Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационных вопросов во время проведения мобилизации

Проект закона Украины от 28.04.2014 № 4785
Дата рассмотрения: 28.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255 із наступними змінами):

1) частину восьму статті 4 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"На час особливого періоду дія будь-яких, прийнятих до настання цього періоду, нормативно-правових актів, які передбачають скорочення чисельності, обмеження комплектування або фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань чи правоохоронних органів спеціального призначення, зупиняється";

2) у статті 6:

в абзаці другому частини другої слова "примусового вилучення чи відчуження" замінити словами "вилучення чи примусового відчуження";

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян - власників транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планується залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються місцевими державними адміністраціями за поданням військових комісаріатів.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.

Прийом-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення під час демобілізації здійснюється на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дозволяють ідентифікувати транспортні засоби.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 90 календарних діб з моменту оголошення демобілізації.

Порядок компенсації шкоди, яка завдана транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України".

3) у статті 21 частину першу доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"У разі реєстрації, перереєстрації, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, подавати до органів та підрозділів, що відповідно до Закону України "Про дорожній рух" здійснюють державну реєстрацію та облік транспортних засобів, документи з відміткою районного (міського) військового комісаріату про постановку їх на військовий облік (зняття з військового обліку)";

4) у статті 22:

частину п'яту доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. У разі необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин, за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

Особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаних, резервістів під час мобілізації, на особливий період визначаються Міністерством оборони України".

2. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 30, ст. 418; 2010 р., N 12, ст. 117, ст. 118; 2011 р., N 45, ст. 487, N 50, ст. 539, із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у частині восьмій статті 2 слова "установлюється Міністерством оборони України та затверджується" замінити словом "встановлюється";

2) у статті 18:

абзац четвертий частини першої вважати абзацом восьмим, виклавши його у такій редакції:

"які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів";

у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

3) у частині першій статті 20:

у абзаці другому після слів "не менше трьох місяців" доповнити словами "військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період";

у абзаці восьмому:

виключити слово "або" та після слів "службу у військовому резерві" доповнити словами "та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливій період";

4) частину першу статті 22 доповнити новим пунктом п'ятим такого змісту:

"5) для військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в запасі".

5) у статті 23:

частину другу доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"для військовослужбовців, прийнятих на військову службу у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану - на особливий період але не менше одного місяця";

у частині восьмій слово "продовжується" замінити на слова "а для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом - дія контракту, продовжуються";

6) у частині першій статті 24:

у пункті 1 слова "громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період" виключити;

доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

7) у статті 26:

частину шосту доповнити новим пунктом "й" такого змісту:

"й) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 16 років";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. В особливий період з військової служби звільняються військовослужбовці:

а) жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б) які досягли граничного віку перебування на військовій службі в особливий період, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу на особливий період;

в) визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку".

8) у статті 29:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Військовозобов'язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори до п'яти разів строком до двох місяців кожного разу";

частину одинадцяту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Резервістам за період виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями";

9) у частині третій статті 37 після слів "на військовий облік" доповнити словами "та не раніше ніж за сім днів перед вибуттям з місця проживання - знятися із зазначеного обліку";

10) у частині другій статті 38 абзац другий викласти в такій редакції:

"здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування".

3. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами)::

1) у пункті 3 частини першої статті 36 після слів "альтернативну (невійськову) службу" доповнити словами "крім призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року";

2) у статті 119:

в частині другій після слів "Про альтернативну (невійськову) службу" доповнити словами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

частину третю викласти в такій редакції:

"За працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Виплата в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України".

4. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами):

1) статтю 8 доповнити новим пунктом шостим такого змісту:

"6. Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, мають переважне право на укладання контракту на проходження військової служби після завершення особливого періоду";

2) статтю 10-1 доповнити новим пунктом сімнадцятим такого змісту:

"17. В особливий період за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Надання військовослужбовцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення шестирічного віку, а також відпусток у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється";

3) статтю 14 доповнити новим пунктом п'ятнадцятим такого змісту:

"15. Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції та пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, в тому числі банками, та фізичними особами, не нараховуються";

4) у частині другій статті 15 після слів "контракту командуванням" доповнити словами "а також у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 16 років".

5. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2014 р., N 11, ст. 132):

1) у підпункті "г" пункту 1 частини першої статті 4 після слів "строкової військової служби" доповнити словами "та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період по відношенню до їх підприємницької діяльності".

2) у абзаці першому частини першої статті 11 після слів "міських голів" доповнити словами "громадян, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу)".

6. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2005 р., N 4, ст. 103; із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2012 року N 5026-VI):

у частині другій статті 45:

після слів "(за станом здоров'я" доповнити словами "проходженням військової служби в особливий період";

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

"Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, поновлюються на навчанні без стягнення плати за перерваний та оплачений строк навчання".

7. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 210-1:

в назві та частині першій після слів "законодавства про" доповнити словом "оборону";

в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох", "від семи до десяти" замінити словами "від десяти до тридцяти", "від тридцяти до ста" відповідно;

в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи", "від десяти до п'ятнадцяти" замінити словами "від тридцяти до ста", "від ста до трьохсот" відповідно.

8. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Закон від 10.04.2014 N 1197-VII)

частину третю статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється Міністерством оборони України, Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами спеціального призначення та в їх інтересах у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану. Зазначена закупівля здійснюється у виробників, їх офіційних представників (дилерів, дистриб'юторів) після проведення переговорів шляхом укладання договорів (контрактів) на постачання товарів, робіт і послуг за цінами, що не перевищують середньо-ринкових. Оплата товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому порядку на підставі укладених договорів (контрактів). Звіти про укладення договорів (контрактів) надаються до Кабінету Міністрів України замовниками товарів, робіт і послуг протягом трьох робочих днів".

9. У частині першій статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами) після слів "умов контракту командуванням" доповнити словами "а також у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 16 років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту третього пункту першого та абзацу п'ятого підпункту сьомого пункту другого розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

2. Поширити дію частин другої та третьої статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", частини третьої статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України на громадян України, які, починаючи з 18 березня 2014 року, були призвані на військову службу на підставі Указу Президента України від 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобілізацію", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію".

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос