Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования расчетов за энергоносители)

Проект закона Украины от 09.04.2014 № 4671
Дата рассмотрения: 09.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 22, ст. 210, N 36, ст. 418, N 42, ст. 526; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"алгоритм розподілу коштів порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень;";

"економічно обґрунтовані витрати - грошовий вираз витрат, що містять такі складові: повна собівартість теплової енергії, що формується з урахуванням державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги; інвестиційна складова;";

"інвестиційна складова - витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів (власних та/або запозичених), залучених за інвестиційними програмами, та їх вартість;";

"поточні рахунки із спеціальним режимом використання - поточні рахунки суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті в уповноваженому банку і призначені для накопичення коштів за теплову енергію, отриманих від споживачів відповідно до укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії, проведення розрахунків між суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, розрахунків теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ та інших розрахунків;";

"уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів України банківська установа, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання;";

2) у частині першій статті 16:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"розроблення і затвердження порядків (методик) формування тарифів на теплову енергію для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання;";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"схвалення інвестиційних програм суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких вона здійснює, та здійснення контролю за їх виконанням;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

3) статтю 19 після частини четвертої доповнити новими частинами п'ятою-чотирнадцятою такого змісту:

"Для проведення розрахунків між суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, розрахунків теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, та для інших розрахунків кожен суб'єкт господарювання у сфері теплопостачання, тарифи для якого встановлено у розмірі економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності (з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії"), відкриває в установах уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

На суб'єктів господарювання, що одночасно здійснюють декілька видів ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії), дія частини п'ятої цієї статті поширюється тільки у разі встановлення для них усіх тарифів (на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) у розмірі економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності (з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії").

Порядок відкриття та механізм функціонування поточних рахунків із спеціальним режимом використання визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

Плата за теплову енергію від споживачів, що надходить теплопостачальним організаціям за економічно обґрунтованими тарифами, зараховується на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій, відкриті відповідно до частини п'ятої цієї статті з урахуванням особливостей, передбачених частиною шостою цієї статті. В цьому разі умови про оплату теплової енергії коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання є обов'язковими умовами договору на постачання теплової енергії, що укладається між теплопостачальною організацією та споживачем.

Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів виключно на:

поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплогенеруючих організацій;

поточні рахунки постачальників природного газу, спожитого теплогенеруючими організаціями для виробництва теплової енергії, що була поставлена споживачу;

поточні рахунки суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Порядок проведення розрахунків із застосуванням поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкриття яких передбачено цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Алгоритм розподілу коштів має передбачати повну та своєчасну виплату заробітної плати працівникам суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, податків (зборів) та інших обов'язкових платежів.

У разі якщо теплогенеруючій організації природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, постачається кількома постачальниками, алгоритм розподілу коштів повинен враховувати оплату вартості природного газу кожному постачальнику природного газу пропорційно до його частки у загальному обсязі отриманого теплогенеруючою організацією природного газу у розрахунковому періоді (місяці).

На поточні рахунки із спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями теплогенеруючих (теплопостачальних, теплотранспортуючих) організацій.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.".

У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами п'ятнадцятою - шістнадцятою;

4) статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову енергію

Державна політика у формуванні тарифів на теплову енергію базується на таких принципах:

здійснення державного регулювання тарифів на теплову енергію на підставі єдиних державних норм, правил і стандартів;

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів теплової енергії;

визнання всіх економічно обґрунтованих витрат;

встановлення стимулюючого принципу тарифоутворення як однієї з умов забезпечення раціонального споживання палива та енергії;

створення умов для модернізації, розвитку і підвищення технічного рівня виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

створення умов для забезпечення стабільного фінансового стану суб'єктів, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється суб'єктами господарювання, що займають монопольне становище на ринку, є регульованими.

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, крім тарифів на виробництво теплової енергії для суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та/або використовують нетрадиційні і відновлювані джерела енергії, затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом.

Тариф на теплову енергію для споживача визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Тарифи повинні враховувати економічно обґрунтовані витрати, при цьому показник рівня рентабельності в структурі тарифу не має перевищувати граничного рівня рентабельності, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. У разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії", такі тарифи мають враховувати регуляторну норму доходу, встановлену національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Розмір інвестиційної складової тарифу затверджується органом, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

У разі зменшення собівартості теплової енергії внаслідок виконання відповідної інвестиційної програми отримані кошти спрямовуються на відновлення активів підприємства згідно з інвестиційною програмою та/або повернення запозичень підприємства за погодженням з органом, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Встановлення тарифів на теплову енергію в розмірі нижчому за економічно обґрунтований (нижче розміру економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності чи з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії") здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України з одночасним визначенням у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України джерел відшкодування різниці у тарифах.

Встановлення тарифів на теплову енергію в розмірі нижчому за розмір економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності (з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії") без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, що не залежать від суб'єкта господарювання (збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати чи амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси), суб'єкти господарювання здійснюють коригування встановлених тарифів на теплову енергію та подають їх на затвердження органу, уповноваженому здійснювати встановлення таких тарифів. При цьому перерахунок тарифу може здійснюватися шляхом коригування лише тих складових структури тарифу, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

Збитки теплоенергогенеруючих та теплопостачальних організацій внаслідок надання пільг з оплати за спожиту теплову енергію окремим категоріям споживачів у повному обсязі відшкодовуються за рахунок джерел фінансування, визначених законами України, що передбачають відповідні пільги.

Органи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій зобов'язані прийняти рішення про зменшення встановленого ними тарифу на суму нецільового використання коштів у разі:

використання суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або у розмірах, не передбачених програмою технічного розвитку та/або інвестиційною програмою;

використання суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або у розмірах, не передбачених структурою тарифу.";

5) у статті 261:

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок розроблення, погодження та схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і поширюється на всіх суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.";

частини третю - шосту виключити.

2. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2012., N 42, ст. 526):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"алгоритм розподілу коштів порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень підприємств централізованого водопостачання і водовідведення;";

"економічно обґрунтовані витрати - грошовий вираз витрат, що містять такі складові: повна собівартість послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, що формується з урахуванням державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги; інвестиційна складова;";

"інвестиційна складова - витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів (власних та/або запозичених), залучених за інвестиційними програмами, та їх вартість;";

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання поточний рахунок підприємства централізованого водопостачання і водовідведення, на який зараховуються кошти, що надходять як плата за надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення від усіх категорій споживачів, для проведення розрахунків за спожиту електричну енергію та інших розрахунків;";

"уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів України банківська установа, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств централізованого водопостачання і водовідведення;";

2) статті 181 та 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 181. Інвестиційна діяльність у сфері централізованого водопостачання і водовідведення

Інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення.

Порядок розроблення, погодження та схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і поширюється на всіх суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення.

Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання і водовідведення, граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються до розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний строк дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов'язань за ними встановлюються Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 32. Плата за надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення

Державна політика у формуванні тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення базується на таких принципах:

здійснення державного регулювання тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення на підставі єдиних державних норм, правил і стандартів;

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів послуг з централізованого водопостачання і водовідведення;

визнання всіх економічно обґрунтованих витрат;

встановлення стимулюючого принципу тарифоутворення як однієї з умов забезпечення ефективного та раціонального споживання ресурсів;

створення умов для модернізації, розвитку і підвищення якості та технічного рівня надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення;

створення умов для забезпечення стабільного фінансового стану підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення повинні повністю відшкодовувати всі економічно обґрунтовані витрати з урахуванням планового прибутку та забезпечувати надійну роботу об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення повинні враховувати економічно обґрунтовані витрати, при цьому показник рівня рентабельності в структурі тарифу не може перевищувати граничного рівня, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. У разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії", такі тарифи повинні враховувати регуляторну норму доходу, встановлену національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Розмір інвестиційної складової тарифу затверджується органом, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

У разі зменшення собівартості послуг з централізованого водопостачання і водовідведення внаслідок виконання відповідної інвестиційної програми отримані кошти спрямовуються на відновлення активів підприємства згідно з інвестиційною програмою та/або на повернення запозичень підприємства за погодженням з органом, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення в розмірі нижчому за економічно обґрунтований (нижче рівня економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності чи з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії") здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України з одночасним визначенням у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України джерел відшкодування різниці у тарифах.

Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення в розмірі нижчому за рівень економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності (з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії") без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, що не залежать від суб'єкта господарювання (збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати чи амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси), суб'єкти господарювання здійснюють коригування встановлених тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення та подають їх на затвердження органу, уповноваженому здійснювати встановлення таких тарифів. При цьому перерахунок тарифу може здійснюватися шляхом коригування лише тих складових структури тарифу, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

Споживач вносить плату за надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому законодавством порядку.

Для проведення розрахунків за спожиту електричну енергію та інших розрахунків кожний суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг централізованого водопостачання та/або водовідведення, тарифи для якого встановлено у розмірі економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності (з урахуванням регуляторної норми доходу у разі застосування стимулюючого регулювання, передбаченого Законом України "Про природні монополії"), відкриває в установах уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

Плата за послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, що надходить суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг централізованого водопостачання та/або водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зараховується на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до частини одинадцятої цієї статті. В цьому разі умови про оплату послуг з централізованого водопостачання і водовідведення коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання є обов'язковими умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, що укладається між суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення та споживачем.

Порядок відкриття та механізм функціонування поточних рахунків із спеціальним режимом використання визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів виключно на:

поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальників;

поточні рахунки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення.

Порядок проведення розрахунків із застосуванням поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкриття яких передбачено цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Алгоритм розподілу коштів повинен передбачати повну та своєчасну виплату заробітної плати працівникам суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення, податків (зборів) та інших обов'язкових платежів.

На поточні рахунки із спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.".

3. У частині першій статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) у пункті 2:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"встановлення спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, порядків розроблення, подання, розгляду, погодження та схвалення інвестиційних програм суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"розроблення і затвердження порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;";

2) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) схвалює інвестиційні програми, спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює, контролює їх виконання;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ 

Опрос