Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принципах государственной региональной политики

Проект закона Украины от 27.11.2014 № 908
Дата рассмотрения: 27.11.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної регіональної політики

Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової внутрішньої політики України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших, визначених цим Законом, суб'єктів державної регіональної політики, спрямована на забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності;

2) моніторинг і оцінювання реалізації державної регіональної політики - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади і проведення на підставі даних моніторингу оцінювання результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями;

3) регіон - Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь;

4) регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;

5) середньо- і довгострокове планування - функція державного управління з визначення пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов'язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п'яти років) і довгостроковий (понад п'ять років) періоди.

Стаття 2. Мета державної регіональної політики

1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.

Стаття 3. Принципи державної регіональної політики

1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:

1) законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) співробітництва та координації - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;

3) паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об'єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;

4) відкритості - прозорості, прогнозованості, передбачуваності і послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;

5) субсидіарності - передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної їх реалізації;

6) сприяння міжрегіональній економічній інтеграції - гармонізації інтересів суб'єктів господарювання з інтересами національної економіки;

7) єдності - мінімізації соціально-економічних диспропорцій між регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної і гуманітарної цілісності України;

8) історичної спадкоємності - врахування та збереження попередніх надбань розвитку регіонів;

9) етнокультурного розвитку - відродження етнічної ідентичності і національної самосвідомості людей, збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;

10) сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

Стаття 4. Об'єкти та суб'єкти державної регіональної політики

1. Об'єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села.

Об'єктами державної регіональної політики можуть бути об'єднання регіонів, районів (або їх частин), міст, сіл, селищ, створені відповідно до закону.

2. Суб'єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об'єднання органів місцевого самоврядування, громадські об'єднання, юридичні та фізичні особи.

Стаття 5. Законодавство у сфері державної регіональної політики

1. Законодавство у сфері державної регіональної політики складається з Конституції України, законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про транскордонне співробітництво", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державні цільові програми", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про Генеральну схему планування території України", цього та інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ II
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття 6. Документи щодо формування та реалізації державної регіональної політики

1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей розвитку регіонів, районів, міст, селищ і сіл.

2. Державна регіональна політика визначається системою таких взаємопов'язаних документів:

1) Державна стратегія регіонального розвитку України;

2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні стратегії розвитку);

3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;

4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;

5) загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми, спрямовані на розв'язання проблем розвитку об'єктів державної регіональної політики;

6) державні цільові програми, спрямовані на розв'язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів;

7) угоди щодо регіонального розвитку;

8) Прогноз економічного і соціального розвитку України;

9) прогнози розвитку окремих галузей економіки;

10) прогнози та програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;

11) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.

3. Під час розроблення документів щодо забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики враховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи з питань регіональної політики, схвалені Президентом України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральна схема планування територій України, схеми планування території на регіональному рівні, містобудівна документація на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України

1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім років) та затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після завершення строку її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:

1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;

2) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;

3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;

4) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;

5) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

6) систему моніторингу та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.

4. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України у порядку, визначеному законодавством, підлягає погодженню Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб'єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів, а також надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування для надання ними висновку щодо цього проекту.

5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється у два етапи шляхом виконання плану заходів з її реалізації.

Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку

1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України.

2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них схвалюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

4. Регіональні стратегії розвитку повинні відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку України та визначати:

1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;

3) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;

4) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

5) систему моніторингу та оцінювання реалізації.

5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, сіл та селищ міського типу, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону.

6. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, що конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.

Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України

1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Розроблення Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінювання результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

Стаття 10. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку

1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів оцінювання результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики

1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:

1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;

2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;

3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;

4) визначення порядку підготовки, оцінювання та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів;

5) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;

7) визначення порядку координації діяльності органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;

8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;

9) спрямування і координацію діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;

10) розгляд звітів про проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної регіональної політики;

11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 12. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики

1. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, є:

1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;

2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів щодо забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінювання результативності виконання визначених завдань;

3) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) розроблення спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування Державної стратегії регіонального розвитку України;

5) підготовка спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;

6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;

7) оцінювання та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;

8) налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

9) проведення моніторингу та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планів заходів з реалізації та програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;

10) здійснення інших визначених законами України та покладених на цей орган в установленому порядку повноважень щодо формування державної регіональної політики.

2. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, є:

1) реалізація спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної стратегії регіонального розвитку України;

2) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної регіональної політики;

3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, прикордонного та транскордонного співробітництва;

4) здійснення інших визначених законами України та покладених на цей орган в установленому порядку повноважень щодо реалізації державної регіональної політики.

3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики

1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є:

1) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;

2) схвалення регіональних стратегій розвитку;

3) схвалення змін до регіональних стратегій розвитку;

4) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації;

5) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення регіональних стратегій розвитку;

6) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;

7) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;

8) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є:

1) забезпечення реалізації державної регіональної політики в регіоні;

2) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, пропозицій щодо узгодження діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації державної регіональної політики в регіоні;

3) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;

5) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації і затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку;

6) забезпечення розроблення пропозицій про внесення змін до регіональної стратегії розвитку;

7) проведення оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання відповідних звітів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

8) подання звітів про результати моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;

9) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;

10) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики

1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування їхніх інтересів під час розроблення:

1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;

2) регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

2. Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та затверджувати з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії розвитку міст, сіл та селищ міського типу.

Стаття 16. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики

1. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів щодо забезпечення формування та реалізації регіональної політики, проведення моніторингу та оцінювання результативності виконання визначених завдань.

2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.

Стаття 17. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 18. Агенція регіонального розвитку

1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами і відповідними державними адміністраціями можуть засновуватися агенції регіонального розвитку.

Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об'єднання регіону.

2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями на підставі цього та інших законів України.

Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою.

3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що має відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.

Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття 19. Механізми фінансового забезпечення державної регіональної політики

1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

2. Механізмами фінансового забезпечення державної регіональної політики є:

1) надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) об'єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб'єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;

3) здійснення капітальних видатків з державного бюджету;

4) реалізація державних цільових програм, у тому числі програм подолання депресивності територій;

5) укладення та реалізація угод щодо регіонального розвитку;

6) виконання програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.

Стаття 20. Джерела фінансового забезпечення державної регіональної політики

1. Джерелами фінансового забезпечення державної регіональної політики є:

1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;

2) кошти місцевих бюджетів;

3) благодійні внески;

4) кошти міжнародних організацій;

5) кошти, залучені в рамках державно-приватного партнерства;

6) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ V
МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття 21. Моніторинг реалізації державної регіональної політики

1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом встановлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

З метою забезпечення проведення моніторингу документи щодо формування та реалізації державної регіональної політики, визначені частиною другою статті 6 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.

2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.

4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України і планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.

5. Моніторинг та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об'єднань та наукових установ.

Порядок проведення моніторингу та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Моніторинг та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації проводяться один раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Результати моніторингу та оцінювання результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.

Звіти про результати моніторингу та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.

Порядок проведення моніторингу та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про:

внесення змін до законодавчих актів України щодо збільшення ресурсних баз місцевих бюджетів та розширення видів податків і зборів, ставки за якими встановлюються органами місцевого самоврядування для забезпечення повноважень, передбачених цим законом;

внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос