Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности государственной службы занятости

Проект закона Украины от 05.05.2014 № 4808
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності державної служби зайнятості

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 2449 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122) слова "та районних у містах" замінити словами "районних у містах та міжрайонних".

2. Частину восьму статті 33 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1996 р., N 16, ст. 71) після слова "мети" доповнити словом "законом".

3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., N 22, ст. 171 із наступними змінами):

1) у статтю 9 включити абзаци дев'ятий і десятий такого змісту:

"функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

порядок здійснення правлінням Фонду контролю за діяльністю виконавчої дирекції Фонду";

2) у статті 10:

в абзаці першому частини другої слова "здійснює правління Фонду" замінити словами "здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду", а цифру "5" цифрами "15";

частину шосту виключити;

3) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження правління Фонду

1. Правління Фонду:

спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, визначає перспективні та поточні завдання Фонду;

затверджує документи, у тому числі нормативного характеру, що регламентують внутрішню діяльність Фонду та виконавчої дирекції Фонду;

обирає голову правління Фонду та його заступників;

розглядає кандидатури на посади керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, дає згоду на їх призначення в установленому порядку;

дає згоду на звільнення в установленому порядку керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а в разі порушення ними вимог законодавства чи статуту вносить обов'язкове для врахування обґрунтоване подання про звільнення;

затверджує бюджет Фонду на поточний рік та звіт про його виконання;

затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, обсяг видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення);

затверджує порядок використання коштів за окремими видатками бюджету Фонду;

вирішує поточні питання щодо формування та використання резерву коштів Фонду;

вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;

вирішує інші питання діяльності Фонду відповідно до його статуту.

2. Документи нормативного характеру, що стосуються прав і обов'язків страхувальників та застрахованих осіб, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

Документи нормативного характеру, що відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

4) включити статтю 12 такого змісту:

"Стаття 12. Виконавча дирекція Фонду

1. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, що забезпечує виконання рішень правління. Державний центр зайнятості та центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, районні, міськрайонні, міські та районні у містах, міжрайонні (у разі їх утворення) центри зайнятості виконують відповідно функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів. Директор Державного центру зайнятості та його заступники є відповідно керівником та заступниками керівника виконавчої дирекції Фонду.

Керівник виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Виконавча дирекція Фонду організовує виконання рішень правління Фонду та забезпечує дотримання вимог законодавства про страхування на випадок безробіття, діє від імені Фонду та підзвітна йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду.

2. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи:

1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду, управління майном;

2) виплачують забезпечення та надають соціальні послуги, передбачені цим Законом, забезпечують здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;

3) контролюють правильність витрат за страхуванням на випадок безробіття, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;

4) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати забезпечення в порядку, встановленому центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державної податкової політики, та Пенсійним фондом України за погодженням з правлінням Фонду. Розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних Пенсійного фонду України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а в разі потреби шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників;

5) представляють інтереси Фонду в судових та інших органах;

6) представляють Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття іноземних держав, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини.

3. Виконавча дирекція Фонду готує та подає на розгляд правління Фонду:

пропозиції щодо вдосконалення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;

проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду;

звіт про результати діяльності Фонду";

5) у статті 16:

пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:

"4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, розвиток матеріально-технічної бази Фонду; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості";

у частині четвертій слова "передбаченому для обслуговування Державного бюджету України" замінити словами "встановленому Кабінетом Міністрів України";

6) абзац третій пункту 3 частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, розвиток матеріально-технічної бази Фонду; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості";

7) в абзаці другому частини першої статті 20 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи" замінити словами "Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи";

8) у статті 23:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб, залежно від страхового стажу";

частину четверту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Середня заробітна плата (дохід) для розрахунку розміру допомоги по безробіттю визначається на підставі даних персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного страхування, що надаються в електронному вигляді Пенсійним фондом України, та довідок про грошове забезпечення, наданих військовими частинами чи органами, де особа проходила службу, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

9) у статті 35:

у частині другій:

у пункті 1 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "робочих органів виконавчої дирекції Фонду";

у пункті 2 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "робочим органам виконавчої дирекції Фонду";

в абзаці першому частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "робочими органами виконавчої дирекції Фонду";

10) частину п'яту статті 38 викласти в такій редакції:

"5. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх заступники";

11) абзац другий пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" виключити.

4. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., N 24, ст. 243; 2014 р., N 2021, ст. 712):

1) в абзаці другому частини третьої статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку" замінити словами "державну службу зайнятості у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) абзац третій частини третьої статті 17 викласти у такій редакції:

"Координацію і контроль за виконанням основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

3) назву розділу III викласти в такій редакції:

"Розділ III ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ";

4) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Державна служба зайнятості

1. Державною службою зайнятості є централізована система державних установ, яка функціонує у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та провадить діяльність у сфері сприяння зайнятості та соціального захисту населення від безробіття. Положення про державну службу зайнятості затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Діяльність державної служби зайнятості із сприяння зайнятості та соціального захисту населення від безробіття спрямовується та координується Міністром керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

На державну службу зайнятості згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" покладаються функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів.

До складу державної служби зайнятості входять:

Державний центр зайнятості виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який є головним органом у системі органів державної служби зайнятості;

регіональні центри зайнятості центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості;

місцеві центри зайнятості районні, міськрайонні, міські та районні у містах, міжрайонні (у разі їх утворення) центри зайнятості. Регіональні та місцеві центри зайнятості становлять систему територіальних органів державної служби зайнятості робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

навчальні заклади, центри професійної орієнтації населення, інформаційно-обчислювальні центри, інші підприємства та установи, утворені в установленому порядку центрами зайнятості державної служби зайнятості.

Регулювання правового становища державних службовців, які працюють у центрах зайнятості, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу".

2. Послуги, пов'язані із сприянням зайнятості та соціальним захистом населення від безробіття, надаються державною службою зайнятості безоплатно. Послуги, що надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, не належать до адміністративних послуг, визначених Законом України "Про адміністративні послуги".

Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на ці цілі";

5) у статті 22:

у назві слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів" замінити словами "державної служби зайнятості";

у частині першій:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів" замінити словами "державної служби зайнятості";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) здійснення передбачених законодавством заходів щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення від безробіття";

пункт 2 виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи" замінити словами "Центри зайнятості державної служби зайнятості";

пункт 18 виключити;

6) у статті 23:

у пункті 4 частини першої слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, покладених на нього" замінити словами "державною службою зайнятості покладених на неї";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. До Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості включається інформація, що надійшла від центрів зайнятості державної служби зайнятості, підприємств, установ і організацій, утворених ними в установленому порядку, від громадян, роботодавців, суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та органів державної влади";

7) у статті 25:

у частині першій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центрами зайнятості державної служби зайнятості";

в абзаці другому частини другої слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центрами зайнятості державної служби зайнятості";

8) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:

"3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

9) в абзаці другому частини першої, абзаці третьому частини другої, абзаці першому частини третьої статті 35 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

10) у частині четвертій статті 36:

у пункті 2 слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центром зайнятості державної служби зайнятості";

у пункті 4 слова "територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центрам зайнятості державної служби зайнятості", а слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

11) в абзаці першому частини першої статті 39 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

12) у пункті 2 частини другої статті 44 слова "територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центр зайнятості державної служби зайнятості";

13) в абзаці четвертому частини першої статті 47 слова "територіальний орган" замінити словами "державну службу зайнятості", а слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

14) в абзаці першому пункту 4 частини третьої статті 50 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

15) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:

"1. Державний контроль за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення здійснює в межах компетенції уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення";

16) у статті 53:

у частині третій слова "або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу" виключити;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності з наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення".

У зв'язку з цим частини четверту одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою дванадцятою;

абзац другий частини десятої замінити двома абзацами такого змісту:

"Штрафи, зазначені у частинах другій, шостій і сьомій цієї статті, накладаються державною службою зайнятості у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Штрафи, зазначені у частинах третій п'ятій і восьмій цієї статті, накладаються уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. У разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця передбачених цією статтею штрафів їх стягнення здійснюється в судовому порядку. Суми штрафів, зазначених у частинах другій, шостій і сьомій цієї статті, зараховуються до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а зазначених у частинах третій п'ятій, восьмій і дев'ятій, до державного бюджету";

17) пункт 4 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" виключити;

18) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" і "територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції" у всіх відмінках і числах замінити словами "державна служба зайнятості" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики" в усіх відмінках словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Державний центр зайнятості є правонаступником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

3. Надання роботодавцям, які працевлаштовують молодь, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), компенсації відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" до 1 січня 2015 року здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
22 липня 2014 року
N 1603-VII

 

Опрос