Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины"

Проект закона Украины от 13.03.2014 № 4432
Дата рассмотрения: 13.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258) викласти в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, що функціонує в інтересах здійснення управління державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період із забезпеченням додержання вимог законодавства під час передавання, приймання та оброблення інформації, що містить державну таємницю;

державні інформаційні ресурси - систематизована інформація, що є доступною за допомогою інформаційних технологій, право на володіння, використання або розпорядження якою належить органам державної влади, іншим державним органам, військовим формуванням, а також інформація, створення якої передбачено законодавством, та яка обробляється фізичними або юридичними особами відповідно до наданих їм повноважень суб'єктами владних повноважень;

дозвіл на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб - документ, виданий центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, що засвідчує право на проведення окремих видів робіт у сфері технічного захисту інформації для власних потреб;

дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб (далі - дозвільний порядок) - установлені умови проведення та види робіт з технічного захисту інформації для власних потреб; порядок видачі, переоформлення, призупинення (поновлення) дії, анулювання дозволів (копій і дублікатів дозволів) на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб; порядок контролю за додержанням умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб та відповідальність за порушення цих умов;

допуск до експлуатації - комплекс організаційно-технічних заходів, які передбачають проведення тематичних досліджень засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, систем і комплексів спеціального зв'язку та державної експертизи їх результатів з метою встановлення можливості їх використання за призначенням;

експертні дослідження - дослідження та аналіз конкретних властивостей, засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, систем та комплексів спеціального зв'язку з метою перевірки їх відповідності вимогам нормативних документів та/або нормативно-правових актів, оцінки захищеності інформації або їх науково-технічного рівня;

засіб криптографічного захисту інформації, програмний, апаратно-програмний та апаратний засіб, призначений для криптографічного захисту інформації;

засіб спеціального зв'язку - апаратний, апаратно-програмний засіб, який призначений для обробки інформації з обмеженим доступом у складі системи спеціального зв'язку, але не реалізує криптографічних перетворень інформації;

комплекс спеціального зв'язку - сукупність обладнання і засобів криптографічного захисту інформації, засобів спеціального зв'язку, технічно та функціонально поєднаних для забезпечення захисту службової інформації та/або інформації що становить державну таємницю та призначений для використання у складі систем спеціального зв'язку;

обладнання криптографічного захисту - обладнання, що функціонально взаємодіє та/або здійснює керування засобом криптографічного захисту інформації і відносно якого висуваються вимоги щодо побудови та умов експлуатації з метою унеможливлення впливу на криптографічні, інженерно-криптографічні та спеціальні якості засобу криптографічного захисту інформації;

об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де провадиться діяльність, пов'язана з державними інформаційними ресурсами та інформацією, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

протидія технічним розвідкам - комплекс правових, організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання або ускладнення добування засобами технічної розвідки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлено законом, про зразки озброєння, військову та спеціальну техніку, об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові та інші об'єкти, діяльність органів державної влади, військових формувань, підприємств, установ і організацій в інтересах оборони і безпеки держави;

спеціальний зв'язок - зв'язок, що забезпечує передачу секретної та/або службової інформації, шляхом застосування відповідних організаційних та технічних заходів;

система спеціального зв'язку - сукупність обладнання, засобів, комплексів та систем обробки, передачі, технічного та криптографічного захисту інформації, що організаційно, технічно та функціонально поєднані у єдине ціле, та призначена для забезпечення користувачів спеціальним зв'язком;

система технічного захисту інформації - сукупність суб'єктів, що провадять діяльність у сфері технічного захисту інформації, нормативно-правових документів, що регулюють їх діяльність, а також матеріально-технічної бази у цій сфері;

тематичні дослідження - дослідження щодо встановлення відповідності засобів криптографічного захисту інформації, криптосистем, криптографічних алгоритмів, засобів, систем і комплексів спеціального зв'язку вимогам тактико-технічних завдань на їх створення, нормативних документів та (або) нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту інформації, а також вимогам із захисту від витоку інформації каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень;

урядовий зв'язок - спеціальний зв'язок, надання якого забезпечується державною системою урядового зв'язку;

урядовий фельд'єгерський зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) кореспонденції, що містить відомості, які становлять державну таємницю, та/або службову інформацію (далі - кореспонденція), офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", "Про доступ до публічної інформації", "Про підтвердження відповідності", "Про державну таємницю", "Про засади запобігання і протидії корупції","Про автомобільний транспорт".

Стаття 2. Призначення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України призначена для:

формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - інформаційно-телекомунікаційні системи) і на об'єктах інформаційної діяльності;

забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;

забезпечення діяльності у сфері урядового фельд'єгерського зв'язку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спрямовує свою діяльність на захист національних інтересів України від зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і оборони України.

Стаття 3. Основні завдання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Основними завданнями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є:

формування та реалізація державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об'єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання державних інформаційних ресурсів (в частині захисту інформації), протидії технічним розвідкам, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, урядового фельд'єгерського зв'язку, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;

участь у формуванні й реалізації державної політики у сфері електронного документообігу (в частині захисту інформації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні та впровадженні електронного цифрового підпису (крім питань правового регулювання його застосування) в органах державної влади й органах місцевого самоврядування.

Стаття 4. Принципи діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Діяльність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості для демократичного цивільного контролю та прозорості, позапартійності.

2. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України діє за принципом єдиноначальності.

Розділ II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 5. Загальна структура і чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є системою державних органів і організацій та має таку загальну структуру:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України;

регіональні органи;

територіальні підрозділи;

Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку;

навчальні, охорони здоров'я, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні, науково-виробничі та інші установи й організації.

2. До сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, належать державні підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, регіональні органи, територіальні підрозділи, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку, заклади, установи, державні підприємства та організації, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків, у тому числі в іноземній валюті.

4. Загальна чисельність особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, регіональних органів і територіальних підрозділів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України в частині чисельності військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

5. Положення про регіональні органи, територіальні підрозділи, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку, заклади і установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, їх структуру, штатний розпис і кошторис затверджує Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

6. Начальників регіональних органів, територіальних підрозділів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів і установ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, керівників державних підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, призначає на посади та звільняє з посад Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з урахуванням вимог законодавства.

Стаття 6. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Керівництво Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, і несе особисту відповідальність за виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань.

2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

3. Заступники Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Кількість заступників Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначається Кабінетом Міністрів України.

5. На посаду Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і його заступників можуть призначатись військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України". Порядок їх призначення на посади та присвоєння військових звань здійснюється у порядку, визначеному Положенням про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, здійснює управління Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, урядового фельд'єгерського зв'язку.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, є центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, який:

1) забезпечує формування і реалізацію державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об'єктах інформаційної діяльності, протидії технічним розвідкам, а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

2) бере участь у межах своїх повноважень у формуванні й реалізації державної політики у сфері електронного документообігу (в частині захисту інформації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні та впровадженні електронного цифрового підпису (крім питань правового регулювання його застосування) в органах державної влади й органах місцевого самоврядування;

3) бере участь у формуванні й реалізації державної тарифної політики і політики державних закупівель у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

4) здійснює державне регулювання у сфері урядового фельд'єгерського зв'язку;

5) забезпечує функціонування, безпеку та розвиток державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;

6) виконує відповідно до законодавства України функції Адміністрації зв'язку та радіочастот України, здійснює правовий захист інтересів України в міжнародних і регіональних організаціях з питань телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України;

7) здійснює державний контроль, вимоги щодо здійснення якого покладено на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України;

8) здійснює повноваження органу ліцензування у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

9) встановлює порядок створення та допуску до експлуатації, допускає до експлуатації засоби криптографічного захисту службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, засоби, комплекси та системи спеціального зв'язку, визначає криптографічні алгоритми для застосування у засобах криптографічного захисту інформації;

10) встановлює порядок проведення, організовує і проводить державну експертизу у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

11) виконує функції радіочастотного органу спеціального користувача радіочастотного ресурсу України;

12) є суб'єктом оборонного планування та забезпечує в межах повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки й мобілізаційної готовності держави, а також підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовності регіональних органів і територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

13) виконує інші завдання, визначені законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Положення про центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, його організаційна структура, гранична чисельність його особового складу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Положення про структурні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, затверджуються Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Штатний розпис і кошторис центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, затверджуються Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за погодженням з Міністерством фінансів України.

3. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.

Положення про колегію центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, її персональний склад затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 8. Регіональні органи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. З метою виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, можуть утворюватися регіональні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) регіональні органи.

2. Регіональні органи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 9. Територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначені для:

організації та забезпечення стійкого функціонування урядового зв'язку Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з посадовими особами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення під час їх перебування на захищених і польових пунктах управління у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;

забезпечення функціонування, безпеки та розвитку підсистеми урядового польового зв'язку як складової державної системи урядового зв'язку.

2. Мобілізаційне розгортання і приведення у готовність територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для функціонування в особливий період здійснюються відповідно до планів, що розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджуються Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 10. Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначене для організації і забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління та інших юридичних осіб відповідно до законодавства.

2. За рішенням Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення можуть утворюватися підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку.

Положення про підрозділ урядового фельд'єгерського зв'язку, його структуру, штатний розпис і кошторис затверджує начальник Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в рамках міжурядових угод виконує функції фельд'єгерської служби.

4. Основними завданнями Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є:

1) організація, забезпечення і доставка кореспонденції та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління відповідно до переліків, затверджених Президентом України, а також закордонних дипломатичних установ України;

2) доставка кореспонденції та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України під час поїздок по країні та за кордон, а також виконання особливих доручень;

3) доставка цінних відправлень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим і виконання особливих доручень;

4) забезпечення у межах компетенції взаємодії з аналогічними органами держав - учасниць Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок для збереження та безперешкодної доставки офіційної кореспонденції;

5) організація і забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком органів державної влади, місцевого самоврядування, які не входять до переліків, затверджених Кабінету Міністрів України, на договірних засадах;

6) проведення заходів з охорони кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, що доставляється.

5. Для забезпечення виконання покладених на нього завдань Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України має право:

1) перевозити залізничним, авіаційним, автомобільним, морським і річковим транспортом кореспонденцію, офіційну кореспонденцію та дипломатичну пошту;

2) користуватися правом позачергового придбання проїзних документів на всі види транспорту, позачергового розміщення на всіх видах транспорту, позачергового розміщення в готелях за посвідченням про відрядження;

3) використовувати автомобілі без нанесення розпізнавальних знаків і написів, оснащувати їх спеціальними звуковими та світловими сигналами, засобами зв'язку;

4) надавати юридичним особам платні послуги відповідно до законодавства.

6. Органи державної влади зобов'язані в межах своїх повноважень сприяти Головному управлінню урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в організації оперативної доставки кореспонденції і дипломатичної пошти та забезпеченні умов її гарантованого збереження.

За замовленням Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України органи управління залізничним, авіаційним, морським та річковим транспортом виділяють окремі купе в пасажирських поїздах, окремі каюти у річкових та морських судах (купе, каюти повинні бути найбільш зручними за умовами режиму безпеки), місця в пасажирських салонах літаків для проїзду особового складу Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання ними службових обов'язків з оплатою вартості проїзду за існуючими тарифами; забезпечують позачергове придбання квитків і на умовах оренди надають в аеропортах постійні приміщення з телефонним зв'язком та службовою радіотрансляцією.

7. Кореспонденція, офіційна кореспонденція та дипломатична пошта, що доставляється урядовим фельд'єгерським зв'язком, є недоторканною, не підлягає розкриттю та/або затриманню, крім випадків, визначених законом.

Кореспонденція та дипломатична пошта, що доставляється особовим складом Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, обов'язкова для отримання одержувачем незалежно від його підпорядкування та форми власності.

Для захисту кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, приміщень, споруд і транспортних засобів, де вона зберігається, а також життя і здоров'я особового складу Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від протиправних посягань під час виконання ними службових обов'язків на підставі та в порядку, встановлених законом, може застосовуватися вогнепальна зброя, спеціальні засоби та заходи фізичного впливу.

У виключних випадках, якщо збереження кореспонденції та дипломатичної пошти є неможливим, вона підлягає знищенню в установленому порядку.

Автомобілі Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання службових завдань не можуть використовуватися в інтересах інших органів та організацій, не підлягають огляду, перевірці, затриманню та є транспортними засобами спеціалізованого призначення.

8. Порядок забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції та дипломатичної пошти визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ III
ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 11. Особовий склад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. До особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України належать військовослужбовці, державні службовці та інші працівники.

2. Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України затверджується Президентом України.

3. Комплектування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Уповноважені посадові особи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.

4. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

5. На військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поширюється дія військових статутів Збройних Сил України та законодавство України, що встановлює загальний порядок і умови проходження військової служби.

6. Трудові відносини державних службовців та працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України регулюються законодавством про працю і державну службу.

7. Окремі посади військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

8. Військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням на службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Перелік посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в цих державних органах, установах і організаціях, затверджується Президентом України.

9. Курсанти, які звільняються зі служби через службову невідповідність або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, а також військовослужбовці, які звільняються зі служби із зазначених підстав протягом п'яти років після закінчення вищого навчального закладу, в тому числі вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням і після закінчення якого були прийняті на військову службу, відшкодовують Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку та умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Стаття 12. Обмеження, які діють в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Військовослужбовці, державні службовці та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на період служби чи роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України призупиняють членство в політичних партіях.

2. Військовослужбовці, державні службовці та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.

3. Військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заборонено організовувати та брати участь у страйках.

4. Військовослужбовці, державні службовці та інші працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з посади, яку вона обіймає, або зі служби.

Особам, зазначеним у абзаці першому частини четвертої цієї статті, забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб і в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

5. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець, державний службовець чи інший працівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України зобов'язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник такої особи зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Стаття 13. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України провадяться в навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та в інших навчальних закладах.

2. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 14. Обов'язки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. На Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до визначених завдань покладаються такі обов'язки:

1) розробка за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2) забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, її готовності до роботи в особливий період і в разі виникнення надзвичайної ситуації;

3) забезпечення в установленому законодавством порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, органів військового управління, інших державних органів, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного стану і в особливий період;

4) здійснення заходів щодо організації та забезпечення безпеки і функціонування урядового зв'язку із закордонними дипломатичними установами України;

5) забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління та інших юридичних осіб відповідно до законодавства;

6) контроль за виконанням технічних умов та інших вимог законодавства у сфері захисту інформації в приміщеннях абонентів урядового зв'язку;

7) встановлення порядку:

створення й розвитку систем спеціального зв'язку;

надання операторами телекомунікацій ресурсів своїх мереж у користування державній системі урядового зв'язку, Національній системі конфіденційного зв'язку, органам із надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, внутрішніх справ за погодженням з відповідними органами;

взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

8) вирішення в межах компетенції питань забезпечення зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки, оборони, охорони правопорядку;

9) участь у межах своїх повноважень у формуванні й реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

10) забезпечення розвитку у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

11) розроблення в порядку, встановленому законодавством, проектів концепцій розвитку телекомунікацій України, інших проектів концепцій у сфері користування радіочастотним ресурсом України, сприяння їх реалізації;

12) забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, організації спеціального зв'язку, урядового фельд'єгерського зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об'єктах інформаційної діяльності, протидії технічним розвідкам, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

13) технічне регулювання у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об'єктах інформаційної діяльності, організація, координація та проведення робіт з підтвердження відповідності, розробка в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов;

14) методичне керівництво та координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, а також з питань, пов'язаних із запобіганням вчиненню порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, виявленням та усуненням наслідків інших несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах;

15) розробка і супроводження моделей технічних розвідок шляхом збору й аналізу інформації про наявні системи і засоби технічних розвідок, розробка тактики та методів їх застосування, а також перспектив розвитку; надання рекомендацій органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, проведення оцінки загроз і вжиття відповідних заходів для захисту інформації;

16) упровадження комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах закордонних дипломатичних установ України за рахунок коштів, передбачених у законі про Державний бюджет України на функціонування та утримання закордонних дипломатичних установ України;

17) встановлення порядку та вимог технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;

18) встановлення порядку здійснення державного контролю і здійснення державного контролю за:

станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, в тому числі в закордонних дипломатичних установах України, національних контингентах за кордоном, місцях постійного і тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

додержанням вимог законодавства, а також вимог нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

станом протидії технічним розвідкам в органах державної влади, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові об'єкти та інші об'єкти, призначені для застосування в інтересах оборони і безпеки держави;

додержанням вимог безпеки під час розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, проведення тематичних досліджень, експертизи, вивезення та знищення криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку, що мають гриф обмеження доступу;

19) встановлення порядку організації та проведення державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, проведення державної експертизи та експертних досліджень у сфері криптографічного захисту інформації, визначення криптографічних алгоритмів як рекомендованих, допуску до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, засобів, комплексів та систем спеціального зв'язку, надання та/або реєстрація експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, свідоцтв про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, засобів, комплексів та систем спеціального зв'язку, декларацій та атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації;

20) встановлення порядку надання висновків і погоджень, надання висновків і погоджень міжнародних передач криптосистем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, у тому числі тих, що є складовими частинами озброєння, військової та спеціальної техніки;

21) участь у виконанні завдань із територіальної оборони, а також у заходах, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;

22) участь в межах компетенції у стратегічному плануванні застосування Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів для оборони держави;

23) забезпечення в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки й мобілізаційної готовності держави;

24) визначення власних потреб у військовому майні на особливий період;

25) подання Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністрові України за результатами державного контролю аналітичних матеріалів щодо стану криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам у державі, розроблення рекомендацій щодо його поліпшення;

26) встановлення вимог до регламенту роботи центрального засвідчувального органу, акредитованого центру сертифікації ключів, засвідчувального центру органу виконавчої влади (державного органу) та його погодження;

27) визначення технічних і технологічних вимог до акредитованих центрів сертифікації ключів;

28) організація та координація разом із центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації робіт із проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

29) забезпечення функціонування команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Накопичення та аналіз даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформування правоохоронних органів для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері;

30) встановлення порядку ведення та управління реєстром інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, встановлення порядку ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів органів державної влади;

31) розробка критеріїв і порядку оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах; організація та проведення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів, надання відповідних рекомендацій;

32) розробка та затвердження єдиних технічних вимог щодо захисту Єдиного веб-порталу державних органів, контроль за дотриманням цих вимог;

33) погодження проектів (завдань) створення та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, систем спеціального зв'язку у яких оброблятимуться державні інформаційні ресурси та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом, державних інформаційних ресурсів, систем електронного документообігу (в частині захисту інформації) та електронного цифрового підпису, організація проведення їх експертної оцінки;

34) погодження проектів нормативно-правових актів з питань:

криптографічного та технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об'єктах інформаційної діяльності;

протидії технічним розвідкам;

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

умов здійснення міжнародних передач криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема тих, що наявні у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;

35) узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку внесення їх Президентові України та Кабінету Міністрів України на розгляд;

36) визначення переліків засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

37) здійснення ліцензування у сферах криптографічного та технічного захисту інформації;

38) встановлення дозвільного порядку, видача, переоформлення, призупинення (поновлення) дії, анулювання дозволів (копій і дублікатів дозволів) на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб;

39) розроблення, виготовлення та постачання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, службову інформацію та публічну інформацію з обмеженим доступом;

40) погодження та здійснення контролю за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів і на розроблення зразків військової та спеціальної техніки в частині протидії технічним розвідкам;

41) формування та реалізація державної технічної політики в галузі зв'язку, а саме:

розробка технічних регламентів, норм, стандартів, методик розрахунків електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, інших нормативних документів у сферах телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України;

організація робіт, пов'язаних зі стандартизацією та сертифікацією засобів телекомунікацій;

встановлення технічних вимог до телекомунікаційних мереж, систем і комплексів спеціального зв'язку і загального користування, засобів та об'єктів телекомунікацій;

визначення переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, погодження в установленому законодавством порядку питання застосування технічних засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку;

організація відповідно до законодавства робіт з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, призначених для застосування в телекомунікаційних мережах загального користування;

участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

встановлення норм, правил і порядку проведення випробувань у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

подання пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності, що проводять діяльність у сферах телекомунікацій, використання радіочастотного ресурсу;

проведення в межах компетенції заходів із метрологічного забезпечення;

встановлення порядку використання лічильників обліку тривалості телекомунікаційних послуг, які встановлюються на кінцевому обладнанні;

розробка та реалізація технічної політики з питань формування номерного ресурсу, зміни його структури й простору нумерації в інтересах розширення і забезпечення достатньої ємності номерного ресурсу та приведення його у відповідність із міжнародними вимогами;

встановлення порядку і забезпечення проведення експертизи телекомунікаційної інфраструктури проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж спеціального зв'язку і загального користування, споруд і засобів телекомунікацій;

42) вирішення в межах своєї компетенції питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування у мирний час, в умовах надзвичайного стану і особливий період, а також забезпечення (у разі запровадження особливого періоду) переведення мереж зв'язку на відповідний режим роботи;

43) визначення у порядку, встановленому законодавством, необхідного і достатнього для потреб України радіочастотного ресурсу, проведення відповідно до норм міжнародного права заходів щодо його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

44) розробка у порядку, встановленому законодавством, Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України й подання цих документів на затвердження до Кабінету Міністрів України;

45) забезпечення в межах своєї компетенції формування і реалізації інноваційної та інвестиційної політики;

46) розробка вимог щодо надання й отримання телекомунікаційних послуг;

47) здійснення відповідно до законодавства повноважень щодо регулювання цін (тарифів) у галузі зв'язку;

48) державне регулювання у сфері урядового фельд'єгерського зв'язку і поштового зв'язку спеціального призначення;

49) проведення відповідно до законодавства заходів щодо реалізації науково-технічної політики, організації наукового забезпечення функціонування і розвитку сфер спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

50) участь у реалізації державного замовлення на виконання робіт і поставок продукції для державних потреб, сприяння залученню інвестицій, новітніх технологій, використанню управлінського досвіду у сферах спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

51) участь у погодженні питань розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

52) вжиття заходів для здійснення галузевої співпраці з іншими державами;

53) підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань функціонування сфер телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом, вжиття відповідних заходів щодо інтеграції України в європейські структури;

54) участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, підготовка пропозицій щодо укладення, денонсації таких договорів і забезпечення їх виконання;

55) міжнародна координація і методичне забезпечення реалізації заходів щодо формування та використання різних типів номерного ресурсу для телекомунікаційних мереж, у тому числі для телекомунікаційних мереж наступного покоління;

56) розроблення прогнозів розвитку телекомунікаційних мереж і послуг, а також сфери користування радіочастотним ресурсом України;

57) облік та розподіл номерних знаків, проведення обов'язкового технічного контролю та відомчої реєстрації транспортних засобів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

58) встановлення порядку організації служби з охорони об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації та вжиття заходів для її забезпечення;

59) встановлення особливостей організації вартової та внутрішньої служби в територіальних підрозділах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та вжиття заходів щодо їх забезпечення;

60) встановлення порядку придбання, перевезення та носіння вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

61) встановлення порядку чергування особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також несення ним служби (виконання роботи) у підземних спорудах зв'язку та вахтовим методом у зоні відчуження;

62) затвердження порядку оформлення і складання уповноваженими посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України протоколів про адміністративні правопорушення;

63) розробка та організація виконання державних цільових, наукових і науково-технічних програм за напрямами діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

64) приймання та контроль за якістю продукції, інших товарів військового призначення, які виготовляються (модернізуються) на замовлення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

65) здійснення разом із центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки науково-методичного управління підготовкою фахівців у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, радіотехнологій і радіочастотного ресурсу;

66) забезпечення в межах своїх повноважень виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

67) організація в установленому порядку виставок засобів і систем зв'язку в Україні і за її межами, координація участі в таких виставках органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

68) провадження в установленому порядку видавничої діяльності, висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації і на власному веб-сайті;

69) підготовка пропозицій щодо обсягів і напрямів державних капітальних вкладень у галузь зв'язку;

70) забезпечення відповідно до законодавства правового і соціального захисту особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і членів сімей;

71) погодження в порядку, встановленому законодавством, призначення керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації державних органів, Національного банку України та Генеральної прокуратури України;

72) утворення військово-лікарської комісії для проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду та встановлення порядку її діяльності;

73) проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, психологічного забезпечення службової діяльності та встановлення порядку їх здійснення;

74) здійснення добору кадрів у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, формування кадрового резерву, робота з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

75) вжиття в межах повноважень заходів щодо запобігання та виявлення корупції, контроль за їх проведенням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України і на державних підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України;

76) здійснення в межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контролю за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

77) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

78) здійснення внутрішнього контролю і проведення внутрішнього аудиту в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у тому числі контролю за фінансово-господарською діяльністю державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

2. Посадові особи відповідних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть відповідальність відповідно до закону за порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина у процесі використання засобів спеціального зв'язку.

Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань;

2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також до проведення спільних інспекційних перевірок;

3) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об'єкти (території, приміщення, будівлі, споруди тощо) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, на яких знаходяться засоби спеціального зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на об'єкти (території, приміщення, будівлі, споруди тощо), державний контроль щодо яких покладено на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України;

4) надавати фізичним або юридичним особам на договірних засадах послуги, безпосередньо пов'язані із забезпеченням виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

5) проводити планові та позапланові перевірки:

стану криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, національних контингентах за кордоном, під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, без одержання доступу до змісту інформації. В місцях постійного та тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, зазначені перевірки проводяться за погодженням з Управлінням державної охорони України;

додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, органах управління Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органах та інших державних органах;

центрального засвідчувального органу, засвідчувальних центрів, акредитованих центрів сертифікації ключів і центрів сертифікації ключів щодо додержання ними вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

стану протидії технічним розвідкам в органах державної влади, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові об'єкти та інші об'єкти, призначені для застосування в інтересах оборони і безпеки держави.

Уповноважені представники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в установленому порядку мають право: ознайомлюватися з усіма документами та матеріалами, необхідними для проведення перевірок (заходів державного контролю), вимоги щодо проведення яких покладено на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України; доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем та отримання інформації, яка необхідна для з'ясування стану захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

7) ініціювати в установленому порядку проведення службових розслідувань щодо з'ясування причин та умов виникнення порушень, виявлених за результатами державного контролю, здійснення якого покладено на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України;

8) зупиняти дію або скасовувати в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України:

експертні висновки за результатами державної експертизи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації;

свідоцтва про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, комплексів та систем спеціального зв'язку, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, і криптографічних алгоритмів;

декларації та атестати відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та акти атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності у разі ненадання допуску (доступу) або створення перешкод для такого допуску (доступу) уповноваженим посадовим особам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до проведення заходів державного контролю за станом технічного захисту інформації або наявності порушень у сфері захисту інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах, якщо це створює реальну загрозу або передумови до порушення конфіденційності та (або) цілісності й доступності інформації;

9) порушувати в установленому законодавством порядку питання про:

припинення обробки інформації на об'єктах інформаційної діяльності або проведення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, що проводиться з порушенням вимог законодавства у сфері захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

зупинення дії або скасування спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, у разі виявлення порушень у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

10) залучати спеціальних і загальних користувачів радіочастотного ресурсу, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку;

11) одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для використання їх радіозасобами;

12) організовувати та проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні та проектні роботи з питань, що належать до компетенції Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

13) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи;

14) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;

15) скликати наради, проводити наукові та науково-практичні конференції (у тому числі міжнародні), семінари з питань, що належать до компетенції Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

16) проводити у порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність за видами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

17) відчужувати в установленому порядку закріплене за Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України майно;

18) здійснювати міжнародне співробітництво, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів України, взаємодіяти відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

19) звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом;

20) одержувати та використовувати в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, об'єктів житлового будівництва, інших об'єктів, необхідних для функціонування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, і підпорядкованих йому органів;

21) орендувати в установленому порядку приміщення, майно, а також ресурси телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Накази нормативно-правового характеру центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, військовими формуваннями, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Стаття 16. Відносини Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконує покладені на неї завдання у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у виконанні покладених на неї завдань.

3. За перешкоджання законній діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

4. Громадяни України, громадські об'єднання сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на добровільних засадах.

Стаття 17. Підстави і порядок застосування зброї

1. Військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 15-1 Закону України "Про міліцію" та статутами Збройних Сил України.

Розділ V
ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 18. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Соціальний та правовий захист військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших законів.

2. Соціальний та правовий захист державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю і державну службу.

3. Пенсійне забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

4. На військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поширюються права і соціальні гарантії, передбачені Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та іншими актами законодавства.

5. Діти військовослужбовців, державних службовців та працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поза конкурсом.

6. Шкода, завдана майну військовослужбовця, державного службовця або іншого працівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.

Стаття 19. Соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Особовий склад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання покладених на них обов'язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб органів державної влади у передбачених законами України випадках, не має права втручатися в їх законну діяльність.

2. Особовому складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України видається службове посвідчення.

3. Військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України і затвердженим Кабінетом Міністрів України.

4. Використання військових звань, відзнак, форменого одягу, службового посвідчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

5. Забезпечення курсантів (слухачів) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України грошовим забезпеченням, харчуванням, обмундируванням і житлом здійснюється відповідно до законодавства.

6. Особовий склад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при виконанні службових обов'язків мають право безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.

7. Військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть надаватися додаткові відпустки терміном до 10 діб із збереженням грошового забезпечення за сімейними обставинами та з інших поважних причин у порядку, встановленому Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 20. Медичне та санаторно-курортне забезпечення особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в закладах охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за угодами, укладеними нею із зазначеними центральними органами виконавчої влади. У разі відсутності за місцем служби чи проживання військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України закладів охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечуються лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами через заклади охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в межах коштів, передбачених на її утримання.

Порядок медичного забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та їх забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами встановлюється центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

2. Забезпечення медичною допомогою членів сімей військовослужбовців і ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у разі відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я здійснюється на умовах і в порядку, визначених частиною першою цієї статті для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Військовослужбовці, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також у санаторно-курортних закладах Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

4. Жінки із числа військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків із числа військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в закладі охорони здоров'я та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

5. Медичне забезпечення державних службовців і інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також членів їхніх сімей здійснюється в закладах охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на загальних підставах відповідно до законодавства.

Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 21. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Держава забезпечує Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.

2. Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об'єктів, необхідних для функціонування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, розташування її центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, регіональних органів, територіальних підрозділів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ та організацій, зазначених у статті 5 цього Закону.

3. Майно, що належить Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, є державною власністю та закріплюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, за регіональними органами, територіальними підрозділами, Головним управлінням урядового фельд'єгерського зв'язку, закладами, установами та організаціями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на праві оперативного управління.

4. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має житловий фонд.

Розділ VII
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 23. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

2. Діяльність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

3. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підконтрольна Верховній Раді України. З питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підпорядковується і підконтрольна Президентові України.

4. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щороку до 20 лютого подає письмову інформацію:

Президенту України про діяльність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з основних питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України;

Верховній Раді України про виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань;

Кабінету Міністрів України звіт про діяльність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 24. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 25. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

2. За віддання і виконання злочинного розпорядження чи наказу винні особи із числа особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть відповідальність згідно із законом.".

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Абзац другий статті 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 44; ст. 416; 1993 р., N 44; ст. 417; 2003 р., N 37, ст. 300; 2011 р., N 31, ст. 303) після слів "правоохоронних органів спеціального призначення" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

2. Частину другу статті 70 Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради, 1993 р., N 4, ст. 19) доповнити словами ", а також Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.".

3. У частині другій статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 36-37, ст. 511) після слів "розвідувальні органи України" доповнити словами "Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

4. Частину четверту вступу Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600;), після слів "Державну спеціальну службу транспорту" доповнити словами "Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.".

5. Частину третю преамбули Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600), після слів "Державну спеціальну службу транспорту" доповнити словами "Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.".

6. Частину четверту преамбули Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600), після слів "Державну спеціальну службу транспорту" доповнити словами "Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.".

7. Частину четверту преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 41, ст. 600), після слів "Державну спеціальну службу транспорту" доповнити словами "Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.".

8. У Законі України "Про поширення дії окремих положень Закону України "Про міліцію" на особовий склад Державної фельд'єгерської служби України при Державному комітеті зв'язку та інформатизації України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 34, ст. 298):

у назві Закону слова "Державної фельд'єгерської служби України при Державному комітеті зв'язку та інформатизації України" замінити словами "Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Поширити на особовий склад Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації дію статей 12 і 13, пунктів 1 і 3 частини першої, частин другої і третьої статті 14, пунктів 2, 3 і 5 частини першої, частин другої і третьої статті 15, статті 15-1 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1995 р., N 15, ст. 102).".

9. Назву та текст статті 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511) після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

10. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486; N 48, ст. 566; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI; 2011 р., N 48-49, ст. 536) після слів "державного експортного контролю" доповнити словами "державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації,".

11. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 8, ст. 235).

12. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

13. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

14. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, які на момент набрання чинності цим Законом проходять службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у підрозділах Державної фельд'єгерської служби України, призначаються за їх згодою на відповідні посади військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в порядку переатестації протягом шести місяців з дня набрання чинності Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

15. Установити, що особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, які проходять службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у підрозділах Державної фельд'єгерської служби України, при зарахуванні їх на військову службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України присвоюються військові звання, рівноцінні спеціальним званням, які були їм присвоєні при проходженні служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у кадрах Міністерства внутрішніх справ України. Строк проходження ними служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у кадрах Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі вислуга років на пільгових умовах) зараховується до строку проходження військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

16. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цього Закону розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України органів внутрішніх справ, які проходять службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у підрозділах Державної фельд'єгерської служби України, на період їх служби на посаді, яку вони обіймають, встановлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності цим Законом, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

17. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос