Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" относительно защиты граждан Украины во время вооруженного конфликта

Проект закона Украины от 23.09.2014 № 5104
Дата рассмотрения: 23.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" щодо захисту громадян України під час збройного конфлікту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 16, ст. 146) такі зміни:

1. Пункт 14 частини 1 статті 1 викласти у редакції:

"14) особи, які потребують тимчасового захисту, - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні або в певних областях України, внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, збройного конфлікту, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження;";

2. Статтю 3 викласти у редакції:

"Стаття 3. Заборона вислання або примусового повернення біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, до країни або території України, з якої вони прибули та де їх життю або свободі загрожує небезпека

1. Біженець чи особа, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, не може бути вислана або примусово повернута до країни або території України, де їх життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, а також з інших причин, що визнаються міжнародними договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження.

2. Біженець чи особа, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, не може бути вислана або примусово повернута до країн або території України, де вони можуть зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання або з яких вони можуть бути вислані або примусово повернуті до країн, де їх життю або свободі загрожує небезпека за ознаками віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, а також з інших причин, що визнаються міжнародними договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження.";

3. Частину 1 статті 18 викласти у редакції:

"1. У разі якщо на територію України з країни, яка має спільний кордон з Україною, або з території України, масово прибувають особи у зв'язку з подіями, зазначеними в пункті 14 частини першої статті 1 цього Закону, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Кабінет Міністрів України приймає постанову про надання таким особам тимчасового захисту.";

4. Частину 3 статті 18 викласти у редакції:

"3. Тимчасовий захист особам надається Кабінетом Міністрів України на строк до припинення обставин у країнах чи місцях їх походження, у зв'язку з якими вони змушені були прибути на територію України, але не більш як на один рік. Строк тимчасового захисту може бути продовжено, але не більш як на один рік.";

5. Статтю 19 викласти у редакції:

"Стаття 19. Правовий статус осіб, яким надано тимчасовий захист

1. Особи, яким надано тимчасовий захист, є іноземцями чи особами без громадянства, громадянами України, які перебувають на території України на законних підставах на період дії обставин, за наявності яких було надано тимчасовий захист.";

6. Доповнити Закон статтею 201:

"Стаття 201. Права громадян України, яким надано тимчасовий захист

Громадянин України, стосовно якого прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання йому тимчасового захисту, та громадянин України, якому надано тимчасовий захист має права на:

безпечні умови життя і здоров'я;

безоплатне проживання у пунктах тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Вимоги до місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та порядок утримання таких місць визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

сприяння у переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи;

пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, крім обмежень, встановлених законом;

забезпечення у разі необхідності достатнім харчуванням, одягом з урахуванням спеціальних потреб дітей, у тому числі новонароджених, осіб із захворюваннями, осіб похилого віку, в обсязі та розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України;

надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я; забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

отримання грошової допомоги, якщо у такої особи немає інших доходів, в розмірі та з періодичністю, що визначається Кабінетом Міністрів України;

одержання у місці тимчасового проживання будь-яких інших встановлених законодавством видів допомоги, а також пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України;

працевлаштування (на постійній чи тимчасовій основі), навчання, медичну допомогу в порядку, встановленому законодавством України;

провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;

володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

на збереження місця у вищому навчальному закладі, тимчасове надання місця за спеціальністю у іншому навчальному закладі із збереженням державної стипендії;

свободу світогляду і віросповідання;

направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів;

оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

безоплатну правову допомогу в установленому порядку;

отримання соціальних чи адміністративних послуг за місцем тимчасового проживання;

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем тимчасового проживання;

отримання інформації про свої права та обов'язки;

сприяння у поверненні на попереднє місце проживання.";

7. Статтю 22 викласти у редакції:

"Стаття 22. Джерела покриття витрат на тимчасовий захист іноземців та осіб без громадянства

1. Надання тимчасового захисту іноземцям, особам без громадянства та громадянам України здійснюється за кошти Державного бюджету України. Надання тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства може здійснюватися в порядку, встановленому законодавством України, за кошти міжнародних організацій, благодійних фондів та громадських організацій.";

8. Статтю 23 викласти у редакції:

"Стаття 23. Документ, що посвідчує надання іноземцям та особам без громадянства тимчасового захисту

1. Іноземцям, особам без громадянства та громадянам України, яким надано тимчасовий захист, видається посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, що діє протягом періоду надання тимчасового захисту";

9. Розділ 1 статті 24 викласти у редакції:

"1. Тимчасовий захист припиняється у разі, якщо:

особи можуть повернутися до країни походження або місця постійного проживання внаслідок припинення дії обставин, за наявності яких було надано тимчасовий захист;

особи переїжджають на проживання в іншу країну.";

10. Абзац 1 розділу 1 статті 25 викласти у редакції:

"1. До прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про припинення тимчасового захисту особа може повернутися до країни походження або місця постійного проживання внаслідок припинення дії обставин, за наявності яких було надано тимчасовий захист. Особа позбавляється тимчасового захисту в разі вчинення злочину:";

11. Розділ 3 частини 1 статті 26 викласти у редакції:

"3) прийняття рішення про позбавлення іноземця, особи без громадянства чи громадянина України тимчасового захисту;";

12. Розділ 1 частини 2 статті 27 викласти у редакції:

"1) прийняття від іноземців, осіб без громадянства та громадян України заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;".

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос