Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по сохранению кадрового потенциала и его развитию на предприятиях авиационной и космической отраслей

Проект закона Украины от 22.09.2014 № 5099
Дата рассмотрения: 22.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах авіаційної та космічної галузей

Цей Закон спрямований на виконання Стратегії державної кадрової політики на 2014 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року N 45/2012, визначає додаткові засади державної підтримки авіаційної та космічної діяльності в Україні та на збереження і розвиток кадрового потенціалу на підприємствах і в установах авіаційної та космічної галузей для подальшого розвитку й ефективного використання створеного високого науково-технічного, виробничого й експортного потенціалу авіаційної та космічної галузей як пріоритетної складової високотехнологічного сектору економіки для забезпечення національних інтересів держави.

Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни й поняття вживаються в такому значенні:

кадрова політика підприємства - система заходів, спрямована на забезпечення кожної посади працівниками відповідної професії, спеціальності та кваліфікації;

кваліфікація - офіційний результат оцінювання та визнання, що надає компетентний орган або підприємство, які засвідчують, що особа досягла результатів навчання за встановленими стандартами;

кваліфікований працівник - особа з відповідним рівнем професійної кваліфікації;

компетентність - здатність особи виконувати завдання й обов'язки певної роботи або виду трудової (професійної) діяльності, що визначається як результат навчання;

підприємства авіаційної та космічної галузей - підприємства й установи державної форми власності, які здійснюють авіаційну та космічну діяльність відповідно до законодавства України, мають відповідну ліцензію та належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, на який покладено завдання з формування та реалізації державної політики у сфері авіаційної та космічної діяльності;

професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, які визначають роботодавці і які є основою для формування професійних кваліфікацій;

професійна кваліфікація - кваліфікація, присвоєна в результаті підтвердження досягнення результатів навчання за певним професійним стандартом;

спеціалісти - працівники, які мають спеціальну кваліфікацію, уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності;

спеціалісти вищої кваліфікації - спеціалісти зі значним досвідом практичної роботи та вищою спеціальною освітою;

спеціалісти-практики - спеціалісти, які не мають спеціальної освіти, але мають великий практичний досвід і обіймають відповідні посади;

спеціалісти середньої кваліфікації - спеціалісти з певним практичним досвідом та середньою спеціальною або вищою освітою;

уразливі спеціальності та професії - спеціальності та професії, щодо яких існує або може існувати в майбутньому ризик виникнення дефіциту на ринку праці.

Інші поняття й терміни, що вживаються в цьому Законі, визначені Законом України "Про космічну діяльність", Законом України "Про державну підтримку космічної діяльності" та іншими Законами України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на підприємства авіаційної та космічної галузей.

Стаття 3. Визначення уразливих спеціальностей і професій, що підлягають заходам щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах авіаційної та космічної галузей

1. Підприємства авіаційної та космічної галузей самостійно визначають перелік уразливих спеціальностей і професій, а також їх необхідні рівні кваліфікацій виходячи з кадрової політики підприємств, стратегічних планів розвитку та фактичної потреби. Визначення здійснюють атестаційні комісії підприємств.

2. Присвоєння кваліфікацій працівникам здійснюють за рішенням атестаційної комісії з урахуванням набутих навичок та результатів праці. Присвоєння наступної кваліфікації здійснюють для робочих спеціальностей не частіше ніж один раз у квартал, для спеціалістів, спеціалістів-практиків і спеціалістів середньої кваліфікації - не частіше одного разу на рік, для спеціалістів вищої кваліфікації - не раніше, ніж через два роки після присвоєння попередньої кваліфікації.

3. Підприємства авіаційної та космічної галузей забезпечують пріоритетні умови для підвищення кваліфікації працівникам уразливих спеціальностей і професій. До пріоритетних умов належать можливість навчання, підвищення кваліфікації, участь у наукових, науково-практичних конференціях та інше.

Стаття 4. Стимулювання працівників щодо тривалості трудових відносин з підприємствами авіаційної та космічної галузей

З метою забезпечення підприємств авіаційної та космічної галузей кваліфікованими працівниками, стимулювання та заохочення таких працівників:

1. Надати право підприємствам авіаційної та космічної галузей створювати відомчий житловий фонд для забезпечення житлом працівників на засадах найму.

2. Передбачити для підприємств авіаційної та космічної галузей можливість продажу відомчого житлового фонду кваліфікованим працівникам та працівників уразливих спеціальностей і професій за залишковою вартістю без додаткового оподаткування за рішенням керівництва підприємства за умови, що такий працівник відпрацював на даному підприємстві не менше 10 років.

3. Дозволити підприємствам авіаційної та космічної галузей будівництво житла для кваліфікованих працівників без застосування положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 року N 978-IV.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавчих актів України у відповідність до цього Закону вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст. 646, ВВР, 1992, N 10, ст. 138, ВВР, 1998, N 33, ст. 226, ВВР, 1999, N 31, ст. 248, ВВР, 2002, N 15, ст. 100, ВВР, 2002, N 36, ст. 266, ВВР, 2003, N 10-11, ст. 86, ВВР, 2003, N 30, ст. 247, ВВР, 2004, N 13, ст. 181, ВВР, 2004, N 17-18, ст. 250, ВВР, 2004, N 16, ст. 238, ВВР, 2005, N 7-8, ст. 162, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст. 267, ВВР, 2006, N 13, ст. 110, ВВР, 2006, N 22, ст. 184, ВВР, 2007, N 34, ст. 444, ВВР, 2009, N 19, ст. 257, ВВР, 2010, N 34, ст. 486, ВВР, 2011, N 4, ст. 22, ВВР, 2011, N 34, ст. 343, ВВР, 2011, N 51, ст. 578, ВВР, 2012, N 36, ст. 416, ВВР, 2012, N 29, ст. 345) викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, за винятком об'єктів житлового будівництва, які споруджують підприємства авіаційної та космічної галузей, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань, за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Фінансування об'єктів житлового будівництва, які споруджують підприємства авіаційної та космічної галузей, здійснюється з джерел, зазначених у цьому Законі, та/або на договірних засадах.

Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України 

О. Турчинов

Опрос