Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" (относительно закупки в электронной форме и усовершенствования регулирования закупок)

Проект закона Украины от 14.08.2014 № 4499а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівлі в електронній формі та удосконалення регулювання закупівель)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883) такі зміни:

1. Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції:

"1) акцепт пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури - для цілей цього Закону означає прийняття замовником рішення про намір прийняти (остаточно акцептувати) таку пропозицію. Пропозиція вважається акцептованою з моменту оприлюднення повідомлення про акцепт на веб-порталі Уповноваженого органу;".

2. В абзаці чотирнадцятому пункту 12 частини 1 статті 8 слова "торгів або цінової пропозиції" замінити словами "торгів, цінової пропозиції та повідомлення про остаточний акцепт пропозиції".

3. У частині 1 статті 10:

після абзацу дев'ятого доповнити частину новим абзацом десятим такого змісту:

"повідомлення про остаточний акцепт пропозиції переможця - у строк, встановлений цим Законом для укладення договору;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;

останній абзац викласти у такій редакції:

"Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується за бажанням автора електронного документу. Порядок ідентифікації автора електронного документу без застосування електронного цифрового підпису встановлюються Кабінетом Міністрів України, крім випадків здійснення електронних закупівель.".

4. Частину 2 статті 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При здійсненні електронних закупівель правила цієї частини не застосовуються.".

5. Після розділу III доповнити Закон новим розділом III-1 такого змісту:

"Розділ III-1
ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ

Стаття 19-1. Здійснення електронних закупівель

1. Електронна закупівля здійснюється на сайтах у мережі Інтернет (електронних майданчиках).

2. При здійсненні електронних закупівель не застосовуються положення щодо письмової форми, використання печатки та інші норми цього Закону, які не відповідають суті відносин, що виникають в електронних закупівлях.

3. При здійсненні електронних закупівель за процедурами, передбаченими частиною першою статті 12 цього Закону, додатково застосовується електронний реверсивний аукціон, під час якого учасники можуть знизити ціну своїх пропозицій конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). Електронний реверсивний аукціон проводиться із застосуванням електронної системи, яка підтримується адміністратором електронних закупівель. Адміністратор електронних закупівель повинен надати операторам електронних майданчиків доступ до цієї системи для забезпечення можливості учасникам брати участь в електронному реверсивному аукціоні через інтерфейси, що підтримуються операторами електронних майданчиків.

4. Особливості здійснення електронних закупівель, включаючи порядок і строки проведення електронного реверсивного аукціону, порядок здійснення розрахунків, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України вправі по-іншому, ніж це передбачено цим Законом, врегулювати відносини щодо здійснення державних закупівель, включаючи процедури, строки, вимоги, послідовність процедур, оцінку пропозицій, запровадження оскарження процедур закупівель в електронній формі тощо.

Стаття 19-2. Діяльність оператора електронного майданчика

1. Оператор електронного майданчика повинен забезпечити проведення електронних закупівель за заявкою будь-якого замовника.

2. Оператор електронного майданчика повинен забезпечити безперебійну роботу системи для проведення електронних закупівель, для чого принаймні забезпечити:

1) способи ідентифікації авторів електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису (для тих авторів, які цього бажають) і без застосування електронного цифрового підпису (для всіх інших);

2) автоматичне (в режимі реального часу) розміщення на сайті всіх документів, поданих замовниками;

3) автоматичне розміщення на сайті всіх документів, поданих учасниками, з моменту початку електронного реверсивного аукціону;

4) негайне автоматичне надсилання замовнику та учасникам повідомлення про одержання документів від замовника або учасника та про їх розміщення в мережі Інтернет;

5) зазначення відомостей про час розміщення інформації на сайті;

6) можливість пошуку всіма бажаючими інформації принаймні за датою розміщення, датами проведення та закінчення закупівель, видами товарів, робіт, послуг, замовниками, учасниками;

7) можливість неавторизованого перегляду, копіювання та роздрукування всіма бажаючими всієї розміщеної на сайті інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, цілодобово та безоплатно;

8) збереження інформації принаймні протягом 7 років з дня закінчення закупівлі;

9) можливість розрахунків з користувачами через Інтернет;

10) розміщення на сайті регламенту електронного майданчика, який містить правила щодо порядку взаємодії між оператором електронного майданчика та користувачами електронного майданчика. Якщо до регламенту вносилися зміни, на сайті мають бути доступними попередні редакції регламенту на будь-яку дату в минулому.

3. Додаткові вимоги до діяльності оператора електронного майданчика та порядку його взаємодії з користувачами електронного майданчика можуть встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

4. Якщо за результатами електронних закупівель був укладений договір про закупівлю, оператор електронного майданчика вправі отримати винагороду, якщо вона була передбачена регламентом електронного майданчика в день отримання оператором заявки від замовника. Порядок розрахунків, включаючи визначення розміру винагороди, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19-3. Допуск оператора електронного майданчика

1. Особа вправі здійснювати діяльність оператора електронного майданчика за умови одержання допуску.

2. Уповноважений орган зобов'язаний надати допуск оператора електронного майданчика кожній особі, яка відповідає умовам допуску, які містять вичерпний перелік вимог до операторів електронних майданчиків.

3. Уповноважений орган веде реєстр операторів електронних майданчиків. У реєстрі вміщуються відомості про надання та анулювання допусків оператора електронного майданчика. Цей реєстр розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу.

Стаття 19-4. Державний нагляд за діяльністю операторів електронних майданчиків

1. За письмовим рішенням керівника Уповноваженого органу чи його заступника проводяться перевірки операторів електронних майданчиків. Порядок проведення перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Підставами для проведення Уповноваженим органом перевірок є:

1) звернення замовників щодо необґрунтованої відмови операторів електронних майданчиків від організації та проведення електронних закупівель;

2) виявлення та підтвердження порушення операторами електронних майданчиків законодавства щодо діяльності операторів електронних майданчиків;

3) неподання в установлений строк операторами електронних майданчиків обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

4) перевірка виконання операторами електронних майданчиків приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих Уповноваженим органом за результатами попередніх перевірок.

Стаття 19-5. Анулювання допуску оператора електронного майданчика

1. Анулювання допуску оператора електронного майданчика здійснюється Уповноваженим органом в разі:

1) надходження заяви оператора електронного майданчика;

2) неодноразового порушення оператором електронного майданчика законодавства про діяльність операторів електронних майданчиків.

2. У разі, якщо анулювання допуску оператора електронного майданчика здійснюється за його заявою, попередньо повинні бути завершені всі закупівлі, розпочаті на цьому майданчику.

3. Проведення незакінчених закупівель на електронному майданчику оператора, допуск якого анульовано, підлягають відміні замовниками.

4. У разі анулювання допуску оператора електронного майданчика усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель, підлягають передачі Уповноваженому органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Стаття 19-6. Порядок надання допуску оператора електронного майданчика та його анулювання

1. Порядок надання допуску оператора електронного майданчика та його анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19-7. Адміністратор електронних закупівель

1. Адміністратором електронних закупівель є державне підприємство, що належить до сфери управління Уповноваженого органу.

2. Адміністратор електронних закупівель здійснює адміністрування веб-порталу Уповноваженого органу, здійснює збереження всієї інформації про проведення електронних закупівель, а також надання цієї інформації операторам електронних майданчиків та іншим особам. Порядок отримання, зберігання та надання такої інформації, розмір плати за надання інформації, а також порядок взаємодії адміністратора електронних закупівель і операторів електронних майданчиків встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Адміністратор електронних закупівель може виконувати всі або частину функцій оператора електронного майданчика.".

6. Пункт 7 частини 2 статті 22 викласти у такій редакції:

"7) проект договору із зазначенням умов, які можуть бути змінені, чи характеру умов, якими може бути доповнений договір відповідно до пропозицій конкурсних торгів;".

7. Абзац третій частини 3 статті 24 виключити.

8. У частині 3 статті 31 слова "письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або" виключити.

9. Абзац дев'ятий частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:

"дата оприлюднення повідомлення про остаточний акцепт пропозиції переможця;".

10. У статті 36:

абзац дев'ятий частини 2 викласти у такій редакції:

"проект договору із зазначенням умов, які можуть бути змінені, чи характеру умов, якими може бути доповнений договір відповідно до пропозицій конкурсних торгів;";

у частині п'ятій:

в абзаці четвертому слова "відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті," виключити;

в абзаці п'ятому слова "письмової відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог, зазначених у запиті цінових пропозицій, або" виключити.

11. У статті 40:

частину 1 викласти у такій редакції:

"1. Укладення договору про закупівлю здійснюється замовником шляхом оприлюднення відповідно до статті 10 цього Закону повідомлення про остаточний акцепт пропозиції учасника.";

у частині 3 слова "під час" замінити словом "до";

абзац перший частини 5 викласти у такій редакції:

"5. Умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:".

12. У розділі XI:

абзац шостий пункту 6 виключити;

доповнити розділ пунктом такого змісту:

"7. Встановити, що до 1 січня 2016 року електронні закупівлі відповідно до розділу III-1 цього Закону обов'язково здійснюються у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, а в інших випадках можуть здійснюватись за бажанням замовника. З 1 січня 2016 року державні закупівлі здійснюються тільки в формі електронних закупівель відповідно до розділу III-1 цього Закону.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос