Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременной выплаты заработной платы

Проект закона Украины от 23.07.2014 № 4349а
Дата рассмотрения: 23.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати

З метою підвищення рівня соціального захисту трудових прав громадян, гарантованих Конституцією України, та посилення відповідальності роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати, Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити статтею 115-1 такого змісту:

"Стаття 115-1. Наслідки порушення строків виплати заробітної плати

У разі порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сплатити працівнику відшкодування у розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми за кожний день затримки".

2. У статті 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., N 25 - 26, ст. 131):

1) абзац перший частини другої доповнити словами "або повторно протягом одного календарного року";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до моменту складання обвинувачувального акту нею здійснено виплату заборгованості із заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам у повному обсязі, а також встановленого законом відшкодування за шкоду, завдану такою невиплатою або затримкою виплати".

3. Пункт 1 частини першої статті 96 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 42, ст. 492) доповнити словами "а також нарахованої на день виплати суми відшкодування втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати".

4. Статтю 34 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Відшкодування працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати

У разі порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний сплатити працівнику відшкодування у розмірі у розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми за кожний день затримки".

5. У статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 422; 2003 р., N 14, ст. 96):

1) у абзаці п'ятому частини другої слова та знаки "заробітна плата (грошове забезпечення) та інші" замінити словами "грошове забезпечення та інші";

2) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Питання відшкодування працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України "Про оплату праці".

6. Частину другу статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., N 2-3, ст. 11) доповнити абзацом третім такого змісту:

"Прийняття банком розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум, без одночасного представлення платником єдиного соціального внеску платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, забороняється".

7. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413):

1) у частині першій статті 1:

друге речення абзацу п'ятого після слів "До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати" доповнити словами "заробітної плати";

у абзаці тринадцятому слова "не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника" замінити словами "не менш як половина штатної чисельності працівників боржника"; та виключити слово "дорадчого";

у абзаці п'ятнадцятому слово "дорадчого" виключити;

2) частину другу статті 4 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Призначення арбітражним керуючим однієї і тієї ж особи одночасно у двох і більше справах про банкрутство не допускається";

3) частину другу статті 5 доповнити реченням такого змісту: "Про загрозу банкрутства має бути письмово повідомлений також виборний орган первинної профспілкової організації";

4) абзац перший частини третьої статті 10 доповнити словами "або не менш як сто мінімальних розмірів заробітної плати, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника стосуються заборгованості з заробітної плати";

5) абзац третій частини восьмої статті 33 доповнити словами "крім виплати заборгованості з заробітної плати";

6) абзац шостий частини другої статті 36 доповнити словами "з зазначенням розміру заборгованості з заробітної плати станом на початок місяця, в якому подається звіт";

7) у частині другій статті 41:

абзац дев'ятий після слів "вихідної допомоги" доповнити словами "та заборгованої заробітної плати";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Виплата вихідної допомоги та заборгованої заробітної плати звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором першочергово серед платежів, визначених статтею 45 цього закону як позачергові, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту";

8) абзац перший частини четвертої статті 42 доповнити словами "та для виплати заборгованості з заробітної плати";

9) у статті 45:

пункт 1 частини першої замінити двома пунктами 1 і 1-1 такого змісту:

"1) позачергово задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, в тому числі, визнаної за судовими рішеннями, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види соціального страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

1-1) у першу чергу задовольняються:

вимоги забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута";

витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

частину дев'яту виключити;

10) частину другу статті 47 після слів "Вихідна допомога" доповнити словами "та заборгована заробітна плата".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Опрос