Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О конвертации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Проект закона Украины от 27.06.2014 № 4185а-1
Дата рассмотрения: 27.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про конвертацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти для громадян України, що мають діючі невиконані зобов'язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпечені іпотекою (надалі - кредитні договори), які укладені з фінансовими установами та банками, що діють на території України, та іншими особами, яким відступлені права вимоги за такими договорами, шляхом встановлення порядку і умов конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.

Порядок взаємозаліку однорідних грошових вимог та можливих збитків фінансових установ (банків), що діють на території України, які пов'язані із конвертацією зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту, визначаються окремим законом та/або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та/або Національного Банку України. Цим Законом встановлюється порядок відшкодування витрати (збитків) нефінансовим установам, яким відступлені права вимоги.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Споживчий кредит - кошти в іноземній валюті, що надані кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) Позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна - житлової та нежитлової нерухомості, транспортних засобів, продукції, послуг для задоволення суспільних потреб. Не відносяться до споживчих кредити в іноземній валюті, за якими кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності, про що прямо зазначено у кредитних договорах та спори по яких розглядаються виключно в Господарських судах.

Кредитори - банки та інші фінансові установи, які діють на території України, якими були надані грошові кошти в іноземній валюті Позичальникам - фізичним особам на умовах, визначених кредитними договорами.

Позичальник - фізична особа - громадянин України, який має невиконані зобов'язання в іноземній валюті перед Кредитором за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпеченим іпотекою.

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значенні, наведених у інших законах та нормативно-правових актах.

Стаття 2. Забезпечення конвертації зобов'язань за кредитним договором

Всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають діючі невиконані (на момент набуття чинності цим законом) зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані провести конвертацію зобов'язань за такими кредитними договорами на умовах і в порядку, визначеному цим законом.

Конвертації підлягають:

- споживчий кредит, який було отримано позичальником по одному договору споживчого кредиту в банківській системі (або отриманому по декількох договорах, але для придбання одного товару), заборгованість за основною сумою якого станом на 01.01.2014 року в еквіваленті не перевищує 2,0 (два) мільйони гривень згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату підписання договору споживчого кредиту;

- споживчий кредит, право вимоги за яким відступлене банком за договором відступлення права вимоги та/або договором факторингу іншій установі, незалежно від розміру суми залишку заборгованості.

Кредиторам забороняється встановлювати для Позичальників додаткові зобов'язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами. Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників будь-яких інших документів, окрім письмової заяви, для проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами.

З моменту набуття чинності цим законом Кредиторам забороняється відступати право вимоги за кредитними договорами в іноземній валюті іншим особам (у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов'язання Позичальником та його поручителем/поручителями за ціною відступлення права вимоги.

Кредитор, який має намір відступати право вимоги за плату, зобов'язаний письмово повідомити Позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити права вимоги, вказавши ціну і інші умови, на яких він їх відступає та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.

Якщо Позичальник та його поручителі відмовилися від переважного права на виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний Кредитором рахунок протягом одного місяця від дня отримання ним повідомлення, Кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані Позичальнику та поручителю/поручителям.

Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту отримання цінного листа Кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, то перевагу має Позичальник. Якщо Позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, то Кредитор має право вибору набувача.

У разі відступлення права вимоги за плату з порушенням переважного права Позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги, останні можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового Кредитора. Одночасно Позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити набувач.

У разі відступлення фінансовими установами (банками) права вимоги за кредитними договорами в іноземній валюті, до моменту набуття чинності цим законом, іншим особам, які не є фінансовими установами, Позичальник виконує зобов'язання перед новим Кредитором тільки у сумі ціни відступлення права вимоги. Кредитор має також право на погашення витрат пов'язаних із відступленням, але у розмірі не більше 10 % від ціни відступлення права вимоги.

Стаття 3. Порядок конвертації зобов'язань за кредитним договором

Порядок проведення конвертації визначений цією статтею та проводиться наступним чином:

Заборгованість за споживчим кредитом конвертується по офіційному курсу Національного банку України на день укладання кредитного договору та по офіційному курсу Національного банку України, який був встановлений станом на 01 січня 2014 року.

