Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно основных принципов государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения

Проект закона Украины от 23.05.2014 № 4927
Дата рассмотрения: 23.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 із наступними змінами) такі зміни:

1. Доповнити статтею 1N такого змісту:

"Стаття 1N. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

безпека дорожнього руху - стан процесу (системи) дорожнього руху, що визначає ступінь (рівень) захищеності учасників дорожнього руху від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків;

дорожньо-транспортна система - дороги, транспортні засоби, системи екстреної медичної допомоги і учасники дорожнього руху, та їх взаємодія;

дорожньо-транспортний травматизм - сукупність травм, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю або смерті учасника дорожнього руху внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

забезпечення безпеки дорожнього руху - діяльність, спрямована на попередження причин та усунення умов виникнення дорожньо-транспортних пригод та зниження тяжкості їх наслідків, систематичне виявлення, оцінку, попередження та усунення факторів ризику, що призводять до дорожньо-транспортного травматизму, стійке зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму;

фактори ризику - умови, що збільшують ймовірність або реальність отримання травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. До факторів ризику належать управління транспортним засобом у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, перевищення швидкості, невикористання пасків безпеки, шоломів (велосипедистами, мотоциклістами) тощо;

національна система безпеки дорожнього руху - сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, державних та інших організацій, громадських об'єднань, що взаємодіють відповідно до нормативно-правових актів та стандартів, що регулюють сферу забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні;

потерпілий у дорожньо-транспортній пригоді (потерпілий) - особа, смерть якої настала протягом 30 календарних днів з моменту настання дорожньо-транспортної пригоди внаслідок травми (тілесних ушкоджень), отриманої внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди, або особа, життю, здоров'ю та/або майну якої заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

уразливі учасники дорожнього руху - пішоходи (велосипедисти, мотоциклісти), діти, літні люди та люди з обмеженими можливостями, які є учасниками дорожнього руху, працівники шляхоексплуатаційних дільниць, які безпосередньо працюють на дорозі;

програмно-цільовий підхід - методологічний підхід у сучасному управлінні, який передбачає однозначне визначення цілей, формування і здійснення програми дій, спрямованих на досягнення цих цілей;

середньостатистична вартість життя - виражена в грошовій формі вартість людського життя особи, яка вимірюється шляхом визначення чистої обґрунтованої вартості вигод, які інші фізичні особи (чоловік, дружина, утриманці, партнери, роботодавці) могли б очікувати від майбутніх зусиль особи, вартість життя якої підлягає оцінці.".

2. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Державне регулювання у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки

Державне регулювання у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки полягає у формуванні державної політики та стратегії її розвитку, визначенні її завдань, цілей і принципів, а також розмежуванні повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що формують національну систему безпеки дорожнього руху, для ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Завданням державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки є регулювання суспільних відносин з метою захисту життя, здоров'я та майна громадян, захисту їх прав і законних інтересів, а також захисту суспільних і державних інтересів шляхом запобігання дорожньо-транспортним пригодам та зниження тяжкості їх наслідків.

Цілями здійснення державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки є зниження рівня смертності, травматизму та інвалідності внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Основними принципами забезпечення безпеки дорожнього руху є:

пріоритет життя і здоров'я громадян, що беруть участь у дорожньому русі, над економічними результатами господарської діяльності;

пріоритет відповідальності держави за забезпечення безпеки дорожнього руху над відповідальністю громадян, що беруть участь у дорожньому русі;

дотримання інтересів громадян, суспільства і держави при забезпеченні безпеки дорожнього руху;

програмно-цільовий підхід до діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Обов'язкові до виконання нормативно-правові та інші акти, які встановлюють вимоги до учасників дорожнього руху, розробляються, приймаються та переглядаються на основі принципів державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки.".

3. Статтю 4 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:

"затвердження методики оцінювання витрат від дорожньо-транспортних пригод для виявлення економічних збитків держави від дорожньо-транспортних пригод, методики оцінювання вартості середньостатистичного життя потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, методики розслідування причин дорожньо-транспортних пригод.".

4. Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Участь громадських об'єднань і громадян у здійсненні заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху

Громадські об'єднання, їх члени або уповноважені представники, а також громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії порушенням безпеки дорожнього руху мають право здійснювати громадський контроль за виконанням законів та інших нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, якщо здійснення контролю в певній сфері забезпечення безпеки дорожнього руху не належить виключно до повноважень органів державної влади.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання, а також громадян до процесу формування і реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки, вирішення питань місцевого значення в цій сфері, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями, громадянами, розроблення відповідних проектів рішень, нормативно-правових актів з питань державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких можуть брати участь представники громадських об'єднань та громадяни.

Проекти законів та інших нормативно-правових актів із питань забезпечення безпеки дорожнього руху з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем їх внесення належним суб'єктом до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що інформує про це громадськість через засоби масової інформації.

Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об'єднаннями та громадянами щодо проектів нормативно-правових актів із питань забезпечення безпеки дорожнього руху є обов'язковим.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення проектів законів та інших нормативно-правових актів із питань забезпечення безпеки дорожнього руху та оприлюднюють їх у засобах масової інформації.

Кабінет Міністрів України для координації діяльності органів виконавчої влади з питань забезпечення безпеки дорожнього руху може утворити координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху, до участі в якій можуть залучатися уповноважені представники громадських об'єднань та громадяни. Завдання, склад та організація роботи цієї ради визначаються Кабінетом Міністрів України.".

5. Перше речення частини першої статті 43 доповнити словами "а також програм із скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження шкоди від цих пригод.".

6. Статтю 44 доповнити частиною другою такого змісту:

"Обсяг коштів, що виділяється на фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, визначається на підставі методики оцінювання витрат від дорожньо-транспортних пригод.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, крім пункту 6 розділу I цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос