Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно передачи лицом, назначенным (избранным) на должность, принадлежащих ему предприятий и корпоративных прав в управление другому лицу

Проект закона Украины от 18.08.2014 № 4524а
Дата рассмотрения: 18.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац п'ятий частини п'ятої статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 43, ст. 447; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 26, ст. 264; 2014 р., N 20 - 21, ст. 713) після слів "заробітним платам" доповнити словами ", крім випадку, передбаченого Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2014 р., N 11, ст. 132):

1) частину третю статті 14 викласти у такій редакції:

"3. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому статтею 142 цього Закону, а також резиденту та/або нерезиденту належні їм за межами України підприємства та корпоративні права відповідно до законодавства країни місцезнаходження таких підприємств та/або корпоративних прав.

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім'ї та укладати договори, передбачені частиною першою статті 142, із суб'єктами господарювання, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім'ї таких осіб.

У разі невиконання особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, вимог, встановлених абзацами першим і другим цієї частини, такі особи звільняються (відкликаються) з посади.;

2) доповнити Закон статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Порядок передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі

1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду повинні передати належні їм в Україні:

1) унітарні підприємства шляхом укладення договору управління майном з відповідним суб'єктом господарювання;

2) корпоративні права в один з таких способів:

укладення договору управління майном з відповідним суб'єктом господарювання, у тому числі з нерезидентом (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію на провадження діяльності з управління цінними паперами. При цьому мінімальна сума в договорі не встановлюється;

укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію на провадження діяльності з управління активами, за умови, що визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність вартість корпоративних прав, які передаються, становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день укладення договору. Відповідно до такого договору компанія з управління активами створює венчурний пайовий інвестиційний фонд, виключною метою діяльності якого є управління корпоративними правами осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону. При цьому корпоративні права передаються як активи в рахунок оплати цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду.

Передача корпоративних прав як оплата цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого фонду.

2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, в одноденний строк після передачі в управління належних їм унітарних підприємств та корпоративних прав зобов'язані повідомити про це уповноваженому підрозділу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, їх апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, на посаду в яких таких осіб призначено (обрано), шляхом надання нотаріально засвідченої копії договору.".

3. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337):

1) частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Учасником венчурного фонду, який створено з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", можуть бути тільки особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".";

2) в абзаці другому частини третьої статті 51 слова і цифри "випадку, передбаченого пунктом 4 частини дев'ятої статті 7 цього Закону" замінити словами і цифрами "випадків, передбачених пунктом 4 частини дев'ятої статті 7 цього Закону та Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос