Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правах коренных народов Украины

Проект закона Украины от 20.03.2014 № 4501
Дата рассмотрения: 20.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про права корінних народів України

Цей Закон визначає права корінних народів в Україні та особливості їх реалізації.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка компактно проживає та етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України, яка становить етнічну меншість у складі населення України і не має власного державного утворення за межами України.

Титульною нацією в Україні є українці. Корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки, які компактно проживають на території Автономної Республіки Крим - невід'ємній складовій частині України.

Стаття 2. Корінні народи України мають право, колективно та індивідуально, на повне здійснення всіх прав людини та основних свобод, визнаних у Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини і в інших актах міжнародного права, що стосуються прав людини і містяться в міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також передбачених у Конституції та законах України.

Стаття 3. Особи, що належать до корінних народів, і корінні народи в цілому вільні і рівні з усіма іншими народами та окремими особами з їх числа.

Дискримінація корінних народів України, осіб які належать до корінних народів України при здійсненні ними своїх прав, особливо на основі їх походження або самобутності заборонена.

Стаття 4. Корінні народи в Україні мають право на самовизначення. У силу цього права вони встановлюють свій політичний статус у межах Конституції та законів України, вільно здійснюють свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Стаття 5. Корінні народи при здійсненні їх права на самовизначення мають право на автономію або самоврядування в питаннях, що відносяться до їх внутрішніх і місцевих справ, в тому числі в питаннях шляхів і засобів фінансування їх автономних функцій, які здійснюються в межах Конституції та законів України.

Стаття 6. Корінні народи України мають право зберігати і зміцнювати свої встановлені згідно Конституції та законів України особливі політичні, правові, економічні, соціальні та культурні інститути, зберігаючи при цьому своє право на повноцінну участь у політичному, економічному, соціальному і культурному житті України.

Стаття 7. Кожна людина, що належить до корінного народу України має право на громадянство України відповідно до Конституції та Закону України "Про громадянство України".

Стаття 8. Особи, що належать до корінних народів України, мають право на життя, фізичну недоторканність, свободу та особисту безпеку.

Корінні народи України мають колективне право на життя в умовах свободи, миру і безпеки в якості самобутніх народів і не мають піддаватися ніяким актам геноциду чи яким би то не було іншим актам насильства.

Стаття 9. Асиміляція корінних народів України і належних до них осіб та примусовий вплив них з метою знищення культури забороняється.

Корінним народам забезпечуються ефективні механізми правового захисту щодо:

1) будь-якої дії, яка має своєю метою або результатом позбавлення їх цілісності як самобутніх народів або їх культурних цінностей, або їх етнічної приналежності;

2) будь-якої дії, яка має своєю метою або результатом позбавлення їх історичних земель, території їх компактного проживання або ресурсів;

3) примусового переміщення населення в будь-якій формі, що має своєю метою або результатом порушення або підрив будь-якого їх права;

4) примусової асиміляції або інтеграції в будь-якій формі;

5) пропаганди в будь-якій формі, що має на меті заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті чи ворожнечі, направленої проти них.

Стаття 10. Корінні народи і належні до них особи мають право належати до своєї територіальної громади у відповідності з традиціями і звичаями даної громади. Здійснення такого права не може бути підставою для будь-якої дискримінації.

Стаття 11. Корінні народи України не підлягають примусовому переміщенню зі своїх історичних земель та територій компактного проживання. Ніяке переміщення не здійснюється без вільної, попередньої і усвідомленої згоди відповідних корінних народів України.

Стаття 12. Корінні народи України мають право на дотримання і відродження своїх культурних традицій і звичаїв. Це включає в себе право на збереження, захист і розвиток колишніх, нинішніх і майбутніх форм прояву їхньої культури, таких, як археологічні та історичні об'єкти, інші пам'ятки матеріальної культури, малюнки, обряди, технології, образотворче мистецтво і література.

Стаття 13. Корінні народи України мають право дотримуватися, відправляти, розвивати і передавати свої духовні та релігійні традиції, звичаї та обряди; право зберігати, охороняти і відвідувати без сторонньої присутності свої місця релігійного та культурного значення; право користуватися і розпоряджатися своїми обрядовими предметами і право ховати на Батьківщині своїх померлих.

Стаття 14. Корінні народи України мають право відроджувати, використовувати, розвивати і передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції усної творчості, філософію, писемність і літературу, а також давати свої власні назви та імена громадам, місцям і населеним пунктам і зберігати їх.

Корінні народи України мають право на розуміння того, що відбувається і на те, щоб бути зрозумілими в ході політичних, судових і адміністративних процесів, шляхом, якщо це необхідно, забезпечення перекладу або за допомогою інших належних засобів.

Стаття 15. Корінні народи України мають право відповідно до Конституції та законів України створювати свої навчальні заклади, що забезпечують викладання на їх рідних мовах таким чином, щоб це відповідало властивим їх культурі традиціям викладання та навчання.

Особи, що належать до корінних народів України, особливо діти, мають право на отримання освіти в Україні всіх рівнів і в усіх формах без будь-якої дискримінації, з урахуванням їх культурних традицій.

Стаття 16. Корінні народи України мають право на гідність і різноманіття їх культури, традицій, історії, які мають відповідним чином відбиватися в системі освіти та інформаційному просторі України.

Корінні народи України мають право на терпимість, взаєморозуміння і добрі відносини між самими корінними народами, титульною нацією та всіма національними меншинами України.

Стаття 17. Корінні народи України мають право відповідно до Конституції та законів України створювати свої власні засоби масової інформації і отримувати доступ до всіх видів засобів масової інформації, які не належать корінним народам України, без будь-якої дискримінації.

Корінним народам забезпечується належне відображення в державних засобах масової інформації культурного різноманіття корінних народів України. Без шкоди для забезпечення свободи вираження думок та свободи слова недержавні засоби масової інформації стимулюються до відображення культурного різноманіття корінних народів.

Стаття 18. Особи, що належать до корінних народів України, і корінні народи України в цілому мають право повною мірою здійснювати всі трудові права гарантовані Конституцією та законами України.

Діти осіб, що належать до корінних народів України захищаються від економічної експлуатації та виконання будь-якої роботи, яка може бути небезпечною або заважати навчанню дитини, або завдавати шкоди здоров'ю або фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному розвитку дітей, беручи до уваги їх особливу вразливість і важливість освіти для розширення їх можливостей.

Забороняється дискримінація осіб, що належать до корінних народів України, щодо умов їх праці і, зокрема, зайнятості або заробітної плати.

Стаття 19. Відповідно до Конституції та законів України корінні народи України мають право на участь у прийнятті рішень з питань, які зачіпали б їх права, через представників, що обираються ними самими за своїми власними процедурами, а також право на збереження і розвиток своїх власних інститутів національного самоврядування і громадянського суспільства.

Стаття 20. Корінні народи України мають право на сумлінну співпрацю з ними органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень України з метою належного забезпечення реалізації прав та інтересів корінних народів України.

Стаття 21. Корінні народи України мають право на збереження і розвиток своїх політичних, економічних, соціальних систем або інститутів, гарантоване користування своїми засобами, що забезпечують існування і розвиток, на вільне заняття своєю традиційною та іншою економічною діяльністю відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 22. Корінні народи, позбавлені своїх засобів, що забезпечують існування і розвиток, мають право на справедливе відшкодування збитків.

Стаття 23. Корінні народи України без будь-якої дискримінації мають право на поліпшення соціально-економічних умов їх життя, в тому числі, в таких галузях, як освіта, зайнятість, професійно-технічна підготовка та перепідготовка, забезпечення житлом і безпечним довкіллям, охорона здоров'я, і соціальне забезпечення.

Корінним народам гарантується повага і забезпечення захисту від будь-якої дискримінації щодо прав і особливих потреб людей похилого віку, жінок, молоді, дітей та інвалідів, що належать до корінних народів.

Стаття 24. Корінні народи України мають право визначати пріоритети і розробляти стратегії з метою здійснення свого права на розвиток. Зокрема, корінні народи мають право брати активну участь у розробці та реалізації установ охорони, житлових та інших соціально-економічних програм, які їх стосуються, і, наскільки це можливо, реалізовувати такі програми через свої власні інститути.

Стаття 25. Корінні народи України мають право на свою традиційну медицину і на збереження своєї практики лікування у формах, що не суперечить Конституції та законам України. Особи, що належать до корінних народів, також мають право на доступ без якої б то не було дискримінації до всіх видів соціального та медичного обслуговування в Україні.

Стаття 26. Корінні народи України мають право на землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіли, які вони традиційно займали або використовували або набували, в тому числі й на ті, з яких вони були примусово виселені або відселені в результаті неправомірних рішень органів державної влади, інших суб'єктів владних повноважень будь-якої держави.

Корінні народи мають право мати у власності, використовувати або освоювати землі, території та ресурси, якими вони володіють, а також ті, які вони придбали іншим чином відповідно до Конституції та законів України.

Корінні народи мають право на юридичне визнання і захист таких земель, територій і ресурсів відповідно до Конституції та законів України. Таке визнання здійснюється з належною повагою до звичаїв, традицій та систем землеволодіння відповідних корінних народів.

Стаття 27. За корінними народами України і особам, що належать до корінних народів, гарантується справедливий незалежний, неупереджений, відкритий і прозорий процес офіційного визнання і підтвердження прав щодо їх історичних земель, територій компактного проживання і ресурсів, включаючи ті, якими вони традиційно володіли, займали або використовували.

Стаття 28. Корінні народи України і особи, що належать до корінних народів, мають право на відшкодування за землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіли, займали або використовували і які були конфісковані, відчужені, зайняті, використані або яким було завдано збитків без вільної, попередньої і усвідомленої згоди корінних народів і осіб, що належать до корінних народів, у встановленому Конституцією та законами України порядку.

Стаття 29. Корінні народи України мають право на збереження та охорону навколишнього середовища та продуктивності їхніх історичних земель та територій компактного проживання і ресурсів.

Зберігання небезпечних матеріалів на історичних землях та територіях компактного проживання корінних народів або завезення небезпечних матеріалів на історичні землі та на території компактного проживання корінних народів без вільної, попередньої і усвідомленої згоди корінних народів не допускається і забороняється.

Стаття 30. Будь-яка військова діяльність на історичних землях та територіях компактного проживання корінних народів України не проводиться, за винятком випадків, коли її проведення виправдане наявністю відповідних державних інтересів або в її відношенні є іншим чином вільно виражена згода або прохання зі сторони відповідних корінних народів.

Стаття 31. Корінні народи України мають право на збереження, охорону і розвиток своєї культурної спадщини, традиційних знань і традиційних форм культурного вираження, а також своїх проявів наукових знань, технологій і культури, включаючи людські та генетичні ресурси, насіння, ліки, знання властивостей фауни і флори, традиції усної творчості, літературні твори, малюнки, спорт і традиційні ігри та образотворче мистецтво. Корінні народи мають також право на збереження, захист і розвиток своєї інтелектуальної власності відповідно до Конституції та законів України.

Спільно з корінними народами України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти владних повноважень України вживають дієві заходи, з метою захисту та реалізації цих прав.

Стаття 32. Корінні народи мають право визначати пріоритети і розробляти стратегії освоєння чи використання своїх історичних земель, територій свого компактного проживання та інших ресурсів.

Стаття 33. Корінні народи України мають право визначати себе або свою етнічну приналежність у відповідності зі своїми звичаями і традиціями. Це не обмежує право осіб, що належать до корінних народів, на отримання громадянства України.

Стаття 34. Корінні народи України мають право на заохочення, розвиток і збереження своїх інституційний структур та своїх особливих звичаїв, духовності, традицій, процедур, практики і в тих випадках, коли вони існують, правових систем або звичаїв, відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини та Конституції і законів України.

Стаття 35. Корінні народи України мають право визначати обов'язки окремих осіб по відношенню до їх громад в межах Конституції та законів України.

Стаття 36. Корінні народи України, які розділені міждержавними кордонами, мають право підтримувати і розвивати контакти, відносини і співробітництво, в тому числі у зв'язку з діяльністю духовної, культурної, політичної, економічної та соціальної спрямованості, з тими, хто входить до їх складу, а також з іншими народами.

Стаття 37. Корінні народи України мають право на доступ до фінансової та технічної допомоги зі сторони держав, міжнародних організацій, корпорацій, юридичних осіб і громадян відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 38. Корінні народи України мають право на доступ і швидке рішення в рамках справедливих процедур врегулювання конфліктів і суперечок з державами або іншими сторонами, а також на ефективні засоби правового захисту у випадку будь-яких порушень їх індивідуальних і колективних прав.

Розділ II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос