Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях деятельности банка "Відродження"

Проект закона Украины от 08.09.2014 № 5044
Дата рассмотрения: 08.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості діяльності банку "Відродження"

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади створення, функціонування, припинення діяльності банку "Відродження"

Основною метою цього Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів в банківську систему України, забезпечення ефективної процедури кредитування населення та бізнесу, яке постраждало в наслідок проведення антитерористичної операції.

Стаття 1. Правовий статус банку "Відродження"

1. Банк "Відродження" створюється у формі приватного акціонерного товариства. Сто відсотків статутного капіталу банку "Відродження" належить державі.

2. Основи діяльності та повноваження банку "Відродження" визначаються цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Функції, повноваження та порядок діяльності органів управління банку "Відродження" визначаються цим Законом та його статутом.

3. Законодавство про банки і банківську діяльність, про акціонерні товариства, про захист економічної конкуренції застосовується до діяльності банку "Відродження", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

4. Банк "Відродження" не є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Стаття 2. Діяльність банку "Відродження"

1. Основним видом діяльності банку "Відродження" є набуття (у тому числі безоплатне) у інших банків, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, проблемних активів та/або зобов'язань, управління такими активами та їх відчуження.

Стаття 3. Вимоги до керівників банку "Відродження"

1. Керівники банку "Відродження" мають відповідати вимогам, встановленим для керівників банку Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Стаття 4. Передача банку "Відродження" права вимоги за зобов'язаннями боржників та цінних паперів

1. Банк "Відродження" емітує облігації із строком погашення 10 років.

2. Банку "Відродження" в обмін на емітовані ним облігації передаються права вимоги державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава (далі - банки), за зобов'язаннями боржників та/або цінні папери, заборгованість за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування та використання банками резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями є проблемною (далі - активи), за умови якщо ці активи (боржник та/або заставне майно) знаходяться на території Луганської та/або Донецької областей.

2. Передача банками активів банку "Відродження" здійснюється шляхом відступлення права вимоги банків за зобов'язаннями боржників або відчуження цінних паперів в обмін на облігації банку "Відродження" або шляхом зарахування та проведенням оцінки таких активів відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Не допускається передача банками активів, які знаходяться у заставі третіх осіб або щодо яких встановлені інші обтяження.

3. Банки укладають договори про передачу активів банку "Відродження" на підставі рішень органів управління банків з обов'язковим повідомленням та отриманням відповідної згоди акціонерів. Боржники, вкладники та інші кредитори не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань такими банками у зв'язку з передачею ними активів банку "Відродження".

4. Банки звільняються від плати за послуги, що надаються державними органами у зв'язку з укладенням договорів про передачу активів, сплати будь-яких інших платежів, пов'язаних з відчуженням/отриманням активів, та плати за внесення змін до державних реєстрів.

5. Банки і банк "Відродження", які укладають договори про передачу активів, не є пов'язаними особами. Умови договорів про передачу активів між цими банками не є сприятливішими за звичайні, а договори не є такими, що укладені всупереч інтересам банків, не на користь банків та клієнтів. Істотною умовою таких договорів, зокрема, є перелік активів.

6. Банк "Відродження" стає правонаступником прав вимоги банків за зобов'язаннями боржників за активами, переданими йому банками, в обсязі і на умовах, що існували на момент передачі таких прав, зокрема на всіх стадіях судового процесу та виконавчого провадження, і вживає всіх заходів до погашення заборгованості за набутими активами.

Стаття 5. Особливості бухгалтерського обліку та фінансової звітності банку "Відродження"

1. Банк "Відродження" організовує ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України з урахуванням особливостей діяльності банку.

2. Активи, передані банку "Відродження", мають бути відокремлені від іншого майна банку, щодо них ведеться окремий облік у розрізі таких банків у порядку, встановленому внутрішніми положеннями банку.

3. Порядок здійснення та відшкодування витрат, пов'язаних з роботою банку "Відродження" з активами, встановлюється наглядовою радою банку.

4. Витрати, пов'язані з роботою банку "Відродження" з активами, здійснюються в межах кошторису витрат, затвердженого наглядовою радою банку за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 6. Особливості роботи з активами

1. Розрахунки банку "Відродження", пов'язані з переданими йому активами, здійснюються через окремий кореспондентський рахунок, який банк відкриває в Національному банку України.

На кошти, розміщені на окремому кореспондентському рахунку банку "Відродження", не може бути накладено арешт, звернено стягнення.

Операції, що проводяться на окремому кореспондентському рахунку банку "Відродження", не підлягають зупиненню.

2. Надходження, одержані банком "Відродження" у результаті роботи з активами, направляються на кредитування населення та/або підприємств зареєстрованих (для підприємств - розташованих) на території Донецької та Луганської областей,.

Стаття 7. Ліквідація банку "Відродження"

1. Банк "Відродження" може бути ліквідовано виключно на підставі рішення Правління Національного банку України.

До процедури ліквідації банку "Відродження" не застосовуються правила, передбачені законодавством про банки і банківську діяльність та про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

2. До банку "Відродження" не застосовується процедура тимчасової адміністрації, передбачена законодавством про банки і банківську діяльність.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 52 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Звернення стягнення на кошти та інше майно банку "Відродження" здійснюється з урахуванням норм Закону України "Про особливості діяльності банку "Відродження";

2) у статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140):

абзац шостий частини другої після слів "встановлених законом" доповнити словами "(крім передачі банку "Відродження" активів банків, не залежно від їх організаційно-правової форми, форми власності)";

частину третю після слів "або у разі продажу одному покупцю" доповнити словами "(крім передачі банку "Відродження" активів банків, не залежно від їх організаційно-правової форми, форми власності)";

3) частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 21, ст. 204, N 31, ст. 393, N 50, ст. 564 із змінами, внесеними законами України від 6 вересня 2012 року N 5207-VI, від 18 вересня 2012 року N 5288-VI та N 5290-VI та від 20 листопада 2012 року N 5496-VI) доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25) банк "Відродження" - у справах, пов'язаних з роботою банку з активами, переданими йому іншими банками".

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос