Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены норм пенсионной реформы

Проект закона Украины от 01.07.2014 № 4212а
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування норм пенсійної реформи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49-51, ст. 376 з наступними змінами):

а) у частині першій статті 26:

в абзаці першому слова та цифри "віку 60 років" замінити словами та цифрами "чоловіками 60 років, жінками - 55 років";

абзац другий виключити;

б) у абзаці першому та другому частини першої статті 28 цифри "35" та "30" замінити відповідно на "25" та "20";

в) у статті 29:

у частині першій слова "абзацом першим частини першої статті" замінити словом "статтею";

частину третю виключити;

г) у частині першій статті 32 слова та цифри

"від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно - 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно - 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно - 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно - 10 років",

"від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону" виключити;

ґ) частину другу статті 33 викласти у такій редакції:

"2. За наявності у інвалідів II групи і непрацюючих інвалідів III групи страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону";

д) статті 40:

у абзаці першому частини першої слова та цифри "у період до 1 січня 2016 року " виключити;

у абзаці четвертому частини другої слова "три календарні роки, що передують" замінити словами "календарний рік, що передує";

е) у статті 42:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 цього Закону. Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму";

у абзаці другому частини четвертої слова "який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку)" замінити словами "за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком";

є) абзац третій частини третьої статті 45 доповнити новим реченням такого змісту: "У такому ж порядку і на таких же умовах визначається заробітна плата (дохід) при призначенні вперше пенсії за віком відповідно до цього Закону особам, яким раніше призначена пенсія (незалежно від виду) за нормами інших законів";

ж) у Розділі XV Прикінцеві положення:

пункти 4-1, 7-2 виключити;

у пункті 4-2 слово "дванадцятим" замінити словом "сьомим".

2. Статтю 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст. 404 з наступними змінами) викласти у такій редакції:

"У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм цього Закону у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку (чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства;

одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати".

3. Друге речення частини другої статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст. 200 з наступними змінами) виключити.

4. В частині п'ятій статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 793 з наступними змінами):

в першому реченні слова та цифри "необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками 57 років, а жінками" замінити словами та цифрами "35 років для чоловіків та 30 років для жінок після досягнення";

друге та третє речення виключити;

доповнити новими реченнями другим та третім такого змісту: "Чоловіки, які народилися по 31 грудня 1958 року, право на призначення пенсії з урахуванням частини п'ятої цієї статті мають за наявності у них страхового стажу не менше:

25 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1954 року;

27 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1955 року;

29 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1956 року;

31 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1957 року;

33 роки - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1958 року. Жінки, які народилися по 31 грудня 1963 року, право на призначення пенсії з урахуванням частини п'ятої цієї статті мають за наявності у них страхового стажу не менше:

20 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1959 року;

22 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1960 року;

24 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1961 року;

26 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1962 року;

28 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1963 року".

5. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 399 з наступними змінами):

а) у частині першій статті 12:

пункт "а" викласти у такій редакції:

"а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 календарних років і більше.

До календарної вислуги років зараховується також період, зазначений у частині другій статті 17 цього Закону";

у пункті "в" слова та цифри "20 календарних років і більше" замінити словами та цифрами "15 календарних років";

б) у пункті "в" частини першої статті 13 всі цифри "20" замінити на "15";

в) останнє речення пункту "в" частини четвертої статті 30 виключити.

6. Пункт 11 статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст. 444 з наступними змінами) викласти у такій редакції:

"11) для військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил України у зв'язку з їх реформуванням, при досягненні 45-річного віку і за наявності вислуги 15 календарних років пенсія обчислюється у розмірі 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення зі збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення".

7. У статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490 з наступними змінами):

у частині першій слова та цифри "чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки" замінити словами та цифрами "35 років для чоловіків та 30 років для жінок";

другу частину виключити;

доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:

"Чоловіки, які народилися по 31 грудня 1958 року, право на призначення пенсії за цим Законом мають за наявності у них страхового стажу не менше:

25 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1954 року;

27 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1955 року;

29 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1956 року;

31 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1957 року;

33 роки - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1958 року.

Жінки, які народилися по 31 грудня 1963 року, право на призначення пенсії за цим Законом мають за наявності у них страхового стажу не менше:

20 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1959 року;

22 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1960 року;

24 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1961 року;

26 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1962 року;

28 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1963 року".

8. У частині першій статті 49 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 26, ст. 273 з наступними змінами):

слова "чоловіки, які досягли шістдесятидворічного віку, та жінки" замінити словом "особи";

слова та цифри "необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами та цифрами "35 років для чоловіків та 30 років для жінок";

доповнити новими реченнями такого змісту:

"Чоловіки, які народилися по 31 грудня 1958 року, право на призначення пенсії за цим Законом мають за наявності у них страхового стажу не менше:

25 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1954 року;

27 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1955 року;

29 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1956 року;

31 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1957 року;

33 роки - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1958 року.

Жінки, які народилися по 31 грудня 1963 року, право на призначення пенсії за цим Законом мають за наявності у них страхового стажу не менше:

20 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1959 року;

22 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1960 року;

24 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1961 року;

26 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1962 року;

28 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1963 року".

9. Частину першу статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 4, ст. 18 з наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а особи, які мають право на пенсію відповідно до законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (за наявності відповідних умов), - за наявності страхового стажу не менше:

25 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1954 року;

27 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1955 року;

29 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1956 року;

31 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1957 року;

33 роки - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1958 року;

35 років - для чоловіків, які народилися з 1 січня 1959 року;

20 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1959 року;

22 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1960 року;

24 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1961 року;

26 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1962 року;

28 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1963 року;

30 років - для жінок, які народилися з 1 січня 1964 року".

10. У статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст. 165 з наступними змінами):

частину другу викласти в такій редакції:

"Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років у жінок і 20 років у чоловіків та страхового стажу не менше:

25 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1954 року;

27 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1955 року;

29 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1956 року;

31 років - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1957 року;

33 роки - для чоловіків, які народилися по 31 грудня 1958 року;

35 років - для чоловіків, які народилися з 1 січня 1959 року;

20 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1959 року;

22 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1960 року;

24 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1961 року;

26 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1962 року;

28 років - для жінок, які народилися по 31 грудня 1963 року;

30 років - для жінок, які народилися з 1 січня 1964 року";

у частині п'ятій слова та цифри "у період до 1 січня 2016 року" виключити;

у частині десятій слова "за три календарні роки" замінити словами "за календарний рік".

11. У частині десятій статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175 з наступними змінами) слова та цифри "віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "нормами закону про державну службу".

12. У частині дванадцятій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 3, ст. 17 з наступними змінами):

у абзаці першому слова та цифри "віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "нормами закону про державну службу";

абзаци другий - шостий виключити.

13. Частину першу статті 138 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529 з наступними змінами) викласти у такій редакції:

"1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу", або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо забезпечення з дня досягнення віку (жінками 55 років, чоловіками - 60 років) реалізації права на пенсію осіб, які досягли цього віку у період з дати набранням чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" N 3668 від 8 липня 2011 року до набрання чинності цим Законом;

забезпечити обчислення пенсій, призначених у період з дати набранням чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" N 3668 від 8 липня 2011 року, з урахуванням норм цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос