Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении защиты от морального преследования на рабочем месте

Проект закона Украины от 03.06.2014 № 4997
Дата рассмотрения: 03.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці

Цей Закон визначає правові засади запобігання та протидії морального переслідування на робочому місці з метою гуманізації трудових відносин та забезпечення захисту права працівників на повагу до трудової честі та гідності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) моральне переслідування на робочому місці - рішення, дії чи бездіяльність з боку роботодавця та/або працівника (групи працівників), спрямовані проти працівника (групи працівників), що характеризуються створенням ворожої, принизливої або образливої робочої обстановки та метою або наслідком яких є порушення права на повагу до трудової честі та гідності, створення загрози професійній кар'єрі або стану здоров'я;

2) підбурювання до морального переслідування на робочому місці - вказівки, інструкції або заклики з боку роботодавця та/або працівника (групи працівників) до морального переслідування працівника (групи працівників);

3) професійні утиски - небажана для працівника (групи працівників) поведінка з боку роботодавця метою або наслідком якої є приниження трудової честі та гідності працівника (групи працівників) та яка характеризується дорученням необґрунтованої надмірної кількості завдань, свідомим дорученням завдань, які виходять за рамки його кваліфікації, необґрунтованим позбавленням будь-яких виробничих завдань, свідомим ненаданням вчасно важливої виробничої інформації та іншими формами несправедливого ставлення, спрямованих на демонстрацію некомпетентності працівника (групи працівників);

4) психологічні утиски - небажана для працівника (групи працівників) поведінка з боку роботодавця та/або працівника (групи працівників) метою або наслідком якої є приниження трудової честі та гідності працівника (групи працівників) та яка характеризується систематичними негативними висловлюваннями, словесними образами, поширенням про працівника завідомо неправдивої інформації, необґрунтованою критикою або свідомою заниженою оцінкою роботи;

5) робоче місце - місце (приміщення), на якому працівник постійно чи тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема, на підставі трудового договору (контракту);

6) серйозна небезпека - ситуація, яка створює чи може створити реальну загрозу стану здоров'я чи професійній кар'єрі працівника;

7) соціальна ізоляція всередині організації - небажана для працівника (групи працівників) поведінка з боку роботодавця та/або працівника (групи працівників) метою або наслідком якої є приниження трудової честі та гідності працівника (групи працівників) та яка характеризується свідомим ігноруванням працівника (групи працівників), забороною спілкування або безпідставним переміщенням робочого місця у віддалене приміщення.

2. Терміни "роботодавець", "працівник", "первинна організація профспілки", "профспілковий представник" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Стаття 2. Законодавство України з питань забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці

1. Законодавство України з питань забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці складається з Кодексу законів про працю України, Закону "Про колективні договори і угоди", Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб та на всіх працівників.

Стаття 4. Право працівників на повагу до трудової честі та гідності

Кожен працівник має право на повагу до трудової честі та гідності та право вимагати усунення будь-яких порушень цього права.

У випадку, якщо працівник вважає, що моральне переслідування на робочому місці створює серйозну небезпеку, що унеможливлює продовження роботи він має право призупинити виконання своїх трудових обов'язків з одночасним зверненням з відповідною скаргою до суб'єктів, визначених цим Законом.

Час вимушеного прогулу підлягає оплаті в повному обсязі.

За необґрунтоване призупинення роботи винні працівники підлягають дисциплінарній відповідальності.

Стаття 5. Форми морального переслідування на робочому місці

Формами морального переслідування на робочому місці є:

професійні утиски;

психологічні утиски;

соціальна ізоляція всередині організації;

підбурювання до морального переслідування на робочому місці.

Стаття 6. Заборона будь-яких форм морального переслідування на робочому місці

Будь-які форми морального переслідування на робочому місці з боку роботодавця та/або працівника (групи працівників) забороняються.

Положення про обов'язок працівників утримуватись від будь-яких форм морального переслідування на робочому місці включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку, а їх застосування є порушенням трудової дисципліни.

Розділ II
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД МОРАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Стаття 7. Суб'єкти, наділені повноваженнями щодо забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці

Суб'єктами, наділеними повноваженнями щодо забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці, є:

центральний орган виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (профспілковий представник);

роботодавець.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю у сфері забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці

З метою забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці центральний орган виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю:

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням вимог законодавства про захист від морального переслідування на робочому місці;

організовує розгляд звернень громадян з питань морального переслідування на робочому місці та надає консультації щодо вирішення ситуації;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань захисту від морального переслідування на робочому місці;

веде облік та узагальнює випадки морального переслідування на робочому місці та вносить пропозиції щодо їх усунення;

взаємодіє з об'єднаннями профспілок і об'єднаннями роботодавців з питань захисту від морального переслідування на робочому місці.

Стаття 9. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (профспілкового представника) у сфері забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації, а у разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом:

невідкладно розглядає скарги працівників щодо морального переслідування на робочому місці;

з'ясовує позиції членів трудового колективу та приймає компромісне рішення, яке є найбільш сприятливим для вирішення ситуації та обов'язковим для виконання;

представляє інтереси працівника (групи працівників) при розгляді цивільної справи про моральне переслідування на робочому місці за його (їх) дорученням.

Стаття 10. Повноваження роботодавця у сфері забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці

Роботодавець має право:

надавати працівникам практичні рекомендації для вирішення ситуації та нормалізування робочої обстановки;

застосовувати дисциплінарні стягнення до працівників за виявлення будь-яких форм морального переслідування на робочому місці.

Роботодавець зобов'язаний:

забезпечувати сприятливий психологічний клімат на підприємстві;

створювати обстановку нетерпимості до ворожого, образливого або принизливого поводження в трудовому колективі;

вживати заходи щодо недопущення всіх форм морального переслідування на робочому місці;

здійснювати постійну інформаційно-пропагандистську діяльність щодо недопущення всіх форм морального переслідування на робочому місці.

Стаття 11. Забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці під час укладання колективних договорів та угод

При колективно-договірному регулюванні соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують захист від морального переслідування на робочому місці.

При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:

заборону морального переслідування на робочому місці і підбурювання до таких дій;

заборону кар'єрного зростання за допомогою застосування різних форм морального переслідування на робочому місці;

матеріальне заохочення працівників за створення сприятливого психологічного клімату на підприємстві.

Розділ III
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ВІД МОРАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Стаття 12. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань морального переслідування на робочому місці

Особа, яка вважає себе потерпілою внаслідок морального переслідування на робочому місці має право звернутися із скаргою до виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (профспілкового представника), центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та/або до суду.

Стаття 13. Відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок морального переслідування на робочому місці

Особа, визнана потерпілою від морального переслідування на робочому місці має право на відшкодування моральної шкоди у розмірі десяти мінімальних заробітних плат у місячному розмірі у судовому порядку.

Стаття 14. Визнання судом звільнення за власним бажанням недійсним та поновлення на роботі

Якщо працівник вважає, що заява про звільнення за власним бажанням була написана під впливом морального переслідування на робочому місці щодо нього він має право звернутися із відповідним позовом до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У випадку встановлення, що працівник написав заяву про звільнення за власним бажанням під впливом морального переслідування на робочому місці щодо нього, суд приймає рішення про поновлення його на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Рішення про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню.

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про захист від морального переслідування на робочому місці

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про захист від морального переслідування на робочому місці, несуть відповідальність згідно із законами України.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 29 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1971, додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) проінформувати працівника під розписку про процедуру захисту права на повагу до трудової честі та гідності та відшкодування моральної шкоди у разі морального переслідування на робочому місці;";

2) частину другу статті 7, частину першу і другу статті 8 Закону України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст. 361 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

"заборона всіх форм морального переслідування на робочому місці та забезпечення сприятливого психологічного клімату на підприємстві";

3) статтю 60 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40 - 41, 42, ст. 492 із наступними змінами) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. В цивільних справах про моральне переслідування на робочому місці обов'язок щодо доказування відсутності діянь, спрямованих на моральне переслідування позивача покладається на відповідача, якщо він заперечує проти цивільного позову.";

4) частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25) позивачі - за подання позовів про моральне переслідування на робочому місці.".

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів для приведення у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос