Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений социальной политики)

Проект закона Украины от 07.04.2014 № 4648
Дата рассмотрения: 07.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 11, ст. 80; 2004 р., N 8, ст. 67):

1) частину четверту статті 36 виключити;

2) у статті 61:

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг, і може коригуватися протягом строку навчання на коефіцієнт інфляції за попередній рік, але не частіше одного разу на рік. Типовий договір затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.".

2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 28, ст. 230):

1) у частині першій статті 25:

абзаци третій - восьмий викласти в такій редакції:

"класне керівництво: у 1 - 4 класах - до 20 відсотків, у 5 - 11 класах - до 25 відсотків;

перевірка зошитів: у 1 - 4 класах - до 15 відсотків, у 5 - 11 класах - до 20 відсотків;

завідування:

майстернями - до 20 відсотків;

навчальними кабінетами - до 15 відсотків;

навчально-дослідними ділянками - до 15 відсотків.

Розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу (установи) у межах фонду оплати праці.";

2) у частині першій статті 45 після слів "у сфері освіти" доповнити словами "за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну фінансову політику.".

3. У Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 46, ст. 393):

1) у частині третій статті 18:

у абзаці другому після слів "позашкільну освіту" доповнити словами "за плату у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України";

абзаци четвертий і п'ятий виключити;

2) абзаци другий - п'ятий частини першої статті 22 викласти в такій редакції:

"завідування майстернями - до 20 відсотків;

завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом - до 15 відсотків;

завідування паспортизованими музеями - до 20 відсотків;

завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями - до 15 відсотків.

Розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу (установи) у межах фонду оплати праці.";

3) підпункт 2) пункту 5 Прикінцевих положень виключити.

4. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 20, ст. 134):

1) у статті 32:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. При виході на пенсію з посади керівника вищого навчального закладу керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу.

Призначення почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Робота почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу здійснюється на громадських засадах.".

2) у статті 64:

абзац четвертий частини першої виключити;

абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:

"Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і може коригуватися протягом строку навчання на коефіцієнт інфляції за попередній рік, але не частіше одного разу на рік. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.";

5. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 24, ст. 243):

1) у частині третій статті 24 слова "Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України" замінити словами "Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття";

2) у абзаці другому частини першої статті 26 слова "коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) та" виключити;

3) у абзаці другому частини шостої статті 31 слова "пропорційно рівними частинами" виключити;

4) пункт 1 Розділу XI Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім статті 28, яка набирає чинності з 1 січня 2015 року.".

6. У статті 44 Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 45, ст. 397) цифри та знаки "0,3" замінити цифрами та знаками "0,1".

7. Абзац перший пункту першого Прикінцевих положень Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 24, ст. 168) викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини першої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2011 року, частини другої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року, та частини третьої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2015 року.

8. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 45, ст. 529 із наступними змінами):

1) у частині третій статті 69 слова "не менше двох третин від посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції" замінити словами "посадового окладу викладача-стажиста";

2) у статті 81:

частину четверту викласти у такій редакції:

"4.Умови оплати праці науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників Національної школи суддів України визначаються Кабінетом Міністрів України".

3) у статті 129:

а) у частині першій слова "та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами" виключити;

б) у частині третій:

у абзаці першому цифри "15" замінити цифрами "10";

абзац шостий виключити.

4) у статті 138:

у частині першій слова і цифри "статтею 37 Закону" замінити словом "Законом";

у другому реченні частини другої слова і цифри "призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" замінити словами "пенсії на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу", або пенсії, передбаченої іншими законами України";

частини третю викласти в такій редакції:

"3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 70 відсотків грошового утримання судді, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який працює на відповідній посаді.";

5) у пункті 2 частини першої статті 139 слова "за вчинення умисного злочину" замінити словами "за вчинення умисного кримінального правопорушення або у зв'язку із притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

6) із частини першої статті 144 слова "Національної школи суддів України" виключити.

7) Розділ XII "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. До стабілізації економічної ситуації в країні обмежити максимальний місячний розмір суддівської винагороди 15 розмірами мінімальної заробітної плати".

9. Частину другу статті 37 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448 із наступними змінами) виключити.

10. Частини другу та третю статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212 із наступними змінами) виключити.

11. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18; 2008 р., N 5-8, ст. 78; 2012 р., N 12-13, ст. 82):

1) частину другу виключити;

2) у частині третій слова "органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад" замінити словами "відповідно до законодавства";

3) доповнити після частини сьомої статтю частиною такого змісту:

"Посадова особа місцевого самоврядування, звільнена з посади або яка достроково припинила свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення її до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої частиною сьомою цієї статті. У таких випадках пенсія посадовій особі місцевого самоврядування призначається на загальних підставах.".

у зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою;

4) у першому реченні частини одинадцятої слово і цифри "пунктами 2, 3, 4" замінити словом та цифрами "пунктами 2, 3, 3-1, 4", а слово та цифри "пункти 1, 2, 6" - словом і цифрами "пунктами 1, 7".

12. У статті 17 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 13, ст. 110, із змінами):

1) у частинах першій, другій та третій слова "державного бюджету" замінити словами "Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"Службові особи органу державного фінансового контролю підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

3) частину восьму виключити.

13. У статті 16 Закону України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 36-37, ст. 243):

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Державні виконавці підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) частину другу виключити;

3) частини третю та п'яту після слова "виплачується" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

14. У статті 60 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 14, ст. 97, із змінами):

1) частину п'яту викласти у такій редакції:

"Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) частину шосту виключити.

15. Частину п'яту статті 20 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 20, ст. 99) викласти у такій редакції:

"Уповноважений і його представники, які працюють на постійній основі, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

16. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 20, ст. 99, із змінами):

1) у статті 50:

частину четверту викласти у такій редакції:

"Працівники прокуратури підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

частину п'яту після слів "одержує" та "виплачується" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

17. У статті 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст. 546, із змінами):

1) частину четверту викласти у такій редакції:

"Посадові особи спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "державного бюджету" замінити словами "Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

18. У статті 29 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 50, ст. 472, із змінами):

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) частину третю після слів "виплачується" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

3) частину п'яту виключити.

19. Частину третю статті 38 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 27, ст. 218, із змінами) викласти у такій редакції:

"Працівники державної санітарно-епідеміологічної служби підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". У разі каліцтва або професійного захворювання працівнику державної санітарно-епідеміологічної служби сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного його посадового окладу залежно від ступеня втрати працездатності."

20. У статті 13 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст. 350, із змінами):

1) у частинах третій, четвертій та п'ятій слова "коштів Державного бюджету України та" виключити;

3) частину сьому виключити.

21. У статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 50-51, ст. 310, із змінами):

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Спеціалісти із захисту рослин підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) частину третю після слова "виплачується" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

22. Частину третю статті 16 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 22, ст. 86, із змінами) викласти у такій редакції:

"Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

23. У статті 92 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 21, ст. 170, із змінами):

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Посадові особи державної лісової охорони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) частину третю виключити;

3) у частинах шостій, сьомій та восьмій слова "коштів Державного бюджету України та" виключити;

4) частину десяту виключити;

5) у частині одинадцятій слова ", виплати допомоги у разі загибелі чи отриманні тілесних ушкоджень" виключити.

24. У статті 32 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 1, ст. 1, із змінами):

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"Службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) абзац другий пункту 3 після слів "у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів," доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

25. Частину третю статті 11 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 16, ст. 95, із змінами) викласти у такій редакції:

"Працівники національної гідрометеорологічної служби підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

26. У статті 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 18, ст. 132, із змінами):

1) частину першу викласти у такій редакції:

"Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) частини другу, третю та четверту після слова "виплачується" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків".

27. У статті 33 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 9, ст. 324, із змінами):

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"Державні інспектори підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) абзац перший пункту 4 після слів "виплачується" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

28. У Законі України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29):

1) у абзаці першому статті 25 слова "та за кордоном" виключити;

2) статтю 26 виключити;

3) статтю 38 виключити;

4) у статті 39:

частину першу викласти у такій редакції:

"Працівники дипломатичної служби підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

частини третю та п'яту після слів "здійснюються" доповнити словами "за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

частини четверту та шосту виключити.

29. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273, із змінами):

1) у частині першій статті 35 слова "встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років," та "та виплати одноразової грошової допомоги" виключити;

2) статтю 46 викласти в такій редакції:

"Умови оплати праці державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.";

3) назву та зміст статті 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Види заохочення державних службовців

1. За особливі службові досягнення можуть бути застосовані такі види заохочення державного службовця:

1) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

2) представлення до відзнаки державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим (подяка, почесна грамота тощо);

3) представлення до урядової відзнаки (подяка, почесна грамота тощо);

4) представлення до державної нагороди.

2. Заходи заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.";

4) у статті 49:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 70 відсотків суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 70 відсотків заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби.";

в абзаці третьому частини четвертої слова та цифри "підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26" замінити словами та цифрами "частини першої статті 49";

у частині п'ятнадцятій слова "за умисний злочин, вчинений з використанням службового становища," замінити словами та знаками "за вчинення умисного кримінального правопорушення з використанням службового становища, або притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

частину шістнадцяту виключити;

5) в частині першій статті 51 слова ", з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати." виключити;

6) у Прикінцевих та перехідних положеннях пункт перший частини третьої виключити.

30. У пункті 7 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376; 2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 2, ст. 42, N 6, ст. 141, N 9, ст. 184; 2007 р., N 9, ст. 72, ст. 27, ст. 361; 2008 р., N 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 51, ст. 758) слова та цифри "підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26" замінити словами та цифрами "частини першої статті 49".

31. У статті 24 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 19991992 р., N 2-312, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2011 р., N 22, ст. 148; 2012 р. N 12-13, ст. 82;2014 р., N 2-3, ст. 41):

1) у частині двадцять дев'ятій слова і цифри "підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" замінити словами та цифрами "частини першої статті 49 Закону України "Про зайнятість населення";

2) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Науковий (науково-педагогічний) працівник, звільнений з роботи у зв'язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" позбавляється права на одержання пенсії, передбаченого цією статтею. В таких випадках пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається на загальних підставах".

32. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375, із наступними змінами):

1) частини першу та шосту статті 83 після слів "працівникам, які мають дітей" доповнити словами та знаками "доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А";

2) у частині восьмій статті 179 друге речення виключити.

3) назву та частину першу статті 1821 викласти у такій редакції:

"Стаття 1821. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства І групи підгрупи А, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, доглядає за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, інваліда з дитинства І групи підгрупи А, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу)";

4) статтю 250 виключити.

33. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4, із наступними змінами):

1) абзац п'ятий пункту 4 статті 4 та частину другу статті 5 після слів "працівникам, які мають дітей" доповнити словами "доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А";

2) пункт 4 статті 9 після слів "до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку" доповнити словами та знаками ", а якщо дитина має категорію "дитина-інвалід" підгрупи А - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;";

3) у частині четвертій статті 18 друге речення виключити;

4) назву та частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, доглядають за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства І групи підгрупи А, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, доглядає за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, інваліда з дитинства І групи підгрупи А, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).";

5) частину сьому статті 20, частини першу та шосту статті 24 після слів "працівникам, які мають дітей" доповнити словами "доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А";

6) пункт 3 статті 25 після слів "до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку" доповнити словами та знаками "а якщо дитина має категорію "дитина-інвалід" підгрупи А - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку".

34. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р. N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2008 р., N 5-8, ст. 78; 2011 р. N 38, ст. 383):

1) у статті 11:

частину другу викласти в такій редакції:

"Для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина та копія свідоцтво про народження дитини.".

частини третю, четверту виключити;

у зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

частину третю викласти в такій редакції:

"Орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією всі необхідні відомості для призначення такої допомоги.";

2) статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту:

, ,Особам, яким призначена допомога при народженні першої дитини, що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі 130 гривень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

3) у частині першій статті 183 цифри "50" замінити на цифри "100" та слова "але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" виключити.

35. У абзаці третьому частини третьої статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 5, ст. 25; 2009 р., N 16, ст. 222; 2011 р., N 39, ст.389; 2012 р., N5, ст. 44) слова "та підопічні" виключити.

36. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 12, із наступними змінами):

у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та "малолітньою дитиною або" виключити;

в абзаці третьому частини першої статті 4, абзаці четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та" виключити;

у пункті 3 частини першої статті 25:

в абзаці першому слова "народженням та" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд за малолітньою дитиною" виключити.

37. У частині другій статті 5 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318, із наступними змінами) слова та знаки "за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища" замінити словами та знаками "за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

38. У частині четвертій статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12-13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132; із наступними змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 404-VII):

у третьому реченні слова і цифри "підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26" замінити словами і цифрами "частини першої статті 49".

39. У статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33, із наступними змінами):

у пункті "в" частини другої слово "законом" замінити словами та цифрами "статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

у частині дев'ятій слова та цифри "підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" замінити словами та цифрами "частиною першою статті 49 Закону України "Про зайнятість населення".

40. У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2005 р., N 4, ст. 100; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2012 р., N 12-13, ст. 82; із змінами, внесеними Законом України від 28 лютого 2014 року N 836-VII):

1) у частині дванадцятій статті 20:

у другому реченні абзацу одинадцятого слова "без обмеження граничного розміру пенсії" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Положення, передбачені абзацами першим-восьмим, одинадцятим цієї частини не поширюються на народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього, або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата, з іншими видами діяльності, або якого було притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", наслідком чого не стало дострокове припинення повноважень цього народного депутата. В таких випадках пенсія народному депутатові призначається на загальних підставах.";

2) у частині третій статті 34:

в абзаці третьому слово "чотирьох" замінити словом "двох";

доповнити частину абзацом сьомим такого змісту:

"Обсяг коштів на утримання помічників-консультантів народного депутата України незалежно від їх кількості не може перевищувати розміру щомісячного фонду оплати праці члена комітету Верховної Ради України без врахування премії.".

41. У розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 12-13, ст. 82):

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Пенсіонерам, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом і в яких розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) перевищує максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановлений цим Законом, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) здійснюється без індексації, без застосування положень частин другої та третьої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) відповідатиме максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому цим Законом.";

42. Абзац четвертий пункту 3 розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, 46-47, ст. 403; 2008, N 5-6, N 7-8, ст. 78) викласти в такій редакції:

"відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їх сімей здійснюється завдавачем (заподіювачем) шкоди (власником підприємства) незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.".

43. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 71; із наступними змінами):

у назві та тексті Закону слова,,народженням та" виключити;

в абзаці першому преамбули слова,,народженням дитини та необхідністю догляду за нею" виключити;

статтю 1 викласти у такій редакції:

"Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків роботодавцем, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.";

у частині другій статті 3 слова "народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною" виключити;

статтю 4 доповнити частиною третьою у такій редакції:

"3. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону у таких розмірах:

допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;

допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.";

пункт 8 статті 11 викласти у такій редакції:

"8) затверджує порядок формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду;";

у частині третій статті 19 слова "в розрахунку на місяць" виключити;

у частині першій статті 20:

у пункті 1 слова "при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

у пункті 3 слова "у розрахунку на місяць" виключити;

пункти 3 і 4 статті 34 виключити;

частину другу статті 37 викласти у такій редакції:

"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не може перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до Фонду.";

статтю 39 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не може перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), встановленої в місяці настання страхового випадку, з якої сплачуються страхові внески до Фонду.

Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць для застрахованої особи не може бути меншою ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.";

статті 40 - 44 виключити;

частини другу, третю статті 51 виключити;

у статті 52:

в абзаці першому частини першої слова "по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

частину третю виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону.";

в абзаці другому частини п'ятої слова,,без обмеження будь-яким строком" виключити;

доповнити частиною шостою у такій редакції:

"6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні.";

пункт 5 розділу IX "Прикінцеві положення" виключити.

44. Статтю 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425, із наступними змінами) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) дружин (чоловіків), неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків загиблих (померлих) учасників мирних зібрань, загибель (смерть) яких пов'язана з участю у подіях, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, які проживали разом із загиблим (померлим) учасником мирних зібрань.".

45. У статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232; 2011 р., N 23, ст.160, зі змінами, внесеними Законом України N 5088-VI від 5 липня 2012 року) частину п'яту виключити;

у зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою.

46. Доповнити розділ II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації" пунктом 11 такого змісту:

"11. Дія підпункту 6 пункту 2, пункту 3 та підпункту 2 пункту 5 цього Закону поширюється на всіх осіб, які були мобілізовані після набрання чинності Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію".

47. У статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2013 р., N 47, ст. 658):

в частині п'ятнадцятій цифри "88,2899" замінити цифрами "88,2900";

в частині двадцять третій цифри "93,9891" замінити цифрами "93,9890".

48. Внести зміни до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), виклавши його у такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вдосконалення системи соціального захисту населення та гарантії соціального захисту особам, які постраждали під час участі у мирних зібраннях

Цей Закон визначає правовий статусу осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та спрямований на забезпечення створення належних умов для їх життєзабезпечення, а також на вдосконалення системи соціального захисту населення.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях

До осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях належать:

1) члени сімей загиблих (померлих) учасників мирних зібрань, загибель (смерть) яких пов'язана з участю у подіях, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

2) учасники мирних зібрань, які брали безпосередню участь у мирних зібраннях та отримали поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвели до втрати працездатності та/або встановлення інвалідності;

3) учасники мирних зібрань, які зазнали переслідувань за участь у мирних зібраннях;

4) учасники мирних зібрань, майно яких було знищене або пошкоджене під час мирних зібрань (об'єкти нерухомого майна, автотранспорту).

Не відносяться до осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях працівники правоохоронних органів та військовослужбовці, оскільки їх соціальний захист здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 2. Підстави для визначення статусу осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях

Підставами для визначення статусу осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях є:

1) для осіб, визначених у пунктах 1 - 2 частини першої статті 1 - документи медичних, правоохоронних та інших компетентних органів, що засвідчують факт побиття, поранення (контузії, травми або каліцтва) та/або ушкодження здоров'я чи загибелі (настання смерті) осіб, які приймали участь у мирних зібраннях.

2) для осіб, визначених у пункті 3 частини першої статті 1 - документи правоохоронних органів про взяття особи під варту, закриття проти неї кримінального провадження;

4) для осіб, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 - документи правоохоронних органів, підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій про знищення або пошкодження об'єкта нерухомого майна, автотранспорту (за наявності).

Підставою для визначення статусу осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях, можуть бути:

відео- та аудіозаписи про порушення прав, свобод та приниження людської честі та гідності або пошкодження, знищення майна учасників мирних зібрань;

задокументовані свідчення осіб із числа учасників мирних зібрань.

Розділ II
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС УЧАСТІ У МИРНИХ ЗІБРАННЯХ

Стаття 3. Соціальні гарантії членам сімей загиблих (померлих) учасників мирних зібрань

У разі загибелі (смерті) учасника мирних зібрань, що пов'язана з участю у подіях, які відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - батькам та утриманцям, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Стаття 4. Соціальні гарантії учасникам мирних зібрань, які брали безпосередню участь у мирних зібраннях та отримали поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвели до втрати працездатності та/або встановлення інвалідності

У разі отримання учасниками мирних зібрань під час безпосередньої участі у мирних зібраннях поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвели до повної втрати працездатності та/або встановлення інвалідності, їм виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія по інвалідності.

У разі отримання учасниками мирних зібрань під час участі у мирних зібраннях поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвели до часткової втрати працездатності та/або встановлення інвалідності, їм виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 40-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія по інвалідності.

У разі отримання учасниками мирних зібрань під час участі у мирних зібраннях поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвело до тимчасової втрати працездатності, таким особам виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 30-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми.

Для учасників мирних зібрань, які постраждали під час участі у мирних зібраннях та отримали поранення (контузію, травму або каліцтво), що призвели до повної, часткової або тимчасової втрати працездатності та/або встановлення інвалідності, організовується цілеспрямоване та ефективне лікування в лікувально-профілактичних закладах, з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я, забезпечується відповідними закладами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

1) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;

2) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

3) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

4) забезпечення необхідними лікарськими засобами, технічними засобами реабілітації та виробами медичного призначення.

Визначення ступеня втрати працездатності та встановлення груп інвалідності учасникам мирних зібрань, які постраждали під час участі у мирних зібраннях, здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

Стаття 5. Соціальні гарантії учасникам мирних зібрань, які зазнали переслідувань за участь у мирних зібраннях

Учасникам мирних зібрань, які зазнали переслідувань за участь у мирних зібраннях, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 20-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми.

Стаття 6. Соціальні гарантії учасникам мирних зібрань, майно який було знищене або пошкоджене під час мирних зібрань (об'єкти нерухомого майна, автотранспорт)

Учасникам мирних зібрань, майно яких було знищене або пошкоджене під час мирних зібрань (об'єкти нерухомого майна, автотранспорт), виплачується одноразова грошова допомога у розмірі компенсації вартості пошкодженого або знищеного майна (об'єкти нерухомого майна, автотранспорт).

Стаття 7. Надання соціальних гарантій особам, які постраждали під час участі у мирних зібраннях

Роботу щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, які постраждали під час участі у мирних зібраннях, організовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги, а також надання медичної допомоги особам, які постраждали під час участі у мирних зібраннях, визначається Кабінетом Міністрів України.

Призначення та виплати соціальних гарантій особам, які постраждали під час участі у мирних зібраннях, передбачених цих Законом, здійснюється органами соціального захисту населення за місцем проживання особи.

Відшкодування учасникам мирних зібрань пошкодженого або знищеного майна провадиться у встановленому законом порядку.

Стаття 8. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється, якщо постраждалий під час участі у мирному зібранні:

1) вчинив злочин або адміністративне правопорушення;

2) знаходився у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

3) навмисно спричинив собі тілесне ушкодження, іншу шкоду своєму здоров'ю або самогубство;

4) подав завідомо неправдиві відомості для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

Стаття 9. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Фінансове забезпечення витрат на виплату одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, та інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу 5 підпункту 4 пункту 8, пункту 47, передбачених розділом I, які набирають чинності з 1 травня 2014 року;

підпункту 2 пункту 32, підпункт 3 пункту 33, підпунктів 2, 3 пункту 34, передбачених розділом I, які набирають чинності з 1 липня 2014 року;

підпункту 2 пункту 1, абзаців 3 - 4 підпункту 2 пункту 4, підпункту 3 пункту 32, пункту 33 (крім підпункту 3) розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

пункту 29 розділу I, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України від 23.02.2014 N 772-VII "Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос