Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предупреждения и противодействия дискриминации)

Проект закона Украины от 27.03.2014 № 4581
Дата рассмотрения: 27.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 60 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40-42, ст. 492) доповнити абзацом такого змісту:

"У разі наведення позивачем фактів, які підтверджують, що мала місце дискримінація, обов'язок доказування необґрунтованості позовних вимог у цій частині покладається на відповідача.".

2. У Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 561):

1) у частині першій статті 22 слова "до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохоронних органів держави та суду" замінити словами "до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або суду в порядку, визначеному законом";

2) у частині другій статті 23 слово "законом" замінити словами "Цивільним кодексом України та іншими законами".

3. У Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 412):

1) у частині першій статті 1:

пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

"2) дискримінація - ситуація, в якій особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або уявними (далі - певні ознаки), зазнала, зазнає або може зазнати обмеження у будь-якій формі;

3) непряма дискримінація - ситуація, в якій внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникли або можуть виникнути менш сприятливі умови або становище, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування переслідують правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;";

доповнити частину пунктом 31 такого змісту:

"31) оголошений намір про дискримінацію - публічні дії, спрямовані на розголошення бажання поводитися з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації;";

у пункті 5 слова "або постійні заходи, спрямовані" замінити словами "заходи, які здійснюються на підставі закону та переслідують правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, спрямовану";

доповнити частину пунктом 51 такого змісту:

"51) пособництво у дискримінації - будь-яка свідома допомога у прийнятті рішень, діях, бездіяльності, внаслідок яких виникла дискримінація;";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) пряма дискримінація - ситуація, в якій з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводилися, поводяться або можуть поводитися менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації;";

2) у частині першій статті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Дія цього Закону поширюється на відносити між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України.";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"трудові відносини, в тому числі застосування роботодавцем принципу розумного пристосування;";

3) абзаци четвертий і п'ятий частини першої статті 5 замінити абзацами такого змісту:

"оголошений намір про дискримінацію;

підбурювання до дискримінації;

пособництво у дискримінації;

утиск.";

4) частину другу статті 6 викласти у такій редакції:

"2. Форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються.";

5) в абзаці третьому частини другої статті 8 слова "Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

6) у частині першій статті 10:

абзац другий після слова "відносин" доповнити словами ", зокрема у приватній сфері";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"звертається до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів та особисто або через свого представника бере участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом;".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзацах четвертому і шостому слово "суспільних" виключити;

доповнити частину після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій;

надає висновки у справах про дискримінацію на вимогу суду;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

7) статтю 14 викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань дискримінації

1. Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або суду в порядку, визначеному законом.

2. Використання зазначеного права не може бути підставою для упередженого ставлення, а також не може спричиняти жодних негативних наслідків стосовно особи, яка використовує таке право, та інших осіб.";

8) у частині другій статті 15 слово "законом" замінити словами "Цивільним кодексом України та іншими законами";

9) у частині першій статті 16 слова "відповідальність згідно із законами України" замінити словами "цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос