Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О восстановлении доверия к судебной системе Украины

Проект закона Украины от 11.03.2014 № 4378-1
Дата рассмотрения: 11.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відновлення довіри до судової системи України

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки (люстрації) суддів (далі - перевірка), які свої діями дискредитували авторитет судової влади.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета та завдання перевірки суддів

Метою перевірки суддів є утвердження в суспільстві верховенства права та законності, відновлення довіри до судової системи України шляхом звільнення з посад тих суддів, які своїми грубими порушеннями професійних та етичних стандартів діяльності дискредитували авторитет судової влади України, викорінення і недопущення в майбутньому корупції в системі судів загальної юрисдикції.

Завдання перевірки суддів (люстрації):

звільнення з посади осіб, що перебувають на посаді судді, реальні витрати та фактичний матеріальний стан яких, а також їх близьких осіб не відповідає рівню їх офіційних задекларованих у встановленому порядку доходів;

звільнення з посади суддів, які одноособово або у складі колегії суддів ухвалювали рішення, спрямовані на неправомірне чи несправедливе обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі порушенні виборчих прав, права на участь у мирних зібраннях, мітингах, походах, демонстрацій, на свободу пересування або у зв'язку з участю у мирних зібраннях мітингах, походах, демонстраціях та/або залишали ці рішення без змін при їх перегляді у апеляційному чи касаційному порядку;

звільнення з посади суддів, які одноособово або у складі колегії суддів при здійсненні правосуддя припускались порушення норм процесуального права, обмеження процесуального права сторони або учасника судового процесу, що вплинуло на результат судового розгляду або потягнуло тяжкі наслідки. Для цілей цього Закону порушення суддею процесуальних строків розгляду справи не розглядається як порушення норм процесуального права, що вплинуло на результат судового розгляду або потягнуло тяжкі наслідки;

звільнення з посади суддів, які одноособово або у складі колегії суддів ухвалювали рішення, спрямовані на явно неправомірне чи несправедливе позбавлення фізичних або юридичних осіб майна, особистих немайнових чи майнових прав та/або залишали ці рішення без змін при їх перегляді у апеляційному чи касаційному порядку;

звільнення з посади суддів, щодо яких у встановленому законом порядку було встановлено факт вчинення корупційного правопорушення, або провадження у справі щодо вчинення суддею, або особою, яка в подальшому стала суддею, корупційного правопорушення було припинено з нереабілітуючих підстав;

звільнення з посад суддів, що ухвалили судове рішення, яке в подальшому визнано Європейським судом з прав людини таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;

звільнення з посади суддів, які одноособово або у складі колегії суддів ухвалили вироки, що у подальшому були скасовані через встановлення особи, яка насправді скоїла злочин, за який була засуджена невинна людина та/або залишали ці рішення без змін при їх перегляді у апеляційному чи касаційному порядку;

звільнення з посади суддів, які перебуваючи на адміністративних посадах використовували своє службове становище для впливу на інших суддів.

Стаття 2. Строки перевірки

Перевірка здійснюється протягом 6 місяців з дати початку роботи органу, що здійснює перевірку. Через 6 місяців після початку роботи органу, що здійснює перевірку, вказаний орган звітує про результати своєї роботи Верховній Раді України. За результатами обговорення звіту органу, що здійснює перевірку, Верховна Рада України приймає рішення про закінчення перевірки суддів, яка передбачена цим Законом, або про її продовження на наступний строк.

Стаття 3. Органи, що здійснюють перевірку

З метою реалізації цього Закону при Вищій раді юстиції України формується Тимчасова спеціальна комісія з люстрації (далі - Спеціальна комісія), яка складається з 17 членів.

Спеціальна комісія не підпорядковується і не підзвітна Вищій раді юстиції України. У своїй діяльності Спеціальна комісія звітує перед Верховною Радою України.

Персональний склад Спеціальної комісії формується Верховною Радою України. Членом Спеціальної комісії може бути призначено особу, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, досвід роботи за фахом не менш ніж 5 років, останні 10 років постійно проживала в Україні.

Не може бути призначено до складу Спеціальної комісії осіб, які протягом останніх 10 років працювали на посадах суддів, в апараті суду, у правоохоронних органах, на державній службі. Персонально пропозиції щодо осіб, які пропонуються для роботи у Спеціальній комісії вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями. Член Спеціальної комісії може бути відкликаний Верховною Радою України зі складу Спеціальної комісії виключно у разі набуття законної сили вироку суду, яким встановлено факт вчинення таким членом Спеціальної комісії кримінально караної дії, або якщо у встановленому законом порядку було встановлено факт вчинення таким членом Спеціальної комісії корупційного правопорушення.

Спеціальна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря та затверджує регламент своєї роботи.

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи Спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції та секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Громадські організації, підприємства, установи, організації усіх форм власності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зобов'язані на запит Спеціальної комісії надавати усю наявну у них інформацію про відкриті банківські рахунки, наявні грошові кошти, цінні папери, рух грошових коштів, приналежність майна та майнових прав осіб, укладених ними угод, частки у статутних капіталах, майно що передано ними в управління або знаходиться у них в управлінні та інші відомості про осіб, щодо яких Спеціальною комісією направлено запит.

Стаття 4. Зміст перевірки

Перевірка здійснюється щодо суддів судів загальної юрисдикції України.

Об'єктом перевірки є:

1) рішення, дії чи бездіяльність професійних суддів під час здійснення правосуддя одноособово або у складі колегії суддів;

2) рішення, дії чи бездіяльність суддів, які перебуваючи на адміністративних посадах використовували своє службове становище для впливу на інших суддів;

3) достовірність та повнота відомостей, що містяться у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру порівняно із витратами суддів та їх близьких родичів, а також вартістю майна, яке їм належить, або яким вони користуються, чи передано ними в управління, або у інший спосіб пов'язується з суддею.

Провадження з перевірки відкривається членом Спеціальної комісії.

Підставою для відкриття провадження з перевірки є:

1) подання народного депутата України;

4) поданням громадської організації, об'єднання громадян;

5) подання громадянина України;

6) повідомлення засобу масової інформації;

7) наявність достатньої для цього інформації у члена Спеціальної комісії.

Провадження з перевірки включає такі стадії:

1) перевірка даних;

2) відкриття провадження з перевірки, дослідження і збір інформації та матеріалів;

3) розгляд справи Спеціальною комісією;

4) прийняття рішення Спеціальною комісією;

5) передача рішення Спеціальної комісії на розгляд Верховної Ради України.

За наслідками перевірки складається висновок з викладенням фактів і обставин, виявлених під час перевірки, і пропозицій.

Перевірка даних здійснюється членом Спеціальної комісії шляхом дослідження наявних матеріалів, одержання письмового пояснення від професійного судді та інших осіб, витребування судових справ (їх копій), розгляд яких закінчено, одержання інформації від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об'єднань незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи їх об'єднань. Не надання суддею письмового пояснення у визначений строк не перешкоджає проведенню і завершенню перевірки судді.

За наслідками перевірки членом Спеціальної комісії складається висновок з викладенням фактичних обставин, виявлених під час перевірки, висновків і пропозицій. З висновком може бути ознайомлена особа, стосовно якої проводилася перевірка, якщо вона виявить таке бажання.

Спеціальна комісія розглядає справу на найближчому засіданні після надходження від члена Спеціальної комісії висновку та матеріалів перевірки.

Засідання Спеціальної комісії в частині обговорення висновків члена Спеціальної комісії є відкритими. Особа, яка перевіряється, та/або її представник можуть подати письмові пояснення та бути присутніми на обговоренні матеріалів перевірки на засіданні Спеціальної комісії. Письмові пояснення виголошуються на засіданні Спеціальної комісії в обов'язковому порядку.

Рішення за результатами перевірки приймається Спеціальною комісією за відсутністю особи, щодо якої розглядається справа, шляхом відкритого голосування більшістю від складу Спеціальної комісії і повинно містити назву комісії, прізвище, ім'я, по батькові і посаду особи, яка перевіряється, стисле викладення обставин, що слугували підставою для проведення перевірки, стисле викладення пояснення особи, яка перевіряється (за наявністю) та відомості, що характеризують цю особу, обґрунтування мотиву прийнятого рішення, висновок щодо наявності або відсутності підстав для звільнення особи з посади судді.

За результатами перевірки суддів Спеціальною комісією приймається рішення, яким встановлюється наявність або відсутність підстав для звільнення особи з посади судді. Встановлення Спеціальною комісією наявності підстав для звільнення суді є встановленням цією комісією факту порушення цим суддею присяги судді.

Спеціальна комісія приймає рішення шляхом голосування більшістю від її складу. Члени Спеціальної комісії не мають права утриматися від голосування. Незгодний із рішенням Спеціальної комісії член Спеціальної комісії може письмо висловити свою окрему думку, яка із відповідним рішенням Спеціальної комісії передається до Верховної Ради України для врахування при прийнятті Верховною Радою України рішення про звільнення судді.

Встановлені Спеціальною комісією за результатами перевірки судді обставини, які свідчать про порушення суддею присяги, не потребують додаткового встановлення Вищою радою юстиції України. За наявністю підстав рішення Спеціальної комісії направляється до правоохоронних органів, яке реєструється і розслідується в порядку, встановленому для повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Про прийняте за результатами розгляду рішення Спеціальної комісії процесуальне рішення правоохоронні органи повідомляють Спеціальну комісію.

Повідомлення про порядок денний і дату засідання завчасно розміщуються на Інтернет порталі Спеціальної комісії. Звіт про роботу Спеціальної комісії та прийняті нею рішення протягом 5 днів розміщуються на Інтернет порталі Спеціальної комісії.

Повторна перевірка судді з одних і тих же підстав не допускається. За наявності достатніх обставин, повторні перевірки судді може бути проведена за іншими матеріалами та/або з інших підстав.

Стаття 5. Заходи, які застосовуються за результатами перевірки

Судді, за результатами перевірки яких рішенням Спеціальної комісії встановлено наявність підстав для їх звільнення протягом 1 робочого дня з дня отримання відповідним судом такого рішення підлягають відстороненню від здійснення правосуддя до розгляду Верховною Радою України рішення Спеціальної комісії щодо цих суддів.

Рішення про звільнення судді з посади у зв'язку із порушенням присяги або про відмову у звільненні приймає Верховна Рада України за результатами розгляду рішення Спеціальної комісії протягом одного місяця з дати надходження такого рішення Спеціальної комісії.

Судді, які не пройшли перевірку і були звільнені з посади на підставі рішення Спеціальної комісії, не можуть бути призначені чи обрані на посаду судді протягом п'яти років з моменту звільнення з посади судді.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Відставка (звільнення) судді не перешкоджає проведенню щодо нього перевірки в порядку, встановленому цим Законом.

3. З моменту набрання чинності цим Законом припинити повноваження членів Вищої ради юстиції, обраних за квотою Верховної Ради України. Рекомендувати Президенту України, з'їзду суддів України, з'їзду адвокатів України, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури протягом 30 днів з моменту набрання чинності цим Законом відкликати призначених ними членів Вищої ради юстиції та призначити нових. Рекомендувати з'їзду суддів України, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Міністру юстиції України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Державної судової адміністрації України протягом 30 днів з моменту набрання чинності цим Законом відкликати призначених ними членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та призначити нових.

4. З моменту набрання чинності цим Законом голови усіх судів, їх заступники, окрім голови Верховного Суду України та його заступників, вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад.

Тимчасово, до встановлення Верховною Радою України порядку призначення суддів на адміністративні посади, протягом 30 днів з дня набуття чинності цим Законом, призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів судів, їх заступників з числа суддів, які пропрацювали у цьому суді не менш ніж 3 роки. Тимчасово виконуючий обов'язки голови суду, його заступник призначається Верховною Радою України за поданням зборів суддів відповідного суду, яке затверджено Вищою радою юстиції України. До призначення тимчасово виконуючих обов'язки голів судів його функції виконує старший за віком суддя цього суду.

5. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правовий акт щодо порядку забезпечення діяльності спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

6. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції та секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос