Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса

Проект закона Украины от 26.05.2014 № 4930
Дата рассмотрения: 21.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. В абзаці першому пункту 197.21 статті 197 слова "крім постачання та вивезення в митному режимі експорту" замінити словами "крім постачання на митній території України", а після слів "сільськогосподарськими підприємствами - виробниками" доповнити словами "та їх вивезення в митному режимі експорту сільськогосподарськими підприємствами - виробниками"

2. У розділ XX "Перехідні положення":

1) в абзаці першому пункту 151 підрозділу 2 слова "та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників" виключити;

2) доповнити підрозділом 91 такого змісту::

"Підрозділ 91. Особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу

1. Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, в яких визначає суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та/або суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Разом з уточнюючим розрахунком подається перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації.

На випадки подання уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань відповідно до цього підрозділу не поширюються норми статті 50 цього Кодексу.

При формуванні уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань для застосування податкового компромісу не враховуються суми коригувань податкового кредиту з податку на додану вартість та/або витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток, відображених в уточнюючих розрахунках, які одночасно відповідають таким умовам:

подані в порядку, встановленому статтею 50 цього Кодексу, після 1 квітня 2014 року,

уточнюють показники податкових декларацій за звітні (податкові) періоди, що передували 1 квітня 2014 року,

за результатами подання таких уточнюючих розрахунків було зменшено податкове зобов'язання (збільшено від'ємне значення) з податку на прибуток або податку на додану вартість за такі звітні (податкові) періоди.

У платника податків за результатами застосування податкового компромісу не можуть виникати або збільшуватися помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання.

2. Сума заниженого податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 10 відсотків. При цьому 90 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується.

Сума погашеного податкового зобов'язання з податку на прибуток та/або податку на додану вартість в розмірі 90 відсотків внаслідок застосування податкового компромісу не враховується для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

3. Процедура досягнення податкового компромісу триває 70 календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.

Подання платником податків уточнюючого розрахунку може бути обставиною для проведення документальної позапланової перевірки.

Протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, контролюючий орган приймає рішення щодо необхідності проведення документальної позапланової перевірки, про що повідомляє платника податків відповідно до статті 42 цього Кодексу.

Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, сума задекларованих зобов'язань вважається узгодженою.

У разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки контролюючий орган проводить таку перевірку та за її результатами:

1) приймає податкове повідомлення-рішення у разі виявлення порушень платником податків вимог податкового законодавства;

2) складає довідку у разі відсутності таких порушень, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов'язань в уточнюючому розрахунку.

Податкове повідомлення-рішення або довідку контролюючий орган направляє платнику податків у порядку, передбаченому статтями 42 та 58 цього Кодексу.

4. Уточнення платником податків податкових зобов'язань шляхом подання уточнюючого розрахунку згідно із цим підрозділом не впливає на розмір податкових зобов'язань його контрагентів.

5. Платник податків сплачує податкові зобов'язання, визначені в уточнюючому розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні у розмірі, передбаченому пунктом 2 цього підрозділу, протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем узгодження. Днем узгодження вважається день отримання повідомлення контролюючого органу про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, а в разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки - день отримання довідки, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов'язань в уточнюючому розрахунку, або день отримання податкового повідомлення - рішення, прийнятого за результатами такої перевірки.

6. У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за результатами документальної позапланової перевірки згідно із цим підрозділом, податковий компроміс не застосовується.

7. Процедури податкового компромісу щодо розміру та строків сплати заниженого податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлені цим підрозділом, можуть бути поширені на неузгоджені суми податкових зобов'язань, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження. У такому разі платник податків у письмовій формі відмовляється від скарги або позову (інших процесуальних документів) та зазначає про погодження досягнення податкового компромісу.

Процедури податкового компромісу щодо розміру та строків сплати заниженого податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлені цим підрозділом, можуть бути поширені на випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові зобов'язання не узгоджені відповідно до норм цього Кодексу. Погодження досягнення податкового компромісу у такому разі здійснюється за заявою платника податків до контролюючого органу.

8. Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов'язань згідно із цим підрозділом.

Після досягнення податкового компромісу згідно із цим підрозділом такі зобов'язання не підлягають оскарженню та їх розмір не може бути змінений в інших податкових періодах.

9. У разі досягнення податкового компромісу перевірки щодо податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за уточненими операціями у наступних періодах за зазначеними податками контролюючими органами не проводяться.

10. Діяння, вчинене платником податків або його посадовими (службовими) особами, що призвело до заниження його податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов'язання уточнені за процедурами застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

11. Податковий компроміс з урахуванням строків давності відповідно до статті 102 цього Кодексу застосовується до правовідносин, що виникли до 1 квітня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від наявності/відсутності проведення контролюючим органом перевірок за такі періоди.

12. Платники податків з метою застосування податкового компромісу мають право подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень цього підрозділу протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим підрозділом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків до притягнення до адміністративної відповідальності досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 91 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України";

2) статтю 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., N 25-26, ст. 131) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Діяння, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), якщо платник податків до притягнення до кримінальної відповідальності досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 91 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України";

3) розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-36, N 37, ст. 46) доповнити пунктом 112 такого змісту:

"112. Підставою для примирення сторін на будь-якій стадії процесу є досягнення податкового компромісу щодо сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств відповідно до підрозділу 91 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України";

4) у частині другій статті 374 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 44 - 48, ст. 552):

перше речення замінити трьома абзацами такого змісту:

"2. Норма частини першої цієї статті застосовується у разі, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, в'їжджає в Україну:

1) через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення - не частіше одного разу протягом однієї доби;

2) через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України - не частіше одного разу протягом семи діб".

У зв'язку з цим речення друге та третє вважати абзацом четвертим.

у першому та другому реченнях абзацу четвертого слова "протягом однієї доби" замінити словами "протягом однієї доби (семи діб - при ввезенні через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України)";

5) розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11, NN 13-17, ст. 112; 2013 р., N 15, ст. 108, N 32, ст. 413; 2014 р., N 6-7, ст. 80, N 13, ст. 220; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII та Законом україни від 20 травня 2014 року N1275-VII) доповнити пунктом 93 такого змісту:

"93. Недоїмка, яка виникла у платників єдиного внеску під час проведення антитерористичної операції не з їх вини, визнається безнадійною та підлягає списанню у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для списання безнадійного податкового боргу";

6) абзаци четвертий і п'ятий підпункту 6 пункту 5 розділу I та абзац другий пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 8, ст. 90) виключити.

3. До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків має право подати уточнюючий розрахунок за діючою на час подання формою як окремий документ з поясненням мотивів його подання для застосування податкового компромісу та з переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації.

5. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос