Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно внедрения института налогового омбудсмена)

Проект закона Украины от 23.06.2014 № 4154а
Дата рассмотрения: 23.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження інституту податкового омбудсмена)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Доповнити статтю 14 Розділу І "Загальні положення" пунктом такого змісту:

"14.1.269. податковий омбудсмен - незалежна посадова особа, яка забезпечує гарантії державного захисту прав і законних інтересів платників податків у сфері податкового законодавства України, дотримання зазначених прав з боку посадових осіб контролюючих органів під час здійснення податкового контролю."

2. Доповнити Розділом такого змісту:

"РОЗДІЛ XVIII3 "Податковий омбудсмен"

Стаття 358. Порядок призначення податкового омбудсмена

358.1. Податковий омбудсмен призначається на посаду Президентом України за поданням Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада підприємців) строком на три роки.

Податковим омбудсменом може бути призначений громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має повну вищу економічну або юридичну освіту та стаж роботи за фахом не менше семи років, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем призначення років та вільно володіє державною мовою.

358.2. Одна й та сама особа не може бути податковим омбудсменом більш ніж два строки підряд.

Не може бути призначено податковим омбудсменом особу, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

358.3. Податковий омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Кодексом та чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та цим Кодексом.

358.4. Податковий омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Діяльність податкового омбудсмена доповнює існуючі засоби захисту прав платника податків, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують реалізацію таких прав.

358.5. Податковий омбудсмен не має права:

358.5.1. бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;

358.5.2. мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі;

358.5.3. обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;

358.5.4. суміщати свої повноваження з будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, мати приватну практику, за винятком здійснення викладацької, наукової або творчої діяльності у вільний від виконання свої обов'язків час, якщо вона не перешкоджає виконанню ним своїх повноважень;

358.5.5. бути засновником або учасником господарських товариств, входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку:

358.5.6. брати участь у політичній діяльності, бути членом політичної партії або іншого громадського об'єднання, що переслідує політичні завдання.

Порушення податковим омбудсменом вимог цього підпункту є підставою для дострокового припинення його повноважень Президентом України.

358.6. Рада підприємців з метою визначення кандидатури податкового омбудсмена протягом року, що передує його призначенню, отримує та розглядає пропозиції, що надійшли від рад підприємців всіх рівнів, саморегулівних та громадських організацій платників податків, інших об'єднань роботодавців та платників податків. Рішення Ради підприємців щодо кандидатури податкового омбудсмена приймається на відкритому засіданні більшістю голосів та оформлюється протоколом.

Направлення подання Президенту України щодо кандидатури податкового омбудсмена здійснюється Радою підприємців не пізніше ніж за календарний місяць, що передує його призначенню та (або) строку закінчення повноважень чинного податкового омбудсмена.

358.7. У разі невиконання податковим омбудсменом своїх функцій та обов'язків Рада підприємців може подавати клопотання до Президента України про його дострокове звільнення.

358.8. Податковий омбудсмен по закінченню строку своїх повноважень продовжує їх виконання до дня призначення на посаду нового податкового омбудсмена, але не більше як шість календарних місяців.

358.9. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади податкового омбудсмена, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Податковий омбудсмен зобов'язаний після призначення, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 359. Функції податкового омбудсмена

359.1. Податковий омбудсмен виконує такі функції:

359.1.1. забезпечує гарантії державного захисту прав та законних інтересів платників податків у сфері податкового законодавства України, сприяє їх поновленню;

359.1.2. сприяє дотриманню прав платників податків у рішеннях і діях (бездіяльності) державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних службовців;

359.1.3. здійснює нагляд за дотриманням прав та законних інтересів платників податків контролюючими органами;

359.1.4. сприяє розвитку суспільних інституцій, орієнтованих на захист прав платників податків та правової освіти у цієї галузі;

359.1.5. взаємодіє з платниками податків, саморегулівними та громадськими організаціями платників податків, іншими об'єднаннями платників податків та експертним середовищем;

359.1.6. приймає та розглядає скарги платників податків на порушення (обмеження) їх прав та законних інтересів, незадовільну діяльності відповідних державних та контролюючих органів;

359.1.7. вносить пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства;

359.1.8. сприяє взаємодії державних органів з питань захисту прав та законних інтересів платників податків;

359.1.9. забезпечує інформування громадськості про стан захисту прав платників податків, у тому числі шляхом публічної презентації щорічного звіту перед Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України;

359.1.10. сприяє запобіганню будь-яким формам дискримінації щодо реалізації прав платників податків.

Стаття 360. Права податкового омбудсмена

360.1. Податковий омбудсмен має право:

360.1.1. направляти Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України рекомендації щодо прийняття, скасування або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність, права, обов'язки та захист платників податків;

360.1.2. направляти Президенту України вмотивовані пропозиції щодо застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, що обмежують або порушують права платників податків;

360.1.3. направляти до Кабінету Міністрів України вмотивовані пропозиції щодо скасування або внесення змін до прийнятих нормативно-правових актів, які необґрунтовано порушують або звужують права платників податків;

360.1.4. шляхом відповідного подання зупиняти або скасовувати дію нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи, наказів, методичних рекомендацій, узагальнюючих письмових податкових консультацій, листів та інших документів контролюючих органів, запровадження яких порушує або обмежує права платників податків;

360.1.5. звертатися до Президента України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо притягнення до відповідальності, у тому числі кримінальної, посадових осіб контролюючих органів, винних у порушенні прав та законних інтересів платників податків;

360.1.6. надавати експертні висновки на проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері податкового законодавства, які розглядаються Кабінетом Міністрів України та можуть впливати на права і законні інтереси платників податків. Такі висновки є обов'язковими для розгляду ініціаторами відповідних проектів, які у встановлений законодавством термін, повинні повідомити податкового омбудсмена про результати такого розгляду;

360.1.7. безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях при розгляді питань, що знаходяться у його компетенції;

360.1.8. розглядати звернення платників податків щодо порушення або обмеження їх прав з боку посадових осіб контролюючих органів та в межах діючого законодавства вимагати від цих органів усунення таких порушень;

360.1.9. запитувати та одержувати в установленому порядку необхідні для розгляду звернень платників податків відомості, документи і матеріали, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, отримувати їх копії в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, включаючи справи, які знаходяться в судах.

Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, встановленому законом;

360.1.10. особисто або через представника служби податкового омбудсмена брати участь у процедурах адміністративного та/або судового оскарження платниками податків рішень контролюючих органів, у тому числі третьої особи;

360.1.11. з метою захисту прав і законних інтересів платників податків особисто або через представника служби податкового омбудсмена представляти інтереси платника податків у судовому процесі у встановленому законом порядку без матеріальної компенсації такого представництва з боку платника податків;

360.1.12. направляти у відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування акти реагування податкового омбудсмена у разі виявлення порушень прав платників податків.

Акт реагування податкового омбудсмена - це письмовий документ, який вноситься до органів державної влади та органів місцевого самоврядування для вжиття ними у місячний строк відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав платників податків;

360.1.13. перевіряти стан додержання встановлених прав платників податків відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері.

360.2. З метою вивчення пропозицій щодо поліпшення захисту прав платників податків податковий омбудсмен має право створювати на громадських засадах експертні та консультативні ради, робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників рад підприємців, саморегулівних організацій платників податків, громадських організації підприємців, представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 361. Обов'язки податкового омбудсмена

361.1. Податковий омбудсмен зобов'язаний додержуватися Конституції України і законів України, інших нормативно-правових актів, захищати права та законні інтереси платників податків, забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права.

361.2. На податкового омбудсмена поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

361.3. Податковий омбудсмен зобов'язаний зберігати конфіденційну інформацію. Це зобов'язання діє і після припинення його повноважень.

У разі розголошення таких відомостей податковий омбудсмен несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Стаття 362. Обов'язок співпраці з податковим омбудсменом

362.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові та службові особи, до яких звернувся податковий омбудсмен з питань, що входять до його компетенції, зобов'язані співпрацювати з ним і надавати йому необхідну допомогу, зокрема:

362.1.1. забезпечувати доступ до матеріалів і документів, що стосуються фактів порушень прав та законних інтересів платників податків;

362.1.2. надавати інформацію і пояснення стосовно фактичної і правової підстав своїх дій та рішень;

362.1.3. розглядати пропозиції податкового омбудсмена щодо поліпшення їх діяльності у сфері захисту прав і законних інтересі платників податків, усувати виявлені податковим омбудсменом порушення прав платників податків, викладені в акті реагування податкового омбудсмена.

Стаття 363. Розгляд податковим омбудсменом звернень (скарг) платників податків

363.1. Будь який платник податків має право звернутися до податкового омбудсмена із відповідною заявою щодо порушення своїх прав та законних інтересів. Заяви подаються податковому омбудсмену в письмовій формі.

363.2. Після отримання заяви платника податків податковий омбудсмен приймає таку заяву до розгляду або відмовляє у її розгляді, про що вмотивовано письмово повідомляє заявника у місячний термін.

363.3. Не приймаються до розгляду звернення платників податків якщо:

363.3.1. заявником не зазначено реквізити (поштовий або електронний адрес), за яким необхідно направити відповідь;

363.3.2. заява містить питання, на які заявнику вже надано податковим омбудсменом обґрунтовану відповідь;

363.3.3. заява містить питання, які не відносяться до компетенції податкового омбудсмена.

363.4. При розгляді заяв податковий омбудсмен має право залучати експертів, які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід, та спроможні надати професійну допомогу в повному, об'єктивному та всебічному розгляді справи.

Стаття 364. Забезпечення діяльності податкового омбудсмена

364.1. Для забезпечення діяльності податкового омбудсмена утворюється служба податкового омбудсмена, яка є юридичною особою та має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка.

364.2. Фінансування діяльності податкового омбудсмена та служби податкового омбудсмена здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

364.3. Структура, розподіл обов'язків, чисельність та інші питання щодо організації роботи служби податкового омбудсмена регулюються положенням про службу податкового омбудсмена, які затверджуються податковим омбудсменом у межах кошторису витрат, пов'язаних із його діяльністю.

364.4. Податковий омбудсмен щорічно розробляє, подає на затвердження Кабінету Міністрів України та виконує кошторис своїх витрат.

Фінансова звітність подається податковим омбудсменом у порядку, встановленому законодавством України.

364.5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють необхідні умови для діяльності податкового омбудсмена та служби податкового омбудсмена.

364.6. На працівників служби податкового омбудсмена поширюється дія Закону України "Про державну службу". Призначення на посаду та звільнення працівників служби податкового омбудсмена здійснюються податковим омбудсменом.

364.7. Працівники служби податкового омбудсмена є державними службовцями.

365.8. Працівникам служби податкового омбудсмена видається службове посвідчення, зразок якого затверджує податковий омбудсмен.

Стаття 365. Гарантії діяльності податкового омбудсмена

365.1. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність податкового омбудсмена забороняється.

365.2. Податковий омбудсмен не зобов'язаний давати пояснення по суті справ, які їм розглядаються.

365.3. Життя та здоров'я податкового омбудсмена, працівників служби податкового омбудсмена підлягає обов'язковому державному страхуванню на випадок смерті, травми, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання ними службових обов'язків.

Порядок та умови такого страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття. 366. Звіт податкового омбудсмена

366.1. Протягом місяця після закінчення календарного року податковий омбудсмен подає звіт Президенту України про результати своєї діяльності.

366.2. Звіт повинен містити:

загальний стан справ щодо дотримання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування прав та законних інтересів платників податків;

оцінку умов здійснення діяльності платників податків в Україні;

посилання на випадки порушень прав та законних інтересів платників податків, щодо яких податковий омбудсмен уживав необхідних заходів;

пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення податкового законодавства та правового становища платників податків з питань, що належать до компетенції податкового омбудсмена.

366.3. Щорічні звіти податкового омбудсмена підлягають розміщенню на його офіційному сайті в мережі "Інтернет" та у офіційних друкованих виданнях".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос