Идет загрузка документа (550 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации положений Уголовного процессуального кодекса Украины

Проект закона Украины от 16.04.2014 № 4712
Дата рассмотрения: 16.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями (злочинами і кримінальними проступками) та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.";

2) частини другу та третю статті 2 виключити;

3) включити статтю 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. Принцип законності і принцип юридичної визначеності

Кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом; застосування положень закону про кримінальну відповідальність, які визначають кримінально-протиправну поведінку, за аналогією заборонено.

Втілення обмежень основних прав людини і громадянина у цьому Кодексі повинне здійснюватись таким чином, щоби давати можливість особі відмежовувати кримінально не протиправну поведінку від кримінально протиправної і заздалегідь передбачати юридичні наслідки своєї поведінки. Приписи закону про кримінальну відповідальність повинні визначати кримінально каране діяння в чітких і ясних виразах і не підлягають розширювальному тлумаченню.";

4) включити статтю 2-2 такого змісту:

"Стаття 2-2. Принцип рівності громадян перед законом

1. Особи, які вчинили кримінальні правопорушення, є рівними перед законом і підлягають кримінальній відповідальності незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, місця народження, етнічного та соціального походження, майнового стану, службового становища, місця проживання, мовних або інших ознак.

2. Не вважаються порушенням рівності положення цього Кодексу, які визначають особливості кримінальної відповідальності та покарання жінок у зв'язку з вагітністю, пологами та грудним вигодовуванням дитини, а також: неповнолітніх; осіб у зв'язку з військовим обліком, мобілізацією, проходженням військової та альтернативної служби; службових та інших осіб, якщо ці особливості випливають з особливих повноважень чи спеціальних обов'язків цих осіб, покладених на них законом; осіб, які мають судимість; інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які мають хворобу, що становить небезпеку для інших людей; іноземців та осіб без громадянства, які не проживають постійно в Україні.";

5) включити статтю 2-3 такого змісту:

"Стаття 2-3. Принцип вини

Особа підлягає кримінальній відповідальності тільки за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, що настали, щодо яких встановлена її вина; ніхто не може бути визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення і підданий кримінальному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.";

6) включити статтю 2-4 такого змісту:

"Стаття 2-4. Принцип справедливості

Покарання та інші кримінально-правові заходи, застосовувані до особи, яка вчинила діяння, передбачене цим Кодексом, повинні відповідати характерові і ступеневі суспільної небезпеки кримінального правопорушення та обставинам його вчинення; ніхто не може двічі підлягати кримінальній відповідальності за кримінальне правопорушення, за яке він був виправданий або відповідно до закону звільнений від кримінальної відповідальності чи від покарання, або засуджений на підставі вироку суду, що набрав законної сили.";

7) включити статтю 2-5 такого змісту:

"Стаття 2-5. Принцип індивідуалізації покарання

Суд повинен враховувати характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, мотиви і цілі вчиненого, особистість винного, характер і розмір завданої шкоди, обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, думку потерпілого у справах приватного обвинувачення, і мотивувати обрану міру покарання у вироку.";

8) включити статтю 2-6 такого змісту:

"Стаття 2-6. Принцип особистого характеру кримінальної відповідальності

Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає тільки особа, яка умисно або через необережність вчинила діяння, передбачене законом про кримінальну відповідальність.";

9) включити статтю 2-7 такого змісту:

"Стаття 2-7. Принцип гуманізму

"Закон про кримінальну відповідальність забезпечує охорону людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки як найвищої соціальної цінності; особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, суд призначає покарання, необхідне і достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень; у випадках, передбачених цим Кодексом, допускається звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання чи його відбування, а також заміна покарання більш м'яким; покарання та інші кримінально-правові заходи, що застосовуються до особи згідно з цим Кодексом, не можуть мати своїм змістом завдання фізичних страждань чи приниження людської гідності.";

10) включити статтю 2-8 такого змісту:

"Стаття 2-8. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності

Кожна особа, яка вчинила діяння, передбачене цим Кодексом, підлягає покаранню та/або іншим кримінально-правовим заходам; звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання чи його відбування, а також заміна покарання більш м'яким допускаються лише у випадках, передбачених цим Кодексом.";

11) виключити частини третю та четверту статті 3;

12) частини другу та третю статті 4 викласти в такій редакції:

"2. Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

3. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.";

13) у частинах першій, другій та четвертій статті 5:

слово "злочинність" замінити словами "кримінальну протиправність";

14) у статтях 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 35, частині першій статті 39, частині першій статті 40, частині першій статті 42, частині першій статті 43, частині першій статті 44, частинах першій та другій статті 50, частинах першій та третій статті 66, частинах першій, другій та четвертій статті 67, частині четвертій статті 68, частинах першій, четвертій та п'ятій статті 71, частині третій статті 75, частині четвертій статті 81, пунктах другому та третьому статті 93, частині четвертій статті 95, частині першій статті 96, частині третій статті 97, частині першій статті 106, частині п'ятій статті 107, а також назвах Розділу III, Розділу IV, Розділу VI, Розділу VII:

слово "злочин" у всіх відмінках замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку, слово "злочини" у всіх відмінках замінити словами "кримінальні правопорушення" у відповідному відмінку;

15) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Поняття кримінального правопорушення та його види

1. Кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення.

2. Залежно від ступеня тяжкості та правових наслідків їх вчинення кримінальні правопорушення поділяються на злочини та проступки, а злочини, у свою чергу, на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

3. Кримінальним проступком (далі у цьому Кодексі він іменується проступком) є передбачене Загальною частиною та Книгою 2 Особливої частини цього Кодексу суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом проступку, за відсутності у цьому діянні ознак злочину.

4. Злочином є передбачене Загальною частиною та Книгою 1 Особливої частини цього Кодексу суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

5. Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству, державі або людству.";

16) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Види злочинів

1. Виключена.

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інший, більш м'який вид покарання, у тому числі штраф в розмірі від 20 до 50 штрафних ставок, визначених відповідно до статті 53 цього Кодексу.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк понад два роки, але не більше п'яти років. Злочином середньої тяжкості є також злочин у сфері господарської діяльності або злочин у сфері професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі від 50 до 200 штрафних ставок.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, але не більше десяти років. Тяжким злочином є також злочин у сфері господарської діяльності або злочин у сфері професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі від 200 до 1000 штрафних ставок.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Особливо тяжким злочином є також злочин у сфері господарської діяльності або злочин у сфері професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі від 1000 до 2000 штрафних ставок.

6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.";

17) включити статтю 12-1 такого змісту:

"Стаття 12-1. Кримінально-правова кваліфікація

1. Кримінально-правова кваліфікація полягає у визначенні того, чи передбачене вчинене особою діяння цим Кодексом та якою саме його статтею (статтями) або частиною статті (частинами статей), і чи не вчинене воно за обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння або кримінальну відповідальність особи.

2. Якщо одне кримінальне правопорушення передбачене одночасно двома чи більше статтями (частинами статей) цього Кодексу (конкуренція кримінально-правових норм), то вибір тієї з них, яка підлягає застосуванню, здійснюється відповідно до правил, передбачених статтями 12-2 і 12-3 цього Кодексу.";

18) включити статтю 12-2 такого змісту:

"Стаття 12-2. Правила кримінально-правової кваліфікації при конкуренції загальної і спеціальної норм та конкуренції цілого і частини

1. Спеціальною є норма, яка передбачає відповідальність за те саме діяння, що і загальна, але містить додаткові ознаки складу кримінального правопорушення, яких не містить загальна норма.

Якщо діяння передбачене статтями (частинами статей) цього Кодексу, що містять одночасно і загальну, і спеціальну норми (конкуренція загальної і спеціальної норм), то застосовується тільки стаття (частина статті), що містить спеціальну норму.

Одночасне застосування статей (частин статей), які передбачають загальну і відповідну спеціальну норми, не допускається.

2. Стаття (частина статті) цього Кодексу, що містить норму, яка охоплює вчинене діяння в цілому, має перевагу у застосуванні перед статтею (частиною статті), що містить норму, яка охоплює частину вчиненого діяння. Таку перевагу мають, зокрема, норма про закінчений злочин над нормою про незакінчений злочин, норма про виконання кримінального правопорушення над нормою про співучасть у ньому організатора, підбурювача чи пособника, норма про складене кримінальне правопорушення (враховану законодавцем сукупність кримінальних правопорушень) над нормою, що передбачає складову такого правопорушення.";

19) включити статтю 12-3 такого змісту:

"Стаття 12-3. Правила кримінально-правової кваліфікації при конкуренції двох спеціальних норм

1. Стаття (частина статті) цього Кодексу, що передбачає спеціальну норму про кримінальне правопорушення з пом'якшуючими ознаками, має перевагу у застосуванні перед статтею, що передбачає спеціальну норму про кримінальне правопорушення з обтяжуючими (кваліфікуючими) ознаками.

2. З кількох статей (частин статей) цього Кодексу, що містять спеціальні норми з пом'якшуючими ознаками, перевага у застосуванні надається статті (частині статті), що передбачає найбільш м'яке покарання.

3. З кількох статей (частин статей) цього Кодексу, що містять спеціальні норми з обтяжуючими (кваліфікуючими) ознаками, перевага у застосуванні надається статті (частині статті), яка передбачає найбільш суворе покарання.

4. Крім випадків, передбачених частинами першою-третьою цієї статті, при конкуренції двох спеціальних норм застосовується норма, яка передбачає менш суворе покарання чи застосування якої іншим чином поліпшує становище особи.";

20) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Закінчене та незакінчене кримінальні правопорушення

1. Закінченим кримінальним правопорушенням визнається діяння, яке містить усі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.

2. Незакінченим кримінальним правопорушенням є готування до злочину та замах на злочин.

3. Незакінчений проступок (готування до проступку та замах на проступок) не тягне за собою кримінальної відповідальності.";

21) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення.";

22) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років.

2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115 - 117), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників (стаття 147), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (частина друга статті 194), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство (стаття 296).";

23) зі статті 25 виключити слово "злочинна" у всіх відмінках;

24) частини першу, другу, шосту та сьому статті 27 викласти у такій редакції:

"1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. За співучасть у кримінальному проступку кримінальну відповідальність несуть тільки співвиконавці.

2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цим Кодексом.

6. Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення, слідів кримінального правопорушення чи предметів, здобутих внаслідок кримінального правопорушення, або придбання чи збут таких предметів. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, передбачених Особливою частиною цього Кодексу.

7. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення кримінального правопорушення неповідомлення про достовірно відоме підготовлюване або вчинюване кримінальне правопорушення. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого кримінального правопорушення.";

25) частини першу та четверту статті 28 викласти у такій редакції

"Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією

1. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.

4. Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжкого (тяжких) або особливо тяжкого (особливо тяжких) злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних організацій, організованих груп чи груп осіб, об'єднаних попередньою змовою про спільне вчинення злочину.";

26) статтю 32 викласти у такій редакції:

"Стаття 32. Повторність кримінальних правопорушень

1. Повторністю кримінальних правопорушень визнається вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

2. Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного кримінального правопорушення, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним кримінально-протиправним наміром.

3. Вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

4. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин чи проступок особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або минули передбачені статтею 49 цього Кодексу строки давності, або якщо судимість за цей злочин погашена чи знята, або якщо минуло понад один рік з моменту вчинення проступку.";

27) статтю 33 викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Сукупність кримінальних правопорушень

1. Сукупністю кримінальних правопорушень визнається вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жодне з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються кримінальні правопорушення, за які особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, кримінальні правопорушення, в яких минули передбачені статтею 49 цього Кодексу строки давності, а також злочини, судимість за які погашена чи знята, і проступки, з моменту вчинення яких минув один рік.

2. При сукупності кримінальних правопорушень кожне з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.";

28) назву Розділу VIII викласти у такій редакції:

"Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ";

29) статтю 33 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення

1. Не визнаються кримінально-протиправними дії потерпілого та інших осіб, вжиті при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, або під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні, і спрямовані на затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.

2. Перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила кримінальне правопорушення, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Перевищення заходів, необхідних для затримання кримінального правопорушника, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.";

30) статтю 45 викласти у такій редакції:

"Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

Особа, яка вперше вчинила проступок, злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.";

31) статтю 46 викласти у такій редакції:

"Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим

Особа, яка вперше вчинила проступок, злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона відшкодувала потерпілому завдані нею збитки або вчинила на його користь інші необхідні для примирення дії і примирилася з потерпілим, а в разі, якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного кримінального правопорушення - вчинила на їхню користь необхідні для примирення дії і примирилася з усіма потерпілими.";

32) частину першу статті 47 викласти в такій редакції:

"1. Особу, яка вперше вчинила проступок, злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу і не ухилятиметься від заходів виховного характеру.";

33) статтю 48 викласти в такій редакції:

"Стаття 48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки

Особу, яка вперше вчинила проступок, злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.";

34) частину першу та другу статті 49 викласти у такій редакції:

"1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) один рік - у разі вчинення проступку;

1-1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років або з часу вчинення проступку - два роки.";

35) виключити частину третю статті 50;

36) з пункту шостого частини першої статті 51 виключити слова "для військовослужбовців";

включити до статті 51 частини другу, третю та четверту такого змісту:

"2. До осіб, визнаних винними у вчиненні проступку, судом можуть бути застосовані такі види покарань:

1) штраф;

2) позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

3) громадські роботи;

4) виправні роботи;

5) службові обмеження;

6) арешт.

3. Суд не може застосовувати, у тому числі в порядку, передбаченому статтями 69 і 82 цього Кодексу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю як основне покарання, а також громадські роботи - до осіб, засуджених за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину, виправні роботи, службові обмеження і арешт - до осіб, засуджених за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а обмеження волі і тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - до осіб, засуджених за вчинення особливо тяжкого злочину.

4. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості призначення покарання неповнолітнім визначені в Розділі XV Загальної частини цього Кодексу.";

37) статтю 52 викласти в такій редакції:

"Стаття 52. Основні та додаткові покарання

1. Основними покараннями за злочини є арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.

Громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження можуть бути встановлені в санкціях статей (частин статей) Особливої частини цього Кодексу як альтернативні покарання за злочини невеликої тяжкості.

2. Додатковими покараннями за злочини є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.

3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання за злочини.

3-1. Основними покараннями за проступки є штраф, громадські роботи, виправні роботи і службові обмеження.

3-2. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю може застосовуватися як основне, так і як додаткове покарання за проступки.

4. За одне кримінальне правопорушення може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.";

38) статтю 53 викласти в такій редакції:

"Стаття 53. Штраф

1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень цієї статті та інших положень Загальної частини цього Кодексу.

2. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та виходячи з життєвого рівня засудженого і встановлюються вироком суду як основне покарання в межах:

1) від 5 до 20 штрафних ставок - при засудженні за проступок;

2) від 20 до 50 штрафних ставок - при засудженні за злочин невеликої тяжкості;

3) від 50 до 200 штрафних ставок - при засудженні за злочин середньої тяжкості;

4) від 200 до 1000 штрафних ставок - при засудженні за тяжкий злочин;

5) від 1000 до 2000 штрафних ставок - при засудженні за особливо тяжкий злочин.

2-1. Розмір штрафної ставки при визначенні штрафу як покарання за проступок, злочин невеликої і середньої тяжкості становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розмір штрафної ставки виражається в повних гривнях (копійки до уваги не беруться).

Розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

2-2. Розмір штрафної ставки при визначенні штрафу як покарання за тяжкий і особливо тяжкий злочин становить:

1) стосовно осіб, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких не перевищує суму прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону про прожитковий мінімум для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, - 1/30 розміру мінімальної заробітної плати;

2) стосовно усіх інших осіб - 1/30 розміру середньомісячного доходу засудженого, але не більше трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

При обчисленні середньомісячного доходу засудженого суд виходить з оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу засудженого за рік, що безпосередньо передував року вчинення кримінального правопорушення, а за відсутності даних за зазначений рік - за попередній рік, шляхом поділу доходу за рік на дванадцять.

2-3. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено основне покарання у виді штрафу, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої цим кримінальним правопорушенням, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого частиною другою цієї статті, крім випадків, коли розмір майнової шкоди або отриманого доходу перевищує 50 штрафних ставок при засудженні за проступок і 2000 штрафних ставок при засудженні за злочин.

Суд, встановивши, що таке кримінальне правопорушення вчинено у співучасті і характер та ступінь участі виконавця (співвиконавця), організатора, підбурювача або пособника у його вчиненні є незначними, може призначити таким особам покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому частиною другою цієї статті, без урахування розміру майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу.

3. Штраф як додаткове покарання за злочин, якщо воно передбачено в санкції статті (частини статті) Книги 1 Особливої частини цього Кодексу, встановлюється вироком суду в межах від 20 до 50 штрафних ставок при засудженні за злочини невеликої та середньої тяжкості і від 50 до 200 штрафних ставок - при засудженні за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

4. З урахуванням життєвого рівня засудженого суд може призначити штраф як основне чи додаткове покарання з розстрочкою виплати певними частинами на строк до трьох років.

5. У разі відсутності підстав для розстрочки виплати штрафу, а так само у випадках, коли засуджена особа протягом трьох місяців поспіль не виконувала основне покарання у виді штрафу з розстрочкою його виплати, суд замінює несплачену суму штрафу іншим покаранням, передбаченим санкцією статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою засуджено особу.

Якщо санкція статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу передбачає тільки штраф, то суд замінює несплачену суму штрафу:

1) при засудженні за проступок - громадськими роботами із розрахунку вісім годин громадських робіт за одну штрафну ставку, але не більше двохсот годин, або виправними роботами із розрахунку три дні виправних робіт за одну штрафну ставку, але на строк не більше одного року шести місяців, або арештом із розрахунку один день арешту за одну штрафну ставку, але на строк не більше трьох місяців;

2) при засудженні за злочин невеликої тяжкості - виправними роботами із розрахунку три дні виправних робіт за одну штрафну ставку, але на строк не більше трьох років, або арештом із розрахунку один день арешту за одну штрафну ставку, але на строк не більше шести місяців;

3) при засудженні за злочин середньої тяжкості - обмеженням волі із розрахунку два дні обмеження волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше чотирьох років, або позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше двох років;

4) при засудженні за тяжкий злочин - позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше семи років;

5) при засудженні за особливо тяжкий злочин - позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше дванадцяти років.

У вироку про застосування штрафу суд заздалегідь визначає вид і розмір покарання, яке буде застосоване до засудженої особи в разі несплати нею штрафу із зазначених причин.

Засуджений звільняється від покарання, застосованого на заміну несплаченої ним суми штрафу, негайно після її сплати.";

39) статтю 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

1. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю як основне покарання у випадках, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті, може бути призначене на строк:

1) за проступки - від шести місяців до трьох років;

2) за злочини - від одного до п'яти років.

2. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю як додаткове покарання за злочини і проступки призначається судом, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру кримінального правопорушення, вчиненого за посадою або у зв'язку із професійним заняттям певною діяльністю, зокрема пов'язаною із виконанням функції представника влади чи місцевого самоврядування, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, використанням джерел підвищеної небезпеки, вихованням неповнолітніх, наданням послуг у сфері охорони здоров'я, а також особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за засудженим права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю як додаткове покарання за злочини і проступки призначається судом на строк від шести місяців до трьох років, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

3. Позбавлення права:

1) обіймати посади у виборчій комісії, комісії з референдуму - може бути призначене за злочини проти виборчих прав громадян, передбачені статтями 157, 158, 158-2, 159 і 160 цього Кодексу, на строк до п'яти років;

2) керування транспортними засобами - може бути призначене за злочини і проступки у разі систематичного порушення порядку користування цим правом на строк до десяти років.

4. Позбавлення права керування засобами транспорту за вчинення проступків не може застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в зв'язку з інвалідністю, за винятком випадків залишення на порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони були, або керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у разі ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

5. Суд, визначаючи покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, вказує у вироку, якого саме права особа позбавляється.

6. При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк - воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статті 77 цього Кодексу - з моменту набрання законної сили вироком.";

40) частини другу та третю статті 56 викласти в такій редакції:

"2. Громадські роботи встановлюються судом у випадках, передбачених цим Кодексом, на строк від двадцяти до двохсот годин за проступки та від двохсот до двохсот сорока годин за злочини. У разі їх призначення за проступки громадські роботи мають такі ступені:

I ступінь - від двадцяти до шістдесяти годин;

II ступінь - від шістдесяти до ста шістдесяти годин;

III ступінь - від ста шістдесяти до двохсот годин.

Засуджені відбувають громадські роботи не більш як чотири години на день.

3. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби. У разі виникнення під час відбування громадських робіт інвалідності першої чи другої групи або вагітності особа звільняється від подальшого відбування цього покарання";

доповнити статтю 56 частиною такого змісту:

"4. У разі ухилення особи від відбування громадських робіт суд замінює невідбутий строк громадських робіт виправними роботами із розрахунку три дні виправних робіт за вісім годин громадських робіт, але на строк не більше одного року шести місяців за проступок і трьох років - за злочин, або арештом із розрахунку один день арешту за вісім годин громадських робіт, але не більше трьох місяців арешту за проступок і шести місяців арешту за злочин.";

41) статтю 57 викласти у такій редакції:

"Стаття 57. Виправні роботи

1. Покарання у виді виправних робіт встановлюється вироком суду у випадках, передбачених цим Кодексом, на строк від двох місяців до двох років за проступки і від двох до трьох років за злочини. У разі їх призначення за проступки виправні роботи мають такі ступені:

I ступінь - від двох до трьох місяців;

II ступінь - від трьох місяців до одного року шести місяців;

III ступінь - від одного року шести місяців до двох років.

Покарання у виді виправних робіт застосовується також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі на строк не більше чотирьох років чи позбавлення волі на строк не більше двох років призначити виправні роботи на строк до трьох років.

Засуджені відбувають виправні роботи за місцем роботи. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків за проступок і від двадцяти до тридцяти відсотків за злочин.

2. Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку і не мають постійного місця роботи, а також до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3. Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, суд, за відсутності підстав для звільнення від покарання за хворобою, передбачених статтею 84 цього Кодексу, може замінити виправні роботи штрафом із розрахунку одна штрафна ставка за п'ять днів виправних робіт.

4. У разі ухилення особи від відбування виправних робіт суд замінює невідбутий строк виправних робіт арештом чи обмеженням волі із розрахунку один день арешту чи два дні обмеження волі за три дні виправних робіт, але не більше трьох місяців арешту за проступок, шести місяців арешту або чотирьох років обмеження волі за злочин.";

42) статтю 58 викласти у такій редакції:

"Стаття 58. Службові обмеження

1. Покарання у виді службових обмежень застосовується до засуджених військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), а також до осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, і встановлюється вироком суду у випадках, передбачених цим Кодексом, на строк від двох місяців до двох років за проступки і від двох до трьох років за злочини. У разі їх призначення за проступки службові обмеження мають такі ступені:

I ступінь - від двох до трьох місяців;

II ступінь - від трьох місяців до одного року шести місяців;

III ступінь - від одного року шести місяців до двох років.

Покарання у виді службових обмежень застосовується також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі на строк не більше чотирьох років чи позбавлення волі на строк не більше двох років призначити службові обмеження на строк до трьох років.

2. Покарання у виді службових обмежень відбувається за місцем служби засудженого. Із суми заробітку або грошового забезпечення засудженого до службових обмежень провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків за проступки і від двадцяти до тридцяти відсотків за злочини. Під час відбування цього покарання засуджений не може бути підвищений за посадою, у військовому чи спеціальному званні (ранзі, чині), а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового чи спеціального звання (рангу, чину).

3. Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, суд, за відсутності підстав для звільнення від покарання за хворобою, передбачених статтею 84 цього Кодексу, може замінити службові обмеження штрафом із розрахунку одна штрафна ставка за п'ять днів виправних робіт.

4. У разі ухилення особи від відбування службових обмежень суд замінює їх невідбутий строк арештом чи обмеженням волі із розрахунку один день арешту чи два дні обмеження волі за три дні службових обмежень, але не більше трьох місяців арешту за проступок, шести місяців арешту або чотирьох років обмеження волі за злочин.";

43) у частині 2 статті 59:

слова "Особливій частині цього Кодексу" замінити на слова "санкції статті (частини статті) Книги 1 Особливої частини цього Кодексу.";

44) частини першу та третю статті 60 викласти у такій редакції:

"1. Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється вироком суду у випадках, передбачених цим Кодексом, на строк від п'яти діб до трьох місяців за проступки і від трьох до шести місяців за злочини. У разі його призначення за проступки арешт має такі ступені:

I ступінь - від п'яти до п'ятнадцяти діб;

II ступінь - від п'ятнадцяти діб до двох місяців;

III ступінь - від двох до трьох місяців.

3. Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та осіб, які мають на своєму утриманні дитину віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда. Арешт, як правило, не застосовується до працівників з тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві, в установі, організації.";

доповнити статтю 59 частиною четвертою такого змісту:

"4. Арешт, передбачений санкцією відповідної статті (частини статті), може бути призначено особі, яку вперше засуджено за проступок чи злочин невеликої тяжкості, лише у виняткових випадках, коли кримінальне правопорушення носило насильницький характер або його вчинено з корисливих мотивів, або за обставин, зазначених у пунктах 2 - 13 частини першої статті 67 цього Кодексу.";

45) у частині першій статті 62:

слово "призначається" замінити словами "встановлюється вироком суду";

46) у частині другій статті 63:

слово "одного" замінити словами "шести місяців";

додати до статті 63 частину третю такого змісту:

"3. Позбавлення волі, передбачене санкцією відповідної статті (частини статті), може бути призначено особі, яку вперше засуджено за злочин невеликої тяжкості, лише у випадках, коли злочин носив насильницький характер або його вчинено з корисливих мотивів, або за обставин, зазначених у пунктах 2 - 13 частини першої статті 67 цього Кодексу.";

47) викласти статтю 65 в такій редакції:

"Стаття 65. Загальні засади призначення покарання

1. Суд призначає покарання:

1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу;

2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;

3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

2. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. Суворість покарань визначається місцем їх розташування в системі покарань за злочини і проступки, визначеній у статті 51 цього Кодексу. При цьому штраф не вважається найменш суворим покаранням; його суворість залежить від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і визначається санкцією статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

3. Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинене кримінальне правопорушення, визначаються статтею 69 цього Кодексу.

4. Більш суворе покарання, ніж передбачене відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинене кримінальне правопорушення, може бути призначене за сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків згідно зі статтями 70 та 71 цього Кодексу.

5. У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.";

48) пункт другий частини першої статті 67 викласти в такій редакції:

"2) вчинення кримінального правопорушення групою осіб (частини перша, друга або третя статті 28)";

пункт четвертий частини першої статті 67 викласти в такій редакції:

"4) вчинення кримінального правопорушення щодо особи або члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку";

пункт шостий частини першої статті 67 викласти в такій редакції:

"6) вчинення кримінального правопорушення щодо неповнолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані";

пункт сьомий частини першої статті 67 викласти в такій редакції:

"7) вчинення кримінального правопорушення щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності";

у частині другій статті 67 слова "навівши мотиви свого" замінити словами "умотивувавши своє";

включити до статті 67 примітку такого змісту:

"Примітка: Неповноліття, похилий вік особи, перебування особи у безпорадному стані або у стані вагітності, інша передбачена цим Кодексом спеціальна ознака потерпілого інкримінується винній особі як у випадках, коли вона усвідомлювала наявність цієї ознаки, так і у випадках, коли вона не усвідомлювала, але за обставинами справи могла її усвідомлювати.";

49) назву статті 68 викласти у такій редакції:

"Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті";

50) статтю 69 викласти у такій редакції:

"Стаття 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

1. За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

2. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу.";

51) статтю 70 викласти у такій редакції:

"Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень (сукупністю злочинів або сукупністю злочинів і проступків)

1. При сукупності кримінальних правопорушень (сукупності злочинів або сукупності злочинів і проступків) суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

2. При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається в межах, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один із вчинених злочинів призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі.

3. До основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною.

4. За правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.";

52) включити статтю 70-1 такого змісту:

"Стаття 70-1. Призначення покарання за сукупністю проступків

1. При сукупності двох чи більше проступків суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожен проступок окремо, визначає остаточне покарання шляхом повного або часткового складання призначених покарань.

2. При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю проступків визначається в межах, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання.

3. До основного покарання, призначеного за сукупністю проступків, приєднуються додаткові покарання, призначені судом за проступки, у вчиненні яких особу було визнано винною.

4. За правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому проступку, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю проступків, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.";

53) статтю 72 викласти в такій редакції:

"Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення

1. При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх співвідношення:

1) одному дню позбавлення волі відповідають один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або один день арешту, або два дні обмеження волі, або три дні службових обмежень, або три дні виправних робіт, або вісім годин громадських робіт;

2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або одному дню арешту відповідають два дні обмеження волі або три дні службових обмежень, або три дні виправних робіт;

3) двом дням обмеження волі відповідають три дні службових обмежень або три дні виправних робіт, або вісім годин громадських робіт;

4) одному дню арешту відповідають вісім годин громадських робіт;

5) трьом дням службових обмежень або трьом дням виправних робіт відповідають вісім годин громадських робіт.

2. При призначенні покарання за сукупністю злочинів або вироків у виді виправних робіт або службових обмежень складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.

3. Основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.";

54) статтю 73 викласти в такій редакції:

"Стаття 73. Обчислення строків покарання

Строки покарання обчислюються відповідно в роках, місяцях, днях та годинах";

55) частини першу та другу статті 75 викласти в такій редакції:

"1. Якщо суд при призначенні покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк не більше п'яти років за необережний злочин або за вчинений вперше умисний злочин (при цьому не враховуються вчинені раніше злочини, судимість за які знята чи погашена, а так само кримінальні правопорушення, в яких минули передбачені статтею 49 цього Кодексу строки давності), крім особливо тяжкого злочину, та у разі, якщо особа визнала свою вину у вчиненні злочину і не заперечує проти її звільнення від відбування покарання з випробуванням, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

2. Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк не більше п'яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.";

56) пункт п'ятий частини першої статті 76:

перед словами "пройти курс лікування" доповнити словами "не споживати алкогольні напої або";

частину першу статті 76 доповнити абзацами такого змісту:

"Залежно від характеру діяння, за яке засуджено особу, суд може покласти на неї обов'язки відшкодувати завдані нею збитки або усунути заподіяну шкоду, не відвідувати певні місця й утримуватися від спілкування із визначеними судом особами, працевлаштуватися, одержати загальну освіту або придбати спеціальність у визначений судом строк, виконувати обов'язки по утриманню певних осіб, або інші обов'язки.

Протягом іспитового строку суд може скасувати чи доповнити раніше встановлені для засудженого обов'язки.";

57) в частині другій статті 78 слова "або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать" замінити словами "що свідчить";

58) частини п'яту та шосту статті 79 викласти в такій редакції:

"5. У разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка відмовилася від дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з місця проживання, іншим чином ухиляється від виховання дитини і догляду за нею, або не виконує покладених на неї судом обов'язків, що свідчить про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для відбування покарання згідно з вироком суду.

6. Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку нове кримінальне правопорушення, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу.";

59) пункт перший частини першої статті 80 викласти в такій редакції:

"1) один рік - у разі засудження за проступок";

частину першу статті 80 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) два роки - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі за злочин невеликої тяжкості";

60) у частині першій статті 81 слова "виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі" замінити словами "обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі";

61) частину шосту статті 82 викласти в такій редакції:

"6. Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить нове кримінальне правопорушення, суд до покарання за знову вчинене кримінальне правопорушення приєднує невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу.";

62) частини п'яту і шосту статті 83 викласти у такій редакції:

"5. Якщо засуджена, яка була звільнена від відбування покарання, відмовляється від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або іншим чином ухиляється від виховання дитини і догляду за нею, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.

6. Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила нове кримінальне правопорушення, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу.";

63) частини другу статті 84 викласти у такій редакції:

"2. Особа, яка після вчинення кримінального правопорушення або постановлення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи. Перелік тяжких хвороб, що перешкоджають відбуванню покарання, визначається законом.";

64) частини другу статті 86 викласти у такій редакції:

"2. Законом про амністію особи, які вчинили кримінальне правопорушення, можуть бути повністю або частково звільнені від покарання.";

65) статтю 88 доповнити частиною 1-1 такого змісту:

"1-1. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо проступку не тягне за собою визнання засудженої особи такою, що має судимість";

66) в пункті четвертому статті 89:

слова "службового обмеження для військовослужбовців" замінити словами "службових обмежень";

67) частину першу статті 97 викласти у такій редакції:

"1. Неповнолітнього, який вперше вчинив проступок, злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу.";

68) статтю 98 викласти у такій редакції:

"Стаття 98. Види покарань

1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань:

1) штраф;

2) громадські роботи;

3) виправні роботи;

4) арешт;

5) позбавлення волі на певний строк.

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні проступку, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань:

1) штраф;

2) громадські роботи;

3) виправні роботи;

4) арешт.

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні проступку, може бути застосоване додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

3. Особливості видів, розмірів та змісту покарань для неповнолітніх, порядок заміни покарання у разі неможливості його виконання чи ухилення від його виконання, інші особливості покарання неповнолітніх визначаються правилами Розділу XV, а також Розділу X цього Кодексу.";

69) частину другу статті 99 викласти в такій редакції:

"2. Розмір штрафу для неповнолітніх визначається судом за правилами, встановленими статтею 53 цього Кодексу. Розмір штрафної ставки для неповнолітніх становить 1/45 мінімальної заробітної плати, а для таких, що мають самостійний дохід чи власні кошти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і безпритульних дітей, - 1/60 мінімальної заробітної плати";

з частини третьої статті 99 виключити слова "понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити статтю 99 частиною четвертою такого змісту:

"4. У разі відсутності підстав для розстрочки виплати штрафу, а так само у випадках, коли засуджений неповнолітній протягом трьох місяців поспіль не виконував основне покарання у виді штрафу з розстрочкою його виплати, суд замінює несплачену суму штрафу іншим покаранням, передбаченим санкцією статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою засуджено особу.

Якщо санкція статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу передбачає тільки штраф, то суд замінює несплачену суму штрафу:

1) при засудженні за проступок - громадськими роботами із розрахунку вісім годин громадських робіт за одну штрафну ставку, але не більше вісімдесяти годин, або виправними роботами із розрахунку три дні виправних робіт за одну штрафну ставку, але на строк не більше одного року, або арештом із розрахунку один день арешту за одну штрафну ставку, але на строк не більше двадцяти діб;

2) при засудженні за злочин невеликої тяжкості - виправними роботами із розрахунку три дні виправних робіт за одну штрафну ставку, але на строк не більше одного року, або арештом із розрахунку один день арешту за одну штрафну ставку, але на строк не більше двох місяців;

3) при засудженні за злочин середньої тяжкості - позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше двох років;

4) при засудженні за тяжкий злочин - позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше п'яти років;

5) при засудженні за особливо тяжкий злочин - позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі за одну штрафну ставку, але на строк не більше семи років.

У вироку про застосування штрафу суд заздалегідь визначає вид і розмір покарання, яке буде застосоване до засудженого неповнолітнього в разі несплати ним штрафу із зазначених причин.

Засуджений звільняється від покарання, застосованого на заміну несплаченої ним суми штрафу, негайно після її сплати.";

70) частини першу та другу статті 100 викласти в такій редакції:

"1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років, полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час і встановлюються судом на строк від двадцяти до ста годин за проступки і від ста до ста двадцяти годин за злочини. У разі їх призначення за проступки громадські роботи мають такі ступені:

I ступінь - від двадцяти до сорока годин;

II ступінь - від сорока до шістдесяти годин;

III ступінь - від шістдесяти до ста годин.

Громадські роботи неповнолітніми відбуваються не більш як дві години на день.

2. У разі ухилення неповнолітнього від відбування громадських робіт суд замінює невідбутий строк громадських робіт виправними роботами із розрахунку три дні виправних робіт за вісім годин громадських робіт, але на строк не більше одного року за проступок і двох років - за злочин, або арештом із розрахунку один день арешту за вісім годин громадських робіт, але не більше двадцяти діб арешту за проступок і двох місяців арешту за злочин.";

частину третю статті 100 виключити;

71) включити статтю 100-1 такого змісту:

"Стаття 100-1. Виправні роботи

1. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи і встановлюються вироком суду на строк від двох місяців до одного року за проступки і від одного року до двох років за злочини. У разі їх призначення за проступки виправні роботи мають такі ступені:

I ступінь - від двох до трьох місяців;

II ступінь - від трьох до дев'яти місяців;

III ступінь - від дев'яти місяців до одного року.

2. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків за проступок і від десяти до п'ятнадцяти відсотків за злочин.

3. Неповнолітнім, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, суд, за відсутності підстав для звільнення від покарання за хворобою, передбачених статтею 84 цього Кодексу, може замінити виправні роботи штрафом із розрахунку одна штрафна ставка за десять днів виправних робіт.