Різниця між сумою за курсом станом на 01 січня 2014 року та курсом на момент укладання кредитного договору розподіляється на 2 (дві) рівних частки.

Одна частка додається до суми, отриманої в результаті конвертації суми заборгованості по курсу на момент укладання кредитного договору. Отримана сума є сумою, яка підлягає сплаті позичальником та включається до договору про внесення змін до кредитного договору.

Друга частка обліковується окремо в договорі про внесення змін до кредитного договору. На цю частку банк встановлює фіксовану процентну ставку у розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десята) процентів річних, яка підлягає сплаті позичальником в кінці строку споживчого кредиту разовим платежем.

Після проведення конвертації за договором споживчого кредиту погашення заборгованості здійснюється позичальником у гривні згідно з умовами договору про внесення змін та доповнень до договору споживчого кредиту та новим графіком платежів по кредиту на умовах та в порядку, визначених договором про надання споживчого кредиту.

У випадку часткового чи повного виконання зобов'язань позичальника за договором споживчого кредиту банк або фінансова установа зобов'язані здійснити анулювання (прощення) боргу за частиною заборгованості за споживчим кредитом, на яку була встановлена процентна ставка у розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десятих) процентів річних пропорційно розміру погашення основного зобов'язання.

Відображення курсової різниці на балансі банків, яка виникла між датами 01 січня 2014 року та датою проведення конвертації проводиться шляхом взаємозаліку однорідних грошових вимог по статтях, передбачених для обліку курсових різниць відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Конвертація зобов'язань за договором споживчого кредиту здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у гривні залишку заборгованості за договором споживчого кредиту, про що укладається окремий договір про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту між банком (іншою установою) та позичальником в порядку, визначеному законодавством України.

Разом із договором про внесення змін та доповнень між банком (іншою установою) та позичальником підписується графік платежів по кредиту, який є невід'ємною частиною цього договору про внесення змін та доповнень та визначає розмір щомісячного платежу, порядок його сплати на період дії договору споживчого кредиту.

Банки не мають право змінювати порядок виконання зобов'язань за договором споживчого кредиту, якщо інше не встановлено договором про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту.

Банк (інша установа) повинен ознайомити позичальника з інформацією, обсяг та перелік якої встановлений статтею 11 Закону України "Про захист прав споживачів".

Після підписання договору про внесення змін та доповнень до договору споживчого кредиту та графіку платежів по кредиту, до договору застави чи іпотеки підписується договір про внесення змін та доповнень щодо заміни валюти виконання зобов'язань.

Нотаріус зобов'язаний посвідчити договір про внесення змін до договору застави або іпотеки та здійснити інші нотаріальні дії, пов'язані з оформленням таких змін, розмір плати за які не повинен перевищувати в загальній сумі 500 гривень. Витрати за нотаріальне посвідчення договору про внесення змін сплачуються позичальником.

Всі необхідні дії пов'язані із реєстрацією, внесенням змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших державних реєстрах, у зв'язку з проведенням реструктуризації заборгованості за договором споживчого кредиту, здійснюються державним реєстратором та/або особами, що наділені цими функціями, - безоплатно.

Інформація щодо проведення конвертації заборгованості за договором споживчого кредиту передається банками (іншими установами) до відповідного Бюро кредитних історій в Україні в обов'язковому порядку на умовах та у строки, передбачені Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" для формування відповідної кредитної історії. У випадку, якщо банк (інша установа) не є користувачем бюро кредитних історій, такий банк (інша установа) зобов'язаний зареєструватися в будь-якому обраному за власним бажанням бюро кредитних історій для виконання вимог цього Закону щодо обов'язкової передачі інформації про позичальників, щодо яких було проведено реструктуризацію заборгованості за договором споживчого кредиту у відповідності з цим Законом.

Стаття 4. Умови погашення заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті

Після проведення конвертації зобов'язань за кредитним договором, погашення заборгованості по кредиту здійснюється Позичальником в національній валюті України згідно умов додаткової угоди та нового графіку платежів в порядку та на умовах, визначених кредитним договором.

Зміна інших умов кредитних договорів, окрім конвертації зобов'язань за кредитними договором в порядку встановленому цим законом, як-то зміна процентної ставки, штрафних санкцій тощо, забороняється.

Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою. Розмір процентної ставки не може перевищувати облікової ставки Національного Банку України встановленої на момент конвертації.

В подальшому розмір процентної ставки за користування кредитом може змінюватись лише за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди до кредитного договору.

Кредитору забороняється нараховувати будь-яку іншу платню за користування кредитом (комісії, доплати тощо), окрім процентної ставки.

З моменту набуття чинності цим законом, розмір штрафних санкцій (неустойки, штрафів, пені) за кредитним договором не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України.

Стаття 5. Строки конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті

Конвертація зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті здійснюється Кредитором протягом одного місяця з моменту отримання письмової заяви Позичальника про проведення конвертації відповідно до цього закону.

З моменту набуття чинності цим Законом до моменту проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті вводиться мораторій (заборона) на примусове відчуження рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників) та поручителів, кредитні зобов'язання яких підлягають конвертації та на стягнення заборгованості за такими кредитними договорами з Позичальників та їх поручителів.

Також забороняється нарахування неустойки (штрафів, пені) за кредитними договорами в іноземній валюті, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України.

Стаття 6. Умови забезпечення виконання зобов'язань

Суми неустойки (штрафів, пені), які нараховані внаслідок неналежного виконання зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті та не сплачені в період з 13 жовтня 2008 року до моменту конвертації в порядку, встановленому цим законом та укладання відповідних додаткових угод до діючих кредитних договорів, визнаються погашеними.

Суми коштів, що були сплачені позичальником у якості штрафних санкцій (штраф, пеня) у період з 13 жовтня 2008 року до моменту конвертації в порядку, встановленому цим законом, підлягають зарахуванню в рахунок погашення кредитної заборгованості.

Стаття 7. Звернення стягнення кредитором на предмет застави

При неможливості виконувати зобов'язання за Кредитним договором в іноземній валюті, в тому числі після конвертації згідно цього закону, Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору.

Кредитор зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання такої заяви укласти з Позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законами України "Про іпотеку" та/або "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", за яким передається у власність Кредитора предмет застави/іпотеки.

В випадку відмови кредитора від підписання договору про задоволення вимог позичальник має право видати на ім'я кредитора нотаріально посвідчену безвідкличну довіреність строком дії не менше ніж 3 роки з повноваженнями щодо подальшого розпорядження заставленим майном та передати її особисто або направити її цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора.

З моменту укладення договору про задоволення вимог або отримання безвідкличної довіреності Кредитором, зобов'язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, припиняється повністю, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора. У разі забезпечення зобов'язання декілька ми предметами та/або договорами застави/іпотеки, таке зобов'язання припиняється тільки у разі передачі у власність Кредитору всього заставленого майна за всіма договорами застави/іпотеки.

Заява Позичальника про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора, вказану в кредитному договорі.

Заборгованість, що становить різницю між розміром зобов'язань Позичальника за кредитним договором та сумою, отриманою Кредитором, внаслідок передачі предмета застави/іпотеки Кредитору або примусового стягнення вважається погашеною.

Кредитор в свою чергу зобов'язаний протягом 30 днів з моменту отримання цього повідомлення та згоди на передачу предмету іпотеки (застави) зробити необхідні підготовчі дії для такої передачі.

Датою припинення зобов'язання за Кредитним договором буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог між Позичальником та Кредитором або дата отримання безвідкличної довіреності.

Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, яке передане в іпотеку та відноситься до приватного житлового фонду і є єдиним житлом Позичальника та його поручителя.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, укладені до набрання цим законом чинності.

3. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори в іноземній валюті, за якими кредитні кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності про що прямо зазначено в кредитному договорі та спори по яким розглядаються виключно в Господарських судах України.

4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України в місячний термін:

- підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

- розробити проект Змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на податок з доходів фізичних осіб сум заборгованості за кредитним договорами, які були списані, прощені, анульовані або визнані (прирівняні) безнадійними в порядку встановленому цим Законом;

- розробити механізм компенсації втрат фінансових установ (банків) України пов'язані із конвертацією зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту;

- розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

- забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

6. Національному банку України у тижневий термін з моменту набрання чинності цього Закону:

- забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос