Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О конвертации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Проект закона Украины от 27.06.2014 № 4185а-1
Дата рассмотрения: 02.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про конвертацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти для громадян України, що мають діючі невиконані зобов'язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпечені іпотекою (надалі - кредитні договори), які укладені з фінансовими установами та банками, що діють на території України, та іншими особами, яким відступлені права вимоги за такими договорами, шляхом встановлення порядку і умов конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.

Порядок взаємозаліку однорідних грошових вимог та можливих збитків фінансових установ (банків), що діють на території України, які пов'язані із конвертацією зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту, визначаються окремим законом та/або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та/або Національного Банку України. Цим Законом встановлюється принцип розподілу відповідальності за курсовий ризик на три сторони - Національний банк України, Кредитор та Позичальник.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

· Споживчий кредит - кошти в іноземній валюті, що надані кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) Позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна - житлової та нежитлової нерухомості, майнових прав на нерухоме майно, земельних ділянок, транспортних засобів, продукції, послуг, тощо для задоволення суспільних потреб. Не відносяться до споживчих кредити в іноземній валюті, за якими кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності, про що прямо зазначено у кредитних договорах та спори по яких розглядаються виключно в Господарських судах.

· Кредитори - банки та інші фінансові і не фінансові установи, які діють на території України, якими були надані грошові кошти в іноземній валюті Позичальникам - фізичним особам на умовах, визначених кредитними договорами.

· Позичальник - фізична особа - громадянин України, який має невиконані зобов'язання в іноземній валюті перед Кредитором за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпеченим іпотекою.

· Курсовий ризик Національного банку України - механізм відшкодування збитків Національним Банком України нанесених Національним Банком України Кредиторам і Позичальникам в результаті не належного виконання ст. 99 Конституції України в період з 01/01/2014 року до дати прийняття Закону.

· Курсовий ризик Позичальника - різниця обмінного курсу національної валюти між датою укладання угоди та 01.01.2014 поділена навпіл.

· Курсовий ризик Кредитора - дорівнює курсовому ризику Позичальника.

· Інші терміни у цьому Законі вживаються у значенні, наведених у інших законах та нормативно-правових актах.

Стаття 2. Забезпечення конвертації зобов'язань за кредитним договором

Всі Кредитори, які діють на території України, за письмовою заявою Позичальника, зобов'язані провести конвертацію зобов'язань за такими кредитними договорами на умовах і в порядку, визначеному цим законом.

Конвертації підлягають всі споживі кредити Позичальника

Кредиторам забороняється встановлювати для Позичальників додаткові зобов'язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами. Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників будь-які інших документи, окрім письмової заяви, для проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами.

З моменту набуття чинності цим законом Кредиторам забороняється відступати право вимоги за кредитними договорами в іноземній валюті іншим особам (у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов'язання Позичальником та його поручителем/поручителями за ціною відступлення права вимоги.

Кредитор, який має намір відступати право вимоги за плату, зобов'язаний письмово повідомити Позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити права вимоги, вказавши ціну і інші умови, на яких він їх відступає та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.

Якщо Позичальник та його поручителі відмовилися від переважного права на виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний Кредитором рахунок протягом тридцяти календарних днів від дня отримання ним повідомлення, Кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані Позичальнику та поручителю/поручителям.

Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту отримання цінного листа Кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, то перевагу має Позичальник. Якщо Позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, то Кредитор має право вибору набувача.

У разі відступлення права вимоги за плату з порушенням переважного права Позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги, останні можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового Кредитора. Одночасно Позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити набувач.

Стаття 3. Порядок конвертації зобов'язань за кредитним договором

Порядок проведення конвертації, визначений цією статтею проводиться за наступним принципом:

До курсу валюти на момент підписання договору кредиту додається величина курсового ризику Позичальника. Отримана величина перемножується на суму діючих невиконаних зобов'язань Позичальника в іноземній валюті

Після проведення конвертації за договором споживчого кредиту погашення заборгованості здійснюється позичальником у гривні згідно з умовами договору про внесення змін та доповнень до договору споживчого кредиту та новим графіком платежів по кредиту на умовах та в порядку, визначених договором про надання споживчого кредиту.

Конвертація зобов'язань за договором споживчого кредиту здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у гривні залишку заборгованості за договором споживчого кредиту, про що укладається окремий договір про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту між банком (іншою установою) та позичальником в порядку, визначеному законодавством України.

Разом із договором про внесення змін та доповнень між банком (іншою установою) та позичальником підписується графік платежів по кредиту, який є невід'ємною частиною цього договору про внесення змін та доповнень та визначає розмір щомісячного платежу, порядок його сплати на період дії договору споживчого кредиту.

Кредитори не мають право змінювати порядок виконання зобов'язань за договором споживчого кредиту, якщо інше не встановлено договором про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту.

Кредитор повинен ознайомити позичальника з інформацією, обсяг та перелік якої встановлений статтею 11 Закону України "Про захист прав споживачів".

Після підписання договору про внесення змін та доповнень до договору споживчого кредиту та графіку платежів по кредиту, до договору застави чи іпотеки підписується договір про внесення змін та доповнень щодо заміни валюти виконання зобов'язань.

Нотаріус зобов'язаний посвідчити договір про внесення змін до договору застави або іпотеки та здійснити інші нотаріальні дії, пов'язані з оформленням таких змін, розмір плати за які не повинен перевищувати в загальній сумі 500 гривень. Витрати за нотаріальне посвідчення договору про внесення змін сплачуються позичальником.

Всі необхідні дії пов'язані із реєстрацією, внесенням змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших державних реєстрах, у зв'язку з проведенням реструктуризації заборгованості за договором споживчого кредиту, здійснюються державним реєстратором та/або особами, що наділені цими функціями, - безоплатно.

Кредитори відшкодовують збитки від виникнення курсового ризику Кредитора за власний рахунок.

Стаття 4. Умови погашення заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті

Після проведення конвертації зобов'язань за кредитним договором, погашення заборгованості по кредиту здійснюється Позичальником в національній валюті України згідно умов додаткової угоди та нового графіку платежів в порядку та на умовах, визначених кредитним договором.

Зміна інших умов кредитних договорів, окрім конвертації зобов'язань за кредитними договором в порядку встановленому цим законом, як-то зміна процентної ставки, штрафних санкцій тощо, забороняється.

Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою. Розмір процентної ставки дорівнює розміру облікової ставки Національного банку України, але не більше 9,5 % річних.

Якщо у кредитному договорі встановлена змінювана процентна ставка, така процентна ставка фіксується на рівні, визначеному у попередньому абзаці.

В подальшому розмір процентної ставки за користування кредитом може змінюватись лише за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди до кредитного договору.

Кредитору забороняється нараховувати будь-яку іншу платню за користування кредитом (комісії, доплати тощо), окрім процентної ставки.

З моменту набуття чинності цим законом, розмір штрафних санкцій (неустойки, штрафів, пені) за кредитним договором не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України.

Стаття 5. Строки конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті

Конвертація зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті здійснюється Кредитором протягом одного місяця з моменту отримання письмової заяви Позичальника про проведення конвертації відповідно до цього закону.

З моменту набуття чинності цим Законом до моменту проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті вводиться мораторій (заборона) на примусове відчуження рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників) та поручителів, кредитні зобов'язання яких підлягають конвертації та на стягнення заборгованості за такими кредитними договорами з Позичальників та їх поручителів.

Стаття 6. Умови забезпечення виконання зобов'язань

Суми неустойки (штрафів, пені), які нараховані внаслідок неналежного виконання зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті та не сплачені до моменту конвертації в порядку, встановленому цим законом та укладання відповідних додаткових угод до діючих кредитних договорів, визнаються погашеними.

Суми коштів, що були сплачені позичальником у якості штрафних санкцій (штраф, пеня) до моменту конвертації в порядку, встановленому цим законом, підлягають зарахуванню в рахунок погашення кредитної заборгованості.

Стаття 7. Звернення стягнення кредитором на предмет застави

При неможливості виконувати зобов'язання за Кредитним договором в іноземній валюті, в тому числі після конвертації згідно цього закону, Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору.

Кредитор зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання такої заяви укласти з Позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законами України "Про іпотеку" та/або "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", за яким передається у власність Кредитора предмет застави/іпотеки. Витрати щодо передачі предмету іпотеки/застави у власність Кредитора покладається на останнього.

В випадку відмови кредитора від підписання договору про задоволення вимог позичальник має право видати на ім'я кредитора нотаріально посвідчену безвідкличну довіреність строком дії не менше ніж 3 роки з повноваженнями щодо подальшого розпорядження заставленим майном та передати її особисто або направити її цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора.

З моменту укладення договору про задоволення вимог або отримання безвідкличної довіреності Кредитором, зобов'язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, припиняється повністю, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора. У разі забезпечення зобов'язання декілька ми предметами та/або договорами застави/іпотеки, таке зобов'язання припиняється тільки у разі передачі у власність Кредитору всього заставленого майна за всіма договорами застави/іпотеки.

Заява Позичальника про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора, вказану в кредитному договорі.

Заборгованість, що становить різницю між розміром зобов'язань Позичальника за кредитним договором та сумою, отриманою Кредитором, внаслідок передачі предмета застави/іпотеки Кредитору вважається погашеною.

Кредитор в свою чергу зобов'язаний протягом 30 днів з моменту отримання цього повідомлення та згоди на передачу предмету іпотеки (застави) зробити необхідні підготовчі дії для такої передачі.

Датою припинення зобов'язання за Кредитним договором буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог між Позичальником та Кредитором або дата отримання безвідкличної довіреності.

Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, яке передане в іпотеку та відноситься до приватного житлового фонду і є єдиним житлом Позичальника або його поручителя.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, укладені до набрання цим законом чинності.

3. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори в іноземній валюті, за якими кредитні кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності про що прямо зазначено в кредитному договорі та спори по яким розглядаються виключно в Господарських судах України.

4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, в тому числі рішення судів усіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. До припинення Антитерористичної операції для Позичальників Луганської та Донецької областей вводяться кредитні канікули. Протягом кредитних канікул штрафні санкції та пені не нараховуються. Сума невиплачених Позичальником процентів по договору кредиту додається до тіла кредиту. Строк дії кредитного договору продовжується на строк рівний проведенню Антитерористичної операції.

6. У випадку, якщо відчуження предмета іпотеки/застави Кредитного договору: примусове стягнення або добровільна реалізація застави задля виконання зобов'язань перед Кредитором за Кредитним договором відбулася до набрання чинності цього закону, то залишок заборгованості по такому кредиту вважається погашеним з дати оприлюднення цього закону.

7. Державній виконавчій службі припинити провадження по справам Позичальників та повернути справи до судів для нового перегляду.

8. Кабінету Міністрів України в місячний термін:

- підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

- розробити проект Змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на податок з доходів фізичних осіб сум заборгованості за кредитним договорами, які були списані, прощені, анульовані або визнані (прирівняні) безнадійними в порядку встановленому цим Законом;

- розробити механізм компенсації втрат фінансових установ (банків) України пов'язані із конвертацією зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту;

- розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

- забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

9. Національному банку України у тижневий термін з моменту набрання чинності цього Закону:

- забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом

10. Міністерству Юстиції України розробити роз'яснення щодо тлумачення змісту Закону для судів всіх інстанцій.

 

Голова Верховної Ради України

О. Турчинов 

Опрос