4. У разі ухилення неповнолітнього від відбування виправних робіт суд замінює невідбутий строк виправних робіт арештом із розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт, але не більше двадцяти діб арешту за проступок і двох місяців арешту за злочин.";

72) статтю 101 викласти в такій редакції:

"Стаття 101. Арешт

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах і встановлюється вироком суду у випадках, передбачених цим Кодексом, на строк від п'яти до п'ятнадцяти діб за проступки і від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб за злочини. У разі його призначення за проступки арешт має такі ступені:

I ступінь - від п'яти до семи діб;

II ступінь - від восьми до одинадцяти діб;

III ступінь - від дванадцяти до п'ятнадцяти діб.";

73) частину першу статті 105 викласти в такій редакції:

"1. Неповнолітній, який вчинив проступок або злочин невеликої чи середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.";

74) пункт перший частини другої статті 106 викласти в такі редакції:

"1) один рік - у разі вчинення проступку";

доповнити частину другу статті 106 пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.";

75) після слів "Особлива частина" доповнити Кодекс словами "Книга 1. Злочини";

76) виключити статтю 112;

77) пункти другий, шостий, восьмий та дев'ятий частини другої статті 115 викласти у такій редакції:

"2) неповнолітнього або жінки, яка перебувала у стані вагітності;

6) з корисливих мотивів або з метою використання органів чи тканин трупа;

8) особи або члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;

9) з метою приховати інше кримінальне правопорушення або полегшити його вчинення;";

77) абзац перший статті 118 викласти у такій редакції:

"Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, -";

78) статтю 120 викласти в такій редакції:

"Стаття 120. Доведення до самогубства

1. Доведення особи до спроби вчинити самогубство внаслідок жорстокого з нею поводження, систематичного приниження її людської гідності або примушування, або схиляння особи до самогубства, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Доведення особи до самогубства внаслідок жорстокого з нею поводження, систематичного приниження її людської гідності або примушування, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене з метою доведення особи до самогубства або щодо неповнолітнього, -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.";

79) статтю 121 викласти в такій редакції:

"Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або групою осіб, або щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або поєднане з примушуванням, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, або на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.";

80) статтю 122 викласти в такій редакції:

"Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або поєднане з примушуванням, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -

караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.";

81) абзац другий статті 123 викласти у такій редакції:

"карається громадськими роботами або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.";

82) статтю 124 викласти в такій редакції:

"Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, -

карається громадськими роботами або виправними роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк до двох років.";

83) статтю 125 виключити;

84) статтю 126 викласти в такій редакції:

"Стаття 126. Мордування

1. Умисні завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що мають характер мордування, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, вчинені групою осіб або щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

85) абзац другий статті 128 викласти в такій редакції:

"караються громадськими роботами або виправними роботами, або обмеженням волі на строк до двох років";

86) виключити частину першу статті 129;

абзац перший частини другої статті 129 викласти в такій редакції:

"2. Погроза вбивством або заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинена членом організованої групи або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -";

87) абзац другий частини першої статті 130 викласти в такій редакції:

"карається арештом або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років";

абзац перший частини третьої статті 130 викласти в такій редакції:

"3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, -";

88) абзац другий частини першої статті 131 викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини другої статті 131 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років";

89) статтю 132 викласти в такій редакції:

"Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

Умисне чи необережне розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або громадськими роботами, або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

90) частину першу статті 133 виключити;

абзац перший частини другої статті 133 викласти в такій редакції:

"2. Зараження венеричною хворобою двох чи більше осіб, або неповнолітнього, або жінки, яка перебувала у стані вагітності, -";

абзац перший частини третьої статті 133 викласти в такій редакції:

"3. Зараження іншої особи венеричною хворобою, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо таке зараження спричинило тяжкі наслідки, -";

91) частину першу статті 134 виключити;

абзац другий частини другої статті 134 викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

92) частину першу статті 136 виключити;

в абзаці першому частини другої статті 136 слово "малолітньому" замінити словом "неповнолітньому";

абзац другий частини другої статті 136 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац перший частини третьої статті 136 викласти в такій редакції:

"3. Ненадання допомоги особі, яка завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо вони спричинили смерть потерпілого, -";

93) абзац другий частини першої статті 137 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац другий частини другої статті 137 викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

94) абзац другий статті 138 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

95) частину першу статті 139 виключити;

частину другу статті 139 викласти в такій редакції:

"2. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо це спричинило смерть хворого або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.";

96) абзац другий частини першої статті 140 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац другий частини другої статті 140 викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.";

97) статтю 142 викласти в такій редакції:

"Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною

1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або шляхом обману, або поєднані з примушуванням, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

98) статтю 143 викласти в такій редакції:

"Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

1. Умисне порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Вилучення у людини її органів або тканин з метою їх трансплантації, вчинене шляхом обману -

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Вилучення у людини її органів або тканин з метою їх трансплантації, вчинене щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

4. Дії, передбачені частинами другою чи третьою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або незаконна торгівля органами або тканинами людини, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.";

99) статтю 144 викласти в такій редакції:

"Стаття 144. Насильницьке донорство

1. Насильницьке або шляхом обману використання людини як донора крові -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи в матеріальній залежності від винного, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою продажу, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.";

100) статтю 145 виключити;

101) статтю 146 викласти в такій редакції:

"Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, або щодо двох чи більше осіб, або щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або щодо особи, яка користується міжнародним захистом, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або за попередньою змовою групою осіб, або незаконне позбавлення волі, здійснюване протягом тривалого часу, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені працівником правоохоронного органу, або організованою групою, або поєднані з катуванням, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо особа, яка викрала або незаконно позбавила волі людину (крім викрадення людини чи незаконного позбавлення волі, здійснюваного протягом тривалого часу, або поєднаного з катуванням, або такого, що спричинило тяжкі наслідки), добровільно звільнила її протягом трьох діб з дня викрадення або початку позбавлення волі, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років.";

102) частину другу статті 147 викласти у такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або щодо особи, яка користується міжнародним захистом, або щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з погрозою вбивства людини, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років";

доповнити статтю 147 частинами третьої та четвертою такого змісту:

"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені працівником правоохоронного органу, або організованою групою, або поєднані з катуванням, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо особа, яка захопила заручника, добровільно звільнила його протягом сорока восьми годин з моменту захоплення, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.";

103) включити статтю 147-1 такого змісту:

"Стаття 147-1. Примушування

1. Примушування, тобто вимога вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій, поєднана з погрозами застосувати фізичне насильство щодо потерпілого чи його близьких, або знищити чи пошкодити майно потерпілого, майно його близьких або майно, що перебуває в його віданні чи під охороною, або викрасти потерпілого чи його близьких, або позбавити їх волі, або розголосити відомості про них, які компрометують особу, чи інші відомості, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти у таємниці, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок, або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або щодо неповнолітнього, або примушування до вчинення незаконних дій чи утримання від законних дій, або поєднане з погрозою вбивством, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з перешкоджанням здійсненню людиною її конституційного права чи свободи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дев'яти років.";

104) в Примітці 1 до статті 149 слово "злочинну" замінити словами "кримінально-протиправну";

105) абзац другий частини першої статті 150 викласти в такій редакції:

"карається арештом або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 150 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

абзац другий частини третьої статті 150 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

106) абзац другий частини першої статті 151 викласти в такій редакції:

"карається арештом або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац другий частини другої статті 151 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

107) абзац перший частини другої статті 152 викласти в такій редакції:

"2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153 - 155 цього Кодексу, або зґвалтування особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або жінки, яка перебувала у стані вагітності, -";

108) абзац перший частини другої статті 153 викласти в такій редакції:

"2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 чи 154 цього Кодексу, або вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, -";

109) частину першу статті 154 виключити;

частину другу статті 154 викласти у такій редакції:

"2. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, якщо ці дії поєднані з погрозою знищення чи пошкодження майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких осіб або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких осіб, -

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до двох років.";

110) абзац другий частини другої статті 155 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.";

111) частину другу статті 156 викласти в такій редакції: "2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.";

112) частини першу, другу та третю статті 157 викласти в такій редакції:

"1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом чи обманом, або ухилення члена виборчої комісії від участі у роботі комісії без поважних причин -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства або знищенням чи пошкодженням майна, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

113) статтю 158 викласти в такій редакції:

"Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

1. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Підробка виборчих документів, документів референдуму або використання завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи референдуму, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк від одного до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Підробка виборчих документів, документів референдуму або використання завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи референдуму, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах (референдумі) -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

4. Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем -

карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

5. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконні знищення чи псування скриньки з бюлетенями -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до двох років.

6. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконні знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах (референдумі), -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

7. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування або включення неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або підміна дійсних виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, або незаконне внесення до протоколу змін після його заповнення, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями, або незаконні знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців чи встановити результати референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

8. Умисне надання членом виборчої комісії чи комісії з референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування або надання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особі, яка не включена до списку виборців (громадян, які мають право брати участь у референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму), або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

9. Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами, або службовими обмеженнями.

10. Дія, передбачена частиною дев'ятою цієї статті, вчинена службовою особою з використанням службового становища, а також розпорядження щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, видане службовою особою органу Державного реєстру виборців, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

11. Умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї інформації, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до бази даних Державного реєстру виборців, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

12. Дії, передбачені частинами дев'ятою - одинадцятою цієї статті, що вплинули на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвели до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.";

114) статтю 158-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз

1. Голосування виборцем на виборах або референдумі, у яких він бере участь, більше ніж один раз, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

115) абзац другий частини другої статті 158-2 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.";

116) абзац другий частини першої статті 159 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 159 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

117) абзац другий частини першої статті 159-1 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац другий частини другої статті 159-1 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

118) абзац другий частини першої статті 160 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 160 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або позбавленням волі на строк до п'яти років.";

абзац другий частини третьої статті 160 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на строк до п'яти років.";

119) частини першу та другу статті 161 викласти в такій редакції:

"Стаття 161. Порушення рівноправності людини залежно від расової, національної належності або релігійних переконань

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів людини у зв'язку з її релігійними переконаннями, або пряме чи непряме обмеження прав, або встановлення прямих чи непрямих привілеїв людині за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, або вчинені службовою особою з використанням службового становища, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

120) статтю 162 викласти в такій редакції:

"Стаття 162. Порушення недоторканності житла

1. Незаконні проникнення до житла особи, проведення в ньому огляду чи обшуку, виселення із житла або інші умисні дії, що порушують недоторканність житла, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Незаконні проникнення до житла, на земельну ділянку чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, виселення із житла або інші умисні дії, що порушують недоторканність житла чи іншого володіння особи, вчинені службовою особою з використанням службового становища або із застосуванням фізичного насильства чи погрозою його застосування, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

121) статтю 163 викласти в такій редакції:

"Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер

1. Умисне порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо особи або члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.";

122) статтю 164 виключити;

123) статтю 165 виключити;

124) абзац другий статті 167 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

125) частину першу статті 168 виключити;

частину другу статті 168 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя), вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

126) статтю 170 виключити;

127) частину першу статті 171 виключити;

частину другу статті 171 викласти в такій редакції:

"2. Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років.";

128) частину першу статті 172 виключити;

частину другу статті 172 викласти в такій редакції:

"2. Незаконне звільнення працівника з роботи або інше умисне і грубе порушення законодавства про працю, вчинені щодо неповнолітнього, або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, або матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

129) частину першу статті 173 виключити;

частину другу статті 173 викласти в такій редакції:

"2. Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, окремою фізичною особою або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою щодо виконання роботи, не обумовленої угодою, або інших умов праці, вчинене стосовно особи, з якою укладена угода щодо її роботи за межами України, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.";

130) статтю 174 виключити;

131) абзац другий частини першої статті 175 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням волі на строк до двох років.";

абзац другий частини другої статті 175 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.";

132) частини першу, другу і третю статті 176 викласти в такій редакції:

"1. Незаконні відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, або незаконні відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконні тиражування чи розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.";

133) абзац другий частини першої статті 177 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на той строк до двох років.";

абзац другий частини другої статті 177 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

абзац другий частини третьої статті 177 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.";

134) абзац другий статті 178 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або громадськими роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

135) статтю 179 викласти в такій редакції:

"Стаття 179. Незаконні утримування, осквернення або знищення релігійних святинь

Незаконні утримування, осквернення або знищення релігійних святинь -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або громадськими роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

136) статтю 180 виключити;

137) статтю 182 виключити;

138) частину першу статті 183 виключити;

частину другу статті 183 викласти в такій редакції:

"2. Незаконна вимога оплати за навчання, благодійних або інших внесків у державних чи комунальних навчальних закладах -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

139) абзац другий частини першої статті 185 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або громадськими роботами, або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини п'ятої статті 185 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.";

140) статтю 186 викласти в такій редакції:

"Стаття 186. Грабіж

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або громадськими роботами, або арештом, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

4. Грабіж, вчинений у великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.";

141) частину першу статті 188-1 виключити;

частину другу та примітку до статті 188-1 викласти в такій редакції:

"2. Заволодіння електричною або тепловою енергією шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано шкоди у великих розмірах, або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається завданою у великих розмірах, якщо вона в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

142) абзац другий частини першої статті 190 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 190 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини четвертої статті 190 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.";

143) статтю 191 викласти в такій редакції:

"Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом використання службового становища

1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

2. Заволодіння чужим майном шляхом використання службовою особою свого службового становища -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.";

144) частину першу статті 192 виключити;

частину другу та примітку до статті 192 викласти в такій редакції:

"2. Заподіяння шляхом обману або зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах за відсутності ознак шахрайства, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається вчиненою у великих розмірах, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

145) статтю 193 виключити;

146) статтю 194 викласти в такій редакції:

"Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або громадськими роботами, або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне знищення чи пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або якщо воно заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людини чи інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.";

147) статтю 194-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики

1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або завідомо могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів, або спричинило небезпеку для життя людини, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

148) статтю 195 виключити;

149) статтю 196 викласти в такій редакції:

"Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна

Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини, -

карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

150) статтю 197 виключити;

151) частини першу, четверту статті 197-1 та примітку до статті 197-1 виключити;

частини другу та третю статі 197-1 викласти в такій редакції:

"2. Самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель або самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, -

карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.";

152) статтю 198 викласти в такій редакції:

"Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, шляхом вчинення кримінального правопорушення

Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного шляхом вчинення кримінального правопорушення за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінально протиправного діяння, -

карається арештом або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

153) частини першу, другу і третю статті 199 викласти в такій редакції:

"1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.";

154) частини першу та другу статті 200 викласти в такій редакції:

"Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима

1. Підроблення документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей або придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток, або їх використання чи збут, або неправомірний випуск чи використання електронних грошей -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок.";

155) абзац другий частини другої статті 201 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.";

156) частини першу та другу статті 203-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

1. Незаконні виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, -

караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок.";

157) статтю 203-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 203-2. Зайняття гральним бізнесом

1. Зайняття гральним бізнесом -

карається штрафом від 1000 до 2000 штрафних ставок.

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

карається штрафом від 1500 до 2000 штрафних ставок.";

158) статтю 204 викласти в такій редакції:

"Стаття 204. Незаконні виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

1. Незаконні придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, або збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людини, або незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людини чи інших тяжких наслідків, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

159) частини першу та другу статті 205 викласти в такій редакції:

"1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним або фізичним особам, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

160) частини першу, другу та третю статті 206 викласти в такій редакції:

"Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності

1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

3. Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику майнову шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -

караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

161) статтю 209 викласти в такій редакції:

"Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінально протиправного діяння

1. Проведення фінансової операції з коштами чи іншим майном, одержаним внаслідок вчинення кримінально протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, або набуття чи використання такого майна, або володіння ним, або укладення правочину з таким майном, або вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна, джерел його походження, прав на таке майно, факту володіння ним, його місцезнаходження чи переміщення, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка 1. Кримінально протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу в розмірі понад 50 штрафних ставок, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається кримінально протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.";

162) статтю 209-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінально протиправного діяння, або фінансування тероризму

1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом.

2. Умисне чи необережне розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

163) частини першу та другу статті 210 викласти в такій редакції:

"Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

1. Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою або здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -

караються штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до шести років.";

164) абзац другий частини першої статті 211 викласти в такій редакції:

"карається штрафом або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.";

абзац другий частини другої статті 211 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.";

165) частину першу статті 212 виключити:

частини другу, третю, четверту статті 212 та примітку до статті 212 викласти в такій редакції:

"2. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо це діяння призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

карається штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною другою або частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала майнову шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

166) частину першу статті 212-1 виключити:

частини другу, третю, четверту статті 212-1 та примітку до статті 212-1 викласти в такій редакції:

"2. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо воно призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, -

карається штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала майнову шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня).

Примітка. Під великим розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

167) статтю 213 виключити;

168) статтю 216 виключити;

169) статтю 219 виключити;

170) частину першу статті 222 виключити:

частини другу статті 222 та примітку до статті 222 викласти в такій редакції:

"2. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності, якщо це діяння вчинене повторно або завдало великої матеріальної шкоди, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

171) частину першу та другу статті 222-1 викласти в такій редакції:

"1. Умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, інтересам юридичних осіб, або державним чи громадським інтересам, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок.";

172) статтю 223-1 виключити;

173) статтю 223-2 виключити:

174) абзац другий частини першої статті 224 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.";

абзац другий частини другої статті 224 викласти в такій редакції:

"штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

абзац другий частини третьої статті 224 викласти в такій редакції:

"штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок.";

175) статтю 227 викласти в такій редакції:

"Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції

1. Випуск на товарний ринок небезпечної продукції, якщо це спричинило середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження споживачу, -

карається арештом або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, зі штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

примітку до статті 227 виключити;

176) абзац другий частини першої статті 229 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.";

абзац другий частини другої статті 229 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

абзац другий частини третьої статті 229 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок.";

177) статтю 231 викласти в такій редакції:

"231. Незаконні збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, або незаконне використання таких відомостей, що спричинило значну майнову шкоду суб'єкту господарської діяльності, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

Примітка: Значною майновою шкодою у цій статті вважається шкода, який в п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

178) статтю 232 виключити;

179) частини першу та четверту статті 232-1 виключити;

частину другу та третю статті 232-1 викласти в такій редакції:

"2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, інтересам юридичних осіб, або державним чи громадським інтересам, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, -

караються штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок.";

180) статтю 232-2 виключити;

181) частини першу та другу статті 233 викласти в такій редакції:

"1. Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, або приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності в великих розмірах або вчинене за попередньою змовою групою осіб, -

карається штрафом від 1000 до 2000 штрафних ставок з конфіскацією майна або без такої.";

182) статтю 236 викласти в такій редакції:

"Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки

Умисне чи необережне порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людини, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

183) статтю 237 викласти в такій редакції:

"Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення

Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

184) частину першу статті 238 виключити;

частину другу статті 238 викласти у редакції:

"2. Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людини, рослинний та тваринний світ, або про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що спричинили загибель людини чи інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

185) статтю 239 викласти в такій редакції:

"Стаття 239. Забруднення або псування земель

1. Умисне чи необережне порушення спеціальних правил поводження з хімічними чи радіоактивними речовинами, виробничими чи іншими відходами або іншими шкідливими матеріалами, що спричинило забруднення або псування земель, небезпечне для життя чи здоров'я людини або для довкілля, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людини, масове захворювання людей або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка. У цьому Кодексі тяжкими наслідками для довкілля визнається така шкода довкіллю, яка не може бути усунута або її усунення вимагає надзвичайних майнових витрат чи надзвичайно тривалого часу.";

186) частини першу, другу та третю статті 239-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людини чи для довкілля, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріальну шкоду у великому розмірі, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людини, масову загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

187) частини першу, другу та третю статті 239-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах

1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

188) статтю 240 викласти в такій редакції:

"Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр

1. Умисне чи необережне порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людини чи довкілля, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне чи необережне порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людини чи довкілля, або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або вчинені повторно, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людини, масове захворювання людей або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.";

189) статтю 241 викласти в такій редакції:

"Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря

1. Умисне чи необережне порушення спеціальних правил поводження зі шкідливими для життя, здоров'я людини чи для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва, якщо це спричинило забруднення або іншу зміну природних властивостей атмосферного повітря і створило небезпеку для життя, здоров'я людини чи для довкілля, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

190) статтю 242 викласти в такій редакції:

"Стаття 242. Порушення правил охорони вод

1. Умисне чи необережне порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людини чи для довкілля, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

2. Умисне чи необережне порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і спричинило загибель або тяжке захворювання людини, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

191) частини першу та другу статті 243 викласти в такій редакції:

"1. Вчинені в межах внутрішніх морських, територіальних вод України чи вод виключної (морської) економічної зони України умисне чи необережне порушення спеціальних правил, що спричинило забруднення моря відходами, матеріалами або речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людини, або умисні чи необережні незаконні скидання або поховання зазначених відходів, матеріалів або речовин -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або тяжке захворювання людини, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

частину третю статті 243 виключити:

192) частину першу статті 244 викласти в такій редакції:

"1. Умисне чи необережне порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло значну шкоду, або умисне чи необережне невжиття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок чи інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або створило небезпеку для життя людини, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.";

частину другу статті 244 виключити;

193) статтю 245 викласти в такій редакції:

"Стаття 245. Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, стерні, сухих дикоростучих трав або рослинності чи її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

194) статтю 246 виключити;

195) статтю 247 виключити;

196) статтю 248 викласти в такій редакції:

"Стаття 248. Незаконне полювання

1. Умисне чи необережне порушення правил полювання, якщо це заподіяло значну шкоду, або незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка. Значною шкодою у статтях 248 і 249 цього Кодексу, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

197) статтю 249 викласти в такій редакції:

"Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло значну шкоду, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

198) статтю 250 виключити;

199) статтю 251 викласти в такій редакції:

"Стаття 251. Порушення ветеринарних правил

Умисне чи необережне порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

200) частину першу статті 252 виключити;

частину другу статті 252 викласти в такій редакції:

"2. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

201) частину першу статті 253 виключити;

частину другу статті 253 викласти в такій редакції:

"2. Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо це спричинило тяжку технологічну аварію або екологічну катастрофу, загибель чи масове захворювання населення або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

202) статтю 254 виключити;

203) частину другу статті 256 викласти в такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або повторно, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

204) статтю 258-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту

1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту або розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами -

караються виправними роботами або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.";

205) абзац другий частини першої статті 258-5 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.";

абзац другий частини другої статті 258-5 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.";

абзац другий частини третьої статті 258-5 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.";

206) частину першу статті 259 виключити;

абзац перший частини другої статті 259 викласти в такій редакції:

"2. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людини чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -";

207) статтю 262 викласти в такій редакції:

"Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або використання службового становища

1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів, військової техніки або заволодіння ними шляхом шахрайства -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або заволодіння предметами, що перелічені в частині першій цієї статті, шляхом використання службовою особою свого службового становища -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

3. Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, або розбій з метою заволодіння вогнепальною зброєю (крім гладкоствольної мисливської), бойовими припасами, вибуховими або іншими бойовими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.";

208) назву та частину другу статті 263 викласти в такій редакції:

"Стаття 263. Незаконний обіг зброї, бойових припасів або вибухових речовин

2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або громадськими роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

209) назву та абзац перший частини першої статті 264 викласти в такій редакції:

"Стаття 264. Недбале поводження з вогнепальною зброєю або бойовими припасами

1. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, інше порушення правил поводження ними, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -";

210) частину першу статті 265-1 викласти в такій редакції:

"1. Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію і може через свої властивості спричинити загибель людини, значну шкоду здоров'ю людини, майнову шкоду у великому розмірі або значне забруднення довкілля, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

211) частину першу статті 267 викласти в такій редакції:

"1. Умисне чи необережне порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, або умисне чи необережне незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людини або настання інших тяжких наслідків, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

212) частини першу, другу та третю статті 267-1 викласти в такій редакції:

"1. Умисне переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Придбання з метою використання або збуту об'єктів, визначених у частині першій цієї статті, якщо факт їх походження із зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення заздалегідь відомий винній особі, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені з метою збуту, або збут об'єктів, визначених у частині першій цієї статті, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

213) абзац другий частини першої статті 268 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 268 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк до трьох років";

214) абзац другий частини першої статті 269 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

215) частину першу статті 270 викласти в такій редакції:

"1. Умисне чи необережне порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно значну шкоду здоров'ю людини або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.";

216) частину першу статті 270-1 викласти в такій редакції:

"1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло призвести до неможливості експлуатації чи порушення нормального функціонування таких об'єктів, що спричинило небезпеку для життя чи здоров'я людини або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

217) частину першу статті 271 виключити;

частину другу статті 271 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи років.";

218) статтю 272 викласти в такій редакції:

"Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

1. Умисне чи необережне порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людини чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло значну шкоду здоров'ю людини, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років.";

219) статтю 273 викласти в такій редакції:

"Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах

1. Умисне чи необережне порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людини чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло значну шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до десяти років.";

220) статтю 274 викласти в такій редакції:

"Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

1. Умисне чи необережне порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людини чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло значну шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.";

221) статтю 275 викласти в такій редакції:

"Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд

1. Умисне чи необережне порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, або умисне чи необережне порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людини чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло значну шкоду здоров'ю людини, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

222) частину першу статті 276 виключити;

частини другу та третю статті 276 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне порушення членом екіпажу, іншим працівником цивільної чи державної авіації повітряного транспорту, залізничного, морського чи річкового транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, або недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяло велику матеріальну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людини, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

223) абзац другий статті 276-1 викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

224) частину першу статті 277 викласти в такій редакції:

"1. Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, або інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварію поїзда, судна або порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи небезпеку настання інших тяжких наслідків, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

225) частину першу статті 279 виключити;

абзац перший частини третьої статті 279 викласти в такій редакції:

"3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, або блокування транспортних комунікацій, якщо вони спричинили загибель людини або інші тяжкі наслідки, -";

226) статтю 280 виключити;

227) частину першу статті 281 виключити;

частини другу та третю статті 281 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдало великої матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, якщо воно спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.";

228) частину першу статті 282 виключити;

абзац перший частини другої статті 282 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження або завдало великої матеріальної шкоди, - ";

абзац перший частини третьої статті 282 викласти в такій редакції:

"3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людини, -";

229) частину першу статті 283 виключити;

абзац перший частини другої статті 283 викласти в такій редакції:

"2. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це спричинило загибель людини або інші тяжкі наслідки, -";

230) статтю 284 виключити;

231) статтю 285 виключити;

232) частини першу, другу та третю статті 286 викласти в такій редакції:

"Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

1. Умисне чи необережне порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.";

233) статтю 287 викласти в такій редакції:

"Стаття 287. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації

1. Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або не має права на керування транспортним засобом, чи інше умисне чи необережне порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.";

234) статтю 288 викласти в такій редакції:

"Стаття 288. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху

Умисне чи необережне порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.";

235) абзац другий частини першої статті 289 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

у частині другій примітки до статті 289 перед словами "цього Кодексу" додати число ", 410";

236) статтю 290 виключити;

237) статтю 291 викласти в такій редакції:

"Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил

Умисне чи необережне порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, або правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.";

238) частину першу статті 292 викласти в такій редакції:

"1. Пошкодження чи руйнування магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів чи нафтопродуктопроводів, відводів від них, технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв'язку, сигналізації, або незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії призвели до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або створили небезпеку для життя людини, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.";

239) статтю 293 виключити;

240) статтю 294 викласти в такій редакції:

"Стаття 294. Масові заворушення

1. Організація масових заворушень, поєднаних з погромами, підпалами чи знищенням чужого майна в інший спосіб, захопленням будівель чи споруд, насильницьким виселенням людей або опором представникам влади із застосуванням зброї чи інших предметів, які використовувалися як зброя, або активна участь під час масових заворушень у знищенні майна, захопленні будівель чи споруд, насильницькому виселенні громадян або опорі представникам влади із застосуванням зброї чи інших предметів, які використовувалися як зброя, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

2. Ті самі дії, якщо вони призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.";

241) статтю 296 викласти в такій редакції:

"Стаття 296. Хуліганство

1. Хуліганство, тобто порушення громадського порядку і спокою людей, що супроводжується зухвалим влаштуванням бійки, або висловлюванням погроз застосування небезпечного для життя чи здоров'я насильства, або тривалим і впертим знущанням над особою, яка перебуває у безпорадному стані, або над дитиною, вагітною жінкою чи особою похилого віку, або знищенням чи пошкодженням чужого майна, або тривалим (понад годину) порушенням нормальної роботи підприємства, установи чи організації, або порушенням нормальної роботи залізничного, морського (річкового) чи повітряного транспорту, або вчиненням статевого акту чи іншим винятково цинічним проявом безсоромності в публічному місці, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той же строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або організованою групою, або пов'язані з опором представникові влади чи представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншому громадянинові, який припиняв хуліганські дії, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони поєднані із застосуванням чи спробою застосування вогнепальної, холодної чи газової зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.";

242) частину першу статті 297 викласти в такій редакції:

"1. Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками, прахом) померлого чи над урною з прахом померлого, або незаконне заволодіння тілом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому місці поховання, на тілі (останках, прахові) померлого, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

243) абзац другий частини першої статті 298 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

частину другу статті 298 викласти в такій редакції:

"2. Умисні незаконні знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац другий частини третьої статті 298 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк до п'яти років.";

абзац другий частини четвертої статті 298 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років";

абзац другий частини п'ятої статті 298 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.";

244) частину першу статті 298-1 виключити;

абзац перший частини другої статті 298-1 викласти в такій редакції:

"2. Умисне знищення, пошкодження або приховування унікальних документів Національного архівного фонду, -";

абзац перший частини другої статті 298-1 викласти в такій редакції:

"3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -";

245) статтю 299 виключити;

246) з абзацу першого частини першої статті 300 виключити слова "а також примушування до участі в їх створенні";

абзац другий частини першої статті 300 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 300 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини третьої статті 300 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.";

247) з абзацу першого частини першої статті 301 виключити слова "а також примушування до участі в їх створенні";

абзац другий частини першої статті 301 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 301 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац другий частини третьої статті 301 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.";

абзац другий частини четвертої статті 301 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

абзац другий частини п'ятої статті 301 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.";

248) частину першу статті 302 виключити;

абзац перший частини другої статті 302 викласти в такій редакції:

"2. Створення чи утримання місць розпусти або звідництво для розпусти, вчинені з корисливою метою або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -";

абзац перший частини третої статті 302 викласти в такій редакції:

"3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або із залученням неповнолітнього, -";

249) назву та абзац перший частини першої статті 304 викласти в такій реакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх в асоціальну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у вчинення кримінальних правопорушень, в пияцтво або заняття азартними іграми -";

250) абзац другий частини першої статті 305 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.";

абзац перший частини другої статті 305 викласти в такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, -";

абзац другий частини другої статті 305 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.";

частину третю статті 305 викласти в такій редакції:

"3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, або якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.";

251) абзац другий частини першої статті 306 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.";

абзац другий частини другої статті 306 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.";

252) назву, частину другу та третю статті 308 викласти в такій редакції:

"Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або використання службового становища

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 цього Кодексу, або у великих розмірах, або заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами чи їх аналогами шляхом використання службовою особою свого службового становища -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою, або з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, або розбій з метою заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами чи їх аналогами -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.";

253) назву та частину першу статті 309 викласти в такій редакції:

"Стаття 309. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту

1. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

254) частину першу статті 310 викласти в такій редакції:

"1. Незаконні посів або вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

255) назву та частину першу статті 311 викласти в такій редакції:

"Стаття 311. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів

1. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.";

256) статтю 312 викласти в такій редакції:

"Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або використання службового становища

1. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, або їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, або заволодіння прекурсорами шляхом використання службовою особою свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, або з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, або розбій з метою заволодіння прекурсорами, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.";

257) статтю 313 викласти в такій редакції:

"Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або використання службового становища та інші незаконні дії з таким обладнанням

1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, або незаконні виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом використання службовою особою свого службового становища -

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, або поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, або розбій з метою заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.";

258) назву та частину першу статті 318 викласти в такій редакції:

"Стаття 318. Незаконні виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

1. Незаконні виготовлення, підроблення, використання документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, або збут таких підроблених чи незаконно одержаних документів -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.";

259) з абзацу першого частини першої статті 319 виключити слова "з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах";

абзац другий частини першої статті 319 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або громадськими роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 319 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

260) статтю 320 викласти в такій редакції:

"Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Умисне чи необережне порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, або умисне чи необережне порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи використання службовою особою свого службового становища, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.";

261) назву, частину першу та другу статті 321 викласти в такій редакції:

"Стаття 321. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

1. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Умисне чи необережне порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

262) частини першу, другу та третю статті 321-1 викласти в такій редакції:

"1. Умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів або придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров'я особи, або вчинені у великих розмірах, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

263) статтю 322 викласти в такій редакції:

"Стаття 322. Організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів

Організація або утримання місць для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або надання приміщень для їх використання з метою вживання зазначених одурманюючих засобів, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

264) частину першу статті 323 викласти в такій редакції:

"1. Схиляння неповнолітнього до застосування допінгу -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.";

в абзаці першому частини четвертої статті 323 слова "істотну шкоду" замінити словами "значну шкоду";

265) частину першу статті 325 виключити;

абзац перший частини другої статті 325 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне порушення правил та норм, встановлених для запобігання епідемічним, іншим інфекційним захворюванням чи масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили загибель людини, виникнення епідемії чи інші тяжкі наслідки, -";

266) частину першу статті 326 виключити;

частину другу статті 326 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, інших правил поводження з ними, якщо воно спричинило загибель людини чи інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.";

267) частину першу статті 327 виключити;

частину другу статті 327 викласти в такій редакції:

"2. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людини чи інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.";

268) частину першу статті 328 викласти в такій редакції: "1. Умисне чи необережне розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

269) частину першу статті 329 викласти в такій редакції:

"1. Умисне чи необережне порушення встановленого законом порядку поводження з документами чи іншими матеріальними носіями секретної інформації, що містять державну таємницю, або предметами, відомості про які становлять державну таємницю, вчинене особою, якій вони були довірені, що спричинило втрату відповідного матеріального носія секретної інформації або предмета, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років.";

270) статтю 330 викласти в такій редакції:

"Стаття 330. Передача відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави

1. Передача іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.";

271) абзац другий частини першої статті 332 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.";

абзац другий частини другої статті 332 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.";

частину третю статті 332 викласти в такій редакції:

"3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або з корисливих мотивів, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.";

272) статтю 333 викласти в такій редакції:

"Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю

1. Умисне чи необережне порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або організованою групою, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

273) статтю 334 викласти в такій редакції:

"Стаття 334. Порушення правил міжнародних польотів

Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, або недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

274) статтю 337 виключити;

275) абзац другий частини першої статті 338 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 338 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.";

276) статтю 339 виключити;

277) статтю 340 викласти в такій редакції:

"Стаття 340. Незаконне перешкоджання організації або проведенню мирного масового заходу

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації чи іншого мирного масового заходу, вчинене із застосуванням фізичного насильства або службовою особою з використанням службового становища, -

карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

278) статтю 341 викласти в такій редакції:

"Стаття 341. Захоплення або блокування будівель чи споруд

Захоплення або блокування будівлі чи споруди, яка забезпечує діяльність органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи чи організації, що тривалий час перешкоджало його нормальній роботі по забезпеченню прав і свобод людини, національної безпеки чи громадського порядку -

карається арештом або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

279) частини першу та третю статті 342 виключити;

абзац другий частини другої статті 342 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.";

280) статтю 343 виключити;

281) статтю 344 виключити;

282) статтю 345 виключити;

283) статтю 346 виключити;

284) статтю 347 виключити;

285) статтю 348 виключити;

286) статтю 349 виключити;

287) статтю 350 виключити;

288) статтю 351 виключити;

289) статтю 352 виключити;

290) частину першу статті 353 виключити;

назву та абзац другий частини другої статті 353 викласти в такій редакції:

"Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання працівника правоохоронного органу

2. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання працівника правоохоронного органу, пов'язане з використанням відповідного форменого одягу чи службового посвідчення та поєднане із вчиненням іншого кримінального правопорушення, -";

291) статтю 354 викласти в такій редакції:

"Стаття 354. Вимагання неправомірної вигоди працівником державного підприємства, установи чи організації

1. Вимагання неправомірної вигоди працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Примітка. 1. У цій статті, а так само у статті 600 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, що перевищують 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, або нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав.

2. Повторним у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 та 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених зазначеними статтями.

3. У статтях 354, 368, 368-3 та 368-4 під вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.";

292) статтю 355 виключити;

293) статтю 356 виключити;

294) статтю 357 викласти в такій редакції:

"Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи використання службового становища, або їх пошкодження

1. Викрадення, привласнення, вимагання офіційного документа, штампа чи печатки або заволодіння ним шляхом шахрайства чи використання службовою особою свого службового становища, або його умисне знищення, пошкодження чи приховування, або здійснення таких самих дій відносно приватного документа, що знаходиться на підприємстві, в установі чи організації, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих офіційного чи приватного документа, штампа чи печатки, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим особливо важливим приватним документом -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

295) статтю 358 викласти в такій редакції:

"Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

1. Підроблення офіційного документа з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут підробленого офіційного документа, або виготовлення підробленої офіційної печатки, штампу чи бланка з тією самою метою, або їх збут -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Видача завідомо неправдивого документа як офіційного, або внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, або внесення до офіційного документа виправлень, що викривляють його дійсний зміст, вчинені з метою його використання чи збуту, або виготовлення підробленої офіційної печатки, штампу чи бланку з метою їх збуту, або їх збут, або збут завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, або громадянином - підприємцем, або аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом чи іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

4. Використання завідомо неправдивих офіційного документа або особливо важливого приватного документа -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. 1. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документ, якому властива сукупність таких ознак: він містить інформацію, зафіксовану на будь-якому матеріальному носії інформації; він підтверджує чи посвідчує певну подію, явище чи факт, які мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від певних обов'язків, або можуть бути використані як доказ у правозастосовній діяльності; його складає, видає чи посвідчує повноважна (компетентна) особа органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об'єднання громадян, юридичної особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, або окремий громадянин, у тому числі самозайнята особа, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів; його складено з дотриманням визначеної законом форми; він містить передбачені законом реквізити.

3. Під приватним документом у цій статті та статті 357 цього Кодексу слід розуміти офіційний документ, який підтверджує чи посвідчує певну подію, явище чи факт, що стосуються безпосередньо особи. Особливо важливим приватним документом є паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, проїзний документ дитини, трудова книжка, військовий квиток, дипломи про освіту, вчене звання і науковий ступінь.";

296) частину першу статті 359 викласти в такій редакції:

"1. Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

абзац перший частини третьої статті 359 викласти в такій редакції:

"3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або якщо вони заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, або юридичних осіб, або державним чи громадським інтересам, -";

297) статтю 360 виключити;

298) абзац другий частини першої статті 361 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 361 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.";

299) статтю 361-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут

1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.";

300) абзац другий частини першої статті 361-2 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням волі на строк до двох років.";

абзац другий частини другої статті 361-2 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

301) частину першу статті 362 виключити;

абзац другий частини другої статті 362 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини третьої статті 362 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.";

302) статтю 363 виключити;

303) абзац другий частини першої статті 363-1 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 363-1 викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.";

304) статтю 364 викласти в такій редакції:

"Стаття 364. Використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби

1. Неправомірне сприяння фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти), або неправомірне сприяння призначенню на посаду особи, або неправомірне втручання в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, або неправомірне надання переваги фізичним чи юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів чи прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків, або інше використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб і завдало значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, інтересам юридичних осіб, або державним чи громадським інтересам, -

карається виправними роботами або службовими обмеженнями, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, зі штрафом від 20 до 50 штрафних ставок та зі спеціальною конфіскацією.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років зі штрафом від 50 до 200 штрафних ставок, із конфіскацією майна або без такої та зі спеціальною конфіскацією.

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369, 370 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

3. Значною шкодою у статтях 364, 364-1, 365-2, 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364, 364-1, 365-2, 367, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

5. У статтях 364, 364-1, 365-2, 366, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, а також 599, 600 і 607 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають, одержують або прагнуть одержати.";

305) статтю 364-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 364-1. Використання повноважень всупереч інтересам юридичної особи приватного права

1. Використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок з конфіскацією майна або без такої.";

Примітку до статті 364-1 виключити;

306) статтю 365 викласти в такій редакції:

"Стаття 365. Перевищення влади

1. Перевищення влади, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень і ображають особисту гідність потерпілого або поєднані із застосуванням фізичного насильства чи погрозою його застосування, за відсутності ознак катування, якщо вони завдали значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

караються виправними роботами або службовими обмеженнями, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, зі штрафом від 20 до 50 штрафних ставок.

2. Перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося застосуванням зброї чи спеціальних засобів або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років зі штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років зі штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

307) статтю 362-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 365-2. Протиправне використання повноважень особами, які надають публічні послуги

1. Використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, оцінювачем, адвокатом, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

карається штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок з конфіскацією майна або без такої.";

308) статтю 366 викласти в такій редакції:

"Стаття 366. Службове підроблення

1. Видача завідомо неправдивого документа як офіційного, або внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, або внесення до офіційного документа виправлень, що викривляють його дійсний зміст, вчинені службовою особою з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років зі штрафом від 20 до 50 штрафних ставок та зі спеціальною конфіскацією.";

309) статтю 367 викласти в такій редакції:

"Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років зі штрафом від 20 до 50 штрафних ставок.";

310) абзац другий частини першої статті 368 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом.";

абзац другий частини другої статті 368 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, зі спеціальною конфіскацією";

абзац другий частини третьої статті 368 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна, зі спеціальною конфіскацією.";

абзац другий частини четвертої статті 368 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.";

абзац другий частини п'ятої статті 368 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.";

311) статтю 368-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 368-2. Незаконне збагачення

1. Одержання службовою особою для себе чи близьких родичів неправомірної вигоди у значному розмірі, за відсутності ознаки вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (незаконне збагачення), -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до двох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Примітка. Неправомірною вигодою відповідно до цієї статті вважаються набуті без законних на те підстав у власність чи користування (безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову) грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги майнового характеру: у значному розмірі - на суму, що перевищує дворічний, у великому розмірі - перевищує п'ятирічний, в особливо великому розмірі - перевищує десятирічний офіційний дохід особи, отримання якого підтверджено законними джерелами.";

312) абзац другий частини першої статті 368-3 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.";

абзац другий частини другої статті 368-3 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

абзац другий частини третьої статті 368-3 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

абзац другий частини четвертої статті 368-3 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок з конфіскацією майна.";

313) частини першу, другу, третю та четверту статті 368-4 викласти в такій редакції:

"Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція аудитору, нотаріусу, оцінювачу, адвокату іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, або громадськими роботами, або виправними роботами.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, арбітражним керуючим, оцінювачем, адвокатом, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, або незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається штрафом від 200 до 1000 штрафних ставок з конфіскацією майна.";

314) абзац другий частини першої статті 369 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або виправними роботами, або арештом, або обмеженням волі на строк до двох років.";

абзац другий частини другої статті 369 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, зі спеціальною конфіскацією.";

абзац другий частини третьої статті 369 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від 20 до 50 штрафних ставок, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна або без такої.";

абзац другий частини четвертої статті 369 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна або без такої.";

абзац другий частини п'ятої статті 369 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна або без такої.";

315) абзац другий частини першої статті 369-2 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до двох років, зі спеціальною конфіскацією.";

абзац другий частини другої статті 369-2 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, зі спеціальною конфіскацією.";

включити до статті 369-2 частину четверту такого змісту:

"4. Особа, яка пропонувала чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після її пропозиції чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.";

316) абзац другий частини першої статті 370 викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від 20 до 50 штрафних ставок.";

абзац другий частини другої статті 370 викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від 50 до 200 штрафних ставок.";

включити до статті 370 примітку такого змісту:

"Примітка. Не вважаються провокацією підкупу: виявлення службовою особою спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції вже існуючого в особи наміру надати чи прийняти неправомірну вигоду і створення нею можливостей для реалізації такого наміру, якщо відсутні ознаки схилення до таких дій з метою наступного викриття у наданні чи прийнятті неправомірної вигоди; проведення відповідно до закону перевірки на доброчесність особи - суб'єкта відповідальності за корупційні правопорушення.";

317) абзац перший частини першої статті 371 викласти в такій редакції:

"1. Завідомо незаконні затримання або привід, вчинені прокурором або службовою особою органу досудового розслідування з використанням свого службового становища, -";

абзац перший частини другої статті 371 викласти в такій редакції:

"2. Завідомо незаконні домашній арешт, вчинений суддею, або тримання під вартою, вчинене службовою особою місця попереднього ув'язнення з використанням свого службового становища, -";

абзац другий частини третьої статті 371 викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

318) статтю 372 викласти в такій редакції:

"Стаття 372. Притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності

1. Повідомлення завідомо невинуватій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або складання чи затвердження обвинувального акта, або звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно особи, завідомо невинуватої у вчиненні кримінального правопорушення, вчинені прокурором або службовою особою органу досудового розслідування з використанням свого службового становища, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, поєднане із фальсифікацією доказів або наслідком якого було незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

319) статтю 374 викласти в такій редакції:

"Стаття 374. Порушення права на захист

1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, або інше умисне порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, керівником органу досудового розслідування, прокурором або суддею, -

карається штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або арештом.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до засудження невинуватої у вчиненні кримінального правопорушення особи, або до інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.";

320) статтю 375 викласти в такій редакції:

"Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

1. Підписання або проголошення суддею (суддями) завідомо незаконного або необґрунтованого вироку, рішення, ухвали або постанови -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені в особистих інтересах, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

3. Недбале ставлення суддею до своїх обов'язків, внаслідок чого було винесено незаконний або необґрунтований вирок, рішення, ухвала чи постанова, що спричинило тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

321) статтю 376 виключити;

322) абзац другий частини першої статті 376-1 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої статті 376-1 викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.";

323) статтю 377 виключити;

324) статтю 378 виключити;

325) статтю 379 виключити;

326) частину першу статті 381 виключити;

частину другу статті 381 викласти в такій редакції:

"2. Умисне чи необережне розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у зв'язку з її службовим становищем, або особою, взятою під захист, якщо це спричинило смерть особи, взятої під захист, або інші тяжкі наслідки, -

карається арештом або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.";

327) частину першу статті 382 виключити;

частини другу, третю та четверту статті 382 викласти в такій редакції:

"2. Невиконання у встановлений законом строк вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, вчинене службовою особою з використанням службового становища, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або позбавленням волі на строк до п'яти років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені службовою особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб, інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.";

328) частину першу статті 383 виключити;

абзац перший частини другої статті 383 викласти в такій редакції:

"2. Завідомо неправдиве повідомлення слідчому, прокурору або суду про вчинення кримінального правопорушення, поєднане з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, або вчинене з корисливих мотивів, -";

329) частину першу статті 384 виключити;

частини другу статті 384 викласти в такій редакції:

"2. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта в суді, або завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, або завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, або вчинені з корисливих мотивів, -

караються виправними роботами або обмеженням волі на строк до п'яти років, або арештом, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

330) статтю 385 виключити;

331) статтю 386 виключити;

332) статтю 387 виключити;

333) частину першу статті 388 виключити;

частини другу статті 388 викласти в такій редакції:

"2. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, або порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, або здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, які перелічені дії вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

334) частину першу статті 389 викласти в такій редакції:

"1. Ухилення від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цього виду покарання, -

карається арештом або обмеженням волі на строк до двох років.";

частину другу статті 389 виключити;

335) абзац другий частини першої статті 389-1 викласти в такій редакції:

"карається арештом або обмеженням волі на строк до трьох років.";

336) абзац перший частини першої статті 390 викласти в такій редакції:

"1. Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від робіт, вчинені особою, засудженою до обмеження волі, -";

337) статтю 391 виключити;

338) статтю 395 виключити;

339) абзац другий частини першої статті 396 викласти в такій редакції:

"карається арештом або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.";

340) статтю 397 виключити;

341) статтю 398 виключити;

342) статтю 399 виключити;

343) статтю 400 виключити;

344) частину першу статті 402 викласти в такій редакції:

"1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, або інше умисне невиконання наказу -

караються службовим обмеженням або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

345) частину першу статті 403 викласти в такій редакції:

"1. Невиконання наказу начальника, вчинене через необережність, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається службовим обмеженням або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк до двох років.";

346) частину першу статті 404 викласти в такій редакції:

"1. Опір начальникові або іншій особі, яка виконує покладені на неї обов'язки з військової служби, або примушування їх до порушення цих обов'язків -

караються службовим обмеженням або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

частину четверту статі 404 виключити;

347) статтю 405 виключити;

348) частини першу та другу статті 406 викласти в такій редакції:

"1. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв чи систематичному вчиненні іншого насильства, -

карається арештом або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або має характер знущання над військовослужбовцем, або заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, -

карається триманням у дисциплінарному батальйоні або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

349) частини першу та другу статті 407 викласти в такій редакції:

"1. Самовільне залишення військової частини чи місця служби військовослужбовцем строкової служби, або нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення чи переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця, -

караються триманням у дисциплінарному батальйоні або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Самовільне залишення військової частини чи місця служби військовослужбовцем (крім строкової служби), або нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені повторно протягом року, -

караються штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або службовим обмеженням на строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

350) абзац другий частини першої статті 409 викласти в такій редакції:

"карається триманням у дисциплінарному батальйоні або позбавленням волі на строк до двох років.";

351) статтю 410 виключити;

352) абзац другий частини першої статті 411 викласти в такій редакції:

"караються службовим обмеженням або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

353) абзац другий частини першої статті 412 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від 20 до 50 штрафних ставок або службовим обмеженням, або триманням у дисциплінарному батальйоні.";

частину другу статті 412 викласти в такій редакції:

"2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людини або інші тяжкі наслідки, -

караються триманням у дисциплінарному батальйоні або позбавленням волі на строк до трьох років.";

354) статтю 413 викласти в такій редакції:

"Стаття 413. Втрата військового майна

2. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого військового майна внаслідок умисного чи необережного порушення правил їх зберігання, якщо це спричинило значну майнову шкоду державі -

караються арештом або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк до двох років.

3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони спричинили велику майнову шкоду державі або вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Примітка. Майнова шкода визнається значною у разі заподіяння реальних збитків на суму понад сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою - у разі заподіяння реальних збитків на суму понад двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

355) частину першу статті 414 викласти в такій редакції:

"1. Умисне чи необережне порушення правил поводження зі зброєю або боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами чи предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, або з радіоактивними матеріалами, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження або створило небезпеку для довкілля, -

карається службовим обмеженням або триманням у дисциплінарному батальйоні, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

356) статтю 415 виключити;

357) статтю 416 виключити;

358) статтю 417 виключити;

359) частину першу статті 418 викласти в такій редакції:

"1. Умисне чи необережне порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту (вахту) чи патрулювання, -

карається службовим обмеженням або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.";

360) в абзаці першому частини першої статті 419 слово "Порушення" замінити словами "Умисне чи необережне порушення";

361) в абзаці першому частини першої статті 420 слово "Порушення" замінити словами "Умисне чи необережне порушення";

362) в абзаці першому частини першої статті 421 слово "Порушення" замінити словами "Умисне чи необережне порушення";

абзац другої частини першої статті 421 викласти в такій редакції:

"карається триманням у дисциплінарному батальйоні або позбавленням волі на строк до трьох років.";

363) статтю 422 виключити;

364) статтю 425 виключити;

365) статтю 426 виключити;

366) статтю 429 виключити;

367) статтю 433 виключити;

368) статтю 434 виключити;

369) статтю 435 виключити;

370) статтю 436 викласти в такій редакції:

"Стаття 436. Пропаганда війни

Публічні заклики до агресивної війни чи розв'язування воєнного конфлікту або виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження, або розповсюдження таких матеріалів -

караються виправними роботами або службовими обмеженнями, або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

371) статтю 443 виключити;

372) статтю 444 виключити;

373) статтю 445 викласти в такій редакції:

"Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, -

карається штрафом від 50 до 200 штрафних ставок або арештом."

374) після статті 447 доповнити Кодекс словами "Книга 2. Кримінальні проступки", після чого доповнити його розділами та статтями такого змісту:

"Розділ I. Проступки проти здоров'я особи

Стаття 448. Умисне легке тілесне ушкодження

1. Умисне легке тілесне ушкодження -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, або

- щодо вагітної жінки, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 449. Побої

1. Умисне завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, або

- щодо вагітної жінки, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 450. Участь у бійці

1. Умисна участь у фізичному зіткненні трьох чи більше осіб із взаємним нанесенням ударів (бійка), -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо його наслідком було заподіяння через необережність легкого тілесного ушкодження будь-кому із учасників бійки -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Примітка. Не підлягає кримінальній відповідальності за бійку особа, яка була втягнута у бійку всупереч її волі або взяла участь у ній з метою захистити іншу особу, або втрутилась у бійку з метою зупинити її.

Стаття 451. Порушення правил тримання домашніх тварин

1. Порушення правил тримання собак чи інших домашніх тварин, що через необережність спричинило потерпілому легке тілесне ушкодження, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що через необережність спричинило потерпілому тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- щодо неповнолітнього, або

- щодо вагітної жінки, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 452. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень

1. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 453. Зараження венеричною хворобою

1. Вчинене через необережність зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, або умисне зараження іншої особи венеричною хворобою -

караються штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 454. Незаконне проведення аборту

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 455. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

Умисне або необережне залишення водієм транспортного засобу, іншим учасником дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

Стаття 456. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

Умисне чи необережне ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або умисне чи необережне неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це через необережність спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 457. Ненадання допомоги хворому медичним працівником

Умисне або необережне ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 458. Незаконне розголошення лікарської таємниці

1. Умисне або необережне незаконне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Розділ II. Проступки проти особистих прав та свобод людини і громадянина

Стаття 459. Примушування до вступу в статевий зв'язок

1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо неповнолітнього,

- або щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 460. Порушення недоторканності володіння

1. Незаконні проникнення на земельну ділянку чи до іншого володіння особи, крім житла, або проведення у володінні особи огляду чи обшуку, або невиконання категоричної вимоги потерпілого залишити його володіння, або інші дії, що порушують недоторканність володіння особи, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 461. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків

1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) або коштів на утримання непрацездатних батьків, або злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Особливо злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) або коштів на утримання непрацездатних батьків, або особливо злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, -

караються штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Примітка. Під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів, а під особливо злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків - будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду, які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за дванадцять місяців відповідних платежів.

Стаття 462. Вчинення насильства в сім'ї

1. Вчинення насильства в сім'ї, а саме:

1) умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого була завдана шкода фізичному чи психічному здоров'ю потерпілого, або

2) умисне чи необережне невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, або

3) умисне чи необережне непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім'ї, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 463. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

Умисне чи необережне розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 464. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів або об'єднань громадян

1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, або законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій чи їх органів -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 465. Грубе порушення законодавства про працю

1. Незаконне звільнення працівника з роботи, незаконна істотна зміна умов праці, незаконне ненадання відпустки або інше умисне і грубе порушення законодавства про працю -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, або

- з особистих мотивів, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 466. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

1. Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 467. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду

1. Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало релігійний обряд, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 468. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконні збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 469. Порушення права на отримання освіти

Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 470. Порушення права на безоплатну медичну допомогу

1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Незаконне скорочення мережі державних чи комунальних закладів охорони здоров'я -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Розділ III. Проступки проти народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення

Стаття 471. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Порушення встановлених законом:

1) порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, службовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, або

2) порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, або надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, службовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, або

3) вимог щодо виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 472. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, або відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 473. Незаконні ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації

1. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки чи проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

2. Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

3. Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, або відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати або на посади сільських, селищних, міських голів -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 474. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах чи засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 475, 477, 478 цього Кодексу, або агітація в день проведення референдуму -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 475. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

1. Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, або організація такого розповсюдження -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 476. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

1. Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 477. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 478. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

Стаття 479. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 480. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 481. Ненадання копії виборчого протоколу

Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 482. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 483. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

1. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 484. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою чи проведенням виборів, референдуму виборчою комісією або засобом масової інформації, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Розділ IV. Проступки проти власності

Стаття 485. Дрібні крадіжка, шахрайство, привласнення чи розтрата чужого майна

1. Крадіжка, не поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, транспортний засіб, або привласнення чи розтрата чужого майна, шахрайство щодо чужого майна або права на майно, якщо вартість предмета цих діянь не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 486. Заволодіння електричною або тепловою енергією шляхом її самовільного використання

1. Заволодіння електричною або тепловою енергією шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної майнової шкоди, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Примітка. Майнова шкода визнається значною, якщо вона в п'ятдесят чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 487. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Примітка. Майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 488. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

1. Незаконне привласнення особою знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Незаконне привласнення особою такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 489. Погроза знищення чи пошкодження майна

1. Погроза знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 490. Порушення обов'язків щодо зберігання чи охорони майна

Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, якщо це через недбалість або самовпевненість спричинило тяжкі наслідки для власника майна, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 491. Самовільне зайняття земельної ділянки

1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної майнової шкоди її законному володільцю або власнику, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Примітка. Майнова шкода визнається значною, якщо вона в п'ятдесят чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Розділ V. Проступки у сфері господарської діяльності

Стаття 492. Грубе порушення митних правил

1. Грубе порушення митних правил, а саме:

1) порушення встановленого порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або

2) недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, або

3) пересилання через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання законодавством України, або пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання актами Всесвітнього поштового союзу, або

4) ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, або

5) переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища службовими особами митного органу, або

6) переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або

7) зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, -

караються штрафом від 5 до 10 денних ставок.

Стаття 493. Торгівля з рук пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 494. Придбання, зберігання або транспортування без мети збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, на яких немає марок акцизного збору

Придбання, зберігання або транспортування без мети збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору встановленого зразка, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору, вчинене у великих розмірах -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, яка у сто чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 495. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів

1. Виготовлення, придбання, зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, або виготовлення, придбання, зберігання з метою реалізації чи використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів або реалізація обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 496. Порушення правил про валютні операції

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 497. Незаконне провадження господарської діяльності

1. Незаконне провадження господарської діяльності, а саме здійснення господарської діяльності:

1) без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, або

2) без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або

3) з порушенням умов ліцензування, або

4) без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -

пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у п'ятсот чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 498. Незаконні демонстрування і розповсюдження фільмів

Незаконні демонстрування чи розповсюдження фільмів, а саме:

1) демонстрування чи розповсюдження фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, або

2) демонстрування чи розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, або

3) розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 499. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

Здійснення операцій з брухтом кольорових або чорних металів без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень чи споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову чи збуту металобрухту, або організація незаконних пунктів прийому, схову чи збуту металобрухту -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 500. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

1. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо це діяння призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу чи більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 501. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

2. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану Пенсійному фонду України їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в тисячу чи більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 502. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати

Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених квитків залізничного, водного, повітряного чи автомобільного транспорту або інших проїзних документів чи документів на перевезення вантажу, або знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну чи відбитків маркувальних машин -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 503. Незаконні виготовлення, зберігання, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок

Незаконні виготовлення чи зберігання контрольних марок, підроблення таких марок, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Примітка: Під контрольними марками у статтях 503 і 504 цього Кодексу розуміються марки для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів.

Стаття 504. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 505. Доведення до банкрутства

Доведення до банкрутства, тобто умисне вчинення фізичною особою - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої майнової шкоди державі чи кредитору, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Примітка. У статтях 505, 506, 507, 508, 515, 516 цього Кодексу майнова шкода (збитки, необґрунтований прибуток) вважається великою, якщо вона у п'ятсот чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 506. Приховування стійкої фінансової неспроможності

Умисне приховування фізичною особою - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої майнової шкоди кредиторові, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 507. Незаконні дії у разі банкрутства

Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, або фальсифікація, приховування чи знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені особою - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої майнової шкоди, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 508. Фіктивне банкрутство

Завідомо неправдива офіційна заява особи - засновника (учасника) чи службової особи суб'єкта господарської діяльності, або громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої майнової шкоди кредиторам або державі, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 509. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків (за відсутності ознак шахрайства чи іншого кримінального правопорушення проти власності) -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню.

Стаття 510. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів

Внесення уповноваженою особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню.

Стаття 511. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Невнесення службовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 512. Фальсифікація засобів вимірювання

Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, або збут завідомо фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 513. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 514. Розголошення комерційної або банківської таємниці

Умисне чи необережне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо це завдало значної шкоди суб'єкту господарської діяльності, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Примітка. Майнова шкода визнається значною, якщо вона в п'ятдесят чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 515. Незаконне використання інсайдерської інформації

Умисні незаконні розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, або надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), якщо це:

а) призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у великому розмірі, або

б) дозволило уникнути учасником фондового ринку чи третіми особами великих збитків, або

в) заподіяло велику шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб або інтересам юридичних осіб, або державним чи громадським інтересам, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 516. Приховування інформації про діяльність емітента

Умисне чи необережне ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) майнову шкоду у великому розмірі, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Розділ VI. Проступки проти довкілля

Стаття 517. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу

Умисне або необережне порушення правил використання об'єктів тваринного світу, а саме:

1) порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин), яке мало наслідком добування, знищення чи поранення тварин, або

2) грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову), або

3) порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 518. Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу

1. Виготовлення або збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного чи рослинного світу, або збут незаконно добутої продукції -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 519. Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу

1. Незаконні вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного чи рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене щодо тварин чи рослин, занесених до Червоної книги, або охорона і використання яких регулюється міжнародними договорами України, -

караються штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 520. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу

1. Умисне чи необережне порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене щодо об'єктів тваринного чи рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги або охорона і використання яких регулюється міжнародними договорами України, -

караються штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 521. Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах

1. Умисне чи необережне порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене щодо тварин, занесених до Червоної книги або охорона і використання яких регулюється міжнародними договорами України, -

караються штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 522. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними

Умисне чи необережне порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин), ботанічних колекцій (колекцій ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, оранжерей, а також гербаріїв, банків насіння тощо) або торгівлі ними -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню.

Стаття 523. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Вчинені умисно або через необережність:

1) погіршення середовища перебування (зростання) тварин чи рослин, види яких занесені до Червоної книги України, або

2) їх знищення, або

3) незаконне чи з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, або

4) порушення умов утримання (вирощування) тварин чи рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних чи зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі або каліцтва (пошкодження), -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 524. Порушення правил охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Вчинені умисно або через необережність порушення правил охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду (державних заповідників, природних національних парків, заказників, пам'яток природи, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, заповідних урочищ), а саме:

1) заборонена господарська чи інша діяльність в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон або територій, зарезервованих для наступного заповідання, або

2) інші порушення вимог режиму цих територій та об'єктів, або

3) самовільна зміна меж цих територій та об'єктів, або

4) невжиття заходів для попередження чи ліквідації негативних наслідків аварій чи іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 525. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Умисні приховування або перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів чи продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людини, рослинний чи тваринний світ, або про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 526. Неповідомлення про забруднення моря

Вчинене умисно або через необережність неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських чи повітряних суден або інших засобів чи споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 527. Порушення законодавства про континентальний шельф України

1. Дослідження, розвідування, розробка природних багатств або інші роботи на континентальному шельфі України, які провадяться іноземцями, якщо це не передбачено договором між Україною і заінтересованою іноземною державою, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, чи спеціальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або арештом III ступеню.

Стаття 528. Незаконна порубка лісу

1. Незаконна порубка дерев чи чагарників у лісах, захисних або інших лісових насадженнях, що заподіяло значну шкоду, або незаконна порубка дерев чи чагарників у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Примітка. Майнова шкода визнається значною, якщо вона в п'ятдесят чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 529. Порушення законодавства про захист рослин

Умисне чи необережне порушення законодавства про захист рослин, а саме:

1) невжиття заходів, спрямованих на знищення шкідників чи збудників хвороб рослин, на локалізацію постраждалих територій, знищення зараженого врожаю чи насіння, або

2) невиконання обов'язків щодо забезпечення карантину рослин, або

3) застосування пестицидів чи агрохімікатів у спеціальних сировинних зонах, призначених для вирощування продукції для дитячого та дієтичного харчування, без дотримання спеціальних технологій, або

4) використання заборонених хімічних речовин для знищення шкідників чи збудників хвороб рослин, або

5) надмірне вживання пестицидів, або

6) інше порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками чи хворобами рослин або інших вимог законодавства про захист рослин, -

якщо це спричинило поширення епіфітотії чи інші тяжкі наслідки, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 530. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Умисне чи необережне проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 531. Знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду

1. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, чи об'єктів природно-заповідного фонду -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 532. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Розробка або здавання проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо це створило небезпеку для життя людини, небезпеку тяжких технологічних аварій, екологічних катастроф або інших тяжких наслідків, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 533. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 534. Безгосподарське використання земель

Безгосподарське використання земель, якщо це через самовпевненість чи недбалість спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Розділ VII. Проступки проти громадської безпеки і безпеки виробництва

Стаття 535. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці населення, знищення чи пошкодження об'єктів власності

1. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людини чи іншими тяжкими наслідками, -

карається штрафом від 10 до 20 денних ставок, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 536. Порушення порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

1. Придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж фізичними особами вогнепальної мисливської, холодної зброї чи пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні придбання, зберігання, перевезення зброї, електрошокових пристроїв, спеціальних засобів і піротехнічних засобів, передбачені статтями 536, 539 і 540 цього Кодексу, особа, яка добровільно здала відповідні зброю, пристрої, засоби органам влади.

Стаття 537. Порушення порядку придбання або зберігання газових пістолетів і револьверів та патронів до них

Умисне чи необережне порушення порядку придбання або зберігання газових пістолетів чи револьверів або патронів до них -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 538. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації та застосування спеціальних засобів самооборони

1. Умисне чи необережне порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони, або умисне чи необережне порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- щодо особи, члена її сім'ї чи близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, або

- щодо неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 539. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами

Умисне чи необережне порушення порядку виробництва, придбання, зберігання або продажу електрошокових пристроїв чи спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 540. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів

Умисне чи необережне порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі або використання піротехнічних засобів -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 541. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті

Умисне чи необережне порушення правил перевезення небезпечних речовин чи предметів на транспорті, а саме:

1) перевезення таких речовин чи предметів ручною кладдю на залізничному, морському, річковому транспорті, або

2) провезення їх в метро або наземному громадському транспорті, або

3) здача їх в багаж чи в камеру схову на автомобільному транспорті, або

4) порушення правил перевезення небезпечних речовин чи предметів на повітряному транспорті, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Примітка. Перелік небезпечних речовин або предметів визначається правилами перевезення, що діють на відповідних видах транспорту.

Стаття 542. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства

1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, якщо це спричинило майнову шкоду у значному розмірі, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною у значному розмірі, якщо прямі збитки становлять суму, що в п'ятдесят чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 543. Порушення вимог законодавства про охорону праці

Умисне чи необережне порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це заподіяло значну шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Розділ VIII. Проступки проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Стаття 544. Порушення правил безпеки на залізничному, водному чи повітряному транспорті

Умисне чи необережне порушення членом екіпажу, іншим працівником цивільної чи державної авіації повітряного транспорту, або працівником залізничного, морського чи річкового транспорту правил безпеки руху чи експлуатації транспорту, або недоброякісний ремонт транспортного засобу, колій, засобу сигналізації чи зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людини чи небезпеку настання інших тяжких наслідків, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 545. Незаконне блокування транспортних комунікацій

1. Незаконне блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, що порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для життя людини чи небезпеку настання інших тяжких наслідків, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 546. Порушення правил повітряних польотів

Умисне чи необережне порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людини чи небезпеку настання інших тяжких наслідків, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 547. Порушення правил використання повітряного простору

Умисне чи необережне порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, які створили загрозу безпеці повітряних польотів, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 548. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда, що рухається, стоп-краном, шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або в інший спосіб, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 549. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

Ненадання допомоги капітаном судна в разі зіткнення з іншим судном екіпажу та пасажирам останнього або зустрінутим у морі чи на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 550. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден

Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 551. Порушення правил безпеки дорожнього руху

1. Умисне чи необережне порушення водіями транспортних засобів правил безпеки дорожнього руху, а саме:

1) перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину або

2) порушення вимог дорожніх знаків чи розмітки проїзної частини доріг, або

3) порушення правил перевезення вантажів чи буксирування транспортних засобів, або

4) порушення правил зупинки чи стоянки, або

5) порушення правил проїзду пішохідних переходів або ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, або порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, або

6) порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, або

7) проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, або

8) порушення правил обгону, зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції, інтервалу чи розташування транспортних засобів на проїзній частині, або

9) порушення правил руху автомагістралями, або

10) порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів чи їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, або

11) користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), або

12) порушення правил навчальної їзди, або

13) ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, або ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху чи зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, -

якщо це спричинило створення аварійної обстановки (а саме: примусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших людей), -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, -

караються штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 552. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

1. Умисне чи необережне порушення вимог законодавства щодо встановлення або використання на транспортному засобі спеціальних світлових чи звукових сигнальних пристроїв -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби, а під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм - звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби.

Стаття 553. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів

1. В'їзд водія на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумі або коли до переїзду наближається поїзд, інше умисне чи необережне порушення правил проїзду залізничних переїздів, що спричинило створення аварійної обстановки, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 554. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

Непокора пішохода сигналам регулювання дорожнього руху, або перехід ним проїзної частини дороги у невстановленому місці чи безпосередньо перед транспортним засобом, що наближається, або умисне чи необережне невиконання пішоходом інших правил дорожнього руху, або умисне чи необережне порушення правил дорожнього руху особою, яка керує велосипедом, гужовим транспортом, або погоничем тварин, що спричинило створення аварійної обстановки, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 555. Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння

1. Керування транспортним засобом особою в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 556. Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю чи наркотиків

1. Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю чи наркотиків, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 557. Керування суднами особою, яка перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння

1. Керування судноводієм річковим або маломірним судном в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння, або відмова особи, які керує річковим або маломірним судном, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 558. Порушення правил експлуатації доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху

Умисне чи необережне порушення правил експлуатації доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме:

1) пошкодження автомобільної дороги, вулиці, дорожньої споруди, залізничного переїзду, трамвайної колії, технічного засобу регулювання дорожнього руху, або

2) самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, або

3) створення перешкод для дорожнього руху шляхом забруднення дорожнього покриття, пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, або невжиття необхідних заходів щодо усунення створених перешкод чи попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або

4) невжиття службовою особою, відповідальною за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, фізичною особою - підприємцем заходів щодо заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки чи машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами чи вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 559. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху

Вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, або особою, яка виконує такі роботи, умисне чи необережне порушення правил, норм чи стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме:

1) порушення зазначених правил, норм чи стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, або

2) невжиття заходів щодо своєчасної заборони чи обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або

3) неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов руху, або

4) порушення нормативів щодо обладнання місць провадження робіт на автомобільних дорогах, вулицях чи залізничних переїздах, залишення в цих місцях дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо, або

5) неусунення після закінчення дорожніх робіт перешкод чи неприведення автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду в стан, що гарантує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів та пішоходів, -

якщо це спричинило створення аварійної обстановки або пошкодження транспортного засобу, вантажу, автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду, дорожньої споруди чи іншого майна, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 560. Знищення, підроблення або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

1. Знищення, підроблення або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі чи кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Розділ IX. Проступки проти громадського порядку та моральності

Стаття 561. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

1. Участь в проведенні збору, мітингу, вуличного походу, демонстрації чи іншого масового заходу, поєднана з порушенням громадського порядку чи роботи громадського транспорту, або відмова учасника забороненого судом масового заходу розійтися після оголошення судового рішення про його заборону, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Примітка. Під оголошенням судового рішення про заборону збору, мітингу, вуличного походу, демонстрації чи іншого масового заходу розуміється як мінімум трикратне оголошення через гучномовець, здійснене офіцером міліції або іншим уповноваженим представником органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Стаття 562. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському спокою

1. Публічні заклики до погромів, підпалів чи знищення чужого майна в інший спосіб, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення людей чи збройного опору представникам влади, або розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів із такими закликами -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 563. Дрібне хуліганство

1. Дрібне хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку чи спокою людей зокрема шляхом:

1) голосної нецензурної лайки чи співання непристойних пісень в громадському місці чи в присутності дітей, чи жінок, або

2) тривалого гучного співу, вигуків чи користування звуковідтворювальною апаратурою у нічний час, або незаконного проведення салютів, феєрверків, використання інших піротехнічних засобів, або

3) тривалих вигуків, свисту або створення іншого шуму під час демонстрації кінофільмів чи спектаклів, або

4) образливого чіпляння до людей, що зневажає честь і гідність потерпілих чи утискає їхню волю, або

5) вторгнення в громадське місце всупереч забороні осіб, які слідкують за порядком, або

6) справляння природних потреб в населеному пункті у не відведеному для цього місці чи імітація статевого акту у публічному місці, або

7) появи в повністю оголеному вигляді у громадському місці (ексгібіціонізм), крім спеціально визначених місць для відпочинку нудістів, або

8) самовільного без потреби зупинення чи спроби зупинення громадського транспорту, що створило небезпеку аварії, або

9) осквернення об'єкта культурної спадщини чи іншого громадського майна, що не спричинило їх знищення чи пошкодження (вандалізм), або

10) нанесення непристойного малюнку на тротуарі, стіні, паркані, дверях, інших предметах або вчинення на них напису нецензурного змісту, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 564. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку

1. Стрільба з вогнепальної чи холодної метальної зброї або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах у не відведених для цього місцях або у відведених місцях з порушенням установленого порядку -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 565. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях або поява в громадських місцях у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

1. Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах чи на спортивних майданчиках, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) або на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах, ліфтах, таксофонах чи в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування, або поява у зазначених громадських місцях у п'яному вигляді, що кричуще ображає людську гідність і громадську мораль, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню.

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені:

- повторно або

- у закладах культури, охорони здоров'я, у навчальних чи освітньо-виховних закладах або на дитячих майданчиках, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 566. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві

1. Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у приміщеннях органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, інших державних установ або на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях чи на території підприємств), або перебування на роботі в нетверезому стані, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Участь керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 567. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьком чи матір'ю неповнолітнього, особою, яка їх замінює, або іншою дорослою особою -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 568. Азартні ігри

1. Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі чи інші цінності -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 569. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Систематичне проведення в заборонений час власником або орендарем на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, інше умисне чи необережне порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, за відсутності ознак хуліганства, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 570. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду

Умисне знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 571. Нацькування собаки на людину

1. Зухвале нацькування собаки небезпечної породи на людину або нестримування агресивної собаки небезпечної породи, коли така собака нападає на людину, вчинені її власником або іншою особою, яка відповідає за поведінку собаки, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Примітка. Перелік небезпечних порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 572. Жорстоке поводження з тваринами

1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних ссавців чи птахів, вчинене із особливою жорстокістю (крім випадків знищення гризунів чи інших тварин в межах протиепізоотичних заходів), або нацькування ссавців чи птахів один на одного, вчинене з корисливих мотивів (крім випадків нацькування мисливської тварини на іншу тварину), -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- з хуліганських мотивів, або

- у присутності неповнолітнього, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 573. Створення або утримання місця розпусти і звідництво

1. Створення чи утримання місця розпусти або звідництво для розпусти -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Розділ X. Проступки проти здоров'я населення

Стаття 574. Виробництво, заготівля, зберігання, транспортування або реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації

Виробництво, заготівля, зберігання, транспортування або реалізація сільськогосподарської продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива чи інші хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 575. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених біологічними агентами понад гранично допустимі рівні

Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами, іншими біологічними агентами, біологічно активними речовинами чи продуктами біотехнологій понад гранично допустимі рівні, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 576. Порушення правил поводження з токсинами і біологічними агентами

1. Умисне чи необережне порушення правил зберігання, використання, обліку або перевезення токсинів, мікробіологічних чи інших біологічних агентів, інших правил поводження з ними, якщо це створило небезпеку для життя людини чи небезпеку настання інших тяжких наслідків, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 577. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 578. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

1. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Стаття 579. Незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель

Незаконні посів або вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 580. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів

Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Стаття 581. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням

Умисне чи необережне порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічним чи іншим інфекційним захворюванням або масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, що спричинило поширення цих захворювань або створило загрозу їх поширення, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 582. Порушення фітосанітарних чи ветеринарних правил і норм щодо запобігання захворюванням рослин і тварин

1. Порушення фітосанітарних чи ветеринарних правил та норм, встановлених з метою запобігання захворюванням рослин чи тварин, якщо це спричинило загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу і створило небезпеку для життя і здоров'я людини, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Розділ XI. Проступки у сфері охорони державної таємниці,

недоторканності державного і митного кордонів,

забезпечення призову і мобілізації

Стаття 583. Порушення законодавства про державну таємницю

1. Умисне чи необережне порушення законодавства про державну таємницю, а саме:

1) недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації, або

2) засекречування інформації:

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожують безпеці населення;

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури населення;

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб;

іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути засекречена, або

3) безпідставне засекречування іншої інформації, або

4) надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної чи іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або

5) ненадання грифа секретності матеріальним носіям інформації, що становить державну таємницю, або

6) безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації, або

7) порушення встановленого законодавством порядку надання допуску чи доступу до державної таємниці, або

8) невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці чи незабезпечення контролю за охороною державної таємниці, або

9) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, без отримання в установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої діяльності, або

10) розміщення державних замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань, пов'язаних з державною таємницею, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або

11) недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців чи осіб без громадянства і проведення роботи з ними, або

12) невиконання норм і вимог криптографічного чи технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденційності, цілісності і доступності, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 584. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України

1. Перевезення іноземців чи осіб без громадянства на порушення встановлених законом правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням державного кордону України, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, або

- поєднане із обладнанням транспортних засобів спеціальними схованками для перевезення нелегальних мігрантів, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 585. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

1. Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

3. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з метою отримання притулку або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади щодо надання їм притулку чи статусу біженця.

Стаття 586. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, або від навчальних (перевірних) чи спеціальних зборів -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Розділ XII. Проступки проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

Стаття 587. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні

Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей Прапор -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 588. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі представника влади

Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі представника влади, а саме:

1) відмова від виконання наполегливих, неодноразово повторених законних розпоряджень чи вимог представника влади при виконанні ним службових обов'язків, або

2) публічні заклики до невиконання таких розпоряджень чи вимог, відданих представником влади у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку, державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, або

3) вчинення інших дій з метою провокації непокори законному розпорядженню чи законній вимозі представника влади, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Примітка. Під представником влади у цій статті розуміються працівник міліції, військовослужбовець або працівник Державної прикордонної служби України, військовослужбовець Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, а також член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

Стаття 589. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 590. Опір представникові влади

Опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 591. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням іншого кримінального правопорушення, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 592. Вимога незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації

Вимога працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у незначному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Примітка. Під незаконною винагородою у незначному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка перевищує одну десяту неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але не перевищує один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 593. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів отримання інформації

Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів отримання інформації -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 594. Умисне пошкодження ліній зв'язку

1. Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню.

Стаття 595. Порушення правил реалізації або експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, або користування радіочастотним ресурсом України

Умисне чи необережне порушення правил реалізації або експлуатації радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, або користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Розділ XIII. Проступки у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем, комп'ютерних мереж та у сфері інформації

Стаття 596. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах та здійснення з нею незаконних дій

1. Здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в інформаційних (автоматизованих) системах, або незаконне копіювання, безоплатне незаконне розповсюдження чи незаконний збут такої інформації, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 597. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене:

- повторно або

- групою осіб, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 598. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється

Умисне чи необережне порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або умисне чи необережне порушення порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Примітка. Значною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні майнових збитків, у цій статті вважається така шкода, яка в сто чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Розділ XIV. Корупційні проступки та проступки, що сприяють корупції

Стаття 599. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Умисне порушення обмежень щодо використання службового становища, а саме:

1) неправомірне сприяння фізичній або юридичній особі у здійсненні нею господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти), або

2) неправомірне сприяння призначенню на посаду особи, або

3) неправомірне втручання в діяльність органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи службової особи, або

4) неправомірне надання переваги фізичній чи юридичній особі у зв'язку з підготовкою проекту, виданням нормативно-правового акту чи прийняттям рішення, затвердженням (погодженням) висновку, або

5) інше використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, -

якщо воно вчинене з метою одержання неправомірної вигоди, -

карається штрафом від 10 до 20 денних ставок.

Примітка. 1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, визначені у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 600. Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації

1. Пропозиція чи обіцянка працівнику державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок.

5. Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру.

Стаття 601. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

1. Умисне чи необережне порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

2. Умисне чи необережне порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства, а також крім випадків, коли особа бере участь у загальних зборах підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку), -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

Стаття 602. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка

1. Умисне чи необережне порушення встановлених законом обмежень чи заборон щодо одержання дарунка (пожертви), а саме одержання безпосередньо або через інших осіб:

1) дарунка (пожертви), який не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, або

2) дарунка (пожертви), вартість якого перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово, або

3) дарунків (пожертв), сукупна вартість яких, одержаних з одного джерела протягом року, перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня поточного року, або

4) одержання дарунка (пожертви), незалежно від його вартості, від особи, яка перебуває у підпорядкуванні, -

карається штрафом від 10 до 20 денних ставок.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 денних ставок.

Примітка. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 603. Порушення вимог фінансового контролю

1. Умисні чи необережні неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або зазначення в декларації, що подана, завідомо неправдивих відомостей, якщо неправдивість відомостей є суттєвою, -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

2. Умисні чи необережні неповідомлення або несвоєчасне, з перевищенням десятиденного строку, повідомлення органу державної податкової служби за місцем проживання про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 604. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Умисне неповідомлення особою безпосереднього керівника, у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів -

карається штрафом від 5 до 10 денних ставок.

Примітка. 1. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Стаття 605. Незаконні дії особи, яка припинила діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Умисні чи необережні незаконні дії особи, яка припинила діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

1) укладання трудового договору (контракту) або вчинення правочину у сфері підприємницької діяльності з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності, стосовно якої особа протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій, або

2) незаконне розголошення чи використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або

3) представлення інтересів будь-якої третьої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вона працювала, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 денних ставок або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Примітка. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", протягом одного року після того, як вони звільнились з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Стаття 606. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Умисне невжиття службовою особою органу державної влади, службовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів передбачених законом заходів щодо припинення корупційного правопорушення або письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стаття 607. Порушення заборони щодо одержання послуг і майна

Одержання керівником, іншою службовою особою органу державної влади, службовою особою місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації державної або комунальної власності від фізичних, юридичних осіб безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальною ринковою, грошових коштів, майна, іншої завідомо неправомірної вигоди на користь органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації (крім випадків, передбачених законами або міжнародними договорами України), -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Розділ XV. Проступки проти правосуддя

Стаття 608. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення

Завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування, слідчому, прокурору або суду про вчинення кримінального правопорушення, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 609. Розголошення даних досудового розслідування

Умисне чи необережне розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності чи досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, або умисне чи необережне розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи брала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 610. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

Умисне чи необережне розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у зв'язку з її службовим становищем, або особою, взятою під захист, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 611. Невиконання слідчим вказівок прокурора

Умисне систематичне (три чи більше рази) невиконання слідчим органу досудового розслідування законних вказівок прокурора, наданих ним у письмовій формі при здійсненні кримінального провадження, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 612. Прояв неповаги до суду

1. Умисна неповага до суду, а саме діяння, що виразились у:

1) злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, експерта, перекладача, позивача, відповідача, або

2) непідкоренні зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого, або

3) порушенні громадського порядку під час судового засідання, або

4) образі суду чи інших учасників судового провадження, -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 613. Перешкоджання з'явленню до суду присяжного, народного засідателя

1. Перешкоджання з'явленню до суду присяжного чи народного засідателя для виконання покладених на нього обов'язків -

караються штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 614. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України шляхом підкупу, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 615. Завідомо неправдиве показання

Завідомо неправдиві показання свідка чи потерпілого або висновок експерта в суді, або звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, або завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 616. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження досудового розслідування або в суді щодо себе, членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Стаття 617. Невиконання судового рішення

1. Умисне чи необережне невиконання у встановлений законом строк вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, -

карається штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами II ступеню, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню.

Стаття 618. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано

Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, або здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, -

караються штрафом від 10 до 20 штрафних ставок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню.

Стаття 619. Ухилення від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

Умисне ухилення від покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цього виду покарання, -

карається громадськими роботами II ступеню або виправними роботами II ступеню, або службовими обмеженнями II ступеню, або арештом II ступеню.

Стаття 620. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань

Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських чи інших засобів, що викликають одурманювання, або інших завідомо заборонених для передачі предметів -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню.

Стаття 621. Порушення правил адміністративного нагляду

1. Умисне чи необережне порушення правил адміністративного нагляду особами, щодо яких встановлено такий нагляд, а саме:

1) самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, або

2) неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, або

3) нез'явлення за викликом органу внутрішніх справ у вказаний термін і ненадання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду, або

4) неповідомлення органу внутрішніх справ про зміну місця роботи, проживання чи про виїзд за межі району (міста) у службових справах, або

5) порушення заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу, або

6) порушення заборони перебування у визначених місцях району (міста), або

7) нереєстрація в органі внутрішніх справ -

карається штрафом від 5 до 10 штрафних ставок або громадськими роботами I ступеню, або виправними роботами I ступеню, або службовими обмеженнями I ступеню, або арештом I ступеню.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від 15 до 20 штрафних ставок або громадськими роботами III ступеню, або виправними роботами III ступеню, або службовими обмеженнями III ступеню, або арештом III ступеню."

375) після Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком (Додаток до цього Кодексу) доповнити Кодекс Додатком 2 такого змісту:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У Кримінальному кодексі України відповідні терміни, якщо не визначено інше, застосовуються у такому значенні:

1) Активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення - дії особи, спрямовані на надання допомоги органам досудового розслідування у з'ясуванні фактичних обставин, які мають істотне значення для розкриття кримінального правопорушення (повідомлення про всі відомі епізоди й обставини його вчинення, викриття інших співучасників, визначення ролі кожного з них у його вчиненні, повідомлення про їхнє місцезнаходження, видача знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, здобутого шляхом його вчинення, тощо).

2) Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу в Україні речовини синтетичні чи природні, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.

3) Безпека людства - стан, за якого відсутня загроза війни, екологічної катастрофи, дій, наслідком яких може бути масове знищення людей, знищення умов для існування населення земної кулі тощо.

4) Близькі особи (близькі) - близькі родичі і члени сім'ї, а також інші особи, життя, здоров'я та благополуччя яких з певних причин не є байдужими для особи (свояк, наречена тощо).

5) Близькі родичі і члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають (крім осіб, найнятих за трудовою угодою), але не перебувають у шлюбі.

6) Вагітна жінка - жінка, в організмі якої із заплідненої яйцеклітини розвивається плід, здатний до внутрішньоутробного життя.

7) Вбивство - винне, протиправне заподіяння смерті іншій людині. Залежно від вини суб'єкта злочину вбивство може бути умисним або необережним.

8) Виконання громадського обов'язку - здійснення особою покладених на неї громадських повноважень за відсутності ознак зловживання зазначеними повноваженнями або вчинення інших дій для захисту прав і законних інтересів окремих громадян, або в інтересах суспільства, у тому числі повідомлення суду, прокурора чи органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення або свідчення про його обставини під час досудового розслідування чи в суді, або під час розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України.

9) Виконання службового обов'язку - здійснення службовою особою покладених на неї службових повноважень за відсутності ознак зловживання владою чи службовими повноваженнями та перевищення влади чи службових повноважень.

10) Викрадення майна - заволодіння чужим майном шляхом крадіжки або грабежу.

11) Відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди - повернення викраденого майна або надання потерпілому рівноцінного майна замість викраденого, знищеного чи пошкодженого, компенсація у грошовій формі вартості викраденого, знищеного чи пошкодженого майна, відновлення своєю працею або за свій рахунок властивостей пошкодженого майна, надання допомоги у лікуванні особі, потерпілій від тілесного ушкодження, у тому числі оплата вартості лікування потерпілого до його повного одужання, компенсація втраченої потерпілим зарплати або іншого доходу, усунення моральної шкоди у тій формі, яка задовольняє потерпілого (вибачення у публічній формі, спростування неправдивих відомостей у засобах масової інформації, грошова компенсація) та інші дії, які фактично усувають негативні наслідки вчиненого кримінального правопорушення.

12) Вчинення кримінального правопорушення вперше - вчинення кримінального правопорушення особою, яка раніше не вчиняла жодних злочинів і проступків; при цьому не враховуються вчинені раніше необережні проступки, кримінальні правопорушення, за які особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, кримінальні правопорушення, в яких минули передбачені статтею 49 цього Кодексу строки давності, а також злочини, судимість за які знята чи погашена, і проступки, після вчинення яких минув один рік.

13) Вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з виконанням особою службового або громадського обов'язку - вчинення кримінального правопорушення з метою не допустити чи перепинити правомірну діяльність потерпілого у зв'язку з виконанням ним зазначеного обов'язку, змінити характер останньої або з мотивів помсти за неї незалежно від часу, що минув з моменту виконання потерпілим своїх обов'язків.

14) Громадська безпека - стан суспільних відносин, за якого природні, технічні та інші джерела загальної небезпеки, на які людина впливає своєю діяльністю, не створюють небезпеки для життя та здоров'я людей і для збереження матеріальних цінностей.

15) Громадський порядок - стан суспільних відносин, який забезпечує спокійні умови суспільно корисної діяльності, відпочинку та побуту людей.

16) Дитина - особа, яка не досягла 18-річного віку.

17) Завідомо - ознака, яка вказує на те, що особі, яка вчинює кримінальне правопорушення, відомі юридично значимі обставини, передбачені цим Кодексом.

18) Загальнонебезпечний спосіб - вибух, підпал, затоплення або іншій спосіб вчинення кримінального правопорушення, що характеризується великою руйнівною силою або такий, що іншим чином створює небезпеку загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень чи спричинення інших тяжких наслідків.

19) Законодавство про кримінальну відповідальність - єдиний кодифікований закон, Кримінальний кодекс України, а також його окремі структурні елементи (норми): розділи, статті, частини статей, пункти, абзаци, речення, словосполучення, слова і цифри.

20) Залякування - свідоме викликання почуття страху перед іншими особами.

21) Звільнення від кримінальної відповідальності - врегульована кримінальним і кримінальним процесуальним законодавством відмова держави в особі компетентних органів від засудження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і від застосування до неї примусу у вигляді заходів кримінально-правового впливу.

22) Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків - будь-які дії чи бездіяльність боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів.

23) Зловживання - використання чого-небудь на шкоду інтересам іншої фізичної чи юридичної особи або державним інтересам.

24) Змова на вчинення кримінального правопорушення - досягнення угоди між двома або більшою кількістю осіб, яким притаманні ознаки суб'єкта кримінального правопорушення, спільними зусиллями вчинити конкретне кримінальне правопорушення.

25) Знищення майна - доведення майна до повної непридатності щодо його цільового призначення, внаслідок чого майно перестає існувати або повністю втрачає свою цінність.

26) Знущання - вчинення насильства, яке характеризується злобно-образливим ставленням до потерпілого і за своєю суттю є видом жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження.

27) Караність - наявність визначеного у законі виду і розміру кримінального покарання.

28) Кілька (два і більше) потерпілих - дві чи більше особи незалежно від їхнього віку та інших ознак, які виступають як потерпілі, незалежно від того, одночасно чи в різний час щодо них були вчинені відповідні діяння.

29) Корисливі мотиви - мотиви, що характеризуються намаганням вилучити із вчиненого кримінального правопорушення для себе чи своїх близьких вигоду майнового характеру або позбавити себе чи своїх близьких від матеріальних витрат.

30) Легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, - тілесне ушкодження, заподіяння якого потерпілому характеризується розладом здоров'я тривалістю понад шість днів, але не більш як 21 день, або втратою загальної працездатності до 10 %.

31) Легке тілесне ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу здоров'я або незначної втрати працездатності, - тілесне ушкодження, що має незначні скороминущі наслідки (синець, подряпина тощо), заподіяння якого потерпілому характеризується розладом здоров'я тривалістю до шести днів і не характеризується втратою працездатності.

32) Малолітня дитина (малолітній) - дитина до досягнення нею 14-річного віку.

33) Мордування - побої чи інші насильницькі дії, які полягають у багаторазовому або тривалому спричиненні болю (шляхом щипання, шмагання, завдання численних, але невеликих ушкоджень, дії термічних факторів тощо).

34) Недбалість - невиконання або неналежне обов'язків через несумлінне ставлення до них.

35) Неосудність - психопатологічний стан людини, за якого вона під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

36) Непокора - відкрита відмова від виконання конкретних вимог представника влади, який мав право пред'явити такі вимоги, якщо особа була зобов'язана і могла їх виконати.

37) Обман - повідомлення завідомо неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки іншої особи.

38) Образа - умисне приниження честі і гідності особи словом, дією чи в іншій формі, яка не є насильством.

39) Опір - активна фізична протидія здійсненню представником влади покладених на нього законом обов'язків.

40) Особа, яка зазнала покарання, - особа, яка відповідним судовим рішенням України чи іншої держави була засуджена з призначенням їй покарання.

41) Перешкоджання - дії чи бездіяльність, які суттєво ускладнюють чи унеможливлюють здійснення певною особою її прав або реалізацію законних інтересів.

42) Підкуп - надання, пропозиція чи обіцянка надання особі матеріальної вигоди (надання грошей або майна, передача чи збереження прав на майно, звільнення від майнових зобов'язань) у разі вчинення нею певної дії чи бездіяльності.

43) Підшукування засобів і знарядь - купівля, обмін, викрадення, отримання у борг або придбання засобів і знарядь будь-яким іншим способом.

44) Підшукуванням співучасників - знайомство з потенційними співучасниками та їх підбурювання до участі у вчиненні кримінального правопорушення як виконавців (співвиконавців), пособників або організаторів.

45) Побої - завдання двох чи більше ударів по тілу потерпілого, яке не спричинило тілесних ушкоджень.

46) Погроза - залякування особи заподіянням фізичного чи статевого насильства, обмеження волі або настанням будь-яких інших небажаних для неї наслідків матеріального, службового чи особистого характеру (звільнення з роботи, позбавлення засобів до існування, виселення, відібрання дитини, розлучення тощо). Погроза може бути словесною, письмовою, у формі конклюдентних (жести, демонстрація зброї) та інших дій.

47) Потерпілий - фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

48) Пошкодження майна - погіршення якості, зменшення цінності майна або доведення його на певний час у непридатний за цільовим призначенням стан.

49) Працівник правоохоронного органу - представник влади, який є службовою особою органів прокуратури, міліції, податкової міліції, служби безпеки, державного бюро розслідувань, управління державної охорони, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, або службовою особою визначених законом оперативно-розшукових підрозділів інших державних органів.

50) Представник влади - працівник державного органу чи його апарату, наділений правом у межах своєї компетенції пред'являти вимоги та приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

51) Привласнення майна - протиправне і безоплатне вилучення (утримання, неповернення) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром у подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення майна винний поліпшує своє майнове становище шляхом безпосереднього споживання незаконно вилученого майна, позбавлення себе за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення своїх доходів.

52) Пристосування засобів і знарядь - вплив на вже існуючі матеріальні предмети, внаслідок якого вони стають придатними або більш зручними для застосування при вчиненні кримінального правопорушення.

53) Психічне насильство - протиправний вплив на психіку іншої людини шляхом застосування погрози.

54) Розголошення інформації (відомостей) - повідомлення інформації хоча б одній сторонній особі особою, яка володіє нею у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, або надання можливості хоча б одній сторонній особі ознайомитися з відповідною інформацією шляхом створення умов для цього.

55) Розтрата - протиправне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатна передача, обмін, передача в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.

56) Санкція - частина статті Особливої частини КК, яка визначає вид (види), строк і розмір покарання за кримінальне правопорушення.

57) Середньої тяжкості тілесне ушкодження - тілесне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, характерних для тяжкого тілесного ушкодження, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину.

58) Сильне душевне хвилювання, викликане неправомірними або аморальними діями потерпілого, - сильний і такий, що швидко виникає та бурхливо протікає, короткочасний стан психіки винного, причиною якого була неправомірна або аморальна поведінка потерпілого.

59) Стан сп'яніння - психічний стан особи в момент вчинення кримінального правопорушення, викликаний вживанням алкогольних напоїв, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, який, крім випадків патологічного сп'яніння, не виключає осудності, але характеризується послабленням інтелектуальної і вольової сфери психічної діяльності людини і тому може бути такою ознакою діяння та особи винного, яка значно підвищує ступінь суспільної небезпеки вчиненого і посилює відповідальність цієї особи.

60) Тілесне ушкодження - протиправне і винне порушення анатомічної цілості тканин, органів потерпілого та/або їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів - фізичних, хімічних, біологічних, психічних тощо.

61) Тяжке тілесне ушкодження - тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічне захворювання або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя.

62) Умовляння - систематичне або настійливе одноразове прохання (переконування) особи у необхідності вчинення певної дії чи бездіяльності, у тому числі здійснюване за допомогою надання, пропозиції чи обіцянки надання вигоди нематеріального характеру.

63) Уразливий стан особи - зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

64) Усунення перешкод для вчинення кримінального правопорушення - дії чи бездіяльність, які полягають в усуненні перепон, що заважають реалізації наміру особи вчинити кримінальне правопорушення.

65) Ухилення від досудового розслідування або суду - будь-які умисні дії, вчинені особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення (нез'явлення без поважних причин за викликом до органу досудового розслідування, недотримання умов запобіжного заходу, зміна місця проживання, зміна документів, які посвідчують особу, і перехід її на нелегальне становище тощо).

66) Фізичне насильство - протиправний вплив на організм іншої людини шляхом нанесення ударів, побоїв, мордування тощо, який вчинюється проти її волі і спричинює їй фізичну і моральну шкоду.

67) Фізичний біль - психічний стан особи, який характеризується стражданнями, спричиненими фізичним впливом на її тіло.

68) Хворий - інвалід, вагітна жінка, особа, яка отримала серйозні травми чи отруєна, особа, хворобливий стан якої встановлено відповідними документами (медичним висновком, рішенням суду про визнання особи недієздатною внаслідок душевної хвороби чи недоумства тощо) або особа, хворобливий стан якої через інші причини є явним для винного.

69) Шантаж - погроза знищити чи пошкодити майно потерпілого, майно його близьких осіб або майно, що перебуває в його віданні чи під охороною, або викрасти потерпілого чи його близьких, або позбавити їх волі, або розголосити відомості про них, які компрометують особу, чи інші відомості, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти у таємниці, або іншим чином обмежити права та законні інтереси потерпілого чи її близьких.

70) Щире каяття - критична оцінка особою своєї протиправної поведінки, яка характеризується осудом цієї поведінки, визнанням своєї провини, висловленням жалю з приводу вчиненого, бажанням виправити ситуацію, що склалася, а також готовністю підлягати кримінальній відповідальності.";

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

1) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах.";

2) пункти 3 - 7 частини першої, частини другу, третю статті 24, статті 25, 28 - 32, 37, частини другу, третю статті 38, частину другу статті 40, статті 40-1, 42-1 - 42-3, 44, 51, 51-2, 53-4, частини другу, четверту, шосту статті 85, статті 85-1, 88 - 88-2, 90, 91, 106-2, частину четверту статті 122, статті 122-4, 122-5, частини другу, третю статті 123, частину четверту статті 127, статті 130, 133, 139, частину четверту статті 140, статтю 146, частину другу статті 154, частини першу, третю і четверту статті 156, статті 160, 162, примітку до статті 164, частину першу статті 164-3, статті 164-5 - 164-7, 164-9, 164-10, 164-15 - 164-17, 171-2, Главу 13-А (статті 172-4 - 172-9), статті 173 - 173-2, 174, 177-2, 178, 180, частини першу та другу статті 181, статті 181-1, 182, 185 - 185-7, 185-9 - 185-11, 187, 188, 190, 195-1 - 195-6, 204-1, 206-1, 212-2, 212-6, Главу 15-А (статті 212-7 - 212-20), статті 214, 218, 219, 221, 221-1, частину другу статті 246, статтю 250, частину першу статті 255, абзац другий частини другої статті 255, частину сьому статті 259, пункти 5 і 6 статті 262, статті 256, 265-1, 266, частини другу, третю статті 268, частину четверту статті 276, частину четверту статті 277, частини четверту, п'яту статті 283, частини сьому, восьму статті 285, частину другу статті 287, абзац другий пункту 3 статті 288, частину третю статті 288, статті 290, 294, частину другу статті 295, частину другу статті 296, Главу 24-1 (статті 297-1 - 297-10), частину другу статті 300, частину першу статті 301, Глави 28 - 31 (статті 311 - 328) виключити;

3) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:

"Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то уповноважений орган (посадова особа) під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди.";

4) абзац другий статті 46-1 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) абзац другий статті 108 викласти в редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) у статті 116:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

7) у статті 121:

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) абзац другий статті 122-2 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

9) абзац другий статті 124 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

10) у статті 164:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

частину другу викласти в такій редакції:

"Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

11) у статті 191:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

12) абзац другий статті 193 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

13) статтю 213 викласти в такій редакції:

"Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.";

14) статтю 222 викласти в такій редакції:

"Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 441, 461, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), стаття 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, стаття 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, стаття 122-2, частини перша статті 123, статті 124 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, частини перша і друга статті 127-1, статті 128 - 129, частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133-1, частина друга статті 135, статті 135-1, 136, 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, 154, 161, 162-3, 164-4, 164-13, 175-1, 176, 177, 179, частина 4 статті 181, статті 181-1 - 185-2, 185-8, 186, 186-1, 188-28, 189, 189-2, 192, 194, 195, 203, 204, 205, 206, 212-5).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 106-1, частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 119, статтею 122-2, частиною другою статті 135, статтею 135-1, 136, статтями 137, 148, 151, 154, 161, 162-3, 164-4, 164-13, 203, 212-5 цього Кодексу, - начальники органів внутрішніх справ та їх заступники, а статтею 175-1, статтями 176, 177, частиною першою і другою статті 178, статтею 179, частиною 4 статті 181, статтями 181-1 - 185-2, 186, 186-1, 189-2, 192, 194, 195, 203, 204, 205, 206 цього Кодексу - начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;

за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і другою статті 178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за правопорушення, передбачені статтею 177 цього Кодексу, - також дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтями 124, 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частинами першою і другою статті 127-1, статтями 128 - 129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140, статтею 188-28 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті 133-1 цього Кодексу, - працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання.";

15) частину першу статті 222-1 викласти в такій редакції:

"Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 191, 202, 203, 204, 205, 206, 207 цього Кодексу.";

16) до статті 223 після числа "175-2" включити число "183";

17) у статті 228 слова "(стаття 111, частина перша статті 112, стаття 113, частина друга статті 120)." замінити словами "(статті 111, 112, 113, частина друга статті 120).";

18) у статті 229 після слів "частина четверта статті 135" включити слова "статті 141, 142).";

19) у статті 230-1 слова "пов'язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6)." замінити словами "передбачені статтями 41, 41-1 - 41-3, 188-1, 188-6 цього Кодексу.";

20) у статті 234-1 слова "пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6)." замінити словами "передбачені статтями 163-12, 164-2, 164-12, 164-14, частинами третя - сьома статті 166-6 цього Кодексу.";

21) у статті 234-2 слова "пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок (стаття 188-23)." замінити словами "передбачені статтями 155-1, 159, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 163-13, 163-15, 164, 164-1, 165-1, 164-2, 164-4, 164-16, частинами третьою - сьомою статті 166-6, статтею 188-23 цього Кодексу.";

22) у статті 234-3 слова "пов'язані з порушенням порядку здійснення операцій з електронними грошима (стаття 163-14), порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (стаття 166-5), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя, четверта статті 166-6), порушенням законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем (стаття 166-20)." замінити словами "передбачені статтями 163-12, 163-14, 166-5, частинами третя, четвертою статті 166-6, статтями 166-7, 166-8, 166-20 цього Кодексу.";

23) у статті 236 слова "статтею 188-11 цього Кодексу." замінити словами "статтями 188-11 і 188-22 цього Кодексу.";

24) у статті 244 слова "пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель і порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5)." замінити словами "передбачені статтями статті 52 - 53-4, 54-56, 104, 104-1, 107-1, 108 та 188-5, 188-27 цього Кодексу.";

25) у статті 244-1 слова "пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1)." замінити словами "передбачені статтями 189-1 і 189-3 цього Кодексу.";

26) у статті 244-4 перед словами "стаття 188-2" додати слова "стаття 180-1,";

27) у статті 244-13 після слів "передбачені статтями 95-1 і 188-20" додати слова ", 98, 99, 101-103, 103-1, 103-2, 185-12, 188-14";

28) у статті 244-16 слова "пов'язані з порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 166-13), а також із невиконанням законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 188-29)." замінити словами "передбачені статтями 166-8, 166-13, 188-29 цього Кодексу.";

29) у статті 244-17 слова "(статті 163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 - 163-11, 188-30)." замінити словами "(статті 163, 163-5, 163-6, 163-7, статті 163-8 - 163-11, 163-12, 188-30).";

30) включити статті 244-20 - 244-34 такого змісту:

"Стаття 244-20. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 46-2, 183 цього Кодексу.

Стаття 244-21. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері культури

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері культури розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 164-8, 186-7, 186-7, 188-33 цього Кодексу.

Стаття 244-23. Органи трубопровідного транспорту

Органи трубопровідного транспорту справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 138 цього Кодексу.

Стаття 244-24. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері правової політики

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері правової політики розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92-1, 186-6, 186-5, 188-13, 188-39, 188-40, 188-41 цього Кодексу.

Стаття 244-25. Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164-3, 164-14, 166-1 - 166-4 цього Кодексу.

Стаття 244-26. Органи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Органи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-31 цього Кодексу.

Стаття 244-27. Рахункова палата України

Рахункова палата України розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164-12, 164-14, 188-19 цього Кодексу.

Стаття 244-28. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту населення

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту населення розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 188-16, 188-25 цього Кодексу.

Стаття 244-29. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері державного експортного контролю

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері державного експортного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 188-17, 212-4 цього Кодексу.

Стаття 244-30. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-19 цього Кодексу.

Стаття 244-31. Керівник Апарату Верховної Ради України

Керівник Апарату Верховної Ради України розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-19 цього Кодексу.

Стаття 244-32. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері державної регуляторної політики

Органи центрального органу виконавчої влади у державної регуляторної політики розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статті 166-6, статтями 166-10 - 166-12, 188-38 цього Кодексу.

Стаття 244-33. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері фінансового моніторингу

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері фінансового моніторингу розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-9, 188-34 цього Кодексу.

Стаття 244-34. Органи центрального органу виконавчої влади у сфері житлового господарства і благоустрою

Органи центрального органу виконавчої влади у сфері житлового господарства і благоустрою розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 149, 149-1, 150, 152 цього Кодексу.";

31) в абзаці першому частини другої статті 255 слово "244-19" замінити "244-29";

32) частину четверту статті 258 викласти в такій редакції:

"Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.";

33) у статті 260:

частину першу викласти к такій редакції:

"У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу.";

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.";

34) пункт перший, другий та четвертий частини другої статті 262 викласти в такій редакції:

"1) органами внутрішніх справ - при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;

2) органами прикордонної служби - у разі незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушення правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами;";

35) статтю 263 викласти в такій редакції:

"Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.

Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до 48 годин з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до 48 годин з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складання протоколу.";

36) частини першу, другу та третю статті 264 викласти в такій редакції:

"Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці і органів прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці, органів прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.";

37) частину першу статті 265-2 викласти в такій редакції:

"У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 121-1, 126, 130, 132-1 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.";

38) статтю 267 викласти в такій редакції:

"Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, або до суду.

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.";

39) із частини першої статті 273 виключити слова "а також суми грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації.";

40) частин другу та третю статті 276 викласти в такій редакції:

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 177 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника.";

41) частину другу статті 277 викласти в такій редакції:

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею статтями 441, 106-1, 188-22, 203, 204, 205, 206, розглядаються протягом доби, статтями 461, 166-9, 176 і 188-34 - у п'ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.";

42) із частини першої статті 283 виключити речення такого змісту:

"Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.";

частину третю статті 283 викласти в такій редакції:

"Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.";

43) частину шосту статті 285 викласти в такій редакції:

"По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, надсилається копія постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.";

44) абзац перший частини першої статті 288 викласти в такій редакції:

"Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.";

частину другу статті 288 викласти в такій редакції:

"У разі оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.";

частину четверту статті 288 викласти в такій редакції:

"Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.";

45) статтю 291 викласти в такій редакції:

"Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу.";

46) Частину другу статті 299 викласти в такій редакції:

"При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження.";

47) частину другу статті 301 викласти в такій редакції:

"Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, встановленому законом.";

48) частину першу статті 303 викласти в такій редакції:

"Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.";

49) частини першу та третю статті 307 викласти в такій редакції:

"Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, якщо інше не встановлено законодавством України.";

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88):

1) пункт сьомий статті 3 викласти в такій редакції:

"7) закон України про кримінальну відповідальність - законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України);";

2) пункт перший частини другої статті 183 викласти в такій редакції:

"1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання тільки у виді штрафу в розмірі понад 50 штрафних ставок, встановлених Кримінальним кодексом України, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов'язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує;";

3) частину сьому статті 194 викласти в такій редакції:

"7. До підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання тільки у виді штрафу в розмірі понад 50 штрафних ставок, встановлених Кримінальним кодексом України, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.";

4) частину другу статті 208 викласти в такій редакції:

"2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання тільки у виді штрафу в розмірі понад 50 штрафних ставок, встановлених Кримінальним кодексом України, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов'язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.";

5) статтю 216 викласти в такій редакції:

"Стаття 216. Підслідність

1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 113, 114, 201, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки.

3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 209, 212, 212-1, 500, 501, 503, 505 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування зазначених кримінальних правопорушень будуть встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358, 487, 509 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1 - 3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.

5. У кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209-1, 384, 385, 386, 387, 388, 396, 613, 614, 615, 616, 617 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші кримінальні правопорушення, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних правопорушень.";

6) статтю 477 викласти в такій редакції:

"Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

1. Кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених:

1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 126 (умисне завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що мають характер мордування, без обтяжуючих обставин), статтею 132 (розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби), частиною першою статті 135 (залишення в небезпеці без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 142 (незаконне проведення дослідів над людиною без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 152 (зґвалтування без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 162 (порушення недоторканності житла без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна без обтяжуючих обставин), статтею 203-1 (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва), частиною першою статті 206 (протидія законній господарській діяльності без обтяжуючих обставин), статтею 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), статтею 231 (незаконні збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю), статтею 232-1 (незаконне використання інсайдерської інформації - щодо дій, якими заподіяно шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян або інтересам юридичних осіб), частиною першою статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, без обтяжуючих обставин), статтею 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), статтею 365-2 (протиправне використання повноважень особами, які надають публічні послуги), 448 (умисне легке тілесне ушкодження), 449 (побої), 452 (погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень), 453 (зараження венеричною хворобою), 456 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані), 457 (ненадання допомоги хворому медичним працівником), 458 (незаконне розголошення лікарської таємниці), 459 (примушування до вступу в статевий зв'язок), 460 (порушення недоторканності володіння), 461 (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків), 463 (розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)), 466 (порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності), 467 (перешкоджання здійсненню релігійного обряду), 468 (порушення недоторканності приватного життя), 489 (погроза знищення чи пошкодження майна), 490 (порушення обов'язків щодо зберігання чи охорони майна), 505 (доведення до банкрутства - щодо дій, якими завдано шкоду кредиторам), 514 (розголошення комерційної або банківської таємниці), 515 (незаконне використання інсайдерської інформації - щодо дій, якими заподіяно шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян або інтересам юридичних осіб), 516 (приховування інформації про діяльність емітента) Кримінального кодексу України;

2) частиною другою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження за обтяжуючих обставин), частиною другою статті 126 (мордування за обтяжуючих обставин, за виключенням випадків, якщо такі дії вчинені групою осіб), статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), частиною першою статті 130 (свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини), частиною першою статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини без обтяжуючих обставин), частиною другою статті 152 (зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153 - 155 Кримінального кодексу України), частиною першою статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), частиною першою статті 296 (хуліганство без обтяжуючих обставин), частиною другою статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, за обтяжуючих обставин), частиною другою статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України - якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого;

3) статтею 185 (крадіжка, крім крадіжки, вчиненої організованою групою), статтею 186 (грабіж, крім грабежу, вчиненого організованою групою), статтею 189 (вимагання, крім вимагання, вчиненого організованою групою, а також поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи), статтею 190 (шахрайство, крім шахрайства, вчиненого організованою групою), статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, крім вчиненого організованою групою, або шкода від якого завдана державним інтересам), статтями 192 і 487 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою), частиною першою статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, без обтяжуючих обставин), частинами першою або другою статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом без особливо обтяжуючих обставин), статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України, - якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім'ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого.";

7) пункт 10 частини першої статті 537 викласти в такій редакції:

"10) про заміну покарання відповідно до частини п'ятої статті 53, частини четвертої статті 56, частин третьої і четвертої статті 57, частин третьої і четвертої статті 58, частини першої статті 62, частини четвертої статті 99, частини другої статті 100, частин третьої і четвертої статті 100-1 Кримінального кодексу України;";

8) пункт другий частини другої статті 539 викласти в такій редакції:

"2) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок, у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 10 (у частині клопотань про заміну покарання відповідно до частини четвертої статті 56, частин третьої і четвертої статті 57, частин третьої і четвертої статті 58, частини першої статті 62, частини другої статті 100, частин третьої і четвертої статті 100-1 Кримінального кодексу України), 11, 13 частини першої статті 537 цього Кодексу;";

пункт четвертий частини другої статті 539 викласти в такій редакції:

"4) до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 1, 10 (в частині клопотання про заміну покарання відповідно до частини п'ятої статті 53, частини четвертої статті 99 Кримінального кодексу України), 12 (у разі якщо вирішення питання необхідне в зв'язку із здійсненням судового розгляду, воно вирішується судом, який його здійснює), 14 частини першої статті 537, статті 538 цього Кодексу.";

9) пункт другої частини першої Розділу X. Прикінцевих положень викласти в такій редакції:

"частини першої (у частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 - 404, 406 - 409, 411 - 414, 418 - 421, 427, 428, 430 - 432 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу, які вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п'яти років з дня набрання чинності цим Кодексом;";

10) частину першу Розділу XI. Перехідних положень викласти в такій редакції:

"1. До дня введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 - 404, 406 - 409, 411 - 414, 418 - 421, 427, 428, 430 - 432 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.

Після введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 - 404, 406 - 409, 411 - 414, 418 - 421, 427, 428, 430 - 432 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної цим Кодексом.";

II. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

III. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос