Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обновления государственного аппарата и упрощения предоставления административных услуг

Проект закона Украины от 21.07.2014 № 4322а
Дата рассмотрения: 21.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оновлення державного апарату та спрощення надання адміністративних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину восьму статті 59 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"8. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до зазначеного реєстру підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".

2. Статтю 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170, із наступними змінами) доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, а також інших питань адміністративно-територіального устрою обов'язково підлягають реєстрації в Єдиному державному адресному реєстрі.

Порядок ведення Єдиного державного адресного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.".

3. Статті 28, 41 і 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 19-20, ст. 142; 2014 р., N 20-21, ст. 739) викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Виконавчий збір

1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавчий збір стягується в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - фізичної особи і в розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі виконання рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки та виконання боржником рішення після закінчення строку для самостійного його виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.

Виконавчий збір стягується незалежно від вчинення державним виконавцем заходів примусового виконання, передбачених цим Законом.

2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону, за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, а також у разі перерахування коштів стягувачу у випадку, передбаченому частиною другою статті 27 цього Закону, та у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься під час першого надходження виконавчого документа державному виконавцю. Під час наступних пред'явлень до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.

4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.

5. У разі закінчення виконавчого провадження у зв'язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір повертається боржникові.

6. У разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 47, пунктами 2 і 8 частини першої статті 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.

7. У разі виконання рішення, за яким закінчився строк для його самостійного виконання, але судом встановлено відстрочку чи розстрочку виконання рішення, виконавчий збір стягується в порядку, встановленому цим Законом, шляхом виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження.

8. Постанова про стягнення виконавчого збору надсилається не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику і може бути оскаржена до суду в порядку, встановленому цим Законом.";

"Стаття 41. Кошти виконавчого провадження

1. Кошти виконавчого провадження складаються з:

1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону;

2) авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;

3) стягнутих з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;

4) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

2. Витрати органів державної виконавчої служби, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження.

3. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. До витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, належать кошти, за рахунок яких здійснено оплату:

1) перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;

2) послуг експертів, суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дій;

3) поштового переказу стягувачу стягнених аліментних сум;

4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;

5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;

6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби.

5. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, виноситься на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згідно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувану, або закінчення виконавчого провадження у разі необхідності їх примусового стягнення згідно з вимогами цього Закону. Зазначена постанова надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ним у порядку, встановленому цим Законом.";

"Стаття 46. Винагорода державному виконавцю

1. За сумлінне виконання державним виконавцем своїх обов'язків під час проведення виконавчих дій він має право на винагороду, яка виплачується за рахунок виконавчого збору.

2. Порядок виплати, розмір винагороди та критерії оцінки роботи державного виконавця встановлюються Кабінетом Міністрів України.".

4. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 виключити;

2) статтю 4 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Кабінетом Міністрів України може бути встановлено спрощений порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за зверненням заявника. Розмір плати за надання таких послуг визначаються Кабінетом Міністрів України.";

3) у статті 6:

абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:

"надає відомості з Єдиного державного реєстру;";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.

Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, інші особи, які відповідають зазначеним кваліфікаційним вимогам та залучаються до виконання обов'язків на підставі відповідного договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

4) у статті 7:

абзац сьомий частини першої виключити;

абзац восьмий частини першої викласти у такій редакції:

"забезпечує оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційних дій;";

5) у статті 10 слова "реєстраційний збір" у всіх відмінках замінити словами "адміністративний збір" у відповідному відмінку;

6) доповнити Закон статтею 151 такого змісту:

"151. Винагорода державному реєстратору

Державний реєстратор, який протягом місяця забезпечив законне проведення реєстраційних дій, одержує винагороду. Розмір та порядок виплати винагороди державному реєстратору встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

7) в абзаці двадцять дев'ятому частини другої статті 17 слова "публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи" замінити словами "оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців";

8) у статті 19 у частині другій:

абзац третій після слів "внесення таких змін" доповнити словами: "та документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці четвертому слова "публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення" замінити словами "оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

абзац третій частини п'ятнадцятої викласти у такій редакції:

"документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

9) статтю 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:

доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;

витягу з Єдиного державного реєстру;

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується;

виписки з Єдиного державного реєстру.

3. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст витягу, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру визначається Міністерством юстиції України.

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.

7. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати двох робочих днів з дня надходження запиту.";

10) статтю 21 виключити;

11) у статті 22:

у назві статті слово "Публікація" замінити словом "Оприлюднення";

у частині першій:

в абзаці першому слова "опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

абзац другий виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2.Зміст повідомлення, що підлягає оприлюдненню, визначається Міністерством юстиції України.";

у частинах третій і четвертій слова "опублікуванню" і "опублікування" замінити відповідно словами "оприлюднення" і "оприлюдненню";

у частині п'ятій слова "публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднення повідомлень";

частини шосту і сьому виключити;

12) частину другу статті 241 викласти у такій редакції:

"2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи.

За здійснення державної реєстрації центральних органів виконавчої влади адміністративний збір не справляється.";

13) в абзаці другому частини другої статті 27 слова "реєстраційний збір" замінити словами "адміністративний збір";

14) частину другу статті 29 викласти у такій редакції:

"2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.";

15) у частині третій статті 32 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";

16) у частині першій статті 35:

в абзаці другому слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці третьому слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";

17) у частині дев'ятій статті 36 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";

18) в абзаці третьому частини першої статті 381 слова "опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення" замінити словами "оприлюднення повідомлення";

19) в абзаці другому частини третьої статті 44 слова "реєстраційний збір" замінити словами "адміністративний збір".

5. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141):

1) частину першу статті 9 викласти у такій редакції:

"1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт.

Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, інші особи, які відповідають зазначеним кваліфікаційним вимогам та залучаються до виконання обов'язків на підставі відповідного договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

2) частину тринадцяту статті 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Кабінетом Міністрів України може бути встановлений спрощений порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за зверненням заявника. Розмір плати за надання таких послуг визначається Кабінетом Міністрів України.";

3) абзац шостий частини першої статті 16 виключити;

4) статті 28 і 29 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

1. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною.

2. Для фізичних та юридичних осіб інформація з Державного реєстру прав надається виключно за об'єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації прав та нотаріусам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.

4. За заявою власника чи іншого правоволодільця орган державної реєстрації прав надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.

5. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.";

"Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав

1. Розмір плати за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.

2. За державну реєстрацію державних органів та органів місцевого самоврядування адміністративний збір не справляється.

3. Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування (посадові особи) звільняються від плати за видачу витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

4. Фізичні та юридичні особи звільняються від плати за видачу витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

5. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається, а плата за надання витягу з Державного реєстру прав повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір та плата за видачу витягу з Державного реєстру прав повертаються.

Розмір плати за застосування спрощеного порядку державної реєстрації прав та їх обтяжень та надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

5) доповнити Закон статтею 291 такого змісту:

"Стаття 291. Винагорода державному реєстратору

1. Державний реєстратор, який протягом місяця забезпечив законне проведення державної реєстрації прав, одержує винагороду. Розмір та порядок виплати винагороди державному реєстратору встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

6. Доповнити Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2013 р., N 51, ст. 716) статтею 201 такого змісту:

"Стаття 201. Винагорода працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану

1. Працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану, має право на одержання винагороди у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.".

7. Пункт 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87) викласти у такій редакції:

"13) Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державна виконавча служба України, Державна реєстраційна служба України - у справах, пов'язаних з виконанням ними своїх повноважень;".

8. У Законі Україні "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409):

1) пункт третій частини першої статті 1 після слів "адміністративні послуги" доповнити словами "та у випадку, передбаченому законом, інші особи, визначені Кабінетом Міністрів України";

2) доповнити після частини першої статтю 5 новою частиною другою такого змісту:

"2. Кабінетом Міністрів України може бути встановлений спрощений порядок надання адміністративних послуг та інших платних послуг, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за зверненням заявника. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

3) у статті 11:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) з урахуванням її соціального та економічного значення і порядок її справляння визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.".

частину сьому після слів "за їх надання" доповнити словами "крім випадків, визначених законом".

9. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 885):

у пункті 17 Розділу І слова "реєстраційний збір" у всіх відмінках замінити словами "адміністративний збір" у відповідному відмінку.

10. Підпункт "х" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) до 1 жовтня 2014 року внести до Верховної Ради України проекти законів України щодо перегляду функцій та повноважень контролюючих та дозвільних органів з метою приведення їх у відповідність із стандартами Європейського Союзу, та внести зміни у власні нормативно-правові акти з метою усунення дублювання функцій, скорочення їх обсягу та обсягу контрольно-наглядової роботи та відповідного скорочення їх чисельності.

2) до 1 січня 2016 року забезпечити автоматизоване перенесення записів Державного реєстру земель до Державного реєстру прав.

З моменту такого перенесення записи до Державного реєстру земель вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права на відповідні земельні ділянки - зареєстрованими (крім випадків, коли права на такі земельні ділянки зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року);

3) до 1 вересня 2015 року організувати та забезпечити проведення із залученням громадськості позачергової атестації державних службовців центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють повноваження у сферах державного нагляду (контролю), надання адміністративних послуг, державних закупівель, приватизації державного або комунального майна, набуття громадянами або юридичними особами прав на землю, а також осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів;

Забезпечити за результатами атестації розгляд питання щодо звільнення з посад державних службовців та осіб начальницького складу, які допускають під час виконання відповідних повноважень порушення законодавства, прав і свобод громадян, не відповідають займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації;

4) забезпечити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, прийняття на державну службу відповідно до результатів тестування, надавши створення можливості для вступу на державну службу особам, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку, але не мають стажу роботи на посадах державної служби.

3. Рекомендувати Генеральному прокуророві України організувати та забезпечити проведення до 1 вересня 2015 року позачергової атестації прокурорів та слідчих прокуратури усіх рівнів (крім Генерального прокурора України та його заступників), за результатами якої розглянути питання щодо звільнення з посад прокурорів та слідчих, які допускають під час виконання службових повноважень порушення законодавства, прав і свобод громадян, не відповідають займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації.

4. У порядку, встановленому законом, провести до 1 вересня 2015 року атестацію суддів судів України з метою оцінки рівня знань та професійної кваліфікації суддів, підвищення їх відповідальності за додержання законодавства під час розгляду справ.

5. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос