Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования мер по восстановлению доверия к судебной власти)

Проект закона Украины от 07.05.2014 № 4829
Дата рассмотрения: 30.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення заходів із відновлення довіри до судової влади)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529):

1) назву та статтю 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади

1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України, заступника секретаря палати у Верховному Суді України. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України.

2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат обираються на адміністративні посади із числа суддів цього суду строком на один рік, але не більш як на строк повноважень судді. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади рішенням зборів суддів відповідного суду, прийнятим більшістю від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування.

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади рішенням зборів суддів відповідного суду, прийнятим за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.

Суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як двічі підряд.

Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів обираються на посаду та звільняються з посади рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду із числа суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідної палати.

Збори суддів з питань обрання суддів на адміністративні посади, звільнення їх з цих посад є гласними та відкритими. Представники засобів масової інформації можуть бути присутніми під час зборів суддів з питань обрання суддів на адміністративні посади, звільнення їх з цих посад, вести стенограму, робити нотатки, вести аудіо-, відеозапис, трансляцію перебігу зборів суддів, проведення голосування, підрахунку голосів та оголошення результатів, не перешкоджаючи проведенню зборів суддів.

Оголошення про проведення зборів суддів з інформацією про дату, час і місце проведення зборів, їх порядок денний і регламент розміщується на офіційному веб-порталі судової влади, також на офіційному веб-сайті відповідного суду не пізніше ніж за п'ять днів до їх проведення.

Оголошення розміщується Державною судовою адміністрацією України в день надходження письмового повідомлення, підписаного головою суду або не менше ніж третиною від загальної кількості суддів відповідного суду, в якому міститься інформація про дату, час проведення зборів, їх порядок денний.

3. Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.

4. Обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається. Порушення цього Закону може бути підставою для визнання результатів голосування недійсними, а рішення зборів суддів - незаконним, що має наслідком його скасування.

5. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.

6. Звільнення судді з адміністративної посади з підстав, встановлених законом, не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду, закінчення строку повноважень судді, досягнення суддею 65-річного віку, а також складення повноважень на адміністративній посаді припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді з моменту настання однієї із зазначених обставин";

2) у частині четвертій статті 21 слова "призначаються" замінити словом "обираються";

3) частини четверту та п'яту статті 26 викласти у такій редакції:

"4. До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, з числа яких обираються голова суду та його заступники. В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п'ять, може бути обрано не більше трьох заступників голови суду.

5. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати. Рішення про утворення судової палати, її склад приймаються зборами суддів апеляційного суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати";

4) у статті 31:

у частині третій слово "призначаються" замінити словом "обираються", а слово "призначено" замінити словом "обрано";

у частині четвертій слова "який призначається з числа суддів цього суду", "за пропозицією голови суду" виключити, слово "призначення" замінити словом "обрання";

5) у пункті 7 частини першої статті 34 слова "вносить на розгляд пленуму подання про призначення на посаду секретаря пленуму" виключити;

6) у пункті 3 частини першої статті 41 слова "вносить на розгляд Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму" виключити;

7) у статті 87:

частину першу викласти у такі реакції:

"1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обговорює результати розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді, стосовно якого розглядалася справа, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України більшістю від загального складу Комісії без участі члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку";

у частині четвертій слово "року" замінити словами "вісімнадцяти місяців";

8) назву та статтю 88 викласти у такій редакції:

"Стаття 88. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його погашення

1. За результатами розгляду дисциплінарної справи з урахуванням принципу пропорційності щодо судді може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) догана;

2) сувора догана - з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді від одного до трьох місяців.

2. Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ця інформація повинна містити дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копії рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про накладення такого стягнення. У разі скасування рішення інформація про це оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Догана погашається через один рік, а сувора догана - через вісімнадцять місяців від дня застосування.

4. З погашенням дисциплінарного стягнення суддя вважається таким, який не має дисциплінарного стягнення.

5. За повторне вчинення дисциплінарного проступку суддею, який має дисциплінарне стягнення, до нього застосовується більш суворе дисциплінарне стягнення";

9) частину другу статті 93-1 викласти у такій редакції:

"2. Рішення про припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з підстав, передбачених пунктами 1 - 7 частини першої цієї статті, приймає Вища кваліфікаційна комісія суддів України";

10) у статті 115:

частини другу, третю, п'яту та дев'яту викласти у такій редакції:

"2. Збори суддів скликає голова відповідного суду або не менш як третина від загальної кількості суддів даного суду";

"3. Збори суддів місцевих та апеляційних судів скликаються не рідше одного разу на три місяці";

"5. Збори суддів місцевих та апеляційних судів:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, які є обов'язковими для суддів та працівників даного суду;

2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції за пропозицією голови суду;

3) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в даному суді, та керівника апарату суду;

4) затверджують регламент зборів суддів, у тому числі для вирішення питань, визначених статтею 20 цього Закону;

5) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом";

"9. Збори суддів кожного місцевого і апеляційного суду (крім місцевих загальних судів) обирають таємним голосуванням делегатів на відповідні конференції суддів і з'їзд суддів України.

Збори суддів кожного місцевого загального суду обирають таємним голосуванням делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві та Севастополі за принципом один делегат від п'яти суддів. Якщо у суді менше п'яти суддів, то від суду делегується один делегат.

Спільні збори суддів місцевих загальних судів в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві та Севастополі проводяться для обрання таємним голосуванням делегатів на конференцію суддів загальних судів і з'їзд суддів України.

Порядок скликання і проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів визначає Рада суддів України";

11) частини першу, п'яту, сьому, восьму статті 116 викласти у такій редакції:

"1. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликає голова відповідного суду або не менш як третина суддів даного суду";

"5. Збори суддів вищого спеціалізованого суду визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції, приймають рішення про утворення та склад судових палат вищого спеціалізованого суду";

"7. Збори суддів Верховного Суду України таємним голосуванням в порядку, встановленому цим Законом, обирають делегатів на відповідні конференції суддів та з'їзд суддів України";

"8. Збори суддів вищого спеціалізованого суду таємним голосуванням в порядку, встановленому цим Законом, обирають делегатів на відповідну конференцію суддів та з'їзд суддів України";

12) пункт 7 частини другої статті 118 виключити;

13) статтю 119 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Делегатами конференцій суддів не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в суді";

14) статтю 122 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. До ради суддів не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в суді";

15) у частині другій статті 123 після пункту 4 додати пункт 4-1 у такій редакції:

"4-1) вносить відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції" пропозиції Президенту України, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ, з'їзду адвокатів України, всеукраїнській конференції працівників прокуратури щодо кандидатур на посаду членів Вищої ради юстиції з числа делегатів з'їзду суддів України або суддів у відставці з розрахунку п'ять кандидатур на одну посаду члена Вищої ради юстиції, яку повинен обіймати суддя або суддя у відставці";

16) частини першу, другу, третю та п'яту статті 124 викласти у такій редакції:

"1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки в останню суботу лютого. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів";

"2. Відповідна конференція суддів, яка скликає з'їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду";

"3. На з'їзд суддів України можуть бути запрошені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України, інші особи";

"5. Відповідні ради суддів, делегати та особи, запрошені на з'їзд суддів України, повідомляються про день проведення з'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи з'їзду. Оголошення про день проведення з'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, розміщується на офіційному веб-порталі судової влади не пізніше як за 30 днів до початку роботи з'їзду";

17) викласти статтю 125 у такій редакції:

"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються від місцевих адміністративних і господарських судів, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України і Конституційного Суду України зборами суддів кожного суду за принципом один делегат від двадцяти суддів. Якщо в суді працює менше двадцяти суддів, то від суду делегується один делегат.

Делегати на з'їзд суддів України від суддів місцевих загальних судів обираються спільними зборами суддів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі за принципом один делегат від двадцяти суддів від загальної кількості суддів, які працюють у місцевих загальних судах у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Делегатами на з'їзд суддів України не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, можуть бути присутні на з'їзді суддів України з правом дорадчого голосу.

2. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом таємного голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання";

18) доповнити статтю 126 новою частиною у такій редакції:

"8. На з'їзді суддів України мають право бути присутні представники засобів масової інформації";

19) у частині першій статті 127 пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) два судді, які є делегатами від апеляційних господарських судів".

2. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

1) частину першу статті 8 викласти у такій редакції:

"Члени Вищої ради юстиції призначаються Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів";

2) статтю 9 викласти у такій редакції:"Президент України видає указ про призначення членів Вищої ради юстиції. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Президентом України, повинні бути суддями або суддями у відставці. Такі члени призначаються за пропозицією з'їзду суддів України";

3) у частині першій статті 10 слово "суддів" замінити словами "делегатів з'їзду або суддів у відставці";

4) частину першу статті 11 викласти у такій редакції:

"З'їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції, два з яких призначаються за пропозицією з'їзду суддів України з числа суддів або суддів у відставці";

5) статтю 12 викласти у такій редакції:

"З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається за пропозицією з'їзду суддів України з числа суддів або суддів у відставці.

Висування кандидатів і призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ здійснюється у порядку, передбаченому частинами першою - третьою статті 10 цього Закону, крім вимог до кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції, встановлених частиною першою цієї статті.

Дату і місце проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері освіти, та повідомляє про це відповідні заклади та установи, які уповноважені обрати делегатів на з'їзд.

Делегатів на з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ обирають загальні збори (конференції) науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які належать до сфери управління органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, та які здійснюють підготовку магістрів права, а також загальні збори наукових працівників юридичних наукових установ.

Загальні збори (конференція) кожної наукової установи та кожного вищого навчального закладу, що має статус національного, обирають на з'їзд по три делегати, навчального закладу без такого статусу - по одному делегату";

6) частину першу статті 13 доповнити словами "або суддів у відставці за пропозицією з'їзду суддів України";

7) у частині другій статті 16 слово "всіма" виключити;

8) частину шосту статті 32 викласти у такій редакції:

"Рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді відповідно до пунктів 4, 5 та 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України приймається більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції без участі члена Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку. Рішення про внесення подання про звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги може бути прийняте не пізніше трьох років від дня вчинення суддею дій щодо порушення присяги. Якщо обставини, за яких було вчинено порушення присяги, встановлено судовим рішенням або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, цей строк становить два роки з часу набрання чинності таким рішенням";

9) частину другу статті 42 викласти у такій редакції:

"Рішення в дисциплінарній справі приймається за відсутністю особи, щодо якої розглядається дисциплінарна справа, та члена Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку, шляхом таємного голосування більшістю від конституційного складу Вищої ради юстиції і повинно містити назву комісії, прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності, обставини дисциплінарного проступку, пояснення судді та відомості, що характеризують його особу, мотиви прийнятого рішення з посиланням на докази, вид дисциплінарного стягнення, застосованого до судді, або підстави закриття справи, а також порядок і строк оскарження рішення".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

2. Судді, які були звільнені з адміністративних посад відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", а так само судді, які були членами рад суддів загальних, господарських та адміністративних судів на момент набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", впродовж трьох років після набрання ним чинності не можуть бути обрані на адміністративні посади в судах, а також бути делегатами з'їзду суддів України, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції.

Це положення не поширюється на заступників голів місцевих судів з кількістю працюючих суддів, яка не перевищує три судді.

3. З дня набрання чинності цим Законом судді, які зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, яких обрано на адміністративні посади після набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" вважаються такими, що звільнені з цих посад.

4. Делегати на з'їзд суддів України, який призначає членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Конституційного Суду України, обираються згідно з правилами, встановленими статтею 125 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із змінами, внесеними цим Законом.

5. Якщо Президент України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнська конференція працівників прокуратури до набрання чинності цим Законом призначили членів Вищої ради юстиції з числа суддів, тоді з'їзд суддів України має право таємним голосуванням висловити їм недовіру, що має наслідком припинення їх повноважень як члена Вищої ради юстиції. За відсутності рішення про недовіру вважається, що такий член Вищої ради юстиції підтриманий з'їздом суддів України на цій посаді.

6. З'їзд суддів України для вирішення питань, визначених цим Законом, проводиться не пізніше трьох місяців після набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос