правова позиція щодо наявності чи відсутності підстав для констатації Судом порушення Конвенції у конкретній справі за результатом судового провадження на національному рівні;

огляди практики Суду - узагальнення практики Суду з окремих питань, що містять норми права та застосовуються в порядку виконання міжнародних договорів";

2) у статті 4:

в абзаці першому частини першої слова "та надсилає для опублікування" замінити словами "розміщує на своєму офіційному веб-сайті та направляє для оприлюднення і постійного зберігання на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, а також для опублікування";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. На зазначених у частині першій цієї статті офіційних веб-сайтах стислий виклад Рішення розміщується невідкладно після його отримання, а видання публікує стислий виклад Рішення протягом семи днів із дня його одержання";

3) частини першу - третю статті 6 викласти в такій редакції:

"1. З метою виконання заходів загального характеру Орган представництва забезпечує здійснення перекладу повних текстів Рішень українською мовою та засвідчує його автентичність.

2. Повні тексти Рішень українською мовою публікуються у спеціалізованому з питань практики Суду юридичному виданні, що поширюється у професійному середовищі правників. Електронна версія видання обов'язково розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Визначення спеціалізованого з питань практики Суду юридичного видання, що здійснюватиме переклад та опублікування повних текстів Рішень, а також замовлення необхідної кількості примірників видання з метою забезпечення судів, органів прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, Служби безпеки України, установ виконання покарань, інших заінтересованих суб'єктів, причетних до виконання заходів загального характеру, провадяться на конкурсній основі Органом представництва";

4) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена у строк, передбачений у Рішенні, з моменту набуття ним статусу остаточного";

у частині третій слова "одного місяця" замінити словами "десяти робочих днів";

5) частину п'яту статті 9 викласти в такій редакції:

"5. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування, виступає Орган представництва, який зобов'язаний протягом встановленого законом строку позовної давності з дня виплати Стягувачеві відшкодування звернутися до суду з відповідним позовом";

6) пункт "б" частини другої статті 10 викласти в такій редакції:

"б) інші заходи, передбачені у Рішенні, включаючи виконання умов щодо дружнього врегулювання у справі та умов односторонньої декларації у справі";

7) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Вищі спеціалізовані суди забезпечують належне застосування судами відповідної юрисдикції Конвенції та практики Суду";

8) доповнити статтями 181, 182 і 183 такого змісту:

"Стаття 181. Аналітичний висновок

1. З метою запобігання констатації Судом порушення Конвенції та аналогічним за суттю зверненням до Суду на будь-якій стадії судового провадження суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи звертається до Органу представництва із запитом про отримання аналітичного висновку.

2. Для підготовки аналітичного висновку Орган представництва утворює постійно діючу робочу групу, до складу якої можуть входити експерти Ради Європи, колишні судді Суду, фахівці з практики Суду. Положення про постійно діючу робочу групу, порядок подання та розгляду запиту, вимоги до форми і змісту запиту та аналітичного висновку затверджуються Органом представництва.

3. Постійно діюча робоча група опрацьовує запит і подані матеріали, готує аналітичний висновок та подає його на затвердження Органу представництва.

4. Аналітичний висновок направляється до суду, у провадженні якого перебуває справа, а також до вищого спеціалізованого суду відповідної юрисдикції.

Стаття 182. Застосування аналітичного висновку

1. Аналітичний висновок прирівнюється до висновку експерта відповідно до процесуального законодавства.

2. Незгода суду з правовою позицією, викладеною в аналітичному висновку, повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі відповідною практикою Суду.

3. Пленум вищого спеціалізованого суду з метою забезпечення однакового застосування аналітичних висновків при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції узагальнює практику їх застосування.

Стаття 183. Огляди практики Суду

1. Орган представництва аналізує та узагальнює практику Суду і, з урахуванням практики застосування аналітичних висновків, видає огляди практики Суду.

2. З метою запобігання порушенням державою положень Конвенції міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, суди у своїй діяльності застосовують огляди практики Суду".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом Стягувачеві надається право повторно звернутися до суду або адміністративного органу щодо перегляду відповідних рішень на підставі рішення Європейського суду з прав людини, якщо до набрання чинності цим Законом йому було відмовлено у такому перегляді з будь-яких підстав.

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос